31.10.2013. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.8)

21. § Par Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes sniegto sadzīves pakalpojumu tarifu noteikšanu

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt sekojošus tarifus ( bez PVN) par Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes sniegtajiem sadzīves pakalpojumiem ar 2014.gada 1.janvāri:

1.1. Veļas mazgāšana ar klienta pulveri ( viena mazgāšanas reize)            EUR     0.58

1.2.Dušas apmeklējums (vienai personai)                                      EUR     0.36

 

2.      Noteikt, ka pakalpojums pagasta iedzīvotājiem pieejams katru ceturtdienu.

3.      Par lēmuma izpildi atbild Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Balode.

4.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

5.      Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Priekules novada domes 2013.gada 28.marta lēmums „Par sniegto sadzīves pakalpojumu tarifiem Virgas pagastā” (protokols Nr.4, 23 §).

 

22. § Par Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes traktortehnikas un mehānisko darbnīcu sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt sekojošu maksu (bez PVN) par Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes traktortehnikas sniegtajiem pakalpojumiem ar 2014.gada 1.janvāri:

1.1. Ekskavators EO-2621 uz traktora JUMZ-6AKL            euro/stundā     20.58

1.2. Buldozera D 606 uz traktora DT-75M euro/stundā                     21.18

2.      Apstiprināt sekojošu maksu (bez PVN) mehānisko darbnīcu sniegtajiem pakalpojumiem:

1.1.Frēzēšana, metināšana, virpošana,

griešana, slīpēšana, urbšana euro/stundā                                       11.38

2.2.Darbnīcu remonta zonas

izmantošana tehnikas remontam euro/stundā                               0.57

3.      Par lēmuma izpildi atbild Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis.

4.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

5.      Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Priekules novada domes 2011.gada 27.oktobra lēmums „Par Priekules novada Bunkas pagasta ekskavatora, buldozera izmantošanas, sniegto pakalpojumu virpošanas, frēzēšanas, metināšanas u.c. pakalpojumu, darbnīcu remonta zonas izmantošanas īres maksas noteikšanu.” (protokols Nr.19, 31 §).

 

23. § Par apkures tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas un Gramzdas pagastos

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt apkures tarifu no 2014.gada 1.janvāra daudzdzīvokļu mājai Bunkas pagasta Krasta ielā – 3, maksājot 12 mēnešus gadā, 0.97 euro/m2 bez PVN.

2.      Noteikt apkures tarifu no 2014.gada 1.janvāra daudzdzīvokļu mājai Gramzdas pagasta Skolas ielā – 6, maksājot 12 mēnešus gadā, 0.53 euro/m2 bez PVN.

3.      Par lēmuma izpildi atbild pagastu pārvalžu vadītāji.

4.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

5.      Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

1.1. Priekules novada domes 2011.gada 24.februāra lēmums „Par apkures, ūdens apgādes patēriņa normu un tarifu apstiprināšanu un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu apstiprināšanu Priekules novada Gramzdas pagastā” (protokols Nr.3, 22 §).

1.2.Priekules novada domes 2011.gada 27.oktobra lēmums „Par apkures tarifa noteikšanu daudzdzīvokļu mājai Krasta ielā 3, Bunkas pag., Priekules nov.” (protokols Nr.19, 23 §).

 

24. § Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifus Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules, Virgas pagastos no 2014.gada 1.janvāra saskaņā ar 1. pielikumu.

2.      Piemērot 50% atlaidi ūdensapgādes un kanalizācijas tarifam uz vienu cilvēku, ja:

1.1. Ja ūdens tiek pievadīts līdz brīvkrānam dzīvojamās mājas sētā;

1.2. Ja atsevišķi ģimenes locekļi (skolnieki, studenti) tikai epizodiski uzturas dzīvojamā platībā, iesniedzot mācību iestādes izziņu līdz katra gada 25.septembrim.

2.      Par lēmuma izpildi atbild pagastu pārvalžu vadītāji, Priekules pilsētas un pagasta saimniecības vadītājs.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

4.      Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

4.1. Priekules novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmums „Par ūdensapgādes patēriņa normu un tarifu apstiprināšanu un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu apstiprināšanu Priekules novada Virgas un Priekules pagastiem” (protokols Nr.1, 10 §)

4.2. Priekules novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmums „Par ūdens un kanalizācijas apsaimniekošanas tarifiem Bunkas pag., Priekules nov.” (protokols Nr.18, 10 §).

