30.11.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.8)

549. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.549                  

          (protokols Nr.8, 19.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      10.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/3262” par XX piederošo nekustamo īpašumu UZVARAS IELA 6-16, Priekulē un nosūtīts uz viņa norādīto korespondences saņemšanas adresi XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 30.11.2017. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      30.11.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds par dzīvokļa īpašumu UZVARAS IELA 6-16, Priekulē (kad. Nr. 6415 900 0097, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 503443) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017.ir sekojošs:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 56,46;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 34,70;

KOPĀ                                                             EUR 91,16.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu UZVARAS IELA 6-16, Priekulē, Priekules novadā (kad. Nr.6415 900 0097) par laiku 01.01.2010. – 31.12.2017. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 56,46;

nokavējuma nauda līdz 30.11.2017. –            EUR 34,70;

KOPĀ                                                                        EUR 91,16

(Deviņdesmit viens euro, 16 centi).

 

  1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

  1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 14.janvārim.

 

  1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 15.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

  1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

  1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

  1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

550. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.550                  

          (protokols Nr.8,  20.punkts)

 Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” (turpmāk – saistošie noteikumi), šādus grozījumus:

1.1.  izteikt saistošo noteikumu 3.punktu jaunā redakcijā: “3. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenei par katru jaundzimušo bērnu, ja jaundzimušā bērna dzīvesvieta un vismaz viena no viņa vecākiem deklarētā dzīvesvieta, uz pabalsta pieprasījuma brīdi ir reģistrēta Priekules novadā”.

1.2.  aizstāt saistošo noteikumu4.punktā tekstu “bērns dzimis Latvijas Republikā un pirmreizējā dzīves vieta tiek deklarēta Priekules novada administratīvajā teritorijā” ar tekstu “ģimene bērna piedzimšanas pabalstu par bērnu, par kuru tiek iesniegts pabalsta pieprasījums, nav saņēmusi citā pašvaldībā”.

1.3.  aizstāt saistošo noteikumu 7.1.apakšpunktā skaitli un vārdus “142,29 (viens simts četrdesmit divi euro 29 centi)” ar skaitli un vārdiem “200,00 (divi simti euro).”

1.4.  aizstāt saistošo noteikumu 7.2.apakšpunktā skaitli “71,14 un vārdus (septiņdesmit viens  euro 14 centi)” ar skaitli un vārdiem “100,00 (viens simts euro).”

 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteiktajos termiņos un kārtībā.

3. Publicēt saistošos noteikumus likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā.

4. Konsolidēt saistošos noteikumus pēc to apstiprināšanas un publicēšanas.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Par šā lēmuma publicēšanu atbildīga Priekules novada pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļa, par saistošo noteikumu konsolidēšanu atbildīga Dzimtsarakstu nodaļa.

 

Pielikumā:grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu’’ un paskaidrojuma raksts.

 

551. Par atvieglojumu piemērošanu XX par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā “Virgas kalte”, Virgas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr. 551                 

          (protokols Nr.8, 21.punkts)

  Par atvieglojumu piemērošanu XX par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā “Virgas kalte”, Virgas pag., Priekules nov. 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 2017.gada 15.novembra iesniegums, reģ.Nr.2.1.4/17/3206-S, ar lūgumu piemērot atvieglojumus par nomas objektu “Virgas kalte”, Virgas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2009.gada 26.jūnijā starp Virgas pagasta padomi un XX tika noslēgts nomas līgums ar reģistra Nr.4685(sastādījusi un apliecinājusi zvērināta notāre Jevgenija Jaunģelže) par nekustamā īpašuma „Virgas kalte” 1,0473 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu lauksaimnieciskās darbības veikšanai.

2014.gada 13.februārī tika noslēgta Vienošanās Nr.2.3.2/11 par grozījumiem 26.06.2009.nomas līgumā ar reģistra Nr.4685- atteicās no ēkas- kaltes-klēts nomas un noteikta nomas maksa 0,14 EUR/m² mēnesī.

Saskaņā ar noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”    (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.8, 12.§) nomnieks var saņemt nomas maksas atvieglojumus un atlaides:

·         Ja tiek nomātas telpas vairāk par 200 m², tad tiek piemērota atlaide 10%;

·         Ja nomas  un arī koplietošanas telpā nav ūdens un kanalizācijas sistēma, tad tiek piemērota atlaide 10% apmērā.

