31.01.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.1)

21.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem G.T[:], Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi G[:] T[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 20.01.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/82) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [adrese], kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Iesniegums Priekules novadā saņemts 2013.gada 24.janvārī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.[:] kopija.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese], kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.               

             Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.² daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un/vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā G[:] T[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2.  Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

22.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem O.N[:], Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi O[:] N[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 2013.gada 03. janvāra iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [adrese] kadastra Nr.[:], kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2013.gada 03. janvārī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.[:] kopija.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese],  kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.

             Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.² daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un/vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā O[:] N[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

23.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem I.G.A. Š[:] Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi I[:] G[:] A[:] Š[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 27.12.2012. iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:],  [adrese], kadastra Nr.[:], kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2012.gada 27.decembrī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.[:] kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā adrese] ar kadastra Nr.[:] un [adrese] ar kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.      

             Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā I[:] G[:] A[:] Š[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai par nekustamo īpašumu [adrese] , kadastra Nr.[:] un [adrese], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

24.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem M.A.U[:], Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi M[:] A[:] U[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 07.01.2013. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/41) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [adrese], kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada domē saņemts 2013.gada 09.janvārī.

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.[:] kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese] ar kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.   

            Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā M[:]A[:] U[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.[:].

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

25.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem G.M.K[:] Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi G[:] M[:] K[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 14.01.2013. iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [adrese], kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2013.gada 14.janvārī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.[:] kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese], kadastra Nr.[:],  saimnieciskā darbība netiek veikta.   

             Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā G[:] M[:] K[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2.  Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

26.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem A.R[:], Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi A[:] R[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 10.01.2013. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/52) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [adrese], kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2013.gada 15. janvārī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.[:] kopija.

A.R[:] iesniegumā nav norādījusi vai nekustamais īpašums tiek vai netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

            Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā A[:]R[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

 2.  Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

27.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Z. B[:], Priekulē, Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Z[:] B[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 28.12.2012. ar reģistrācijas Nr.3-13/1192, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumiem [adrese] un [adrese].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka Z[:]B[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus.

Z[:] B[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumos   [adrese] un  [adrese].

Daļēji nodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [adrese].    

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Z[:] B[:] par 50%, kā represētai personai, īpašumiem [adrese], apzīmējums kadastrā [:], platība 4589 m² un [adrese], apzīmējums kadastrā [:], platība 4190 m².

 

2. Piešķirt 2013.gadā daļēju nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Z[:] B[:] par īpašumu [adrese], apzīmējums kadastrā [:], platība 7720 m². Par 300 m² zemes nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu nepiešķirt.  

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

28.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem J.G[:] Priekulē, Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja J[:] G[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 21.12.2012. ar reģistrācijas Nr.3-13/1183, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai, īpašumam [adrese].

 Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka Jānis Grava ir politiski represētā persona un zeme ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus.

J[:] G[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā   [adrese].

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu J[:] G[:] par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], kadastra Nr.[:].

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

29.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu L.B[:], Priekulē, Priekules nov.

2013.gada 16.janvārī (reģistrācijas Nr.3-13/58) Priekules novada domē saņemts L[:]B[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 2013.gadā, sakarā ar to, ka viņai ir piešķirts politiski represētas personas statuss.

            L.B[:] iesniegumā norāda, ka īpašuma atrodas valdījumā vairāk kā 5 gadi, un netiek izmantots saimnieciskai darbībai.

L.B[:] iesniegums atbilst Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība, 33.punktam.

            Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas, L.B[:] pieder dzīvoklis, kas atrodas [adrese]. Dzīvokļa kopplatība 54,90 m², iegūts īpašumā privatizācijas rezultātā (Īpašumā no 02.01.2007.).

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kas nosaka, kapolitiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, L[:] B[:] 09.02.2010. iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Samazināt 2013.gadā L[:] B[:], personas kods [:], dzīvojošai [dzīvesvieta], nekustamā īpašuma nodokli par 50%par dzīvokļa īpašumu [adrese], 54,90 m² platībā, apzīmējums kadastrā 6415 900 0233.

