30.08.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.10)

41.§ Par rezerves zemes fonda zemes ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0131 un 6498 003 0075, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu Dz. V[:].

Priekules novada dome izskatījusi Dz[:] V[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 26.07.2012. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/653) ar lūgumu iznomāt rezerves zemes fonda zemi „Bez adreses” ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0131- 10,8 ha platībā un 6498 003 0075 – 1,9 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.29.§, protokols Nr.7, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 64980010148 un 6498 003 0075 ieskaitītas rezerves zemes fondā.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantam, ir noteikts, kalīdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, ir noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.,18.punktu, 09.08.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt ar 2012.gada 01.septembri Dz[:] V[:], personas kods [:], rezerves zemes fonda zemi „Bez adreses” ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0131–10,8 ha lielā platībā un 6498 003 0075 – 1,9 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M[:]K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

42.§ Par rezerves zemes fonda zemes ar nosaukumu „Lielzariņi”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu ZS „Sleiņi” .

Priekules novada dome izskatījusi ZS „Sleiņi”, reģ. Nr.42101012887, adrese [:], tās īpašnieces L[:] K[:] 14.08.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt rezerves zemes fonda zemi ar nosaukumu „Lielzariņi” 2,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0148, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 2010.gada 30.septembra lēmumu Nr.37.§, protokols Nr.16, zemes vienība „Lielzariņi” 2,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980010148, ieskaitīta rezerves zemes fondā.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantam, ir noteikts, kalīdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17., 18.punktu, 16.08.2012.Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2012.gada 01.septembri ZS „Sleiņi”, reģ.Nr.42101012887, īpašniece L[:] K[:], rezerves zemes fonda zemi ar nosaukumu ”Lielzariņi ” 2,8 ha lielā platībā, apzīmējums kadastrā 6498 001 0148, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Lēmuma izraksts nosūtāms L[:] K[:],  [adrese].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

43.§ Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0136 , „Jaunie lauki”, Bunkas pag., Priekules nov., platības precizēšanu.

Priekules novada pašvaldībā saņemts nekustamo īpašumu speciālistes V[:] R[:] iesniegums, kurā lūgts precizēt platību zemes vienībai „Jaunie lauki”, Bunkas pag., Priekules nov. Zemes vienības kadastra apzīmējums 6446 005 0136.

2012.gada 12.jūnijā SIA „Metrum”, reģistrācijas numurs 40003388748, Liepājas birojs veica zemes vienības, kadastra apzīmējums 6446 005 0136, zemes robežu, situācijas elementu uzmērīšanu un apgrūtinājumu plāna sagatavošanu (15.06.2012.), uzmērot kadastrāli zemes platība ir 0,3388 ha. 

Saskaņā ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmuma (prot. Nr.14) 47.§ ”Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” 2.punkta 2.4.pielikumu, zemes vienībai „Jaunie lauki”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 005 0136,  noteikta platība 0,8 ha.   

Atbilstoši Zemes robežu plānam, Apgrūtinājuma plānam, Situācijas plānam,  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  6446 005 0136, platība  ir mazāka (0,3388 ha)  par Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumā (prot. Nr.14) 47.§ ”Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” noteikto platību 0,8 ha.

Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devītā  daļa nosaka: „Ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, SIA   „METRUM” Liepājas biroja, reģistrācijas Nr. 40003388748, 2012.gada 12.jūnijā veikto Robežu uzmērīšanu, Situācijas elementu uzmērīšanu un 2012.gada 15.jūnijā  Apgrūtinājuma plāna sastādīšanu, 2012.gada  16. augusta  Tautsaimniecības un attīstības komisijas atzinumu, nekustamo īpašumu speciālistes V.R[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt platību zemes vienībai, apzīmējums kadastrā 6446 005 0136, „Jaunie lauki”, Bunkas pag., Priekules nov., no 0,8 ha uz 0, 3388 ha, saskaņā ar pielikumu Zemes robežu plānu, pielikumā.