E.Bunkai tika iznomātas lauksaimnieciska rakstura ēkas: graudu šķūnis un svaru māja. Kopējā platība 487,40 m². Nomas maksas apmērs par ēkām ir 818,88 EUR (bez PVN).

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Piemērot XX, personas kods XX, par nomas objektu (ēkām) „Virgas kalte”, kadastra Nr.6498 001 0291, Virgas pagastā, Priekules novadā,  nomas maksas atlaidi 20% apmērā par 2017.gadu, kuru veido:

- 10%  par telpu nomu vairāk par 200 m²;

- 10% par to, ka nomas  un arī koplietošanas telpā nav ūdens un kanalizācijas sistēma.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, grāmatvedei Ilzei Sokolovskai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

552. Par zemes ”Ķieģeļnieki” Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.552                  

          (protokols Nr.8, 22 .punkts)

Par zemes ”Ķieģeļnieki” Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX,13.11.2017. iesniegums, iereģistrēts Nr.2.1.4/17/3184-S, ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar nosaukumu „Ķieģeļnieki” 1,4076 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 002 0078, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Ķieģeļnieki”, kadastra apzīmējums 6458 002 0078, Gramzdas pagastā piekrīt pašvaldībai. Zemes vienība bija apbūvēta (kadastra informācijas sistēmā bija reģistrēta dzīvojamā māja). Dabā ēkas nav, adrese likvidēta. No kadastra informācijas sistēmas ēka dzēsta 2017.gada 07.novembrī.

Līdz 2017.gada 01.augustam bija iznomāta pirmnomas personai. Pirmnomas persona līguma termiņu nepagarināja.

 Informācija par iznomājamo  zemes vienību novembrī ievietota pašvaldības mājaslapā ar pieteikšanās termiņu līdz 2017.gada 20.novembrim.

Līdz 20.novembrim saņemts viens iesniegums par zemes iznomāšanu- no iesniedzēja.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Iznomāt XX, personas kodsXX, zemes vienību „Ķieģeļnieki” 1,4076 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 002 0078, Gramzdas pagastā, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms:XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.


PIELIKUMS

 

553. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2017.gadam

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.553                  

          (protokols Nr.8,  23.punkts)

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2017.gadam

 1.  2017.gada 31.oktobrī saņemts Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores Anitras Šneideres iesniegums, kurā lūgts palielināt slodzi amata vienībai “Ārsts” no 0,25 uz 0,5 ar.01.12.2017. Pamats: 2017.gada 13.jūnija MK noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 2.2.punkts.

2. 2017. gada 24.novembrī saņemts Purmsātu internātpamatskolas direktores Anitras Šneideres iesniegums, kurā lūgts samazināt slodzi amata vienībai “Ēkas dežurants, ēkas teritorijas uzraugs” no 1,6 uz 1,3 ar 01.12.2017.

3. 2017.gada 13.novembrī saņemts Bunkas kultūras nama direktores Maldas Andersones iesniegums, kurā lūgts palielināt slodzi deju kolektīva vadītājam no 0,2 uz 0,3. Pamats: līdz 2017. gada 1. oktobrim Bunkas kultūras namā darbojās 1 deju kolektīvs, bet ar oktobri darbojas 2 deju kolektīvi.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts (Tatjana Ešenvalde); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izdarīt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2017.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2.       Grozījumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.decembri.

 

Pielikumā: Grozījumu Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2017.gadam projekts uz 1 lp.

 

Lēmums paziņojams elektroniski:

1)      finanšu nodaļas vadītājai;

2)      personāla vadības speciālistei.

         

        PIELIKUMA

 

     

 

 

 

 

 

554. Par nekustamā īpašuma „ Medņi” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.554                  

          (protokols Nr.8, 24 .punkts)

 Par  nekustamā īpašuma „ Medņi” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Eduarda Džeriņa, dzīvojoša “Medņi”, Priekules pagasts, Priekules novads,  iesniegums ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Medņi”, kadastra Nr.6482 008 0015, Priekules pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Medņi”, Priekules pag., Priekules nov., ir Eduarda Džeriņa īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.75.

Nekustamais īpašums „ Medņi” 22,63 ha kopplatībā, kadastra Nr.6482 008 0015, sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām –zemes vienība 2,63 ha, kadastra apzīmējums 6482 008 0198, zemes vienība  20,0 ha, kadastra apzīmējums 6482 008 0016.

Īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „ Medņi”, kadastra Nr.6482 008 0015, atdalot zemes vienību 20,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 008 0198 un pievienot to nekustamam īpašumam  „Mežamedņi” , atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, ( NĪLM kods- 0101).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Medņi ” kadastra Nr.6482 008 0015 Priekules pagasts, Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6482 008 0016 , saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu.

2. Atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6482 008 0016 pievienot nekustamam īpašumam „Mežamedņi” un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. E.Džeriņam: “Medņi”, Priekules pagasts, Priekules novads, LV-3446.

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

 

555. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX un viņas nepilngadīgajiem bērniem

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.555                  

          (protokols Nr.8,  25.punkts)

 Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX un viņas nepilngadīgajiem bērniem

XX un viņas trīs bērni no 2014.gada 25.jūnija deklarēti adresē XX, Priekules novadā. Taču XX  šajā adresē ilgstoši nav sastopama, vismaz  jau 2 gadus. 2017.gada 30.jūnijā XX adresi “Lāčplēši” norādījusi arī saviem jaundzimušajiem dvīņiem: XX.

Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldības dome ar 2015.gada 29.oktobri pieņēmusi  lēmumu Par īres un pamatpakalpojumu parāda piedziņu no XX. Viņas parādi par īri dzīvoklī  24 “Lāčplēši” Bunkas pagastā aprēķināti no 01.01.2015. Tā kā XX Bunkā nedzīvo un ir apprecējusies, mainījusi uzvārdu uz XX un īres līgums ar 20.11.2015. izbeigts, nolemts izlikt viņu no īrētās dzīvojamās telpas. Lai pašvaldība pilnībā sakārtotu attiecības ar XX, jāanulē arī deklarācija par dzīvesvietu.

XX pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2017.gada 24.oktobrim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu , nav veikusi.

XX 2017.gada 14.septembrī reģ.Nr.2.1.17/17/1201-N, Bunkas pagasta pārvalde nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Bunkas pasta nodaļa 14.09.2017., čeks 0091951) jautājuma noskaidrošanai, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 24.10.2017.

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pants nosaka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā , kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka XX būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt , ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12 panta pirmajā daļā ir noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestādē anulē, ja: attiecīgai personai nav  tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Savukārt ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu  ” 2.punktu, kas nosaka “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarēto dzīvesvietas anulēšanu.”

Saskaņā  “Administratīvā procesa likums” 79.pantu nosaka:

“Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās”.

Atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Anulēt deklarēto dzīvesvietu “Lāčplēši” dz.24, Bunkas pagastā, Priekules novadā XX, personas kods XX, un viņas pieciem bērniem: XX, XX un XX, XX, XX, jo minētās personas deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo un pašvaldība  personas tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

2.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

3.      Lēmumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu nosūtīt Bunkas pagasta pārvaldei un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

556. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Senči”, Priekules pagastā, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.556                  

          (protokols Nr.8, 26.punkts)

 Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Senči”, Priekules pagastā, Priekules nov.

 Izskatot jautājumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Senči”, Priekules pagastā, Priekules novadā tika konstatēts, ka:

Zemes vienībai “Senči” ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0223 1,68 ha platībā, Priekules pagastā noteikts zemes lietošanas mērķis – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve, kods NĪLM 0903.  Faktiskā lietošana ir lauksaimniecība un daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.

Pēc zemes robežu plānā norādītās eksplikācijas zeme zem ēkām  ir 0,41 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,85 ha, mežs 0,2 ha.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi) 4.punktam- zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus, nosakot piekrītošo zemes platību un 17.7 punktam- lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Noteikumu 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpaš­nieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4., 17.7. un 18.punktu, Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Senči”, kadastra Nr.6482 008 0223, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0223, Priekules pagastā, Priekules novadā, nosakot dalīto lietošanas mērķi, saskaņā ar pielikumā pievienoto zemes robežu plānu (pielikums):

1.1.  0,41 ha ( zem ēkām)- vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, NĪLM kods -0701;

1.2.  0,48 ha (tīrumi), 0,22 ha (augļu dārzi), 0,15 ha (ganības), 0,20 ha (meži), 0,04 ha (zeme ūdens), 0,18 ha (zem ceļiem)- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods - 0101;

