30.12.2014. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 23)

41.§ Par zemes “Brunči”, “Mazkalnenieki”, “Purmsātu centra grantsbedres”, “Mazās Palejas”, “Paipaliņas”, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu SIA “BBAgro”

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “BB Agro”, reģ.Nr.42103050436, jur.adrese “Lielarāji”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., 24.11.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1913, ar lūgumu iznomāt sekojošas zemes: daļu no zemes “Branči” 2,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0101, zemes vienības “Gobzemji” 4,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0123, “Mazvīksnas” 2,15 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0178, “Lielās Palejas” 1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0505, “Brunči” 2,7 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0129, “Mazkalnenieki” 4,2 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0128, “Mazās Palejas” 0,5886 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0195, “Purmsātu centra grantsbedres” 1,6973 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0174, “Paipaliņas” 1 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0515, “Vizbulītes” 6 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0076, Virgas pagastā, Priekules novadā. 2014.gada 15.decembrī saņemts papildinājums pie jau iesniegtā iesnieguma, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/2096 – norādīts zemes izmantošanas mērķis.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

No 2014.gada 30.septembra informācija par iznomājamām zemes vienībām izlikta Virgas pagasta pārvaldes ēkā un ievietota pašvaldības mājaslapā.

Tā kā 24.11.2014. iesniegumā netika norādīts zemes izmantošanas mērķis, 01.decembrī tika nosūtīta vēstule SIA “BB Agro” ar lūgumu norādīt zemes izmantošanas mērķi katrai zemes vienībai un informācijai, ka zemes vienības: „Vizbulītes”, kadastra apzīmējums 6498 003 0076, iznomāta ar Priekules novada pašvaldības domes 30.10.2014.sēdes lēmumu, protokola izraksts nr.20,30.§, „Branči”, kadastra apzīmējums 6498 003 0101, „Lielās Palejas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0505, „Mazvīksnas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0178, „Gobzemji”, kadastra apzīmējums 6498 004 0123, iznomāti ar Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2014.sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.22, 6.§. Atbilde tika saņemta 2014.gada 15.decembrī.

Par zemes “Brunči” 2,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0129, “Mazkalnenieki” 4,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0128, “Mazās Palejas” 0,5886 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0195, “Purmsātu centra grantsbedres” 1,6973 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0174, “Paipaliņas” 1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0515, Virgas pagastā, Priekules novadā” iznomāšanu ir saņemts viens iesniegums- SIA “BB Agro”.

Zemes vienība “Brunči” ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.

Zemes vienības “Mazkalnenieki” un “Paipaliņas” ir ieskaitītas zemēs reformas pabeigšanai.

Zemes vienības “Mazās Palejas”, “Purmsātu centra grantsbedres” ir pašvaldībai piekrītošās zemes.

Viena no pašvaldības funkcijām ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. Lai novērstu turpmāko zemes aizaugšanu, zemes gabali būtu nododami nomā.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.11, 5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m².

Zemes vienības, kurām ir noteikts statuss- zemes reformas pabeigšanai un rezerves zemes fonda zemes (valsts), tiek iznomātas atbilstoši 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” prasībām un nomas maksa tiek noteikta šo noteikumu 18.3. punktu- 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Zemes vienības tiek iznomātas uz 5 (pieciem) gadiem vai arī līdz tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi tiesību akti, bez apbūves tiesībām.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Zemes vienības „Mazkalnenieki”, kadastra apzīmējums 6498 003 0128, Virgas pagastā, lielākā daļa teritorijas (aptuveni 3,5 ha) aizņem krūmi un koki (bērzi), kas pēc Meža likuma 3.panta pirmās daļas otrā apakšpunkta (stājas spēkā ar 2015.gada 01.janvāri), ka šā likuma objekts ir citas zemes lietošanas kategorijas zeme 0,5 hektāru un lielākā platībā, uz kuras ir izveidojusies mežaudze ar koku vidējo augstumu vismaz pieci metri un kur mežaudzes šķērslaukums ir vienāds ar vai lielāks par mežaudzes minimālo šķērslaukumu, kvalificēsies kā meža zeme. Līdz ar to zemes vienība nav iznomājama lauksaimniecības vajadzībām –graudaugu audzēšanai.

Zemes vienību „Mazās Palejas” un „Purmsātu centra grantsbedres” šķērso lauku ceļi pa kuriem pārvietojas ar lauksaimniecības tehniku Dārza ielas iedzīvotāji un tiek dzīti lopi uz ganībām. Līdz ar to ir samazināma iznomājamā platība.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, likuma „Meža likums” 3.panta pirmās daļas otro apakšpunktu, 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 18.3.punktu,  26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu,  Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 01.01.2015. SIA „BB Agro”, reģ.Nr.42103050436, sekojošas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Virgas pagastā, Priekules novadā lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem,  saskaņā ar grafisko pielikumu (6.pielikums):

1.1. „Mazās Palejas” 0,5686 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0195;

2. Noteikt gada nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Iznomāt ar 01.01.2015. SIA „BB Agro”, reģ.Nr.42103050436, sekojošas valsts zemes Virgas pag., Priekules nov. lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem,  saskaņā ar grafisko pielikumu (7.,8.pielikumi):

3.1. „Brunči” 2,7 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0129,

3.2. „Paipaliņas” 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0515.

4. Noteikt gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5. Neiznomāt zemes vienību „Mazkalnenieki” 4,2 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0128, Virgas pag., Priekules nov.(9.pielikums).

6. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam. 

7. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA „BB Agro”, „Lielarāji”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., LV 3485;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

 

Atklāti balsojot deputāti nolēma:  atlikt 1.2. par daļu no zemes „Purmsātu centra grantsbedres” 0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0174 iznomāšanu, jautājuma izskatīšanu uz 2015.gada tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi.

