30.12.2014. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 23)

61.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], Kalētu pagasts, Priekules novads, sadalīšanu un nosaukuma [adrese], piešķiršanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts M. D., dzīvojošas [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā, pilnvarotās personas I. M. (pilnvarojums iekļauts 27.11.2014. pirkuma līguma priekšlīgumā Nr.6259, kuru izdevusi un apliecinājusi zvērināta notāre Jevgenija Jaunģelže), dzīvojoša [adrese], Grobiņā, Grobiņas novadā, 03.12.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1983, par nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:],  Kalētu pagastā, Priekules novadā sadalīšanu, atdalot vienu atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] un nosaukuma „Degas” piešķiršanu. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], kadastra Nr.[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, pieder M. D., saskaņā ar 11.11.1999. ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100.

Nekustamais īpašums [adrese] 4,1 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], atdalot no īpašuma vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]  2,6 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu (17.pielikums).

2.      Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I. M.,[adrese], Grobiņa, Grobiņas nov., LV 3430;

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

62.§ Par telpas izmantošanu nekustamajā īpašumā Peldu iela 1, Priekule Priekules nov.

 2014.gada 31.oktobrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1737) Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „AbavaPluss” valdes locekļa Mārtiņa Zaukas  iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpu Priekules kultūras namā autovadītāju apmācībai.

Ar kultūras nama vadītāju I.Zēģelnieci par telpas nomu Kultūras namā (Peldu ielā 1, Priekulē) ir saskaņots.

 Saskaņā ar Lursoft datu bāzes informāciju, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AbavaPluss”, reģistrācijas Nr. 42103036150,  juridiskā adrese: Īsā iela 3,Liepāja, LV-3401 ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā un viens no darbības veidiem ir  Transportlīdzekļu vadītāju apmācība.

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, 2014.gada 11.decembra  tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) „AbavaPluss”, reģistrācijas Nr. 42103036150    četras  stundas nedēļā,  vienu telpu  Nr. 3, platība  23.4 m²,   kas atrodas Peldu ielā 1, Priekulē, Priekules nov., -transportlīdzekļu vadītāju apmācībai.

18.pielikumā izkopējums no telpas kadastrālās uzmērīšanas lietas (nomājamā telpa iezīmēta sarkanā krāsā), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, nosakot:

- nomas maksu 2 EUR (divi euro) par vienu stundu

- nomas līguma termiņu sākot ar 2015.gada 1.janvāri līdz 2015.gada 31.decembrim.

2. Nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis. atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei, saskaņā ar iznomātāja izsniegto rēķinu.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot līgumu atbilstošu šī lēmuma 1.punktam 10 darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

5. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

63.§ Par adreses piešķiršanu ēkai – graudu kaltei, glabātuvei un zemei „Artis”, Gramzdas pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja SIA Artis JP ierosinājumu par adreses piešķiršanu ēkai – graudu kaltei, glabātuvei, „Artis”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Konstatēja:

Uz zemes vienības „Artis”, Gramzdas pag.,, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 002 0205 atrodas no jauna uzbūvēta ēka – graudu kalte, glabātuve.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punkts, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi un 2.9.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa un likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009., Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 1. Piešķirt adresiēkām un zemei, apzīmējums kadastrā 6458 002 0205, „Artis”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., kas atrodas uz zemes vienības „Artis”, Gramzdas pag., Priekules nov.
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

           

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA Artis JP adrese Ūliha iela 57, Liepāja LV 3401;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei;

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja LV-3401.

64.§ Par zemes nomas līgumu pagarināšanu SIA Alberta saimniecībai Gramzdas pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja SIA Alberta saimniecība, adrese „Stūri”, Gramzdas pag., Priekules nov. 20.11.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.2.1.4/1861 par zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību „Ābeles” ar apzīmējumiem kadastrā 6458 001 0385.

Zemes vienība „Ābeles” ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0385 3,5 ha platībā. Ar LR VZD Kurzemes reģionālās nodaļas aktu Nr. 15-22R-K/81 iekļauta rezerves zemes fondā.