4.3.Priekules novada domes 2011.gada 24.februāra lēmums „Par apkures, ūdens apgādes patēriņa normu un tarifu apstiprināšanu un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu apstiprināšanu Priekules novada Gramzdas pagastā” (protokols Nr.3, 22 §).

4.4.Priekules novada domes 2011.gada 24.februāra lēmums „Par piemērojamajām atlaidēm ūdens un kanalizācijas apsaimniekošanas tarifiem Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Virgas un Priekules pagastos Priekules novadā” (protokols Nr.3, 23 §).

4.5.Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmums „Par ūdens un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Priekules novada Kalētu pagastā” (protokols Nr.22, 6 §).

4.6.Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmums „Par ūdens un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Priekules novada Priekules pagastā” (protokols Nr.22, 7 §).

25. § Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Apstiprināt pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules, Virgas pagastos no 2014.gada 1.janvāra euro/m2saskaņā ar 1. pielikumu.

2.      Par lēmuma izpildi atbild pagastu pārvalžu vadītāji, Priekules pilsētas un pagasta saimniecības vadītājs.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

4.      Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

1.1. Priekules novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmums „Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos.” (protokols Nr.1, 8 §)

1.2. Priekules novada domes 2012.gada 26.aprīļa lēmuma „Par dzīvojamās mājas Saules ielā 10, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., pārņemšanu Priekules novada pašvaldības apsaimniekošanā” 2.punkts (protokols Nr.5, 35 §).

 Pielikums

26. § Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu noteikšanu Priekules novada Bunkas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt sekojošus atkritumu apsaimniekošanas tarifus EUR uz vienu cilvēku ( bez PVN) no 2014.gada 1.janvāra:

1.1. Bunkas pagastā                      1.17

1.2. Gramzdas pagastā                  0.97

1.3. Kalētu pagastā                       1.34

1.4.Priekules pagastā                     1.24

1.5.Virgas pagastā

1.5.1.„Gaismas”             0.70

1.5.2.„Vārtājas”             0.84    

1.5.3.„Blāzmas”             1.12

1.5.4. „Sarmas”              1.12

2.      Par lēmuma izpildi atbild pagastu pārvalžu vadītāji un Priekules pilsētas un pagasta saimniecības vadītājs.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

4.      Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Priekules novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmums „Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” (protokols Nr.1, 7. §).

 

27. § Par Priekules novada pašvaldības autotransporta izmantošanas (nomas) maksas noteikšanu

 Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības autotransporta izmantošanas

( nomas) maksu no 2014.gada 1.janvāra (EUR/km bez PVN):

Autobuss MB 0303                                                     0.81

Autobuss MB Sprinter 519                                         0.39

Autobuss IVEKO 4510                                              0.39

Mikroautobuss MB Sprinter                                       0.29

Mikroautobuss VW Caravella, VW Transporter         0.24

Mikroautobuss Ford Transit                                        0.24

Hyndai H 1                                                                 0.24

Automašīna UAZ 3303                                              0.46

 

2.      Apstiprināt gaidīšanas stundas likmi 3.16 EUR/h bez PVN.

3.      Par lēmuma izpildi atbild pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

4.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

5.      Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Priekules novada domes 2011.gada 27.oktobra lēmums „Par Priekules novada pašvaldības autotransporta izmantošanas (nomas) maksas noteikšanu” (protokols Nr.19, 30 §).

 

28. § Par ziedojuma līguma Nr.311200/01-068E apstiprināšanu

 2013.gada 16. oktobrī noslēgts ziedojuma līgums Nr. 311200/01-068E starp Priekules novada domi un AS Swedbank filiāli „Spīķeris” par ziedojumu Ls 300.00 apmērā ar nolūku atbalstīt labdarību Latvijā.

 

Pamatojoties uz šo līgumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt 2013.gada 16.oktobrī noslēgto ziedojuma līgumu Nr.311200/01-068E un pieņemt ziedojumu Ls 300.00 apmērā no AS Swedbank.

2.      Ziedojumu izlietot labdarībai - tas ir, organizējot Ziemassvētku pasākumus Priekules novada pirmsskolas vecuma bērniem, invalīdiem un audžuģimenēm.