 

42.§ Par Priekules novada domes 2013. gada 25. aprīļa lēmuma Nr.6. 48.§ „Par zemes vienības „Bezdelīgas”, Gramzdas pag., Priekules nov. sadalīšanu un nosaukuma „Zvirbulēni” piešķiršanu” atcelšanu

 Ar Priekules novada domes 2013. gada 25. aprīļa lēmumu Nr.6 no zemes vienības „Bezdelīgas”, Gramzdas pag., Priekules nov. atdalīta zeme vienība 10,0 ha platībā un tai piešķirts nosaukums „Zvirbulēni”. Ar Priekules novada domes 2013. gada 30. maija lēmumu Nr.7 zemes vienība „Zvirbulēni” iznomāta A. F.

Sakarā ar to, ka ir apgrūtināta zemes ierakstīšana zemesgrāmatā pēc zemes vienības „Bezdelīgas” Gramzdas pagastā Priekules novadā sadalīšanas, nepieciešams atcelt Priekules novada domes 2013. gada 25. aprīļa lēmumu Nr.6.

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”., Pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta piektās  daļas 2. punktam, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 1. Atcelt Priekules novada domes 2013. gada 25. aprīļa lēmumu Nr.6. „Par zemes vienības „Bezdelīgas”, Gramzdas pag., Priekules nov. sadalīšanu un atdalītai zemes vienībai jauna nosaukuma  „Zvirbulēni” piešķiršanu”.

 

 1. Zemes vienībai atstāt spēkā nosaukumu „Bezdelīgas”, Gramzdas pagastā , Priekules novadā, platība, 16,5 ha, apzīmējums kadastrā 6458 002 0277.

 

 1. Izdarīt grozījumus Zemes nomas līgumā, kas noslēgts ar A. F. 01.05.2013.g. Nr. 34/13 un 16.04.2014.g. pielikumu, Vienošanos Nr. 2.3.1/5.

 

 1. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400).  
43.§ Par 10.12.2009.zemes nomas līguma Nr.43/2009 termiņa pagarināšanu I.P. par daļu no zemes „Brunci”, Virgas pag., Priekules nov., nomu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts I. P., dzīvojoša [adrese], Virgas pag., Priekules nov., 10.12.2014. iesniegums (iereģistrēts ar Nr.2.1.4/2046) ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma ar Nr.43/2009 termiņu par daļu no zemes vienības „Brunci” 4,55 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0097, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2009.gada 10.decembrī starp Priekules novada pašvaldību un I. P. noslēgts zemes nomas līgums Nr.43/2009 par daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Brunci” 4,55 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0097, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2014.

Ar Priekules novada pašvaldības 26.11.2009. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.14,  nekustamais īpašums “Brunci”, kadastra nr.6498 003 0097, 9,1 ha kopplatībā, Virgas pagastā, piekrīt pašvaldībai.

I. P. iesniegumā min, ka vēlas arī turpmāk nomāt šo zemes vienības daļu.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m².

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

I.P. nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 10.12.2009. Zemes nomas līgumā Nr.43/2009, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un I. P., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2019.gada 31.decembrim.

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt gada nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem 10.12.2009.zemes nomas līgumā Nr.43/2009 atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I. P., [adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV3485;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

44.§ Par 01.04.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/12-2010 termiņa pagarināšanu V.Č. par zemes daļas „Centrs pie meža” un „Bāliņi”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts V. Č., dzīvojošas [adrese], Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., 10.12.2014. iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma ar Nr.3-36/12-2010 termiņu par zemes vienības daļas „Centrs pie meža” 6,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0093 un „Bāliņi” 0,29 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0251, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2010.gada 01.aprīlī starp Priekules novada pašvaldību un V. Č. noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/12-2010 par zemes vienības daļas ar nosaukumu „Centrs pie meža” 6,4 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0093 un „Bāliņi” 0,29 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0251, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2014.

Augstāk minētās zemes ir pašvaldībai piekrītošas kā palīgsaimniecības zemes.

V. Č. iesniegumā min, ka vēlas arī turpmāk nomāt šīs zemes vienības daļas.

Saskaņā ar noteikumu „Noteikumi par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām” (apstiprināti ar 31.10.2013.sēdes lēmumu Nr.14, protokols Nr.8)  3.2.punktu- pašvaldībai piekrītošie zemes gabali tiek iznomāti uz laiku līdz 5 gadiem un 11.punktu- nomas maksa gadā tiek noteikta 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11, 5.§) 3. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme kods - 0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

 

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

V.Č. nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāds.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 29.05.2014. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.10, 33.§ „Par statusa noteikšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm, Kalētu pag., Priekules nov.”, zemes vienībai „Centrs pie meža”, kadastra apzīmējums 6464 001 0093, precizēta platība no 12 ha uz 13,6198 ha. Līdz ar to ir jāprecizē iznomājamā platība.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Pagarināt 01.04.2010. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/12-2010, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un V. Č., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2019.gada 31.decembrim.

2.      Precizēt iznomājamās zemes vienības daļas „Centrs pie meža”, kadastra apzīmējums 6464 001 0093, platību no 6,4 ha uz 7,4341 ha.

3.      Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus 01.04.2010.zemes nomas līgumā Nr.3-36/12-2010 atbilstoši šim lēmumam.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

   Lēmums nosūtāms:

1 eks. V. Č., [adrese] , Kalētu pag., Priekules nov.,LV3484;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

45.§ Par zemes „Liepu aleja 3” Kalētu pag., Priekules nov., domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības Z. J.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Z. J., dzīvojošas [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., 11.12.2014. iesniegums (iereģistrēts ar Nr.2.1.4/2082) ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā domājamās daļas no zemes vienības „Liepu aleja 3”, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., kas nepieciešama dzīvokļa Liepu aleja 3-22 uzturēšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 1993.gada 23.augusta Vienošanos, kuru apliecinājusi 2.Liepājas valsts notariāta kantora vecākā valsts notāre L.Medvedeva, iereģistrēts ar Nr.1-2846, dzīvokli Liepu aleja 3-22, Kalētos, Kalētu pagastā, Priekules novadā privatizējusi iesnieguma iesniedzēja Z. J., personas kods [:]. Dzīvoklis privatizēts pamatojoties uz likuma „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”.