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Valsts zemes dienestam, kac.liepaja@vzd.gov.lv, nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS

 

557. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Jaunā iela 4”, Virgas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.557                  

          (protokols Nr.8,  27.punkts)

 Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Jaunā iela 4”, Virgas pagastā, Priekules novadā

 Izskatot jautājumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Jaunā iela 4”, Virgas pagastā, Priekules novadā tika konstatēts, ka:

Zemes vienībai “Jaunā iela 4” ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0002  0,4 ha platībā, Virgas pagastā noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101. Faktiskā lietošana ir individuālo dzīvojamā māju apbūves zeme. Noteiktais zemes lietošanas veids neatbilst faktiskajai lietošanai.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu zemes vienība atrodas Virgas pagasta Purmsātu ciema teritorijā mazstāvu dzīvojamās mājas apbūves teritorijā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi) 17.7 punktam- lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Noteikumu 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpaš­nieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.; 18. un 29.punktu, Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamā īpašuma “Jaunā iela 4”, kadastra Nr.6498 004 0002, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0002, Virgas pagastā, Priekules novadā, no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101 uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi, NĪLM kods – 0601.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Valsts zemes dienestam, kac.liepaja@vzd.gov.lv, nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

558. Par 01.01.2013. zemes nomas līguma Nr.3-36B/43-2012 pirmstermiņa izbeigšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.558                  

          (protokols Nr.8,  28.punkts)

 

 Par 01.01.2013. zemes nomas līguma Nr.3-36B/43-2012 pirmstermiņa izbeigšanu XX

 

 Izskatot jautājumu par 01.01.2013. zemes nomas līguma Nr.3-36B/43-2012 pirmstermiņa izbeigšanu XX, tika konstatēts:

Ar 26.07.2012. Priekules novada domes lēmumu Nr.9, XX izbeigtas zemes lietošanas tiesības, piešķirts pirmnomas personas statuss un nekustamais īpašums “Veckalniņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 001 0205 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

 Ar XX noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 3-36B/43-2012  uz  zemi “Veckalniņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 001 0205, 1,90 ha platībā.

Uz 21.11.2017. XX izveidojies zemes nomas parāds 58,82 EUR apmērā – pamatparāds – 34,97 EUR, kavējuma nauda – 21,22 EUR.

Uz 21.11.2017. XX izveidojies nekustamām īpašuma nodokļa parāds 369,47 EUR apmērā – parāds 220,69 EUR, kavējuma nauda – 122,74 EUR apmērā.

10.10.2017. XX nosūtīts atgādinājums par izveidojušos parādu un lūgumu līdz 23.10.2017. segt izveidojušos parādu līdz 23.10.2017.

Nomas līguma 4.1. paredz ka pašvaldībai ir tiesības izmantot tiesības vienpusēji lauzt noslēgto zemes nomas līgumu pirms termiņa, ja netiek veikta parāda segšana pilnā apmērā.

Sazinoties ar XX telefoniski, nomniece norādīja, ka minēto zemes vienību neapsaimniekos un tā vairs nav nepieciešama.

XX nosūtīta vēstule ar uzaicinājumu ierasties un 23.11.2017. Finanšu komiteju.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt pirms termiņa zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/43-2012 ar 01.12.2017.

2.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                  

nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX. 

559. Par izbraukuma tirdzniecību Virgas un Bunkas pag., Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                                           

Nr.559                  

          (protokols Nr.8, 29.punkts)

  Par izbraukuma tirdzniecību Virgas un Bunkas pag., Priekules novadā

            Izskata SIA „Ozols  reiz 2” reģ.nr.42103074472,  valdes locekļa XX iesniegumu (reģ.Nr.2.1.4/17/3096 - S  no 02.11.2017.), kurā  lūdz atļauju turpināt izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm.

             Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā no P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

             Bunkas pagasta teritorijā pie mājām “Tēva nams”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

             Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu kā pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos.

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut SIA „Ozols reiz 2” reģ.nr.42103074472, izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm  līdz 2018.gada 1.decembrim..

 

 1.1. Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

 1.2. Bunkas pagasta teritorijā pie mājām “ Tēva nams”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

560. Par nedzīvojamās telpas-kūtiņas nekustamajā īpašumā „Tērces”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.560                  

          (protokols Nr.8,  30.punkts)

Par nedzīvojamās telpas-kūtiņas nekustamajā īpašumā „Tērces”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

2017.gada 31.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3061-S, ar lūgumu iznomāt kūtiņu Nr.70 ēkā “Tērces”, Gramzdas pag..