3.      Par lēmuma izpildi atbild P.Andersone.

 

29. § Par ziedojuma pieņemšanu no AS SWEDBANK

Pamatojoties uz 2013.gada 7. oktobrī noslēgto pieņemšanas/ nodošanas aktu starp Priekules novada domi un AS SWEDBANK filiāli „Spīķeris”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pieņemt dāvinājumu – četrus datoru komplektus:

1.1. Dators HP DC7100, monitors Samsung Syncmaster 710n, klaviatūra, pele.

1.2. Dators HP DC7600 Monitors Samsung Syncmaster 710n, klaviatūra, pele.

1.3.Dators HP DC7600 Monitors Samsung Syncmaster 710n, klaviatūra, pele.

1.4.Dators HP DC7600 Monitors Samsung Syncmaster 710n, klaviatūra, pele.

2.      Nodot datorus Priekules Mūzikas un mākslas skolai, skolēnu mācību procesa nodrošināšanai.

 

3.      Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja P.Andersone

30. § Par Priekules novada vēlēšanu komisijas juridiskās adreses maiņu

2013.gada 7.oktobrī (reģistrācijas Nr. 3-24/1285 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Ivetas Juškevičas iesniegums „Par juridiskās adreses maiņu”- mainot Priekules novada vēlēšanu komisijas juridisko adresi no Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules novads, LV-3434 uz Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2013.gada 17.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Ivetas Juškevičas iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  MainītPriekules novada vēlēšanu komisijas juridisko adresi no Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules novads, LV-3434 uz Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434.

2. Lēmumu, par juridiskās adreses maiņu, nosūtīt Priekules novada vēlēšanu komisijai.

 

Izsūtāms : 2. eks. Priekules novada vēlēšanu komisijai

31. § Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu 2013.gadam grozījumiem

2013.gada 23.septembrī Priekules novada domē saņemts Gramzdas pagasta pārvaldes  iesniegums par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršruta nr.18 „Aizvīķi-Gramzda –Aizvīķi” atcelšanu.

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumus Priekules novada domes 26.09.2013. sēdes protokola Nr.7,  57.§  „Priekules novada domes skolēnu pārvadājumu maršruti 2013./2014.mācību gadam, izslēdzot no saraksta maršrutu nr. 18. „Aizvīķi-Gramzda –Aizvīķi”.

 

Pielikumā: Priekules novada domes skolēnu pārvadājumu maršruti 2013./2014. mācību gadam uz 14 lp.

32. § Par Priekules novada domei piederošā transportlīdzekļa Ford – Transit ar reģ. Nr.EE 2892 noņemšanu no uzskaites, izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un realizēšanu

 Priekules novada domes īpašumā ir transportlīdzeklis Ford - Transit ar reģ. Nr. EE 2892, šasijas Nr.WF0HXXGBVHNK12254, izlaiduma gads 1992., par kura īpašnieku Ceļu satiksmes drošības direkcijā ir reģistrēta Priekules novada dome, transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība AF 485692.

            Transportlīdzeklis atrodas Priekules novada domes īpašumā un reģistrēts tās bilancē ar vērtību LVL 5.00.

            Automašīna faktiski netiek lietota, tā nav vairs izmantojama saimnieciskajā darbībā un remontējama, līdz ar to tā ir noņemama no uzskaites un realizējama metāllūžņos.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļas 2.punktu; 6.panta 2.un 3.daļu; 37.panta 1.daļas 2.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noņemt no uzskaites transportlīdzekli Ford - Transit ar reģ. Nr.EE 2892, 1992.gada izlaidums, kas reģistrēta CSDD uz Priekules novada domes vārda.

2.       Realizēt licencētam metāla pārstrādes uzņēmumam par brīvu cenu.Saņemtos finanšu līdzekļus par transportlīdzekļa Ford - Transit realizēšanu ieskaitīt Purmsātu speciālās internātpamatskolas budžetā un izmantot autotransporta rezerves daļu iegādei.Par lēmuma izpildi atbildīgs Purmsātu speciālās internātpamatskolas saimniecības vadītājs Voldemārs Sants.

 

33. § Par dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 3 – 22, Priekule, noņemšanu no pašvaldības grāmatvedības bilances

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, 2013.gada 18.marta Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu Nr. 3-32/410, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izslēgt no Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilancē esošo dzīvokļa īpašumu, kadastra numurs 6415 900 0316, adrese: Liepājas iela 3-22, Priekule, Priekules nov., 3/100 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (dzīvokļa platība 47,3 m²), kadastrālā vērtība 1608 Ls.

