31.10.2019. domes sēde (protokols Nr.14)

553. Par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas priekšvakarā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.553           

          (protokols Nr.14,  25.punkts)

 

                                                                         

Par  Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas priekšvakarā

 

Deputāte Ruta Balode, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto apbalvojamo sarakstu (15.10.2019 komitejas sēdes protokols Nr.8), atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piešķirt apbalvojumu  GODA RAKSTS (apliecinājuma rakstu un naudas balvu EUR 75.00):

 

1.1. I. L. – par pašaizliedzīgu darbu Bunkas pasta nodaļā desmit  gadu garumā, nodrošinot pasta un sociālo funkciju saglabāšanu Bunkas pagasta iedzīvotājiem.

 

1.2. N. N.par aktīvu darbošanos un Krotes pamatskolas skolēnu iesaistīšanu projektos, kas ļāvis skolēniem divus gadus darboties Jaunajā līderu skolā, radot Krotes skolas karoga metu un diplomu maketu.

 

1.3. I. Ū. – par nacionālpatriotismu un sabiedrisko aktivitāti nesavtīgi palīdzot līdzcilvēkiem sekojot Kronvalda teicienam – “Katram tā vieta svēta, kur piedzimis, audzis” .

 

1.4. M. V. – par priekšzīmīgu darbu 15 gadu garumā, pildot ne tikai šofera pienākumus, bet iesaistoties pagastam nozīmīgos sarīkojumos, fiksējot fotogrāfijās daudzas Gramzdas pagastam svarīgas laikmeta liecības.

 

1.6. E. B.par drosmi, aktīvi iesaistoties robežposteņu veidošanā Aizvīķos un Plūdoņos divdesmitā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā, un saistībā ar Latvijas valsts robežsardzes 100. gadadienu.

 

1.7. A. E. - par drosmi, aktīvi iesaistoties robežposteņu veidošanā Aizvīķos un Plūdoņos divdesmitā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā, un saistībā ar Latvijas valsts robežsardzes 100. gadadienu.

 

1.8. R. Ķ. - par drosmi, aktīvi iesaistoties robežposteņu veidošanā Aizvīķos un Plūdoņos divdesmitā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā, un saistībā ar Latvijas valsts robežsardzes 100. gadadienu.

 

1.9. R. Ķ. - par drosmi, aktīvi iesaistoties robežposteņu veidošanā Aizvīķos un Plūdoņos divdesmitā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā, un saistībā ar Latvijas valsts robežsardzes 100. gadadienu.

 

1.10.V. V. - par drosmi, aktīvi iesaistoties robežposteņu veidošanā Aizvīķos un Plūdoņos divdesmitā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā, un saistībā ar Latvijas valsts robežsardzes 100. gadadienu.

 

1.11 Dz. R.- par drosmi, aktīvi iesaistoties robežposteņu veidošanā Aizvīķos un Plūdoņos divdesmitā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā, un saistībā ar Latvijas valsts robežsardzes 100. gadadienu.

 

1.12 I. F.par atbildīgu un priekšzīmīgu darbu 25 gadu garumā Virgas pagasta transporta nozarē, atbildot par ritošo tehniku un rezerves daļu sagādi.

 

1.13. A. G., seniore – par nesavtīgu, ieinteresētu un labestīgu darbošanos Kalētu pagasta iedzīvotāju labā dažādos amatos, tostarp ciema padomes priekšsēdētājas amatā, savu darba mūžu veltot pagasta izaugsmei.

 

 

  1.  Piešķirt apbalvojumu  ATZINĪBAS RAKSTS (apliecinājuma rakstu un naudas balvu EUR 50.00):

 

2.1. A. Š. par augstu pienākuma apziņu un enerģiskumu, pildot ne tikai uzdotos pienākumus, bet izrādot iniciatīvu arī citos Mežupes pamatskolai svarīgos ikdienas darbos.

 

2.2.D. R. – par atzīstamu aktivitāti sabiedriskā kārtā piedaloties pagastam nozīmīgu kultūras un izglītības sarīkojumu organizēšanā, kā arī aktīvi darbojoties skolas vecāku padomē.