 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0136, „Jaunie lauki”, Bunkas pag., Priekules nov., saskaņā ar apgrūtinājuma plānu noteikti šādi apgrūtinājumi (apgrūtinājuma plāns pielikumā):

2.1. valsts vietējo un pašvaldību autoceļu aizsargjoslas teritorija – 0,0414 ha.

 

3. Apgrūtinājumi noteikti pamatojoties uz Priekules novada teritorijas plānojumu (Saistošie noteikumi Nr.4, apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu (prot. Nr.1, 45.§).

 

4. Lēmumu nosūtīt VZD Kurzemes reģionālai nodaļai Graudu iela 27/29, Liepāja.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79. panta pirmajai daļai, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas Tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

44.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai „Vecais Karjers”, Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Bunkas pagasta zemes lietu speciālistes I[:] L[:], 13.08.2012. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībai „Vecais Karjers”, apzīmējums kadastrā 6446 003 0116, no 3,0 ha uz 21,94 ha , Bunkas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem,  zemes vienībai „Vecais Karjers”, apzīmējums kadastrā 6446 003 0116, platība ir 3,00 ha. Dabā zemes platība ir 21,94 ha.

 Saskaņā ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu Nr.11, augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītošas.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt zemes vienībai „Vecais Karjers”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 003 0116,  platību no 3,00  ha uz  21,94 ha.

 

2. Zemes vienībai platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

45.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanu un jauna nosaukuma „Dīķīši” piešķiršanu.

Priekules novada dome izskatīja N[:] Z[:], I[:] B[:] pilnvarotās personas (pilnvara, izdota Liepājā 26.07.2012., reģistra Nr.4550), dzīvo [dzīvesvieta], kurš rīkojas kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ABM ZEMES-4”, reģ. Nr.44103078059, juridiskā adrese Valmieras iela 20A, Cēsis, pārstāvis, 03.08.2012.  iesniegumu Nr.3-13/677 par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

Īpašums [adrese] 48,86 ha platībā ir reģistrēts Priekules zemesgrāmatu nodaļā 14.04.2008. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[:].  Uz zemes vienībām ēkas un būves neatrodas

Atbilstoši likuma  „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktam, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot.. Nr.17, 45.§.),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Arta Brauna, pildot  likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas  ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], 48,86 ha platībā, kadastra Nr.[:].

 

2. No nekustamā īpašuma [adrese] atdalīt 6. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:].

 

3. Atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Dīķīši” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

46.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma [:] piešķiršanu.

Priekules novada dome izskatīja K[:] D[:],  dzīvo [dzīvesvieta],kurš rīkojas kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KSD Meži”, reģ. Nr.42103053803, juridiskā adrese Brīvības iela 78-9/12, Liepāja, kā valdes loceklis, 06.08.2012.  iesniegumu Nr.3-13/679 par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

Īpašums [adrese], 4,51 ha platībā ir reģistrēts Priekules zemesgrāmatu nodaļā 26.07.2012. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4.  Uz zemes vienības ar apzīmējumu  kadastrā [:], atrodas dzīvojamā ēka un saimniecības ēkas.   

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktam, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot.. Nr.17, 45.§.),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], 4,51 ha platībā, kadastra Nr. [:].

 

2. No nekustamā īpašuma [adrese] atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:].

 

3. Atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

 

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400) 

47.§ Par nosaukumu piešķiršanu zemes vienībām [adrese] ar apzīmējumu kadastrā [:] , [:], [:].

Priekules novada dome izskatīja R[:] M[:] 15.08.2012. iesniegumu Nr.3-13/705 par jauna nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6482 006 0070.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašums [adrese] sastāv no 3 zemes vienībām - 1. zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 9,1 ha, 2. zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 2,4 ha, 3. zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 9,8 ha.

Pamatojoties uz Liepājas  tiesas spriedumu Lieta Nr.2-75/m 1998, 1998 gada 1. aprīlī  pēc vīra U[:] M[:] nāves zemes īpašumus [adrese] un [adrese]. 21,3 ha platībā un ½  ēkas  manto viņa sieva R[:] M[:].  ½ ēku piederība nav noskaidrota.