2. Atbildīgā par lēmumu izpildi ir Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļa. 

34. § Par dzīvokļa īpašuma Saules iela 10 – 7, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov. uzņemšanu Priekules novada pašvaldības bilancē

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 18.punkta 18.1. apakšpunktu, 2013.gada 19.septembra  noslēgto pirkuma līgumu (Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0051 5176-7), 2013.gada 24.10.finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Uzņemt Priekules novada pašvaldības bilancē pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Nr. 7, kas atrodas Saules iela 10, Tadaiķi, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6446 900 0013, kas ir kopīpašuma 539/7205 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 53,9 m² platībā, ar kadastrālo vērtību (uz 2013.gada 1.janvāri) 728,-Ls (septiņi simti divdesmit astoņi lati). 

2.      Atbildīgā par lēmuma izpildi ir Priekules novada finanšu nodaļa. 

35. § Par ūdenstorņa ‘’Vienība’’, Kalētu pagastā izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites

 Priekules novada domē 2013.gada 2. oktobrī saņemts Priekules novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājas Ilzes Sokolovskas iesniegums ar lūgumu Finanšu komitejai apstiprināt Priekules novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas 2013.gada 13.septembra sēdes lēmumu par ūdenstorņa „Vienība”, Kalētu pagastā izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites, jo tas dabā neeksistē.

            Izskatot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts sekojošais:

 

 1. Priekules novada domes grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē kopš 01.01.2006. atrodas ūdenstornis „Vienība”. Pamatlīdzeklis izveidots 01.07.1963. Tam grāmatvedības uzskaitē piešķirts inventāra numurs 1218-1233. Kadastra numurs 6464 004 0172 001. Pamatlīdzekļa atlikusī vērtība ir Ls 2258,91 (Divi tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi lati, 91 santīms).
 2. 06.03.2013. Liepājas reģiona novadu būvvalde izdevusi izziņu Nr.1-12/11 par to, ka uz zemes gabala Kalētu pagastā ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0172 nojaukta viena saimniecības būve – ūdenstornis ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0172 001. Teritorija rekultivēta.
 3. 03.09.2013. Komisija, apsekojot minēto pamatlīdzekli, konstatē, ka tas dabā neeksistē.
 4. Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas nolikumu (apstiprināti ar Priekules novada domes 29.08.2013. sēdes lēmumu (prot.Nr.5, 10. §)) un Priekules novada domes noteikumu „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās tiek norakstīti pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs” (pieņemti ar Priekules novada domes 27.10.2011. sēdē (prot.Nr.19, 6.§)) 3.3.punktu, 13.09.2013. Komisija pieņēmusi lēmumu, ka pamatlīdzeklis ūdenstornis „Vienība” ar inv.Nr.1218-1233 izslēdzams no Priekules novada domes grāmatvedības uzskaites.
 5. 17.09.2013. Priekules novada domes izpilddirektors A.Razma apstiprinājis augstāk minēto komisijas lēmumu.
 6. Saskaņā ar noteikumu „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās tiek norakstīti pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs” 10.punktu, Komisijas lēmumu par materiālo vērtību norakstīšanu, kuru atlikusī vērtība pārsniedz Ls 1000,00, iesniedz Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram, kurš to saskaņo un nodod galīgā lēmuma pieņemšanai Priekules novada domes Finanšu komitejai. Pamatlīdzekļa ūdenstornis „Vienība” atlikusī vērtība grāmatvedības uzskaitē ir Ls 2258,91, tādēļ nepieciešams Finanšu komitejas lēmums.     

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, 2013.gada 17.10.tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas 13.09.2013. (13.09.2013. sēdes prot. Nr.2, 3. §, 22) punkts) lēmumu, ka pamatlīdzeklis ūdenstornis „Vienība” ar inv.Nr.1218-1233 izslēdzams no Priekules novada domes grāmatvedības uzskaites.

2.      Atbildīgais par lēmuma izpildi – finanšu nodaļa.

3.      Lēmums nosūtāms:

-          finanšu nodaļai;

-          attīstības plānošanas nodaļai;

-          Kalētu pagasta pārvaldei.