Daudzdzīvokļu mājai Liepu aleja 3, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., piesaistītais zemesgabals reģistrēts uz Priekules novada pašvaldības vārda, Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.115, ar kadastra Nr.6464 001 0103, zemesgabala kopējā platība 1,22 ha. Dzīvoklim Nr.22 piekrīt 28/1000 domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemesgabala, saskaņā ar Kalētu pagasta Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izziņu Nr.5.

Atbilstoši likuma Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 75.panta ceturto daļu- šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Nodot Z. J., personas kods [:], īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Liepu aleja 3, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., piesaistītā zemesgabala ar kadastra Nr.[:], dzīvoklim Nr.[:] (kadastra apzīmējums [:]) piekrītošās 28/1000 domājamās daļas.

2.      Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Z. J., „[adrese], Kalētu pag., Priekules nov.,LV3484;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

 

46.§ Par tilta pār Padones strautu, Bunkas pagastā reģistrēšanu Valsts zemes dienesta kadastrā

Priekules novada pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta zemes lietu speciālistes Ilzes Lācītes iesniegums , ar lūgumu reģistrēt Valsts zemes dienesta kadastrā tiltu pār Padones strautu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Priekules novadā  Bunkas pagastā tika konstatēts,  ka uz Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Izriedes Vārtaja turp”, Bunkas pagasts, Priekules novads  ar kadastra apzīmējumu  6446 004 0017 , pār Padones strautu atrodas tilts, kurš neatrodas pašvaldības bilancē un nav reģistrēts Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datos.

Ar 20.08.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu Nr. 10 nekustamais īpašums „Izriedes Vārtaja turp”, Bunkas pagasts, Priekules novads ar kadastra apzīmējums  6446 004 0017 ieskaitīts pašvaldībai  piekrītošajās zemēs.

01.05.2005. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13.pants nosaka, „nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, — tiesiskajam valdītājam vai kadastra subjektam ir pienākums ierosināt būves noteikšanu, ja nekustamajā īpašumā ir Kadastra informācijas sistēmā nereģistrēta būve vai Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta apvidū neesoša būve. Kadastra subjektam ir pienākums ierosināt kadastra objekta kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati.”

10.04.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 2.punkts nosaka, „ kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju ierosina Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma (turpmāk – Kadastra likums) 24.pantā minētā persona (turpmāk – ierosinātājs), iesniedzot iesniegumu Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā un pievienojot normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.”.

        Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 01.05.2005. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13.pantu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.                              Uzdot Priekules novada pašvaldības Bunkas pagasta zemeslietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot Inženierbūves datu deklarāciju.

2.                              Priekules novada pašvaldības Bunkas pagasta pārvaldniekam organizēt Inženierbūves datu deklarācijas reģistrēšanu Valsts zemes dienesta kadastrā.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Dargužim;

1 eks. Bunkas pagasta zemes lietu speciālistei;

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

 

 

Sēdes vadītāja Vija Jablonska             (personiskais paraksts)

Protokoliste  Daiga Tilgale                 (personiskais paraksts)                                                            

 

IZRAKSTS PAREIZS

Priekules novada

pašvaldības sekretāre                                                                                                D.Tilgale

Priekulē, 09.01.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.§ Par zemes „Jaunās Vējotnes” , Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu M. Ķ.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts  M. Ķ. , dzīvojoša [:], Bunkas pagasts , Priekules novads, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 2061), kurā lūgts iznomāt zemi „Jaunās Vējotnes”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0100, 1.30 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

NĪ „Jaunās Vējotnes” ar 20.08.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu,  protokols Nr.10, ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

          Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,   Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 15 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 1. Iznomāt M. Ķ.  personas kods[:] , dzīvojoša [adrese], Bunkas pagasts , Priekules novads,  Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību  „Jaunās Vējotnes”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0100,  1.30  ha  platībā lauksaimniecības vajadzībām (27.pielikums), nosakot:

1.1    nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.2.nomas līguma termiņu no 2015.gada 1.janvāra  līdz 2019.gada 31.decembrim.

1.3.papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 1. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
 3. Uzdot  Bunkas pagasta Zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

 

Lēmums izsūtāms: 

1 eks. M. Ķ. :[adrese], Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446;

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei.

 

48.§ Par 12.11.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/125 termiņa pagarināšanu D.R. Kalētu pag., Priekules nov.

 Priekules novada domē saņemts D. R., dzīvojošas [adrese], 10.12.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/2071, ar lūgumu pagarināt 12.11.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/125 termiņu uz 12 gadiem un vienu mēnesi, sakarā ar pieteikšanos LAD pasākuma 4.1. apakšpasākumā „ Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

12.11.2014. starp Priekules novada pašvaldību un D.R. noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/125 par zemes vienības ar nosaukumu „Mazmeiri” – 1,2426 ha, kadastra apzīmējums 6464 002 0037, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš noteikts uz 10 gadiem līdz 2024.gada 31.decembrim. Uz zemes atrodas D.R.piederošas ēkas.