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 1. Pagarināt 26.05.2013. zemes nomas līgumu Nr. 35/13, kas noslēgts starp Priekules novada domi un  SIA Alberta saimniecība par rezerves zemes fondā iekļauto zemes vienību „Ābeles”, Gramzdas pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0385, platība 3,5 ha saskaņā ar zemes robežu plānu līdz 2019. gada 31.maijam.

Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 1. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA Alberta saimniecība, adrese „Stūri”, Gramzdas pag., Priekules nov.;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei.

65.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu [adrese], Priekules pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja mērniecības firmas SIA „Topoprojekts” 26.11.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr. 2.1.4/1901, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [adrese] Priekules pag., Priekules nov.

Īpašums [adrese] Priekules pagastā Priekules novadā 8,3 ha platībā ir reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, lēmuma pieņemšanas datums 22.07.2003.g. nodalījuma Nr.42. Īpašnieks ir A. P.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības, platība 8,3 ha. Zemes vienība [adrese] Priekules pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā [:] sadalīta divās daļās. Zemes vienības Nr. 1. platība 4,0 ha, zemes vienības Nr. 2 platība 4,3 ha. Pēc zemesgabala sadalīšanas jaunizveidotajam 2. zemesgabalam piešķirt nosaukumu [adrese], Priekules pag., Priekules nov.

Ar Priekules novada domes 2014. gada 29.maija lēmumu Nr.10. 48.§ ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma [adrese] Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts [adrese], Priekules pag., Priekules nov. atbilst Priekules pagasta, spēkā esošiem teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Zemes ierīcības projektu izstrādājusi firma SIA „Topoprojekts” 29.09.2014. atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa 22.11.2014. sniedza atzinumu un pārbaudē konstatēja, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un uz  grafiskās daļas  ir uzspiests atzinuma spiedogs.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19. panta otro daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu un Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punkts, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

      1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam [adrese] Priekules pag., Priekules nov.

2. No zemes vienības [adrese] Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā [:] atdalīt zemes vienību Nr. 2. 4,3 ha platībā.

3.2. zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese], Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.

4.1. zemes vienībai 4,0 ha platībā atstāt nosaukumu [adrese], Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400) 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A. P., adrese [:], Liepāja;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei.

66.§ Par „Bunkas kultūras nams” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā telpu nomu Bunkas ev. luter. draudzei

 2014.gada 27.oktobrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/1691) Priekules novada pašvaldībā saņemts  Bunkas ev. luteriskās draudzes reģistrācijas nr.9950000344 priekšnieces Irutes Ziņģes, dzīvojošas [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts pagarināt nomas līgumu Nr. 3-39/1-2010 . Nomas telpas atrodas „Bunkas kultūras namā” , Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.,  53.2  m² platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 29.12.2009. Priekules novada domes lēmumu protokols Nr.17, 25.§ Bunkas evaņģēliski luteriskajai draudzei  piešķirtas telpas nomai „Bunkas kultūras namā”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads 53.2 m2 platībā.

04.01.2010. noslēgts nomas līgums Nr.  3-39/1-2010 līdz 31.12.2014.

            Saskaņā ar 13.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 6.punktu „lēmumu par pašvaldības telpu un/vai ēkas  nodošanu iznomāšanai pieņem tautsaimniecības un attīstības komiteja ” , 7. punktu,  „ ja nomas līgums tiek pagarināts , iznomātājs ņem vērā  08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktu „Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.” , un noteikumu „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1. Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN).”

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Bunkas evaņģēliski Luteriskās draudzes ” reģistrācijas Nr. 99500003442  priekšnieces Irutes Ziņģes iesniegumu., Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.        Pagarināt 04.01.2010. noslēgto nomas līgumu Nr.  3-39/1-2010, slēdzot papildus vienošanos ar „Bunkas evaņģēliski Luterisko draudzi” reģistrācijas Nr. 99500003442, juridiskā adrese „Ērgļi”, Bunkas pagasts, Priekules nov., priekšnieci Irutu Ziņģi  nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpām, otrajā stāvā, ēkā „Bunkas Kultūras nams”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0233 (bijušajā tradīciju zālē un blakus esošais kabinets) 39.9 m2 un 13.3 m2 nomu (skat. 20.pielikumā izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar dzeltenu līniju) draudzes vajadzībām, nosakot:

1.1.  Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.14 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN);

1.2.  Nomas termiņu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decmbrim. 

2.        Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

3.        Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu vienošanos .