 

 

36. § Par konkursa ‘’Par sakoptu Priekules novadu’’ 2013.gada laureātu apbalvošanu

 Pamatojoties uz konkursa „Par sakoptu Priekules novadu” nolikumu, konkursa komisijas vērtējumu un ieteikumu, 24.01.2013.oktobra finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Konkursā „Par sakoptu Priekules novadu” 2013.gadā atzīt par uzvarētājiem:

1.1.nominācijā „Lauku viensētas” - ”Ozolbunči”, Priekules pagastā, piešķirot laureāta Goda plāksni un uzdāvinot videofilmu un dāvanu karti 50 Ls apmērā;

1.2.nominācijā „Uzņēmumi, zemnieku saimniecības”

1.2.1.      zemnieku saimniecībai ”Albrekši”, Kalētu pagastā, piešķirot laureāta Goda plāksni un uzdāvinot videofilmu un dāvanu karti 50 Ls apmērā;

1.2.2.      zemnieku saimniecībai „Indrāni-2”, Gramzdas pagastā, piešķirot laureāta Goda plāksni un uzdāvinot videofilmu un dāvanu karti 50 Ls apmērā;

1.3. nominācijā „Individuālā māja ciematā vai pilsētā”

1.3.1.      Liepu iela 10, Priekulē, piešķirot laureāta Goda plāksni un uzdāvinot videofilmu un dāvanu karti 50 Ls apmērā;

1.3.2.      un Baznīcas iela 12, Priekulē, piešķirot laureāta Goda plāksni un uzdāvinot videofilmu un dāvanu karti 50 Ls apmērā.

 

2.      Par ilggadīgu ieguldījumu apkārtējās vides sakopšanā apbalvot ar pateicības rakstu:

2.1. daudzdzīvokļu mājas Graudu iela 1, Priekules pagastā iedzīvotājus;

2.2. daudzdzīvokļu mājas Vaiņodes iela 1, Priekulē iedzīvotājus;

2.3. SIA „Dimanti-2” veikala, Gramzdas pagastā īpašniekus Aldi un Astrīdu Grinbergus;

2.4. Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” kolektīvu;

2.5. Bunkas pagasta pārvaldi par ēku - Bunkas kultūras nams.

37. § Par apbalvojumu piešķiršanu

 Pamatojoties uz Priekules novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” 2.1., 2.5., 3.1. un 3.4.punktu, 24.10.2013.finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Goda rakstu un naudas balvu Ls 50,00 apmērā:

1.1. Virgas senlietu krātuves darbiniecei Anitai KLIMAI par iniciatīvām un ieguldījumu Virgas ciema vēstures pētīšanā un aktīvu piedalīšanos novadam nozīmīgu pasākumu organizēšanā;

1.2. Krotes bibliotēkas vadītājai un Krotes senlietu krātuves darbiniecei Litai VĒKAUSEI par ieguldījumu mūsu novadnieku Ata Kronvalda un Alfrēda Krūkļa dzimtas koka pētīšanā, novada vēstures izzināšanā un popularizēšanā, kā arī aktīvu piedalīšanos novadam nozīmīgu pasākumu organizēšanā;

1.3. Gundegai AKERBLŪMAI par mūža ieguldījumu, pašaizliedzīgi un aizrautīgi strādājot Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēkā, par aktīvu piedalīšanos novada sabiedriskās dzīvē, tās organizēšanā un Tadaiķu ciema vēstures izzināšanā;

1.4. Jānim ŠTEINAM par ilggadīgu atsaucību, izpalīdzību un nesavtīgu darba ieguldījumu Gramzdas pagasta labiekārtošanā.

1.5. SIA ‘’PRIEKULES SLIMNĪCA’’(vadītāja T.Ešenvalde) kā vienam no lielākajiem nodokļu maksātājiem Priekules novadā 2012.gadā, nodrošinot darba vietas novada iedzīvotājiem.

1.6. Jānim LAUVAM par mūža ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā.

 

2. Piešķirt Atzinības rakstu un naudas balvu Ls 30,00 apmērā:

2.1. Ausmai KLAKAI par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu mūsu novadnieku Ata Kronvalda un Alfrēda Krūkļa dzimtas koka pētīšanā;

2.2. Bunkas pagasta pastniecei Ilonai SANTAI par atsaucību, iejūtību un izpalīdzību, nesavtīgi pildot darba pienākumus.

2.3. SIA ‘’SILGME’’ (vadītājs -valdes loceklis D.Petrovics), kā vienam no lielākajiem nodokļu maksātājiem Priekules novadā, nodrošinot darba vietas novada iedzīvotājiem.

3. Apbalvojumus pasniegt Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā.

38. § Par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no V.K.

 2013.gada 18.oktobrī Priekules novada pašvaldības domē saņemts Priekules novada pašvaldības domes grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lemt par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no V. K..