Zemes vienība „Mazmeiri”, Kalētu pag., Priekules nov. reģistrēta zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Sakarā ar to, ka D.R. vēlas pieteikties ELFLA projekta iesnieguma konkursa Latvijas Lauku attīstības pasākuma 4. Ieguldījumi materiālajos aktīvos 4.1. apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, lūdz noteikt zemes nomas līguma termiņu no 10 gadiem uz 12 gadiem un vienu mēnesi, t.i., līdz 2026.gada 31.decembrim.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma  6.¹ panta pirmā daļa nosaka, ka ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu - uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu- uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

Līguma kopējais termiņš, pagarinot to līdz 2024.gada 31.augustam nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 6.¹ panta pirmo daļu, Priekules novada pašvaldības  dome, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Pagarināt 31.10.2014. zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/125, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un D.R., personas kods [:], noteikto līguma termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim.

2.      Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus līgumā.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. D. R., [adrese], Rīga, LV 1046;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

49.§ Par telpu nomu nekustamā īpašumā Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov.

 2014.gada 12.novembrī  (reģ. nr. 2.1.4/1815) Priekules novada pašvaldībā saņemts A. Pinkovskas, dzīvojošas [adrese], Priekules pag., Priekules nov., iesniegums, kurā lūgts iznomāt  telpas/u Nr. 7,    Aizputes ielā 6, Priekulē 21. m² platībā, friziera  pakalpojumu sniegšanai.

Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustamais īpašums Aizputes iela 6, Priekule, Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumu Nr. 1000 0043 5046.

Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumi Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. punktu, nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs.

Atbilstoši Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” informācija par nomas telpu Nr.7, Aizputes ielā 6, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001 007 bija publicēta Priekules novada pašvaldības mājas lapā no 2014.gada 13.novembra  līdz 2014.gada 24.novembrim iesk.).

 Citi pretendenti uz nomas telpu Nr. 7 (21 m² platībā) Aizputes ielā 6, Priekulē nav pieteikušies.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2014.gada 18.decembra finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 2015.gada 1.janvāri  iznomāt  A. Pinkovskai, dzīvojošas [adrese], Priekules pag.,  Priekules nov.,   telpu Nr.7,  ēkā, kas atrodas Aizputes ielā 6, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 506 0004, 2.stāvā 21  m² platībā   saskaņā ar 14.pielikumu –izkopējumu no inventarizācijas lietas, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, iznomātā telpa iezīmēta ar sarkanu līniju,  friziera pakalpojumu sniegšanai,  nosakot:

- nomas maksu 0,50 €/m²  (nulle komats piecdesmit euro centi par vienu kvadrātmetru) (nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis);

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu maksai.

-nomas līguma termiņu no 2015.gada 1.janvāra  līdz 2017.gada 31.decembrim.

Nomas maksā nav iekļauta maksa par komunālajiem pakalpojumiem (ūdeni, kanalizāciju, elektroenerģiju, apkuri u.tml. pakalpojumiem) Par saņemtiem pakalpojumiem Nomnieks norēķinās patstāvīgi.

-          Ja nomas līguma darbības laikā nomas telpā nepieciešams izdarīt remontdarbus ,par nomnieka līdzekļiem, izdevumi nomniekam atlīdzināmi Priekules novada pašvaldības domes  noteiktajā kārtībā, ja pirms remontdarbu veikšanas nomnieks iesniedzis izdevumu izmaksas (tāmi) un tās apstiprinātas ar pašvaldības domes lēmumu.

-          Nomas maksa var tikt grozīta pamatojoties uz Priekules novada domes lēmumu.

 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) 1.mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, sagatavot atbilstošu līgumu šī lēmuma 1.punktam un nosūtīt un uzaicināt A.Pinkovsku  parakstīt līgumu.

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

5.Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pasūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  Administratīvā rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

Pieņemto lēmumu nosūtīt:

1 eks. A. Pinkovskai, adrese:[:], Priekules pag., Priekules nov.,

1 eks. nekustamo īpašumus speciālistei V.Rubezei;

1 eks. finanšu nodaļas grāmatvedei  I.Sokolovskai

 

 Atbildīgā par lēmuma nosūtīšanu Priekules novada pašvaldības kanceleja. 

50.§ Par platības precizēšanu Priekules novada pašvaldības piekrītošām zemes vienībām

  Priekules novada pašvaldības domē saņemta Valsts zemes dienesta 03.12.2014.vēstule Nr. 2-19/163   Par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi, iereģistrēts ar Nr. 2.1.7/1294 , ar lūgumu izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju vai ir pieņemti lēmumi par zemes vienību piekritību pašvaldībai un pieņemt lēmumu par platības precizēšanu tām zemes vienībām, kurām atšķirība pārsniedz noteikto pieļaujamo platību atšķirības.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           Pielikumā pievienotajā sarakstā ir norādītas zemes vienības, kurām Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā zemes vienības platība atšķiras no kadastra kartē norādītās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Precizēt platības sekojošām zemes vienībām: 

Zemes vienības nosaukums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha (no)

Platība, ha (uz)