 

2.3.J. T. – par atzīstamu sabiedrisko darbošanos un aktivitāti koplietošanas namu teritorijas sakopšanā, organizējot iedzīvotāju talkas, kas rezultējās ar sakoptu vidi – estētisku bērnu rotaļu laukumu un izremontētām kāpņu telpām.

 

 

2.4.O. B. – par nesavtīgu rīcību, atsaucoties Bāriņtiesas aicinājumam krīzes situācijā uzņemt bērnus savā ģimenē un nodrošinot viņiem audzināšanu, skološanu un mīlestību ikdienas gaitās.

 

2.5. R. B., seniore – par atsaucību un rosinošām idejām, veicinot jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu projektā “Virgas pagasta jauniešu brīvlaiku radošās dienas”, par aktīvu līdzdalību un atbalstu skolas rīkotajos pasākumos.

 

 

3. Piešķirt apbalvojumu PATEICĪBA

 

3.1. A. S. par augstu apzinīgumu un ieinteresētību Mežupes pamatskolas šefpavāra darbā vairāk kā 20 gadu garumā, ik dienas gatavojot skolēniem veselīgu un garšīgu ēdienu.

 

3.2. I. Z. – par augstu profesionalitāti un ieinteresētību, pildot medmāsas pienākumus Mežupes pamatskolā vairāk kā 11 gadu garumā, veiksmīgi sadarbojoties ar skolas sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem.

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                   V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

555. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Pagasta meži”, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.555           

          (protokols Nr.14,  27.punkts)

 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  “Pagasta meži”,  Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:

  • 6482  007 0088 – 2,53 ha platībā, t.sk., mežs – 1,8 ha, lauksaimniecības zeme – 0,43 ha , citas zemes – 0,30 ha;
  • 6482 007 0110 – 16,84 ha platībā, t.sk., mežs – 8,80 ha, lauksaimniecības zeme – 5,23 ha, krūmi – 0,38, zem purviem – 0,30 ha, zem ūdens- 0,12 ha , zem ceļiem – 0,19 ha, citas zemes- 1,82 ha;
  • 6482 007 0111- 9,50 ha platībā, t.sk. – lauksaimniecības zeme – 1,95 ha, mežs – 6,00 ha, zem ūdens – 0,55 ha, citas zemes – 1,00 ha;
  • 6482 007 0049 – 11,62 ha platībā, t.sk. lauksaimniecības zeme – 0,25 ha, mežs - 11,00 ha, krūmi – 0,17 ha, zem ūdens – 0,10 ha, citas zemes – 0,10 ha.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Pagasta meži”, Priekules pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6482 0087 0049, tirgus vērtība uz 2019. Gada 23.septembri (apsekošanas datums) ir :

189 300,00 EUR  (viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi), t.sk.,

            zemes platībai 8.05 ha, ko sastāda lauksaimniecībā izmantojama zemes platība (7.86 ha), zeme zem ceļiem (0.19 ha), kas nepieciešama īpašuma uzturēšanai,  tirgus  vērtība  apsekošanas dienā, 2019.gada 23.septembrī, aprēķināta: 13 100,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši viens simts euro un 00 centi) un

mežaudzes platībai 27.99 ha, tirgus  vērtība  apsekošanas dienā, 2019.gada 23.septembrī, aprēķināta: 174 000,00 EUR (viens simts septiņdesmit četri tūkstoši euro un 00 centi), un

zemes platībai 4.45 ha, ko sastāda krūmāji, ūdens objektu zemes, bebraines, lauces purvu platības un pārējās zemes, tirgus  vērtība  apsekošanas dienā, 2019.gada 23.septembrī, aprēķināta: 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 189 845,00 EUR

(viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro un 00 centi), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

1)     noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 189 300,00 EUR (viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi);

2)     izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 544,50 EUR (pieci simti četrdesmit četri euro un 50 centi) saskaņā ar vērtētāju izrakstītiem rēķiniem.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Pagasta meži”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 007 0049, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 189 845,00  EUR (viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro un 00 centi ).