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, Dome konstatē sekojošo:

 1. Starp Priekules novada domi un V. K. personas kods [:], attiecībā uz dzīvokli [adrese] Priekules pagastā, Priekules novadā noslēgti sekojoši līgumi:

-          2012.gada 22.martā „Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.8-1/PP/8”;

-          2010.gada 26.oktobrī „Līgums Nr.57 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”;

-          2010.gada 26.oktobrī „Līgums Nr.8-2.Ū/PP/135 par ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanu”;

-          2012.gada 2.aprīlī „Līgums Nr.8-2.K/PP/61 par kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu”.

 

2. Lai gan dzīvojamās telpas īres līgums ar V. K. noslēgts tikai 2012.gada 22.martā, īrnieks tur kopā ar savu tēvu J. A. K. dzīvoja jau kopš 1998.gada. Pēc tēva nāves īres līgums tika noslēgts ar V.K.. Līdz ar to V.K. pārņēma visas saistības par dzīvokļa [adrese], Priekules pagastā īri.

V.K. minētajā dzīvoklī dzīvesvietu deklarējis 2011.gada 18.janvārī.

 

 1. 2013.gada 16.maijā V. K. uzteicis īres līgumu un atbrīvojis dzīvokli (Iesniegums reģistrēts Priekules novada domē 17.05.2013., indekss Nr.14-1/600).
 2. Tā kā V. K.nav pilnībā norēķinājies par īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem, ir izveidojušies sekojoši parādi:

-          īres maksa 01.09.2006. – 31.05.2013. Ls 340,83;

-          ūdens piegāde 01.06.2011. – 31.05.2013. Ls 31,26;

-          kanalizācijas apsaimniekošana 01.07.2012. – 31.05.2013. Ls 14,74;

-          atkritumu izvešana 01.07.2011. – 31.05.2013. Ls 27,14;

 

Parāds kopā Ls 413,97 (Četri simti trīspadsmit lati, 97 santīmi).

 1. 2013.gada 18.jūlijā V.K. (Reģ. Nr. Priekules novada domē 3-06/10 no 15.07.2013.) uz viņa deklarēto dzīvesvietu [adrese], Priekules pagastā tika nosūtīts atgādinājums par radušos parādu un aicinājums to līdz 2013.gada 15.augustam samaksāt. Samaksa netika veikta.

            2013.gada 23.augustā V.K. (Reģ. Nr. Priekules novada domē 3-06/19 no 19.08.2013.) uz viņa deklarēto dzīvesvietu [:], Priekules pagastā atkārtoti tika nosūtīts atgādinājums par īres un komunālo maksājumu parādu un aicinājums to samaksāt līdz 2013.gada 6.septembrim. Līdz pat 2013.gada 31.oktobrim samaksa nav saņemta.

            2013.gada 13.septembrī V.K. (Reģ. Nr. Priekules novada domē 3-06/886 no 11.09.2013.) uz viņa dzīvesvietu [adrese], Kalneniekos, Priekules pagastā tika nosūtīts brīdinājums par īres un komunālo maksājumu parādu un aicinājums to samaksāt līdz 2013.gada 11.oktobrim. Vēstulē tika izteikts brīdinājums, ka nesamaksāšanas gadījumā Priekules novada pašvaldības dome izskatīs jautājumu par parāda piedziņas prasības iesniegšanu tiesā. Līdz pat 2013.gada 31.oktobrim samaksa nav saņemta.

 1. Pēdējais maksājums par īri un komunālajiem pakalpojumiem Ls 10,00 apmērā no V.K. saņemts 2013.gada 25.martā.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, otrās daļas 3. un 6.punktu, Civilprocesa likuma 41.panta 1.daļu, 2013.gada 18.septembra finanšu komitejas lēmumu,Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no V. K., personas kods [:], dzīvesvietas adrese[adrese], Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads, par dzīvokli [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā Ls 413,97 (Četri simti trīspadsmit lati, 97 santīmi) apmērā.

2.      Uzdot Priekules novada domes juristei I. Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

3.      Lēmums nosūtāms:

-          V. K., [adrese], Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules nov.ads;

-          Priekules pagasta saimniecības daļas vadītājam E. Rubezim;

-          Priekules novada domes juristei I. Avotiņai;

-          Priekules novada domes finanšu nodaļai.

4.   Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības domes izpilddirektors A. Razma.

39. § Par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no M.K.