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Tērces”, Gramzdas pagastā  ir pašvaldībai piekrītošs. Īpašuma sastāvā ietilpst kūts un zeme. Ēkai nav veikta inventarizācija.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8,12.§):

·         5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiskā fakta iestāšanos vai uz laiku , kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

·         16.punktu – ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tad tiek piemēroti 1.pielikumā minētie Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi (kūtiņas) – 0.07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un likumos noteiktie nodokļi.

Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt ar 01.12.2017. XX par kūtiņu Nr.70 - 25,4 m² platībā nekustamajā īpašumā „Tērces”, Gramzdas pag., Priekules nov., ēkā ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0348 001, saskaņā ar pielikumā pievienoto shēmu 8.korpuss (pielikums).

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.12.2022.;

2.2. nomas maksu mēnesī- 0,07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

2.3. Nomnieks patstāvīgi norēķinās par komunālajiem maksājumiem (ūdensapgādi, kanalizāciju, siltumapgādi u.tml.), elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par nedzīvojamo telpu iznomāšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai; Gramzdas pagasta pārvaldei.


PIELIKUMS

 

561. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Liepas”, Virgas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.561                  

          (protokols Nr.8, 31.punkts)

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Liepas”, Virgas pagastā, Priekules novadā

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 13.11.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3175-S, ar lūgumu atļaut atdalīt vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0507 no nekustamā īpašuma “Liepas”, Virgas pagastā un piešķirt jaunu nosaukumu “Lādes”. Zemes vienība tiks pievienota nekustamajam īpašumam “Lādes”, Virgas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Liepas” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6498 004 0072, Virgas pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā uz iesniedzējas vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no trijām atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzēja vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0507- 1.54 ha platībā un piešķirt jaunu nosaukumu “Lādes”. Zemes vienība, pēc atdalīšanas un darījuma, tiks pievienota nekustamajam īpašumam “Lādes”, kadastra Nr.6498 004 0274, Virgas pagastā.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus vai tam pievienojot nekustamā īpašuma objektu.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Liepas”, kadastra Nr.6498 004 0072, Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0507, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0507 piešķirt jaunu nosaukumu “Lādes”, jo pēc darījuma tiks pievienota nekustamajam īpašumam “Lādes”, kadastra Nr.6498 004 0274, Virgas pagastā.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS

 

562. Par 15.10.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/104 termiņa pagarināšanu XX Virgas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.562                  

          (protokols Nr.8,  32.punkts)

Par 15.10.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/104  termiņa pagarināšanu XX Virgas pag., Priekules nov.

2017.gada 23.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt 2007.gada 15.oktobra zemes nomas līguma nr.VPP-2007/104 termiņu par zemes “Vāveres”, Virgas pag. iznomāšanu ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 15.oktobrī starp Virgas pagasta padomi un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.VPP-2007/104 (turpmāk-Līgums) par zemes „Vāveres” 1,55 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0097, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu ēku uzturēšanai. Uz zemes vienības atrodas nomniekam piederošs ēku/būvju īpašums.

            Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 4. pantu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.pantu- apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Līgums ir jāizsaka jaunā redakcijā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 15.10.2007.zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/104 noteikto termiņu par 10 gadiem, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 30.12.2027.

2.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”  11. pantu- ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX.,  nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

563. Par 02.01.2013. zemes nomas līguma Nr.3-36V/9-2013 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.563                  

          (protokols Nr.8, 33.punkts)

Par 02.01.2013. zemes nomas līguma Nr.3-36V/9-2013 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pag., Priekules nov.

 2017.gada 23.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/2948-S, ar lūgumu pagarināt 2013.gada 02.janvāra zemes nomas līguma Nr.3-36V/9-2013 termiņu par zemes vienības “Kallas” 2,1 ha, Virgas pagastā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2013.gada 02.janvārī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36V/9-2013 par zemes vienības daļas “Kallas” 2,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0047, Virgas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 31.12.2017.

Iesniedzēja ir pirmnomas persona. Zemes lietošanas tiesības izbeigtas ar Virgas pagasta padomes 15.08.2007. sēdes lēmumu Nr.1.11.§, protokols Nr.10 un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības.