Saulrieti, Bunkas pagasts

6446 001 0025

2.2

1,8046

Veckārsgaļi, Bunkas pagasts

6446 001 0080

1.4

1.8771

Vecie Kārsgaļi, Bunkas pagasts

6446 001 0082

1.4

1.0785

Pūriņi, Bunkas pagasts

6446 001 0087

0.8

0.4546

Ceļtekas, Bunkas pagasts

6446 001 0111

0.5

0.4193

Kadiķi, Bunkas pagasts

6446 001 0132

0,8

0,6497

Kadiķi, Bunkas pagasts

6446 001 0136

0.8

0.9305

Zītari, Bunkas pagasts

6446 001 0142

0.8

0.4876

Virši, Bunkas pagasts

6446 001 0148

0.7

1.1012

Dālderi, Bunkas pagasts

6446 001 0153

1.0

0.8441

Lapiņas, Bunkas pagasts

6446 001 0163

0.7

0.5579

Lejiņas Maci, Bunkas pagasts

6446 001 0179

0.24

0.1352

Liepu kūtiņas, Bunkas pagasts

6446 001 0180

0.4

0.473

Krotes Slaucēji, Bunkas pagasts

6446 001 0187

1.2

0.8421

Zemīši Krastiņi, Bunkas pagasts

6446 001 0192

0.24

0.3555

Liepas 6, Bunkas pagasts

6446 001 0219

5.0

5.6571

Parks Akmentiņi, Bunkas pagasts

6446 001 0234

0.24

0.3938

Mežmalas Ābelītes, Bunkas pagasts

6446 001 0247

0.63

0.4921

Ābeļnieki Valsts mežs, Bunkas pagasts

6446 001 0290

0.66

0.9876

Kārsgaļu kapi, Bunkas pagasts

6446 001 0296

0.3

0.0785

Kūtiņas Krotes, Bunkas pagasts

6446 001 0317

0.2

0.3093

Krotes ceļš Strazdiņi, Bunkas pagasts

6446 001 0328

0.42

0.6433

Kalna Akmentiņi, Bunkas pagasts

6446 001 0348

0.4

0.3405

Uz Dzirnavām, Bunkas pagasts

6446 001 0355

0.28

0.3959

Kārsgaļi Dzelmes, Bunkas pagasts

6446 001 0356

0.7

0.5447

Smilts Karjeras, Bunkas pagasts

6446 001 0358

1.1

1.6207

Ceļš Zvejas, Bunkas pagasts

6446 001 0365

0.1

0.2072

Liras , Bunkas pagasts

6446 001 0366

0.3

0.0858

Ūdenstornis Krotes, Bunkas pagasts

6446 001 0371

0.1

0.0301

Krūmi, Bunkas pagasts

6446 001 0404

0.3

0.365

Klubs Ceļš, Bunkas pagasts

6446 003 0053

0.28

0.1027

Izriedes Vārtaja, Bunkas pagasts

6446 003 0055

0.5

0.6898

Macīši, Bunkas pagasts

6446 003 0071

1.5

0.8655

Runti Kaņūti, Bunkas pagasts

6446 003 0111

1.53

2.1162

Upenieki, Bunkas pagasts

6446 003 0145

0.2

0.2789

Kultūras nams Saules, Bunkas pagasts

6446 003 0158

0.2

0.3533

Pie Vārtaja, Bunkas pagasts

6446 003 0162

0.2

0.2492

Tadaiķu kūtiņas, Bunkas pagasts

6446 003 0170

0.1

0.1317

Ceļš Imantas, Bunkas pagasts

6446 003 0406

0.07

0.2078

Pie Kultūras Nama, Bunkas pagasts

6446 003 0414

0.3

0.3572

Vērdiņi, Bunkas pagasts

6446 004 0055

1.2

1.5138

Kapi Ziemeļi, Bunkas pagasts

6446 004 0081

0.8

0.4692

Dzelmes Graudiņi, Bunkas pagasts

6446 005 0074

0.33

0.4717

Dīķmaļi, Bunkas pagasts

6446 005 0084

0.6

0.3426

Bunkas, Bunkas pagasts

6446 005 0091

0.4

0.3139

Bunkas, Bunkas pagasts

6446 005 0092

0.6

0.3997

Bunkas, Bunkas pagasts

6446 005 0093

8.1

7.3957

Bunkas Lāčplēši, Bunkas pagasts

6446 005 0108

0.8

0.6449

Ozolaine, Bunkas pagasts

6446 005 0110

0.8

0.7144

Saulītes, Bunkas pagasts

6446 005 0111

0.8

0.6175

Lāčplēši 2, Bunkas pagasts

6446 005 0114

0.8

0.7141

Lāčplēši 1, Bunkas pagasts

6446 005 0116

0.7

1.0015

Jaunie Krasti, Bunkas pagasts

6446 005 0119

0.8

1.0605

Lielumi, Bunkas pagasts

6446 005 0122

0.8

0.2648

Bunkas Akmentiņi, Bunkas pagasts

6446 005 0125

0.8

0.6529

Lāčplēši 3, Bunkas pagasts

6446 005 0126

0.8

0.6232

Briljanti, Bunkas pagasts

6446 005 0127

0.8

0.4973

Palejiņas Birznieki, Bunkas pagasts

6446 005 0130

0.14

0.2047

Lāčplēši 4, Bunkas pagasts

6446 005 0134

0.8

0.6686

Lielinieki, Bunkas pagasts

6446 005 0140

0.8

0.6995

Ozolaine, Bunkas pagasts

6446 005 0142

1.0

0.6253

Pakalni pagastmāja, Bunkas pagasts

6446 005 0173

0.7

0.8396

Ozolaine, Bunkas pagasts

6446 005 0179

1.1

1.4287

Bunkas Kalni, Bunkas pagasts

6446 005 0186

3.0

3.4647

Dūjas, Bunkas pagasts

6446 005 0189

1.5

1.934

Dzintari 2, Bunkas pagasts

6446 005 0196

1.6

2.2028

Dzintari 3, Bunkas pagasts

6446 005 0197

1.6

1.2904

Asfalts Kūtiņas, Bunkas pagasts

6446 005 0199

0.12

0.0789

Bunkas darbnīcas, Bunkas pagasts

6446 005 0204

1.6

0.3025

Dzirnavu parks, Bunkas pagasts

6446 005 0206

1.9

1.5375

Dārziņi Veikals, Bunkas pagasts

6446 005 0210

0.49

0.786

Purviņi Mežģirti, Bunkas pagasts

6446 005 0211

0.58

0.9556

Kapi Bunkas Jaunie, Bunkas pagasts

6446 005 0212

0.9

1.0535

Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, Bunkas pagasts

6446 005 0221

1.0

0.7975

Lielā iela 1, Bunkas pagasts

6446 005 0229

0.6

0.6921

Bunkas Ziņģenieki, Bunkas pagasts

6446 005 0235

3.0

3.9554

Dzintari, Bunkas pagasts

6446 005 0238

0.9

0.9997

Baznīca Bunka, Bunkas pagasts

6446 005 0243

0.8

0.3725

Dzirnavu parks, Bunkas pagasts

6446 005 0244

0.3

0.3782

Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, Bunkas pagasts

6446 005 0245

0.2

0.2483

Apcirkņi, Bunkas pagasts

6446 005 0341

0.1

0.1643

Pagasta Jaunie Tiltiņi, Bunkas pagasts

6446 005 0543

1.7

1.1103

Mazie Rožkalni, Bunkas pagasts

6446 006 0018

0.5

0.6618

Bunka Ziņģenieki, Bunkas pagasts

6446 006 0019

1.0

1.1648

Bunkas Krotes ceļš, Bunkas pagasts

6446 006 0020

5.0

4.3024

Bunkas, Bunkas pagasts

6446 006 0036

4.1

3.571