2.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pagasta meži”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 007 0049, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;   

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1. PIELIKUMS

2. PIELIKUMS

3. PIELIKUMS

4. PIELIKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

559. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par ūdensvada izbūvi ar SIA „Priekules nami”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.559           

          (protokols Nr.14,  31.punkts)

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par ūdensvada izbūvi ar SIA „Priekules nami”

2019. gada Virgas pagasta pārvaldes budžeta tāmē “Virgas ūdenssaimniecība”  ir plānoti izdevumi Centra ūdensvada izbūvei uz dzīvojamām mājām “Sarmas” un “Blāzmas”. Tika plānots, ka šo izbūvi veiks pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Priekules nami”, tādēļ nepieciešams noslēgt deleģēšanas līgumu. Pielikumā pievienota izdevumu tāme.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Noslēgt deleģēšanas līgumu par ūdensvada izbūvi Virgas pagastā uz dzīvojamām mājām “Sarmas” un “Blāzmas” par kopējo summu 19 500 EUR (saskaņā ar kalkulāciju Nr.209/26.07.2019.) ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, ar izpildes termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim.

2.     Deleģēšanas līguma izdevumus segt no Virgas pagasta pārvaldes budžetā plānotajiem līdzekļiem.

3.     Deleģēšanas līgumu noslēgt piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

4.     Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

5.     Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 Lēmums paziņojams:

1) SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads;

2) finanšu nodaļai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

563. Par nekustamā īpašuma Liepājas iela 11B, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.563           

          (protokols Nr.14,  35.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma Liepājas iela 11B, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 

 

Ar 31.01.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma Nr.1, 53.punktu Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu atsavināt daļu no nekustamā īpašuma Liepājas iela 11, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0073, kas pieder XX.

Izstrādāts zemes ierīcības projekts, un no nekustamā īpašuma Liepājas iela 11, Priekule, Priekules novads, atdalīta zemes vienība 7039 m2 platībā, tai piešķirta adrese : Liepājas iela 11B, Priekule, Priekules novads.

21.06.2019. starp Priekules novada pašvaldību un XX noslēgts pirkuma līgums Nr. 2.3.9/19/822, par nekustamā īpašuma Liepājas iela 11B, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0089, 7039 m2  iegādi.

Nekustamo  īpašumu nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Uzņemt pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu:

 

-        Liepājas iela 11B, Priekule, Priekules nov., kadastra nr. 6415 001 0091,  kadastra apzīmējums 6415 001 0089,  7039 m2 platībā ;

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;

 Finanšu nodaļai (G.Vaičekauskai);

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

 

 

574. Par ‘’Priekules vidusskolas nolikuma apstiprināšanu’’

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.574           

          (protokols Nr.14, 46 .punkts)

 

Par ‘’Priekules vidusskolas nolikuma apstiprināšanu’’

 

Priekules vidusskola nerealizē šādas nolikumā iekļautās programmas:

-          pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (kods 21011811));

-          vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011013);

Nepieciešams šīs programmas no nolikuma svītrot.

Tā kā skolas bibliotekāra un psihologa piedalīšanās skolas metodiskās padomes sastāvā nav aktuāla, skolas direktore ierosina šo darbinieku piedalīšanos metodiskās padomes sēdēs nenoteikt ar nolikumu.

Skolā tiek organizētas informatīvas sanāksmes par audzināšanas darbu, bet netiek organizēts audzināšanas metodiskās komisijas darbs. Direktore ierosina izslēgt šo komisiju no nolikuma.

Nolikuma 2014.gada redakcijā ir ieviesusies drukas kļūda vārdā “nodrošināšana”, kas nepieciešama izlabot.

Nolikumā saglabājies nosaukums Priekules novada dome, kas nepieciešams izlabot uz Priekules novada pašvaldība vai Priekules novada pašvaldības dome.

Tā kā nepieciešami salīdzinoši daudz grozījumi, I.Avotiņa ierosina apstiprināt nolikumu jaunā redakcijā .

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt Priekules vidusskolas nolikumu.

 

Pielikumā Priekules vidusskolas nolikums uz  11 lp.

 

Lēmums elektroniski nosūtāms Priekules vidusskolas direktorei, lietvedības nodaļai.