 

2. Lēmums izsūtāms: 1.eks. L[:] B[:] [dzīvesvieta], 1.eks. Plānošanas un attīstības nodaļai.

 

3. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā iela 4, Liepājā,  LV- 3401.

 

 

30.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem A.T[:], Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja A[:] T[:], dzīvojošas [dzīvesvieta],  iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 28.12.2012. ar reģistrācijas Nr.3-13/1193, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese].

 

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka A[:]T[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus.

 

Astrīda Taurēna ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā  [adrese].

           

             Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu A[:] T[:] par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], 0,5570 ha platībā, kadastra Nr.[:].  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

31.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem L.S[:], Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja L[:] S[:], dzīvojoša [dzīvesvieta] iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 03.01.2013. ar reģistrācijas Nr.3-13/16, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese].

 Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka L[:] S[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus.

L[:] S[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā   [adrese].    

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu L[:] S[:] par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], 26,1 ha platībā, kadastra Nr.[:}.  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

32.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem A.D[:] Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja A[:]D[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 02.01.2013. ar reģistrācijas Nr. 3-13/4,  par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumiem [adrese].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka Arvīds Dobelis ir politiski represētā persona un zeme ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus.

            A[:] D[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumos  [adrese].  

 

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu A[:] D[:] par 50%, kā represētai personai, īpašumiem [adrese], 35,8 ha platībā, kadastra Nr.[:]   un [adrese], 2,9 ha platībā, kadastra Nr.[:].  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

33.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem K.V.R[:], Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi K[:] V[:] R[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 21.12.2012.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/1180) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

K[:]V[:] R[:]  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme un ēka[adrese], kadastra Nr.[:],  0,8   ha platībā.

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.[:], kopija.

            Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

            Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punktu noteikts, ka politiski represētajām personām likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un līdz taksācijas gada 1.februārim iesniegusi pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, iesniegumu par nodokļa atvieglojumu piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā un politiski represētās personas apliecības kopiju.

            Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  K[:]V[:]R[:],  personas kods  [:],    par zemi  [adrese], kadastra Nr.[:],  0,8   ha platībā . 

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

34.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem M.R[:], Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi M[:] R[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/1179) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par īpašumu [adrese] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            M[:] R[:]  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

            Zeme [adrese], kadastra Nr.[:], 23,1  ha platībā.

            Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

            Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

            Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.[:] kopija.

            Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

            Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu ir noteikts, ka politiski represētajām personām likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un līdz taksācijas gada 1.februārim iesniegusi pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, iesniegumu par nodokļa atvieglojumu piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā un politiski represētās personas apliecības kopiju.

            Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                    Piemērot 2013. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  M[:] R[:],  personas kods [:],    par zemi  [adrese], kadastra Nr.[:], 23,1 ha platībā.

 

2.                  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

35.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem V.V[:], Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi V[:] V[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 25.01.2013. iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par 50% par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:],  kā politiski represētai personai. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2013.gada 25.janvārī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.[:] kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese], kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.   

            Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un/vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā V[:] V[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

36.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem V.M.Z.Ķ[:] Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi V[:] M[:] Z[:] Ķ[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekules novadā, 29.01.2013. iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par 50% par nekustamo īpašumu [adrese], kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2013.gada 29.janvārī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.[:] kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese] ar kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.   

            Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un/vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā V[:] M[:] Z[:] Ķ[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2.  Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

37.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas nomaksas termiņa pagarināšanu Z.V[:] –V[:] par īpašumu [adrese]

Priekules novada dome izskatījusi Priekules novada domes grāmatvedes I[:] S[:] 17.01.2013. iesniegumu ar lūgumu apstiprināt vienošanos ar Z[:] V[:]-V[:] par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksu par viņai piederošo īpašumu [adrese].

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1)                  Z[:] V[:]–V[:] 12.11.2012. iesniegumā (reģ.Nr.3-13/983) Priekules novada domei pauž apņemšanos līdz 31.12.2012. samaksāt Ls 700,00 nekustamā īpašuma nodokļa parāda segšanai par īpašumu [adrese].