Bunkas Kurši, Bunkas pagasts

6446 006 0038

3.1

3.9607

Bunkas Kalnozoli, Bunkas pagasts

6446 006 0041

1.0

0.6583

Krejotava, Bunkas pagasts

6446 006 0049

0.6

0.7557

Lībieši Kapi, Bunkas pagasts

6446 006 0134

0.33

0.5013

Kapi Vecie Bunkas , Bunkas pagasts

6446 006 0210

0.8

0.4627

Demmes, Bunkas pagasts

6446 007 0031

2.0

2.6965

Līviņi, Bunkas pagasts

6446 007 0039

2.5

2.8971

Mazkradzes, Bunkas pagasts

6446 007 0088

1.2

1.5566

Māķi Silenieki, Bunkas pagasts

6446 007 0101

1.4

1.095

 

 

 

 

 2. Zemes vienībām platības pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizētas.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

                 

Lēmums izsūtāms:

 Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

 Priekules novada finanšu nodaļai;

 Bunkas pagasta zemes lietu speciālistei.

 

51.§ Par atbalstu projektam „Soli pa solim-tuvāk izaugsmei”

 Saņemts biedrības “Bunkas jauniešu klubiņš” 2014.gada 8.decembra  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada pašvaldības.

            Biedrība iesniegusi projekta pieteikumu Soli pa solim-tuvāk izaugsmei” Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātajā projektu konkursā “Nāc un dari! Tu vari!” .

 

            Projekta kopējās izmaksas                               EUR 7721,50

            Fonda finansējums                                          EUR 6958,00

            Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 363,50

 

Projekta gaitā paredzētas kvilinga, Šūšanas, scrapbookinga un orientēšanās nodarbības, kā arī orientēšanās kartes izstrāde un bērnu sadejošanās svētki ar kolektīviem no Kalētiem, Bārtas un Skodas.

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt projektu Soli pa solim-tuvāk izaugsmei”.

                                 2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 363,50

52.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V. N.

 1. Priekules novada pašvaldībā saņemts L. O. iesniegums 03.11.2014. ar reģ. Nr. 2.9.1/1747, deklarētā dzīvesvieta [adrese], Priekule, Priekules novads, ar lūgumu anulēt V.N. deklarēto dzīvesvietu [adrese], Priekule, Priekules novads, norādot, ka minētā persona bieži lieto alkoholu, rīko tračus. Bieži tiek piesaistīta policija. Kā arī īres un komunālos maksājumus nemaksā.

2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2.1. V. N. deklarēšanas tiesiskais pamats- mutiska vienošanās ar dzīvokļa īrnieci L. O.

2.2. SIA “Priekules nami” ar L. O., dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts, 2011. gada 31. janvārī Nr. 204.

2.3. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas V. N. nav slēgts Dzīvojamās telpas īres līgums attiecībā uz minēto adresi.

 2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta pirmo daļu , ir noteikts:

„Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un, kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

 

2.6. V.N. deklarētā dzīvesvieta ir [adrese], Priekule, Priekules novadā no 25.02.2011.

2.7. V. N. 2014. gada 7.jūnijā, reģ.Nr.2.9.1/1358, Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR313816847LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.

 

2.8. V. N. pasta sūtījumu nav saņēmis. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 12.12.2014.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

 

4. 11.02.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka, „ iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

            Saskaņā ar „Administratīvā procesa likums” 79. Pantu „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu[adrese], Priekule, Priekules novads, V.N., personas kods [:], jo attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.
 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V.N., [adrese], Priekule, Priekules nov. LV-3434;

1 eks.  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

53.§ Par statusa noteikšanu zemes vienībai „Gunti” un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm, Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības domē saņemta Valsts zemes dienesta 03.12.2014.vēstule Nr.2-19/163 Par zemes reformas pabeigšanas uzdevumu izpildi, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/1294, ar lūgumu izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju vai ir pieņemti lēmumi par zemes vienību piekritību pašvaldībai un pieņemt lēmumu par platības precizēšanu tām zemes vienībām, kurām atšķirība pārsniedz noteikto pieļaujamo platību atšķirības.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.

Pašvaldība pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta nosacījumiem.

Pielikumā pievienotajā sarakstā ir norādītas zemes vienības, kurām Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā zemes vienības platība atšķiras no kadastra kartē norādītās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas un pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi, apbūvētai zemes vienībai „Gunti” 0,2 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0060, noteikt statusu – pašvaldībai piekrītošā zeme (grafiskais pielikums   15.pielikumā).