 

Pamatojoties uz  likumu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatā”,. un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, izdotu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Uz mantojamās zemes [adrese] un [adrese] tiks atjaunotas īpašuma tiesības R[:] M[:],  zemes vienībām ar apzīmējumu kadastrā [:] un [:] piešķirot nosaukumu [adrese] un  zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:] piešķirot nosaukumu [adrese].

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

 

48.§ Par adreses piešķiršanu zemei un ēkām [adrese].

Priekules novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas, 25.07.2012.  iesniegumu Nr.2-04.1-K/3309,  par adrešu datu sakārtošanu.

Īpašums [adrese] 7,2448 ha platībā, ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, lēmuma pieņemšanas datums 03.12.2007, Zemesgrāmatas nodalījuma  Nr.[:]. Uz 1. zemes vienības, apzīmējums kadastrā [:],  atrodas M[:] R[:] piederoša ēka – jaunbūve.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noteiktzemei un ēkām [adrese] zemes vienības apzīmējums kadastrā [:], 0,6948 ha platībā,  adresi  [adrese].

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas.   

49.§ Par adreses „ Ievenieki ”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, piešķiršanu ēkai Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 25.07.2012. vēstuli Nr.2-04.1-K/ 3309  „Par adrešu datu sakārtošanu” ar  lūgumu pašvaldībai pieņemt lēmumu par adreses  piešķiršanu dzīvojamai mājai Bunkas pagasta Krote ciemā (būves kadastra apzīmējums 6446 001 0245 001) ar funkcionāli saistītajām būvēm, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0245.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. punktam: adresācijas objekts ir viensēta un 12. punktam: ēkai nosaukumu piešķir novadu pagastu lauku teritorijas apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9, 2.11., 29., 39.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt dzīvojamai ēkai, apzīmējums kadastrā 6446 001 0024 001, nosaukumu un adresi: „Ievenieki ”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

50.§ Par adreses apstiprināšanu nekustamam īpašumam Parka ielā 22, Priekule, Priekules nov.

Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  6415 004 0030, adrese Parka iela 22, Priekule, Priekules nov.,  atrodas dzīvojamā māja, šķūnis un saimniecības ēka.

1928.gada 13.novembra Zemesgrāmatu aktā Nr.3637 teikts, ka nekustamais īpašums 212F, Liepājas apriņķī, Priekules pilsētā atrodas Brīvības un Aleju ielu stūrī Nr.9/1.

Ar Priekules pilsētas domes 1997.gada 19.maija lēmumu Nr.57 noteikts, ka 1940.gadā Priekulē, Brīvības un Alejas ielu stūrī 9/1 bijušā nekustamā īpašuma tagadējā adrese ir Parka iela 22.

1953.gada 29.oktobra Dāvinājuma līgumā (reģistra Nr.2-1291) minēts, ka dzīvojamās mājas, šķūņa un saimniecības ēku vēsturiskā adrese ir Alejas iela Nr.2, Priekule.

1995.gada 14.februāra Tiesas spriedumā Lieta Nr.2-285 m-2, par mantošanas tiesībām uz mirušās L[:] D[:] atstāto mantojumu ir teikts, ka augstāk minētās ēkas atrodas Parka iela 20/22, Priekules pilsēta.

1988.gada 20.aprīļa Pirkuma līgumā Nr.2-723 minēts, ka M[:] D[:] nopircis ½ domājamo daļu ēkas, kas atrodas Komjaunatnes ielā 20, Priekulē, Liepājas rajonā.

Ar Priekules pilsētas TDP 1990.gada 11.janvāra 20.sasaukuma 1.sesijas lēmumu „Par pilsētas ielu nosaukumu maiņu”,  Komjaunatnes iela pārdēvēta par Parka ielu. 

