Aktualitātes

Par vēja elektrostaciju ieceri Priekules un Virgas pagastos

Par vēja elektrostaciju ieceri Priekules un Virgas pagastos

Priekules novada pašvaldības 2021.gada maija informatīvajā izdevumā aicinājām iedzīvotājus pirmreizēji izteikt viedokli par komersanta ieceri Priekules un Virgas pagastos izbūvēt pa vienai vēja elektrostacijai (turpmāk tekstā- VES) katrā pagastā. Pēc šīs publikācijas, pašvaldībā saņēmām 31 iesniegumu no Priekules, Priekules pagasta un Virgas pagasta iedzīvotājiem ar aicinājumu nepieļaut minēto VES būvniecību. Lai nodrošinātu, ka sabiedrība tiek uzklausīta un tās viedoklis tiek ņemts vērā būtisku jautājumu risināšanā, informācija par saņemtajiem iesniegumiem un to saturu 2021.gada 29.jūnijā tika nosūtīta komersantam un Valsts vides dienesta Liepājas reģionālai vides pārvaldei. Augusta sākumā pašvaldībā esam saņēmuši komersanta viedokli, pamatojumu un skaidrojumu šai VES iecerei.

Publicējam no komersanta saņemto informāciju.

“Izsakot pateicību Priekules pašvaldības pārstāvjiem un iedzīvotājiem par aktīvu nostāju vēja elektrostaciju būves ieceres apspriešanā, AS "Latvenergo" cenšas kliedēt bažas un skaidrot kapitālsabiedrības viedokli. Ceram, ka mūsu vēstulē aprakstītie argumenti sniegs iespēju uz potenciālā projekta attīstību palūkoties gan ar tuvumā dzīvojoša pilsoņa acīm, gan arī no elektroenerģijas lietotāja un vides jautājumos ieinteresēta cilvēka pozīcijām. Bez aplinkiem vēlamies teikt, ka vēlme attīstīt vēja enerģētikas projektus Jūsu apkaimē pamatota gan ar Priekules apkaimes dabiskajām priekšrocībām, gan ar Latvijas Republikas interesi – būt konkurētspējīgas elektroenerģijas ražotājai vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām, turklāt – sniedzot būtisku nacionālu pienesumu klimata izmaiņu postošas ietekmes mazināšanā.

2020. gada 17. septembrī Eiropas Komisija publicēja ietekmes novērtējuma ziņojumu Klimata mērķu plānam 2030.gadam, kurā, lai sasniegtu noteiktos kaitīgo izmešu samazinājuma rezultātus 55% apmērā, ir nepieciešams paātrināt pāreju uz atjaunīgo enerģiju, un tās īpatsvaru enerģijas gala patēriņā līdz 2030. gadam. Šobrīd Latvijas nacionālajā enerģētikas un klimata plānā atjaunīgo resursu (AER) mērķis ir noteikts 50% apmērā. Lai izpildītu uzstādītos AER mērķus, Latvija plāno palielināt atjaunīgo resursu īpatsvaru elektroenerģijas ražošanā. Plānā noteikto mērķu sasniegšana ir uzskatāma par desmitgades lielāko izaicinājumu Latvijas enerģētikas nozarei un arī Latvijas Republikai kā ES dalībvalstij.

Elektroenerģijas ražošana no atjaunīgajiem resursiem, kā vēja ģenerācija, ir ļoti izdevīga  elektroenerģijas lietotājiem, jo ne tikai palīdz valstij sasniegt klimata mērķus, bet  zaļi saražotā elektrība  patērētājiem arī  izmaksā daudz lētāk nekā tā enerģija, kas saražota ar fosilajiem resursiem.  

Iespēja būvēt vēja stacijas Priekulē mūsu uzņēmumam būtu gan jauna tehnoloģiska iespēja, gan godpilns uzdevums to darīt ar vietējās sabiedrības iesaisti un panākot apkaimes vides saglabāšanu un attīstību.

Latvenergo misija ir ilgtspējīgi nodrošināt kvalitatīvu, drošu un videi draudzīgu enerģijas ražošanu un piegādi klientiem, veicinot koncerna ilgtermiņa vērtības palielināšanu. Jāuzsver, ka ilgtspējas pamatā ir visu negatīvo aspektu un risku apzināšana, kas saistīta ar vēja enerģētikas nozares attīstību. Jāuzsver, ka Latvenergo nekādā gadījumā  nenorobežojas un nenoniecina risku ietekmi un būtiskumu gan saistībā ar vides jautājumiem, gan sabiedrības labklājību, tādēļ iespējamo risku izpētē tiek ieguldīti apjomīgi cilvēkresursi un finanšu līdzekļi. Lai situāciju apzinātu detalizēti, uzņēmumā ir iegādāti modernākie aprēķinu rīki, tiek izmantota citu valstu gūtā pieredze, pārņemot veiksmīgāko vēja enerģētikas projektu piemērus, tāpat tiek analizēta citu valstu negatīvā pieredze, sadarbojoties gan ar Latvijas, gan Eiropas Savienības valstu nozares līderiem, ekspertiem, zinātniskajām organizācijām, pašvaldībām un sabiedrības locekļiem.

Latvenergo koncerns ar augstu atbildības sajūtu visā tā 81 gada pastāvēšanas vēsturē izturas pret uzticētajiem vides resursiem, saudzējot un saglabājot bioloģisko daudzveidību, dabas resursus, iedzīvotāju veselību un labklājību, kā arī nepārtraukti uzlabo vides sniegumu visos koncerna darbības segmentos un aktivitātēs, novēršot un mazinot darbības ietekmi uz vidi, tai skaitā klimata pārmaiņām. Latvenergo koncernā pilnībā izprot vides aizsardzības nozīmi ilgtspējīgā attīstībā, tādēļ visās koncerna darbības jomās un procesos ir ieviesti vides aizsardzības pamatprincipi. Viens no galvenajiem veidiem, kā tas tiek īstenots, ir nepārtraukta un precīza vides un dabas aizsardzības likumdošanas aktu prasību izpilde, kā arī potenciālo attīstības projektu ietekmes uz vidi izvērtēšana iespējami agrīnā stadijā, lai nepieļautu nekādu kaitējumu nodarīšanu sabiedrības interesēm un mazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi plānoto objektu būvniecības, ekspluatācijas un slēgšanas etapos.

Latvenergo kā videi draudzīgs uzņēmums pirms plānoto vēja elektrostaciju izbūves ir veicis sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu, piesaistot neatkarīgus un sertificētus ekspertus, kā ornitologs, ainavu eksperts, u.c. Balstoties uz sniegto informāciju un ekspertu atzinumiem, Valsts vides dienests, iesaistot Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertus, ir veicis vēja elektrostaciju izbūves ietekmes novērtējumu un atzinis, ka plānotā darbība ir pieļaujama, ievērojot izsniegto tehnisko noteikumu nosacījumus.

Tādējādi esam ļoti atbildīgi ievērojuši visas vides un dabas aizsardzības likumdošanas prasības un izvērtējuši vēja elektrostaciju izbūves un ekspluatācijas iespējamās negatīvās ietekmes gan uz iedzīvotājiem, gan vidi.

Ņemot vērā iedzīvotāju aicinājumā norādīto informāciju par cilvēku pamattiesībām uz brīvību, vienlīdzību un adekvātiem dzīves apstākļiem, kā arī iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanā vides jomā, Latvenergo informē, ka atbilstoši Priekules Būvvaldes un Priekules novada norādījumiem būvniecības ieceres realizēšanai tiks organizēta publiskā apspriešana, uz kuru laipni aicinām ikvienu Priekules novada iedzīvotāju izteikt savu viedokli, saņemt atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem, saņemt pamatotu un argumentētu skaidrojumu par vēja elektrostaciju ietekmi uz cilvēku veselību, vidi un dzīvnieku veselību, kā arī aktīvi iesaistīties diskusijās un kopīgi ar projekta attīstītājiem un nozares ekspertiem nonākt pie vienota kopsaucēja, lai sasniegtu visām iesaistītajām pusēm labvēlīgu un taisnīgu gala rezultātu.”

Aicinām iedzīvotājus sekot turpmākai informācijai par komersanta VES ieceri. Papildus norādām, ka jebkuram interesentam ir pieejama valsts informācijas sistēma teritorijas attīstības plānošanas jautājumos www.geolatvija.lv, kuru izmantojot var saņemt informāciju par jūsu interesējošajā teritorijā izsludinātajām plānošanas dokumentu (tajā skaitā arī detālplānojumu) publiskajām apspriešanām.

Priekules novada pašvaldības

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una Ržepicka

 

Atpakaļ