2. Precizēt platības sekojošām zemes vienībām:

Zemes vienības nosaukums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha (no)

Platība, ha (uz)

„Vidzemnieku ceļš”, Virgas pagasts

6498 001 0202

0,746

0,8581

„Kalna Zīvertu ceļš”, Virgas pagasts

6498 002 0094

2,2

1,8395

„Pieniņi”, Virgas pagasts

6498 004 0179

0,9

1,1274

„Pie Lubejām”, Virgas pagasts

6498 004 0249

1

0,9037

 

3. Zemes vienībām platības pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizētas.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

54.§ Par A.Eidejus un R.Balodes atbrīvošanu no Priekules novada administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas

 Priekules novada pašvaldībā saņemti administratīvās komisijas locekļu Augustina Eidejus un Ritas Balodes iesniegumi ar lūgumu atbrīvot no Priekules novada administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.       Atbrīvot Augustinu Eideju no Priekules novada administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2014.gada 30.decembri.

2.       Atbrīvot Rutu Balodi no Priekules novada administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2014.gada 30.decembri.

 

Lēmums izsūtāms:

 Augustinam Eidejus, Gramzdas pag.;

 Rutai Balodei, Gramzdas pag.;

Priekules novada pašvaldības Administratīvajai komisijai.

 

55.§ Par R.Balodes atbrīvošanu no Priekules novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Rutas Balodes iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Priekules novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 Atbrīvot Rutu Balodi no Priekules novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas  komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2014.gada 30.decembri.

 

Lēmums izsūtāms:

 Rutai Balodei, Virgas pag.;

Pašvaldības izglītības vadītājai Agritai Purviņai

56.§ Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu par pašvaldības priekšsēdētāja amata pildīšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Augustina Eidejus iesniegums ar lūgumu sākot ar 2015.gada 1.janvāri izmaksāt ikmēneša pabalstu par pašvaldības priekšsēdētāja amata pildīšanu Gramzdas pagasta padomē.

 

            Priekules novada pašvaldībā saņemts Rutas Balode iesniegums ar lūgumu sākot ar 2015.gada 1.janvāri izmaksāt ikmēneša pabalstu par pašvaldības priekšsēdētāja amata pildīšanu Virgas pagasta padomē.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Aivara Klasiņa iesniegums ar lūgumu sākot ar 2015.gada 1.janvāri izmaksāt ikmēneša pabalstu par pašvaldības priekšsēdētāja amata pildīšanu Gramzdas pagasta padomē.

 

            Pamatojoties uz “Republikas pilsētas domes un novadu domes deputāta statusa likuma “ 15.1.pantu:

15.1 pants. Pabalsts pašvaldības domes vai padomes priekšsēdētājam vai viņa vietniekam

Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā (turpmāk — pabalsts) ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes:

1) priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā;

2) priekšsēdētājs vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un priekšsēdētāja vietnieks, kurš ieņēmis algotu amatu, šajā pašvaldībā citu sasaukumu;

3) priekšsēdētāja vietnieks, kurš ieņēmis algotu amatu, vienā pašvaldībā divus sasaukumus;

4) priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks tādas pašvaldības domes darbības laikā, kura izveidojusies, attiecīgajai pašvaldībai apvienojoties ar citu pašvaldību;

5) priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienu sasaukumu šajā pašvaldībā līdz dienai, kad tā apvienojusies ar citu pašvaldību.

Pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona atbilst visiem šādiem kritērijiem:

1) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu;

2) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors);

3) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam".

Ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto pabalstu un invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru.

Personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu. Pabalsts, kas saņemts, pārkāpjot šā panta noteikumus, atmaksājams pašvaldībai.

Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja persona neatbilst šajā pantā noteiktajiem kritērijiem pabalsta piešķiršanai, kā arī gadījumā, ja persona izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs. Pabalsta izmaksu izbeidz sakarā ar tās personas nāvi, kurai pabalsts piešķirts.

Pašvaldība veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personu, kurai ir piešķirts un tiek izmaksāts pabalsts un kura nav sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai neveic par laikposmu, kurā persona ir nestrādājošs invalīds. Par savlaicīgi neveiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām pensiju apdrošināšanai netiek aprēķināta nokavējuma nauda. Kārtību, kādā veicamas un atmaksājamas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personu, kura saņem pabalstu, un šo iemaksu apmēru, kā arī kārtību, kādā reģistrējams minēto personu valsts pensijas kapitāls, nosaka Ministru kabinets.

Pabalstu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar pabalsta piešķiršanu un izmaksu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu, finansē no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kurā persona ieņēmusi šā panta pirmajā daļā minētos amatus, vai tā pašvaldība, kas ir attiecīgās pašvaldības saistību un tiesību pārņēmēja.

19

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 1. Izmaksāt Augustinam Eidejus ikmēneša pabalstu par pašvaldības priekšsēdētāja amata  pienākumu pildīšanu Gramzdas pagasta padomē sākot ar 2015.gada 1.janvāri.

 

 1. Izmaksāt Rutai Balodei ikmēneša pabalstu par pašvaldības priekšsēdētāja amata  pienākumu pildīšanu Virgas pagasta padomē sākot ar 2015.gada 1.janvāri.

 

 1. Izmaksāt Aivaram Klasiņam ikmēneša pabalstu par pašvaldības priekšsēdētāja amata  pienākumu pildīšanu Gramzdas pagasta padomē sākot ar 2015.gada 1.janvāri.

 

Izsūtāms:

 Augustinam Eidejus;

 Rutai Balodei

Aivaram Klasiņam

pašvaldības domes finanšu nodaļai

57.§ Par Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014. – 2020.gadam apstiprināšanu

 SIA „Liepājas RAS” ir izstrādājusi Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014. – 2020.gadam (turpmāk tekstā – plāns) un  lūgusi Priekules novada pašvaldību iepazīties ar to un apstiprināt plānu.

            Pašvaldība konstatē, ka plāns ir izstrādāts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka atkritumu apsaimniekošanu Latvijas Republikā, līdz ar to plāns ir apstiprināms Priekules novada pašvaldībā, lai tas iegūtu saistošu spēku attiecībā uz pašvaldības teritoriju.