 Priekules novada dome izskatīja M. K. 2013.gada 13.septembra iesniegumu (reģistrēts 13.09.2013., indekss Nr.3-13/1171) ar lūgumu neuzsākt parāda piedziņas procesu par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu, jo viņa apņemas sākot no 2013.gada 30.oktobra ik mēnesi samaksāt Ls 30,00 īres un komunālo pakalpojumu parāda un kārtējo maksājumu segšanai.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.      Starp Priekules pagasta padomi, Priekules novada domi un M. K., personas kods [:], noslēgti sekojoši līgumu:

-          2008.gada 23.jūlijā „Dzīvojamās telpas īres līgums” par dzīvokli [adrese], Kalneniekos, Priekules pagastā;

-          2012.gada 25.janvārī „Līgums Nr.8-2.G/PP/64 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”;

-          2012.gada 25.janvārī „Līgums Nr.8-2.Ū/PP/142 par ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanu”;

-          2012.gada 1.martā „Līgums Nr.8-2.K/PP/3 par kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu”.

2.      Īrniece M. K. nav izpildījusi augstāk minēto līgumu nosacījumus – nav pilnībā norēķinājusies par īres maksu un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, tāpēc izveidojies parāds Ls 265,75 apmērā.

      Parāds sastāv no:   - īres maksa 01.01.2011. – 30.09.2013. Ls 175,80;

                                    - atkritumu apsaimniekošana 01.12.2011. – 30.09.2013. Ls 89,95.

3.      Dzīvokļa Nākotnes ielā 8. – 5., Priekules pagastā kopējā platība ir 46,4 m2, tajā ir divas istabas, malkas apkure. Īrniece dzīvoklī dzīvo kopā ar faktisko vīru un diviem nepilngadīgiem bērniem.

4.      2012.gada 17.septembrī M.K. noslēdza „Vienošanos par parāda samaksu Nr.8-4/37” un apņēmās katru mēnesi samaksāt vismaz Ls 20,00, lai segtu tobrīd esošo parādu Ls 164,91 un kārtējos īres un komunālo pakalpojumu maksājumus.

      Šo vienošanos M.K. nav pilnībā izpildījusi, jo laikā 17.09.2013. – 31.10.2013. bija jāsamaksā vismaz Ls 280,00, bet faktiski ir samaksāti Ls 40,00.

5.      Pēdējais maksājums no M.K. Ls 20,00 apmērā saņemts 2012. gada 25.oktobrī.

 

6.      2012.gada 31.augustā M.K. tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/1109 no 30.08.2012.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 2012.gada 15.septembrim labprātīgi samaksāt.

2013.gada 26.augustā M.K. tika nosūtīts atgādinājums Nr.3-06/21 par parāda esamību un aicinājums to līdz 2013.gada 20.septembrim labprātīgi samaksāt.

7.      2013.gada 13.septembrī M.K. sarunā ar grāmatvedi I. Sokolovsku pauda, ka viņa atzīst parāda esamību un ir gatava ik mēnesi maksāt Ls 30,00, lai segtu īres maksas un komunālo pakalpojumu maksas parādu un kārtējos maksājumus par īri un komunālajiem pakalpojumiem.

8.      Ikmēneša maksājums par īri un komunālajiem pakalpojumiem minētajā dzīvoklī ir sekojošs:

-          īres maksa Ls 8,35;

-          atkritumu izvešana (4 cilvēkiem) Ls 4,21;

-          Kopā mēnesī Ls 12,56.

Ūdens patēriņa un kanalizācijas apsaimniekošanas uzskaite notiek ar ūdens skaitītājiem. Jānorēķinās ik mēnesi par faktiski patērēto daudzumu.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 4) punktu un finanšu komitejas 25.10.2013. lēmumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

  1. Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres un komunālo maksājumu parāda piedziņu no M. K., personas kods [adrese], dzīvojošas [adrese], Kalneniekos, Priekules pagastā, Priekules novadā, par dzīvokli [adrese], Kalneniekos, Priekules pagastā, Priekules novadā Ls 265,75 (Divi simti sešdesmit pieci lati, 75 santīmi) apmērā.

 

  1. Uzdot Priekules novada domes juristei I. Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.
  2. Lēmums nosūtāms:

-          M. K., personas kods [:], dzīvojoša [adrese], Kalneniekos, Priekules pagastā, Priekules novadā;

-          Priekules pagasta saimniecības daļas vadītājam E. Rubezim;

-          Priekules novada domes juristei I. Avotiņai;

-          Priekules novada domes finanšu nodaļai.