2)                  27.12.2012. Z.V[:]–V[:] samaksājusi Ls 700,00 nekustamā īpašuma nodokli par īpašumu [adrese].

3)                  Pamatojoties uz 22.11.2012. Priekules novada domes sēdes (prot. Nr.15, 8.§ 4.punkts) lēmumu, Z[:]V[:]–V[:] piedāvāta vienošanās par nekustamā īpašuma nodokļa atlikušā parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas samaksas termiņu atlikšanu ar galējo termiņu 31.07.2013. un kopējo summu Ls 652,79. Z.V[:]–[:] ir piekritusi noslēgt šādu vienošanos (pielikumā).

 

            Ņemot vērā augstāk minēto informāciju un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 1.daļas 1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt Vienošanos par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksu (Pielikumā) ar Z[:] V[:]–V[:], personas kods [:], dzīvojošu [dzīvesvieta].

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

38.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no R.M[:] par nekustamiem īpašumiem [adrese] un [adrese]

1. Nekustamais īpašums [adrese] ¼ domājamā daļa pieder R[:] M[:], personas kods: [:].

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopplatību 205000 kvm.

            2. Par laika periodu kopš 2011.gada līdz 2013.gada 31.janvārim par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

            3. Pēc stāvokļa uz2013.gada 31.janvāri nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [adrese] ir sekojošs:

3.1. nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –           LVL 60,31;

3.2. nokavējuma nauda –                                              LVL 11,41;

3.3. KOPĀ                                                                  LVL 71,72.

 

            4. Nekustamais īpašums [adrese] pieder R[:] M[:], personas kods: [:].

            Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopplatību 91000 kvm.

            5. Laika periodā jau pirms 2008.gada līdz 2013.gada 31.janvārim par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

            6. Pēc stāvokļa uz2013.gada 31.janvāri nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [adrese] ir sekojošs:

6.1. nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –           LVL   966,03;

6.2. pamatparāda palielinājums -                                   LVL     46,25;

6.3. nokavējuma nauda –                                              LVL   669,89;

6.4. KOPĀ                                                                  LVL 1682,17.

 

PAVISAM KOPĀ LVL 1753,89 (Viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit trīs lati, 89 santīmi).

 

            7. Izpildot Priekules novada domes 2012.gada 22.novembra sēdes (protokols Nr.15, 8.§ 3.punkts) lēmumu, 2012.gada 7.decembrī R.M[:] tika nosūtīta (vēstule Nr.3-06/1552) vienošanās par parāda samaksu (2 eksemplāri) ar lūgumu, piekrišanas gadījumā, parakstīt šo vienošanos un vienu eksemplāru līdz 2012.gada 13.decembrim nosūtīt Priekules novada domei apstiprināšanai 2012.gada decembra Priekules novada domes sēdē. Līdz 2013.gada 10.janvārim R.M[:] vienošanos par parāda samaksu nav atsūtījusi vai atbildējusi par saviem nolūkiem vai iebildumiem par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksu.

            8. No 2012.gada 22.novembra līdz 2013.gada 31.janvārim par nekustamajiem īpašumiem [adrese] un [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā nav veikts neviens maksājums par nekustamā īpašuma nodokli.

           

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un  26.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā noR[:] M[:], personas kods: [:], deklarētā dzīvesvieta – [dzīvesvieta], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamiem īpašumiem [adrese] un [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā par laika periodu līdz 2013.gada 31.janvārim, sekojoši:

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa kopējā pamatsumma –           LVL 1026,34;

1.2. pamatparāda palielinājums -                                               LVL     46,25;

1.3. nokavējuma naudas kopējā summa –                                 LVL    681,30;

1.4. KOPĀ                                                                              LVL  1753,89

(Viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit trīs lati, 89 santīmi).