 

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkta, Ministru kabineta 13.10.2009. noteikumu Nr.1178 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 7. un 17.punkta,

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš; „pret”- nav, „atturas” – 1deputāte Arta Brauna, nolemj:

 

1.      Apstiprināt Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014. – 2020.gadam attiecībā uz Priekules novada pašvaldības teritoriju.

 

2. Noteikt, ka par Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014. – 2020.gadam izpildes koordināciju atbild SIA “Liepājas RAS”, reģ. Nr. 42103023090, adrese: Ķīvītes, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV 3430.

 

3. SIA “Liepājas RAS” valdei sagatavot un Priekules novada pašvaldībā iesniegt informatīvu ziņojumu par plāna izpildi sekojoši:

 

            3.1.par plāna izpildi  2014.un 2015. gadā – līdz 2016.gada 1.jūlijam;

            3.2.par plāna izpildi 2016., 2017., 2018.gadā – līdz 2019.gada 1.jūlijam;

            3.3.par plāna izpildi 2019. un 2020.gadā – līdz 2021.gada 1.jūlijam

 

Lēmums izsūtāms:

1)Liepājas RAS;

2)Attīstības nodaļai

 

58.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], Virgas pagasts, Priekules novads, sadalīšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts J. S., dzīvojoša [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, 25.11.2014. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1884, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] atdalīšanu no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], Virgas pag., Priekules nov. un jauna nosaukuma [adrese] piešķiršanu un nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam. Noteikt zemes lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], kadastra Nr.[:], Virgas pag., Priekules nov., pieder J.S., saskaņā ar 14.10.1996. ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.21.

Nekustamais īpašums [adrese] 2,45 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. Pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus (t.sk. zemes vienības).

Uz atdalāmās zemes vienības atrodas dzīvojamā ēka un palīgēkas.

Adreses [:], Virgas pag., Priekules nov. un [:] Virgas pag., Priekules nov., ir jau reģistrētas Valsts adrešu reģistrā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], atdalot no īpašuma vienu atsevišķu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu[:], saskaņā ar grafisko pielikumu (16.pielikums).

2.      Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0010 piešķirt jaunu nosaukumu [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601.

3.      Mainīt nekustamajam īpašumam [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienības kadastra apzīmējums [:], Virgas pag., Priekules nov., nosaukumu no [adrese] uz nosaukumu [adrese].

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. J. S., [adrese], Virgas pag., Priekules nov.,LV 3485;

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

59.§ Par adreses “Vārtājas”-1 un “Vārtājas”-2, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov. piešķiršanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas, 01.12.2014. iesniegums par adreses “Vārtājas”-1 un “Vārtājas”-2, Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads piešķiršanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Vārtājas”, kadastra Nr. 6498 004 0376, Virgas pagastā, Priekules novadā ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā dzīvojamās mājas “Vārtājas”, kadastra apzīmējums 6498 004 00376 001, Virgas pagastā telpu grupām ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0376 001 012 un 6498 004 0376 001 013 nav piešķirta adrese.

Augstāk minētās telpas kādreiz izmantoja skola.  Skola no telpu izmantošanas ir atteikusies.

Virgas pagasta pārvalde ir noslēgusi īres līgumus par augstāk minēto telpu izīrēšanu dzīvošanai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11. punktam adresācijas objekts ir telpu grupa.

Augstāk minētām telpām ir jāpiešķir adrese.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11. punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt adresi:

1.1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0376 001 012 (telpas Nr.12) – “Vārtājas”-1, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov.

1.2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0376 001 013 (telpas Nr.13)- “Vārtājas”-2, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā- Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

 

 

60.§ Par nedzīvojamo telpu grupas lietošanas veida (statusa) maiņu uz dzīvojamām telpām īpašumā “Vārtājas”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Virgas pagasta zemes lietu specialists Marinas Kokovihinas, 27.11.2014. iesniegums par nedzīvojamo telpu Nr. 12 un 13 daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Vārtājas”, Purmsāti, Virgas pagastā, Priekules novadā lietošanas veida maiņu uz dzīvojamām telpām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Vārtājas”, kadastra Nr. 6498 004 0376, Virgas pagastā, Priekules novadā ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā dzīvojamās mājas “Vārtājas”, kadastra apzīmējums 6498 004 00376 001, Virgas pagastā telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0376 001 012 noteikts statuss –neapdzīvojama telpu grupa un   ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0376 001 013 noteikts statuss – bibliotēka. Telpu lietošanas veids- 1263 Izglītības iestāžu telpu grupa.

Virgas pagasta pārvalde ir noslēgusi īres līgumus par augstāk minēto telpu izīrēšanu dzīvošanai.

Noteiktais nedzīvojamo telpu veids neatbilst pašreizējai telpu izmantošanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.    Mainīt neapdzīvojamo telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0376 001 012 (telpas Nr.12), kas atrodas Priekules novada, Virgas pagastā, Purmsātos, “Vārtājas”, kadastra Nr.6498 004 0376, lietošanas veidu uz “dzīvoklis”, kur galvenais lietošanas veids ir dzīvojamo telpu grupa, kods 1122.

2.       Mainīt telpu grupai (bibliotēka) ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0376 001 013 (telpas Nr.13), kas atrodas Priekules novada, Virgas pagastā, Purmsātos, “Vārtājas”, kadastra Nr.6498 004 0376, lietošanas veidu uz “dzīvoklis”, kur galvenais lietošanas veids ir dzīvojamo telpu grupa, kods 1122.

3.      Pilnvarot Virgas pagasta pārvaldes vadītāju dokumentu iesniegšanai būvvaldē un Valsts zemes dienestā.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. finanšu nodaļai;

2 eks. Virgas pagasta pārvaldei.