Saskaņā ar Valsts adrešu reģistra datiem, nekustamam īpašuma (zemei un ēkām) ir reģistrēta adrese Parka iela 22, Priekule, Priekules nov, adreses klasifikatora kods 101464343.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt, ka vēsturiskos dokumentos - 1928.gada 13.novembra Zemesgrāmatu akts Nr.3637, vēsturiskā  adrese  Liepājas apriņķis, Priekules pilsēta, Brīvības un Aleju ielu stūris  Nr.9/1., 1953.gada 29.oktobra Dāvinājuma līgums reģistra Nr.2-1291, vēsturiskā adrese  Priekule, Alejas iela Nr.2, 1995.gada 14.februāra Tiesas spriedumā Lieta Nr.2-285 m-2,  vēsturiskā adrese Priekule, Parka iela 20/22, 1988.gada 20.aprīļa Pirkuma līgumā  Nr.2-723   Liepājas rajons,  Priekule,  Komjaunatnes iela 20, minētai dzīvojamai mājai un saimniecības ēkām , kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0030, adrese ir Parka iela 22, Priekule, Priekules nov., kods Valsts adrešu  reģistrā 101464343. 

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79. panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas Tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

51.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā.

51.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par patapinājuma līgumu slēgšanu automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem  degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”(protokols Nr.22, 2.§)

 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par patapinājuma līgumu slēgšanu automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem  degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.22, 2.§), šādus grozījumus:

1. Noteikt no 2012.gada 3.septembra līdz 2012.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novadu pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu automašīnu bezatlīdzības lietošanai sekojošam  Priekules novada domes darbiniekam :

 

1) Virgas pamatskolas direktorei

K[:]C[:]                                                                                                                    Ls 30,-

52.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.22, 1.§).

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.22, 1.§) šādus grozījumus:

1. Noteikt ar 2012.gada 3.septembri  Virgas pamatskolas direktorei šādu mēneša limitu mobilo telefona lietošanai:

 

1)  K[:] C[:]

    Telefona Nr.;                                                                                                      Ls 15,-

53.§ Par papildus līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas izglītības skolotājiem Priekules novada izglītības iestādēs.

Pamatojoties uz grozījumiem MK noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt papildus Ls 2178 pirmsskolas pedagogu atalgojuma un Ls 525 VSAOI nodrošināšanai no 01.09.2012. līdz 31.12.2012. Priekules novada izglītības iestādēs, tai skaitā LVL:

EKK 1119       EKK 1210      

1.1.Krotes pamatskolai –                    130,00             31,00

1.2.Gramzdas pamatskolai –     53,00             13,00

1.3.Kalētu pamatskolai –                    200,00             48,00

1.4.Virgas pamatskolai –                   1120,00            270,00

1.5.PII Dzirnaviņas -               675,00            163,00

 

2. Minētais finansējums Ls 2703.00 piešķirts no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās.

 

3. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja P.A[:].

54.§ Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules novada izglītības iestādēs.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumiem Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt sekojošas ēdināšanas pakalpojuma maksas Krotes Kronvalda Ata pamatskolā ar 2012.gada 01. septembri –

1.1. Brokastis                                Ls 0,20;

1.2. Pusdienas

1.2.1.   Zupa –                         Ls 0,25;

1.2.2.   Otrais ēdiens -             Ls 0,35;

1.2.3.      Deserts -                      Ls 0,15;

1.3. Launags                                  Ls 0,10.

1.4. Pirmsskolai 0,5 porcijas cena Ls 0,25 dienā.

  

 

2. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksas Gramzdas pamatskolā ar 2012.gada 01. septembri –

2.1. Brokastis                             Ls 0,10;

2.2. Pusdienas                            Ls 0,70;

2.3. Launags                               Ls 0,15.

 

 

3. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksas Virgas pamatskolā ar 2012.gada 01. septembri –

3.1. Brokastis                                Ls 0,20;

3.2. Pusdienas                               Ls 0,30;

3.3. Launags                                  Ls 0,20.

 

4. Par lēmuma izpildi atbild Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktore I[:] V[:], Gramzdas pamatskolas direktors H[:] Ķ[:], Virgas pamatskolas direktore K[:] C[:].