 

Lēmumu izsniegt: Lietvedības nodaļai, Priekules vidusskolai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

PRIEKULES VIDUSSKOLAS NOLIKUMS

 

 

577. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5, dzīvokļa Nr.13 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.577           

          (protokols Nr.14,  49.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5, dzīvokļa Nr.13 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5, dzīvokļa Nr.13, Priekule, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Nekustamais īpašums 2019. gada 29.augustā reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.105 13.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 15.10.2019. ir 3100 EUR (trīs tūkstoši viens simts  euro un 00 centi).

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Liepājas iela 5, dzīvokli Nr. 13, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0365.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5, dzīvoklim Nr.13, Priekulē , Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0365, nosacīto cenu 3100 EUR (trīs tūkstoši viens simts  euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-XX;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS  (PROJEKTS) 

580. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.580           

          (protokols Nr.14,  52.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.pantu, 24.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums”.

2.      Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3.      Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 23.februāra saistošie noteikumi Nr.17/2 “Priekules novada pašvaldības nolikums”.

4.      Uzdot Dokumentu pārvaldības nodaļai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

5.      Publicēt saistošos noteikumus izdevumā “Priekules novada pašvaldības informatīvais izdevums”.

 

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

Priekules novada pašvaldības nolikums 

581. Par Priekules novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes pārtraukšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.581          

          (protokols Nr.14,  53.punkts)

 

Par Priekules novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes pārtraukšanu

 

Priekules novada pašvaldības 2019.gada 29.marta sēdē pieņemts lēmums Nr.137 “Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam darbības termiņa pagarināšanu un jaunas attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu.

2019.gada 27.maijā noslēgts līgums ar SIA “Metrum” (turpmāk- izstrādātājs) par Priekules novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādi.

2019.gada 9.septembrī saņemta vēstule no izstrādātāja, kurā pašvaldība tiek informēta, ka izstrādātājs uzskata, ka esošā Priekules novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam nav noteikti stratēģiskie mērķi, no kā tālāk, izstrādājot attīstības programmu, izriet vidēja termiņa mērķi un rīcības virzieni. Līdz ar to izstrādātājs nevar veikt pasūtījuma kvalitatīvu izpildi, kā arī tā izpildi noteiktajās izmaksās.

2019.gada 22.oktobra Ministru kabineta sēdē ir izskatīti un pieņemti grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā, kas nosaka, ka “Nodrošinot administratīvi teritoriālās reformas procesu 2019., 2020. un 2021. gadā, jaunus šā likuma 20. panta 1., 2. un 3. punktā noteiktos pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus:

1) izstrādā pēc tā likuma stāšanās spēkā, kurš nosaka jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pakārtojot pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi atbilstoši jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam;

2) apstiprina pašvaldības dome, kas ievēlēta 2021. gada pašvaldību vēlēšanās.”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un ievērojot vispārējās lietderības principu ir nepieciešams pārtraukt Priekules novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādi.

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Pārtraukt Priekules novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādi.
  2. Paziņojumu par attīstības programmas izstrādes pārtraukšanu publicēt Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv .
  3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai piecu darba dienu laikā, pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot lēmumu par attīstības programmas izstrādes pārtraukšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

 

Lēmums nosūtams: Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai, priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim, izpilddirektoram Andrim Razmam, Bunkas pagasta pārvaldes vadītājai Patricijai Andersonei, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dzintaram Kudumam, Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai Agritai Driviņai, Virgas pagasta pārvaldes vadītājai Daigai Eglei, Attīstības plānošanas nodaļas projektu koordinatoram Guntaram Jankusam, finanšu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājai Laurai Garkalnei, Kultūras nodaļas vadītājam Gundaram Venenam, Izglītības vadītājai Agritai Purviņai, Sociālā dienesta vadītājai Andrai Valužei, Novada sporta vadītājam Mārtiņam Mikālim, Nekustamo īpašumu speciālistēm Marinai Kokovihinai, Ilzei Lācītei, būvinženierim Jānim Skadiņam, SIA “Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētājai Tatjanai Ešenvaldei un Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