4.        Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79. panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā , Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Lēmums izsūtāms:

                 1 eks.  Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. Irutai Ziņģei,dzīvo [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446;

1 eks. Bunkas pagasta zemes lietu speciālistei;

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

67.§ Par zemes nomu „Kalna Akmentiņi” , Krote, Bunkas pag., Priekules novadā L.S.

 2014.gada 5.novembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/1776) Priekules novada pašvaldībā saņemts  L. S. , dzīvojošas [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz nekustamo īpašumu „Kalna Akmentiņi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads 1.20 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0216, tā kā uz norādītās zemes atrodas L. S. piederošas ēkas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar L.S. 14.11.2007. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 43 uz nekustamo īpašumu „Akmentiņi”,, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0216 0.80 ha platībā un kadastra apzīmējumu 6446 001 0348 0.40 ha platībā.

NĪ „Kalna Akmentiņi” ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu,  protokols Nr.14, ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās apbūvētajās zemēs.

Augstāk minētais nomas līgums beidzies 30.12.2012.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0348  ir apbūvēta ,uz tās atrodas dzīvojamā ēka un palīgēka , kas  pieder L. S.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības , un 7.2 punktu „ apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā”.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu’’, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 1.  Iznomāt L.S., personas kods [:] , zemi ar nosaukumu Kalna Akmentiņi , apzīmējums kadastrā 6446 001 0348 0.40 ha platībā, ēku uzturēšanai un apzīmējums kadastrā 6446 001 0216 0.80 ha platībā, slēdzot līgumu uz 10. (desmit) gadiem ar 01.01.2015. saskaņā ar lēmumam pievienotām zemesgabalu robežu skicēm (21., 22.pielikumi).
 2.  Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.
 3. Uzdot Bunkas pagasta zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

            Lēmums izsūtāms:

            1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

            1 eks. L.S., dzīvojošai [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446;

            1 eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

68.§ Par zemes nomu „Jaunriekstiņi” , Bunkas pag., Priekules novadā z/s Sudrabkalni

 2014.gada 1.decembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1950) Priekules novada pašvaldībā saņemts  z/s Sudrabkalni ,īpašnieces E. Valdmanes  dzīvojošas[adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz nekustamo īpašumu „Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads 5.1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 006 0308 .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums „Jaunriekstiņi” ar kadastra Nr. 6446 006 0308  5.10 ha kopplatībā ieskaitīts zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Zemes gabals „Jaunriekstiņi” ir neapbūvēts.

Bunkas pagastā pārvaldē informācija par brīvajām rezerves zemes fonda zemēm pieejama kopš 2013.gada novembra. Neviens cits pretendents uz minēto zemes vienību nav pieteicies.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un Ministru kabineta 31.05.2010. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu „neapbūvēta zemesgabala iznomātājs nosaka nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 1. Ar 2015.gada 1.janvāri iznomāt z/s Sudrabkalni reģistrācijas nr. 42101014641, zemes gabalu 5.10 ha platībā ar nosaukumu „Jaunriekstiņi”, Bunkas pag. ,Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 006 0308 slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici (23.pielikums). Mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

1.1.                            nomas maksu  1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

1.2.                            Nomas  līguma termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 1. Uzdot  Bunkas pagasta Zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

    1 eks.  Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

    1 eks. z/s Sudrabkalni īpašniecei E. Valdmanei : [adrese] , Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

69.§ Par 10.12.2009.zemes nomas līguma Nr.41/2009 termiņa pagarināšanu Z.P. par daļu no zemes „Brunci”, Virgas pag., Priekules nov., nomu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Z. P., dzīvojošas [adrese], Virgas pag., Priekules nov., 08.12.2014. iesniegums (reģistrēts ar Nr.2.1.4/2022) ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma ar Nr.41/2009 termiņu par daļu no zemes vienības „Brunci” 4,55 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0097, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2009.gada 10.decembrī starp Priekules novada pašvaldību un Z. P. noslēgts zemes nomas līgums Nr.41/2009 par daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Brunci” 4,55 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0097, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2014.