4.   Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors A. Razma.

 

40. § Par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no I.D.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatīja grāmatvedes I. Sokolovskas 2013.gada 18.oktobra iesniegumu (reģistrēts., indekss Nr.3-13/) ar lūgumu izskatīt jautājumu par I. D. īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņas prasības iesniegšanu tiesā.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.Starp Priekules novada domi un I. D., personas kods [adrese], noslēgti sekojoši līgumu:

-          2012.gada 22.martā „Dzīvojamās mājas īres līgums Nr.8-1/PP/9” par dzīvojamo māju Lielā ielā 3., Priekules pagastā;

-          2010.gada 26.oktobrī „Līgums Nr.8-2.Ū/PP/122 par ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanu”.

Īres līgums rakstveidā noslēgts 2012.gada 22.martā, bet faktiski īrniece dzīvo un dzīvesvietu deklarējusi Lielā ielā 3, Priekules pagastā kopš 1985.gada 4.novembra.

2. Īrniece I. D. nav izpildījusi augstāk minēto līgumu nosacījumus – nav pilnībā norēķinājusies par īres maksu un saņemto dzeramo ūdeni, tāpēc izveidojies parāds Ls 605,05 apmērā.

      Parāds sastāv no:   - īres maksa 01.02.2007. – 31.10.2013. Ls 519,26;

                                    - ūdensapgāde 01.08.2011. – 31.10.2013. Ls 85,79.

3.Mājas Lielā ielā 3., Priekules pagastā kopējā platība ir 81,3 m2, tajā ir trīs istabas, malkas apkure, ūdensvads.

4.2012.gada 30.martā I.D. noslēdza „Vienošanos par parāda samaksu Nr.8-4/26” un apņēmās, sākot no 2012.gada 30.aprīļa, katru mēnesi samaksāt vismaz Ls 34,08, lai segtu tobrīd esošo parādu Ls 613,53.

      Šo vienošanos I.D. nav pilnībā izpildījusi, jo parāds bija jāsamaksā līdz 2013.gada 30.septembrim.

5. Pēdējais maksājums no I.D. Ls 20,00 apmērā saņemts 2013. gada 18.martā.

6.2012.gada 19.maijā I.D. tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/709 no 17.05.2012.) par parāda esamību un aicinājums veikt maksājumus saskaņā ar 30.03.2012. parakstīto „Vienošanos par parāda samaksu Nr.8-4/26”.

      2012.gada 15.novembrī I.D. tika nosūtīts brīdinājums (Nr.3-06/1441 no 14.11.2012.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 2012.gada 30.novembrim labprātīgi samaksāt. Tika brīdināts, ka parāda nesamaksāšanas gadījumā, Priekules novada dome izskatīs jautājumu par parāda piedziņas prasības iesniegšanu tiesā.

      2013.gada 3.septembrī I.D. tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/25 no 28.08.2013.), ka parāds joprojām nav samaksāts un lūgums to samaksāt līdz 2013.gada 20.septembrim. Tika piebilsts, ka nesamaksāšanas gadījumā Priekules novada dome izskatīs jautājumu par parāda piedzīšanu piespiedu ceļā.

      Līdz pat 2013.gada 31.oktobrim I.D. parādu nav samaksājusi.

7.Šobrīd īrniecei aprēķinātais ikmēneša maksājums (ieskaitot PVN) par īri un ūdensapgādi minētajā mājā ir sekojošs:

-          īres maksa Ls 9,76;

-          ūdensapgāde (3 cilvēkiem) Ls 3,27;

-          Kopā mēnesī Ls 13,03.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 4) punktu un Finanšu komitejas 25.10.2013. lēmumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres un ūdensapgādes pakalpojuma maksājumu parāda piedziņu no I. D., personas kods [adrese], dzīvojošas [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā, par dzīvojamo māju [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā Ls 605,05 (Seši simti pieci lati, 05 santīmi) apmērā.

2. Uzdot Priekules novada domes juristei I. Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

3.Lēmums nosūtāms:

-          I. D., personas kods [adrese], Lielā ielā 3, Priekules pagastā, Priekules novadā;

-          Priekules pagasta saimniecības daļas vadītājam E. Rubezim;

-          Priekules novada domes juristei I. Avotiņai;

-          Priekules novada domes finanšu nodaļai.

4.   Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors A. Razma.