 

2. Piedziņu vērst uz nodokļu parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

 

3. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada domes, reģ.Nr.90000031601, SWEDBANK kontā Nr.LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

4. Lēmumu nosūtīt izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

39.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S.A[:]par nekustamajiem īpašumiem [adrese] un [adrese]

1. Nekustamais īpašums [adrese] (kadastra Nr.[:]), pieder S[:] A[:], personas kods [:].

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kura lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. Zemes gabala kopējā platība ir 139000,00 kvm.

2. Par laika periodu 01.04.2011. – 31.12.2012. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

3. 2013.gada 31.janvārī nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [adrese] ir sekojošs:

3.1. nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –           Ls 100,21;

3.2. nokavējuma nauda –                                              Ls   19,25;

3.3. KOPĀ –                                                               Ls 119,46.

4. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [adrese] ir veikts 2011.gada 13.aprīlī Ls 8,60 apmērā.

5. Nekustamais īpašums [adrese] (kadastra Nr.[:], Nr.[:] un Nr.[:]) 99/199 domājamās daļas pieder S[:]A[:], personas kods [:].

Nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes gabaliem, kuru kopējā platība ir 476000,00 kvm.

6. Par laika periodu 01.04.2011. – 31.12.2012. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

7. 2013.gada 31.janvārī nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [adrese] ir sekojošs:

7.1. nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –           Ls 413,16;

7.2. nokavējuma nauda –                                              Ls   80,37;

7.3. KOPĀ –                                                               Ls 493,53.

8. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [adrese] ir veikts 2011.gada 28.janvārī Ls 42,60 apmērā

 

9. 2012.gada 31.maijā S[:] A[:] tika nosūtīts atgādinājums (vēstule Nr.3-06/806 no 30.05.2012.) par to, ka ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Līdz 2013.gada 14.janvārim no S[:]A[:] nav saņemta atbilde.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no S[:]A[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta]nekustamā īpašuma nodokļa parādu par  nekustamajiem īpašumiem [adrese] un [adrese], par laika periodu līdz 2013.gada 31.janvārim, sekojoši:

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa kopējā pamatsumma –           Ls 513,37;

1.2. nokavējuma nauda –                                                          Ls 99,62;

1.3. KOPĀ                                                                              Ls 612,99

(Seši simti divpadsmit lati, 99 santīmi).

 

2. Piedziņu vērst uz nodokļu parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

 

3. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada domes, reģ.Nr.90000031601, SWEDBANK kontā Nr.LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

4. Lēmumu nosūtīt izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

40.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no G.B[:] par nekustamo īpašumu [adrese]

 

1. Nekustamais īpašums [adrese] (kadastra Nr.[:]) pieder G[:]B[:], personas kods [:], dzīvesvietas adrese [dzīvesvieta].

Nekustamais īpašums sastāv no zemes īpašuma, kura kopējā platība ir 50,14 ha.

 

2. Par laika periodu 01.01.2010. – 31.12.2012. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3. Pēc stāvokļa uz2013.gada 31.janvāri nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [adrese]  ir sekojošs:

3.1. nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls  376,82;

3.2. nokavējuma nauda                                     – Ls    98,20;

3.3. KOPĀ                                                                     Ls  475,02

(Četri simti septiņdesmit pieci lati, 02 santīmi).

 

4.                  Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [adrese] ir veikts 2010.gada 4.janvārī Ls 212,58 apmērā.

 

5.                  2012.gada 31.maijā G[:] B[:] tika nosūtīts atgādinājums (30.05.2012. vēstule Nr.3-06/805) par to, ka ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Līdz 2013.gada 14.janvārim no G[:]B[:] nav saņemta atbilde.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no G[:] B[:], personas kods [:], dzīvesvietas adrese [dzīvesvieta]nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [adrese] par laika periodu līdz 2013.gada 31.janvārim, sekojoši:

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 376,82;

1.2. nokavējuma nauda                                         – Ls   98,20;

1.3. KOPĀ                                                             Ls 475,02

(Četri simti septiņdesmit pieci lati, 02 santīmi).

 

2. Piedziņu vērst uz nodokļu parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

 

3. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada domes, reģ. Nr.90000031601, SWEDBANK kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

4. Lēmumu nosūtīt izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.