Ar Priekules novada pašvaldības 26.11.2009. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.14,  nekustamais īpašums “Brunci”, kadastra nr.6498 003 0097, 9,1 ha kopplatībā, Virgas pagastā, piekrīt pašvaldībai.

Z. P. iesniegumā min, ka vēlas arī turpmāk nomāt šo zemes vienības daļu.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m².

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Z.P. ir nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāds.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.       Pagarināt 10.12.2009. Zemes nomas līgumā Nr.41/2009, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un Z. P., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2019.gada 31.decembrim, pēc nekustamā īpašuma un nomas maksas parāda samaksas.

2.      Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt gada nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem 10.12.2009.zemes nomas līgumā Nr.41/2009 atbilstoši šim lēmumam.

4.      Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Z. P., [adrese], Virgas pag., Priekules nov.,LV3433;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

70.§ Par kūtiņas nomas tiesībām Gramzdas pagastā

 Priekules novada Gramzdas pagasta pārvaldē 15.10.2014. ar reģ. Nr. 2.1.4/1624 saņemts L. S.  iesniegums par kūtiņas nomas tiesību piešķiršanu.

Nekustamais īpašums kadastra Nr. 64580310341 ir pašvaldībai piekrītošs īpašums, uz zemes gabala atrodas kūts, kuru izmanto daudzīvokļu mājas iedzīvotāji.

Saskaņā ar Priekules novada domes 24.02.11 sēdes lēmumu Nr. 20 „Par dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos” ar grozījumiem, kuri pieņemti 27.12.2012. sēdes lēmumā Nr.64 (prot. Nr.17) Gramzdas pagastā ar 2013. gada 1. februāri nedzīvojamo telpu (kūts) nomas maksa ir EUR 0,07.

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Iznomāt  L. S.  kūtiņu Nr.22, Gramzdas pagastā 22 m²  platībā, noslēdzot nomas līgumu uz nenoteiktu laiku.

71.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma [adrese], Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanai

 2014.gada 1.decembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1948) Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Austrumi reģ. nr. 42101005226  īpašnieces I.Kalnītes iesniegums,  ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu[:]. Atdalītajam zemesgabalam, ar plānoto atdalāmo platību 12.0 ha , piešķirot nosaukumu [adrese].

Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks- z/s Austrumi , kura īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese] Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprinātas zemesgrāmatā,  Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.75.

Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], robežu plāns ar plānoto zemes sadalījumu. Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, kas nosaka , vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija., Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija noteikumu Nr.496„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu un Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.[:] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0122 sadalīšanu (zemes robežu plāns 25.pielikumā).

2.      Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus (26.pielikums).

3.      Plānotajam atdalāmajam zemesgabalam pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukumu –[adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

72.§ Par zemes „Dzirnavas 1” , Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu M. Ķ.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts  M. Ķ. , dzīvojoša [adrese], Bunkas pagasts , Priekules novads, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 1994 ), kurā lūgts iznomāt zemi „Dzirnavas 1”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0239  ,1.20 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

NĪ „Dzirnavas 1” ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu,  protokols Nr.14, ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Atbilstoši  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13. punktu- novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

 Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

          Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,   Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt M. Ķ.,  personas kods [:], dzīvojošs [adrese], Bunkas pagasts , Priekules novads,  Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību  „Dzirnavas 1”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0239,  1.20  ha  platībā lauksaimniecības vajadzībām  (27.pielikums), nosakot:

1.1    nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.3. nomas līguma termiņu no 2015.gada 1.janvāra  līdz 2019.gada 31.decembrim.