Zemes vienībai Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā mainīts kadastra apzīmējums no 6498 003 0047 uz 6498 003 0163.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” (turpmāk- Noteikumi) 2. punktu lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un 7. punktu nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Noslēgtais zemes nomas līgums ir jāpārslēdz uz Lauku apvidus zemes nomas līgumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 02.01.2013. zemes nomas līguma Nr.3-36V/9-2013 noteikto termiņu par 10 gadiem, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. precizēt iznomātās zemes vienības kadastra apzīmējumu no 6498 003 0047 uz 6498 003 0163;

2.2. līguma termiņu līdz 31.12.2027.;

2.3. nomas maksu gadā- 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms:XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

564. Par 31.10.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36V/17-2012 termiņa pagarināšanu ZS “Ozolbirzes”, Virgas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.564                  

          (protokols Nr.8,  34.punkts)

Par 31.10.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36V/17-2012 termiņa pagarināšanu  ZS “Ozolbirzes”, Virgas pag., Priekules nov. 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Liepājas rajona Virgas pagasta zemnieku saimniecības “Ozolbirzes”, reģ.Nr.52101024591, adrese Ceriņu iela 8, Priekule, Priekules novads, īpašnieka XX 2017.gada 02.novembra iesniegums, reģ.Nr.2.1.4/17/3094-S, ar lūgumu pagarināt 31.10.2012.zemes nomas līguma ar Nr.3-36V/17-2012 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Virbaļi” 9,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0099, Virgas pagastā piekrīt pašvaldībai un ir iznomāta iesniedzējam. Ar iesniedzēju ir noslēgti divi zemes nomas līgumi:

- 2012.gada 31.oktobrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36V/17-2012 (turpmāk- Līgums) par zemes vienības daļas ar nosaukumu „Virbaļi” 7,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0099, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš  noteikts līdz 31.12.2017.

- 2015.gada 20.jūlijā ar iesniedzēju ir noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.2.3.4/83 par daļu no zemes “Virbaļi” 2,0 ha platībā, Virgas pagastā  iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 30.06.2020.

            Iesniedzējs lūdz pagarināt  2012.gada zemes nomas līguma termiņu.

Abi zemes nomas līgumi būtu jāapvieno vienā līgumā.

Pēc kadastra kartē zemes kopējā platība ir 9,5 ha. Ir jāprecizē iznomātās zemes platība.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Līgumā ir jāgroza noteiktā nomas maksa. Nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Pagarināt 31.10.2012. zemes nomas līgumā Nr.3-36V/17-2012 noteikto līguma termiņu par 5 gadiem.

2. Noteikt:

2.1.  zemes nomas līguma termiņu līdz 31.12.2022.;

2.2. nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

2.3. iznomājamo platību 9,5 ha.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot Vienošanos par grozījumiem 20.07.2015.zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/83, atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par grozījumiem. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu Vienošanās par grozījumiem slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: ZS “Ozolbirzes”, Ceriņu iela 8, Priekule, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

565. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 27.04.2017. sēdes lēmumā Nr.177 “Par nekustamā īpašuma “Poliki’’, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu”

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                           

Nr.565                  

          (protokols Nr.8,  35.punkts)

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 27.04.2017. sēdes lēmumā Nr.177 “Par nekustamā īpašuma “Poliki’’, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu”  

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 08.11.2017.iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 2.1.4/17/3147-S, ar lūgumu atcelt lēmuma otro punktu par nosaukuma “Lejas Poliki” piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0087.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2017.gada 27.aprīlī Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma “Poliki”, Virgas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu, atdalot no nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0087 un piešķirot jaunu nosaukumu “Lejas Poliki”.

Iesniedzēja lūdz atcelt lēmuma otro punktu- par nosaukuma “Lejas Poliki” piešķiršanu, saglabājot nosaukumu “Poliki”.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

                  Grozīt Priekules novada pašvaldības domes 27.04.2017. lēmuma Nr.177 (protokols Nr.5,29.punkts) “Par nekustamā īpašuma “Poliki”, Virgas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu” otro punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“2. Atdalāmajai zemes vienībai saglabāt nosaukumu “Poliki”.”