592. Par SIA “Priekules slimnīca” sveikšanu 60 gadu jubilejā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.592           

          (protokols Nr.14,  63.punkts)

 

 

 Par  SIA “Priekules slimnīca” sveikšanu 60 gadu jubilejā

 

Deputāte Tatjana Ešenvalde, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

 

Priekules slimnīca uzbūvēta un nodota ekspluatācijā 1959. gadā, tādēļ 2019. gada 02. novembrī tiek organizēts svinīgs 60 gadu jubilejas pasākums. Priekules novada pašvaldība ir SIA “Priekules slimnīca” kapitāldaļu turētājs un tā atzinīgi novērtē Priekules slimnīcas nesavtīgo darbu novada iedzīvotāju labā un sveic SIA “Priekules slimnīca” 60 gadu jubilejā ar cildinājuma rakstu un naudas balvu 200.- EUR apmērā.

 

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 24.novembra noteikumiem “Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” 6.¹ punktu  ir noteikts:

 

6.¹ CILDINĀJUMA RAKSTA piešķiršanas kārtība:

 

6.11. CILDINĀJUMA RAKSTU piešķir ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu juridiskām personām, biedrībām, nodibinājumiem, iestādēm un reliģiskām organizācijām, lai cildinātu par ieguldījumu sabiedrības labā, vēsturisko vērtību saglabāšanā, novada atpazīstamības veidošanā, vides sakopšanā, nozīmīgu saimniecisko un sabiedrisko darbību.

 

6.12. CILDINĀJUMA RAKSTU piešķir, pamatojoties uz motivētu iesniegumu, kurā norāda:

                6.12.1. apbalvojamā nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi;

                6.12.2. nopelnu aprakstu, par kuru (-iem) ierosina apbalvot.

 

6.13. Ierosinājumus CILDINĀJUMA RAKSTA piešķiršanai var iesniegt domes deputāti, pašvaldības struktūrvienību, iestāžu un kapitālsabiedrību pārstāvji.

 

6.14. CILDINĀJUMA RAKSTA atribūts ir cildinājuma raksts un naudas balva juridiskām personām, biedrībām, nodibinājumiem, iestādēm un reliģiskām organizācijām no 50 EUR līdz 500 EUR, naudas balva pašvaldības juridiskām personām un iestādēm no 50 EUR līdz 200 EUR.

 

6.15.CILDINĀJUMA RAKSTU par jauniem nopelniem jau iepriekš apbalvotai personai var piešķirt ne biežāk kā reizi 3(trīs) gados.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 24.novembra noteikumiem “Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” 6.¹4. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Sveikt SIA “Priekules slimnīca”, reģ.Nr. 40003218218, adrese: Aizputes iela 5, Priekule, Priekules novads 60 gadu jubilejā ar Cildinājuma rakstu un naudas balvu 500 EUR (pieci simti euro).

 

2.      Cildinājuma rakstu un naudas balvu pasniegt 2019. gada 02. novembrī SIA “Priekules slimnīca” svinīgajā 60 gadu jubilejas pasākumā.

 

Lēmums izsūtāms:   1 eks. Finanšu nodaļai, 1.eks. SIA “Priekules slimnīca”

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

594. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.594           

          (protokols Nr.14,  66.punkts)

           

 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam

 

Priekules novada pašvaldībā 2019.gada 17.oktobrī saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka Ainara Cīruļa  iesniegums, ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas sākot ar 21.10.2019.

17.10.2019. izdots Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas rīkojums Nr.1.1.6/19/536 “Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Ainaram Cīrulim.”

Atvaļinājums piešķirts par laika periodu no 06.03.2018. līdz 05.03.2019. - viena kalendārā nedēļa un par laika periodu no 06.03.2019. līdz 05.03.2020. arī viena kalendārā nedēļa.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu, 151.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

           Apstiprināt 17.10.2019. Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas rīkojumu Nr.1.1.6/19/536 “Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Ainaram Cīrulim”, ar kuru piešķirts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim ikgadējais atvaļinājums laikā no 2019.gada 21.oktobra līdz 2019.gada 3.novembrim.

 

Lēmums nosūtāms: personāla speciālistei un grāmatvedībai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                        V.Jablonska