1.2.papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4. Uzdot  Bunkas pagasta Zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

 

Lēmums izsūtāms: 

1 eks. M. Ķ. :[adrese], Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446;

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei .

73.§ Par ceļa servitūta līguma slēgšanu ar AS “Latvijas valsts meži”

 Priekules novada pašvaldības AS „Latvijas valsts meži” LVM Nekustamie īpašumi nekustamo īpašumu speciālistes Gaļinas Rēderes  22.11.2014. iesniegumu (reģ.Nr.1.7/1235) ar lūgumu atļaut nodibināt ceļa servitūtu nekustamajā īpašumā „Vējkalnu mežs”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums  6446 006 0109.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Lai AS „Latvijas valsts meži” varētu apsaimniekot LVM valdījumā esošās zemes vienības: „ Krotes meži”, Bunkas pagasts, Priekules novads , ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0128  un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6482 001 0048  „Valsts mežs Priekule” , Priekules pag., Priekules novads, plānota meža auto ceļa „Muciņu ceļš” būvniecība , kas šķērsotu Priekules novada pašvaldības piekritībā esošu nekustamo īpašumu „Vējkalnu mežs” , Bunkas pag., Priekules nov., ar kadastra nr. 6446 006 0109 aptuveni 440 m garumā (1.pielikums).

 Nekustamais īpašums „Vējkalnu mežs”, Bunkas pag., Priekules novads ar 17.09.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs. 20.02.2007.zemes vienībai veikta robežu uzmērīšana, taču īpašumtiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā.

Nepieciešams noslēgt līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu ar AS „Latvijas valsts meži” nekustamajā īpašumā „Vējkalnu mežs”, Bunkas pagasts, Priekules novads.

             Saskaņā ar LR likuma „Par autoceļiem” 6.1pantu „Ceļa servitūts”:

„(1) Ja kāda īpašnieka zemes gabalu, kuru viņš ieguvis sakarā ar īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes privatizāciju, pievedceļš nesavieno ar valsts vai pašvaldības ceļu, šādam īpašniekam ir servitūta tiesības lietot braukšanai citos zemes gabalos esošos ceļus vai ierīkot tos no jauna.

(2) Servitūtu nodibina Civillikumā noteiktajā kārtībā. Strīdus sakarā ar servitūta nodibināšanu izskata tiesa.”

              Saskaņā ar LR Civillikuma 1156.pantu ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību uz braucamo ceļu, bet saskaņā ar Civillikuma 1231.pantu servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar līgumu vai testamentu, kā arī atbilstoši Civillikuma 1235.pantam no servitūta izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā abām pusēm, t. i. valdošā un kalpojošā nekustamā īpašuma īpašniekiem, tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemes grāmatās; līdz tam laikam viņu starpā pastāv vienīgi personiska saistība, kuras ierakstīšanu zemes grāmatās var tomēr prasīt katra puse, ja vien izpildīti visi citi servitūtam nepieciešamie noteikumi.

             Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu 21.panta 27.punktu, Civillikuma 1231.panta pirmās daļas 3.punktu, 2014.gada 11.decembra Tautsaimniecības komitejas atzinumu, AS „Latvijas valsts meži ” iesniegumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Slēgt  līgumus par ceļa servitūta nodibināšanu ar AS „Latvijas valsts meži ”,  adrese:Kristapa iela 30, Rīga, saskaņā ar 28.un 29.pielikumiem, nosakot servitūta ceļa platumu 20 metri un ceļa garumu  440 m.

2.      Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam pasūtīt meža inventarizāciju.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

                   Lēmums izsūtāms:

                  3 eks.  Bunkas zemeslietu speciālistei Ilzei Lācītei;

                  1 eks. AS „Latvijas valsts meži” Bojas, Kazdangas pag., Aizputes nov.,  LV-3456.