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

566. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Ābelītes”, Gramzdas pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.566                  

          (protokols Nr.8,  36.punkts)

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Ābelītes”, Gramzdas pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Izskatot jautājumu par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļas “Ābelītes” 7,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0289, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības 26.11.2009. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.14, apbūvēta zemes vienība “Ābelītes” 13,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0289, Gramzdas pagastā, piekrīt pašvaldībai. Zemesgabals ir instrumentāli uzmērīts, nav reģistrēts zemesgrāmatā.

Līdz 2017.gada 22.novembrim zemes vienība ir iznomāta pirmnomas personai. Pirmnomas persona turpmāk vēlas nomāt zemes vienības daļu 1,5 ha platībā (atrodas virsū ēkas). No pārējās zemes daļas nomas atsakās.

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.

2017.gada 01.novembrī pašvaldības mājaslapā tika ievietota informācija par iznomājamo zemes vienības daļu “Ābelītes” 7,5 ha platībā (tiek iznomāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme), Gramzdas pagastā ar pieteikšanās termiņu līdz 30.11.2017.

Pašvaldībā saņemti trīs iesniegumi, ar lūgumu iznomāt zemes vienības daļu, no:

1.      XX 31.10.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3062-S;

2.      XX 01.11.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3074-S;

3.      Zemnieku saimniecības “Jaunvēveri” 01.11.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3076-S.

Izsole rīkojama gadījumos, kad pēc informācijas publiskošanas par iznomājamiem zemesgabaliem, atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 15.punktam, uz konkrētu zemesgabalu ir pieteikušās vismaz divas personas.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11, 5.§) 5.punktu- nomas maksa pārējos gadījumos noteikta 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā [..]. Pārējie gadījumi MK noteikumu Nr.735 un saistošo noteikumu Nr.9 izpratnē ir visi tie gadījumi, kas nav uzskaitīti šajos normatīvajos aktos.

Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienības „Ābelītes” 13,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0289, Gramzdas pagastā, kadastrālā vērtība uz 01.01.2017. ir 7546 EUR . Zemesgabala 1 ha nomas sākumcena ir: 7546 EUR : 13,8 ha= 546,81 EUR x 5%= 27,34 EUR (bez PVN). Nomas tiesības piešķiramas pretendentam, kurš nosolījis augstāko nomas maksu par zemes gabalu.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Zemes vienība nododama nomā bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem.

     Lai nodrošinātu informācijas plašāku pieejamību, informācija par izsoli tiks izvietota Priekules novada pašvaldības mājas lapā.

            Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Priekules novada pašvaldības 26.09.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izsludināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Ābelītes” 7,5 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0289, Gramzdas pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 27,34 EUR (bez PVN).

3. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 2.00 EUR.

4. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu (pielikums).

5. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.

6.  Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.


PIELIKUMS

 

567. Par nomas līguma nr. 2.3.4/71 pārtraukšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.567                  

          (protokols Nr.8, 37 .punkts)

 Par  nomas līguma nr. 2.3.4/71  pārtraukšanu ar XX

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 10.10.2017. iesniegums (iereģistrēts ar nr. 2.1.4/17/2816-S) ar lūgumu pārtraukt nomas līgumu Nr. 2.3.4/71.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

11.06.2015. ar XX noslēgts zemes nomas līgums uz daļu no zemes Tirgoņu iela 16, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 003 0038 141 m2 platībā. Nomas līguma beigu termiņš  31.12.2017.

 Minētā zemes vienība XX vairs nav nepieciešama.

 Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nomas maksas parādu  nav.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Pārtraukt ar 01.11.2017. zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/71, noslēgtu ar XX par daļu no zemes Tirgoņu iela 16, Priekule, Priekules novads 141 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 003 0038.
  2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.

   

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:  

XX, nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

568. Par zemes „ Airītes”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 30.novembrī                                                                                                                                            

Nr.568                  

          (protokols Nr.8,  38.punkts)

Par zemes „ Airītes”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 2017. gada 9.oktobrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/2807-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu “Airītes” 0.60 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6482 008 0083, Priekules pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Airītes” ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr. 14, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nomas līgumu XX ar Priekules novada pašvaldību uz minēto zemes vienību nav slēdzis.

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, zemi ar nosaukumu „ Airītes”, apzīmējums kadastrā 6482 008 0083  0.60 ha platībā, slēdzot līgumu ar 01.12.2017. līdz 31.12.2022. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms

1 eks. XX, 1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS