31.01.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.1)

81.§ Par grozījumiem 10.11. 2011. Nekustamā īpašuma līgumā Nr. 3-32/ 382 un visa nekustamā īpašuma „Vējotnes”, Bunkas pag., Priekules nov.,pirkuma maksas apstiprināšanu

2011.gada 10.novembrīstarp Priekules novada pašvaldību (Pārdevējs) un S[:] A[:]  (Pircējs), personas kods [:], dzīvojošu [dzīvesvieta], tika noslēgts Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgums  Nr.3-32/382  (turpmāk  līgums)  par nekustama īpašuma  „Vējotnes”, Bunkas  pag., Priekules nov.,  pirkšanu, par summu 2650,-  lati.

Līguma 2.punkta 2.8.un 2.8 apakšpunktā tika noteikts, ka Pircējs (S[:]A[:]) par nodrošinājumu tam, ka līdz pilnas šī līguma 2.1.punktā minētās pirkuma samaksas dienai ieķīlā augstāk minēto Nekustamu īpašumu „Vējotnes , Bunkas pag., Priekules nov.” par labu Pārdevējam par summu 1325,-Ls, nodibinot hipotēku uz šo nekustamo īpašumu.   

Hipotēka netika nostiprināta. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Pircējs apņēmās atlikušo maksājuma daļu, t.i., 1325.-  lati samaksāt līdz 2012.gada 15.decembrim  ar 6% (seši procenti) likmi gadā no nesamaksātās nekustamā īpašuma pārdošanas cenas.

Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības datiem uz 2013.gada 25.janvāri Pircējs, S[:]A[:], ir veicis atliktā maksājuma summu –  , t.i., LVL 1325,- ( viens tūkstotis trīs simti divdesmit pieci lati ), likumiskos 6%  t.i. LVL  55.55 ,- (piecdesmit pieci lati un  lati un 55 santīmi)   un nokavējuma naudu LVL  24.03  (divdesmit četri  lati un 03 santīmi), kopējā maksājuma summa LVL   1405,58  (viens tūkstotis četri simti pieci lati  un 58 santīmi).

Līdz Nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr.3-32/382 parakstīšanai Pircējs   veicis daļu -  ½  t.i. 1325,00 lati (viens tūkstotis trīs simti divdesmit pieci lati) no visas kopsummas (2650,- Ls) samaksas, ko apliecina Latvijas Krājbankas 2011.gada 12.oktobra maksājuma rīkojums Nr.61 un Nr.62.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 34.panta 2.daļu, 10.11.2011. Nekustama īpašuma pirkuma līguma Nr.3-32/55, 2.punkta 2.1.,2.4.un 2.5.apakšpunktu, un 4.punkta 4.5.apakšpunktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt S[:]A[:] personas kods [:}, veikto maksājumu:

1.1. pamatsummu LVL 2650,- ( divi tūkstoši seši simti piecdesmit lati) no tās:

1.1.1.  avansa maksājums LVL 1325,- ( viens tūkstotis trīs simti divdesmit pieci lati);

1.1.2. atliktais maksājums LVL 1325,- (viens tūkstotis trīs simti divdesmit pieci lati);  

1.2. likumiskie 6% LVL 55.55,- (piecdesmit pieci lati un 55 santīmi);

1.3. nokavējuma naudu LVL 24.03 (divdesmit četri lati un 03 santīmi);

1.4. kopējā maksājuma summa LVL 2729.58  (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi lati  un 58 santīmi) par nekustama īpašuma, kura adrese ir „Vējotnes”, Bunkas  pag., Priekules novads, kadastra numurs  6446 001 0376, kas sastāv no  viendzīvokļa dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6446 001 0333 001), divām palīgēkām (kadastra apzīmējums 6446 001 0333 002 ,6446 001 0333 003) un vienas zemes vienības (kadastra apzīmējums 6446 001 0376)   0,47 ha platībā, pirkšanu. 

 

2. Izdarīt 2011.gada 10.novembrī starp Priekules novada pašvaldību, reģistrācijas numurs 90000031601 (Pārdevējs) un S[:]A[:] (Pircējs), personas kods [:}, dzīvojošu [dzīvesvieta], noslēgtajā Nekustamā īpašuma pirkuma līgumā Nr. 3-32/ 382 (turpmāk –Līgums) šādus grozījumus:

2.1. izslēgt Līguma 2.punkta 2.8.un 2.9. apakšpunktu.

 

3. Atsavināšanās rezultātā iegūtos līdzekļus LVL 2650 ,- (divi tūkstoši seši simti piecdesmit lati), pēc atsavināšanas izdevumu LVL 150,- segšanas, ieskaitīt pašvaldības budžetā, novirzot Bunkas pagasta pārvaldei.

 

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V.R[ :] sagatavot šī lēmuma 2.punktam atbilstošu vienošanos (lēmuma 1.punkts).  

 

5. Lēmums nosūtāms:

2.eks. S[ :]A[ :], [dzīvesvieta];

1.eks. Priekules novada Finanšu nodaļai (P.A[ :]).

1.eks. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V. R[ :]).

 

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.