74.§ Par „Bunkas kultūras nams” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā telpu nomu biedrībai „Bunkas jauniešu klubiņš”

 2014.gada 14.novembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/1851) Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības „Bunkas jauniešu klubiņš” reģistrācijas Nr.40008113396 valdes priekšsēdētājas Egitas Ziņģes, iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpu 70.2 m2 platībā. Nomas telpas atrodas „Bunkas kultūras namā” , Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Biedrība „Bunkas jauniešu klubiņš” līdz šim nav nomājusi telpas no Priekules novada pašvaldības .

Telpa, kuru lūdz biedrība, nav iznomāta. Biedrībai  „Bunkas jauniešu klubiņš” telpa nepieciešama Borisa un Ināras Teterevu fondam iesniegtā projekta realizācijai.

            Saskaņā ar 13.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 6.punktu „lēmumu par pašvaldības telpu un/vai ēkas  nodošanu iznomāšanai pieņem tautsaimniecības un attīstības komiteja ” , 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1 . Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, biedrības „Bunkas jauniešu klubiņš ” reģistrācijas Nr. 40008113396 valdes priekšsēdētājas Egitas Ziņģes iesniegumu., Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.                              Noslēgt  nomas līgumu ar biedrību „Bunkas jauniešu klubiņš ” reģistrācijas Nr. 40008113396 , juridiskā adrese „Bunkas Kultūras nams ”, Bunka , Bunkas pagasts, Priekules nov., valdes priekšsēdētāju Egitu Ziņģi  nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpu, otrajā stāvā, ēkā „Bunkas Kultūras nams”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0233 001 70.2 m2 nomu (skat. 30.pielikumā izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar dzeltenu līniju ) biedrības vajadzībām, nosakot:

2.                                    - Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr.8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” , nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.                              - Nomas termiņu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decmbrim. 

4.                              Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.                              Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

6.                              Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79. panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā , Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Lēmums izsūtāms:

  1 eks.  Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

  1 eks. Egitai Ziņģeidzīvojošai [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446;

  1 eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

 

75.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma [adrese], Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanai

 2014.gada 1.decembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1946) Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Austrumi reģ.nr. 42101005226  īpašnieces I. Kalnītes iesniegums,  ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]. Atdalītajam zemesgabalam, ar plānoto kopējo atdalāmo platību 8.50 ha , piešķirot nosaukumu [adrese].

Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks- z/s Austrumi , kura īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese] Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprinātas zemesgrāmatā,  Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.121.

Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], robežu plāns ar plānoto zemes sadalījumu. Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, kas nosaka , vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija., Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija noteikumu Nr.496„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu un Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.[:] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanu un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] atdalīšanu (zemes robežu plāns 31.pielikumā).

2.      Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus (32.pielikums).

3.      Nosaukumi atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešķirti pēc zemes ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par projekta apstiprināšanu.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

                   Lēmums izsūtāms:

                   1 eks. : Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

                   1 eks. z/s Austrumi, „Austrumi”,  Durbes pagasts, Durbes novads LV-3440.

76.§ Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldības domē saņemta Valsts zemes dienesta 03.12.2014.vēstule Nr.2-19/163 Par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/1294, ar lūgumu izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju vai ir pieņemti lēmumi par zemes vienību piekritību pašvaldībai un pieņemt lēmumu par platības precizēšanu tām zemes vienībām, kurām atšķirība pārsniedz noteikto pieļaujamo platību atšķirības.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Pielikumā pievienotajā sarakstā ir norādītas zemes vienības, kurām Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā zemes vienības platība atšķiras no kadastra kartē norādītās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 1. Precizēt platības sekojošām zemes vienībām:

Zemes vienības nosaukums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha (no)

Platība, ha (uz)

Strautiņi Zeltkalni Svipsti

6464 001 0231

4,02

4,5865

Maijas

6464 001 0260

0,1

0,0596

Asfalta laukums

6464 001 0266

0,64

0,7629

Alejas

6464 001 0363

7,5

8,9171

Gundegas Lazdenieki

6464 002 0033

0,7

0,9008

Piemiņas vieta

6464 002 0040

0,1

0,1373

Artēziskā aka

6464 002 0042

1,5

0,6544

 

2. Zemes vienībām platības pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizētas.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.