30.08.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.10)

21.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.S[:] zemes vienībai „Tērvetes”, Gramzdas pag. Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 27.06.2012. vēstuli Nr.2-04/2825 par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012. Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saņemto  atbildi (09.08.2012. Nr.3-06/676) no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” par personām, kas ir noslēgušas pirkuma  līgumus līdz 2011. gada 30. decembrim konstatēts:

A[:] S[:]  nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz 2011. gada 30. decembrim par zemes vienību  „Tērvetes”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0284, platība 16,49 ha. Uz zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai, personai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.un 2¹ daļā  noteiktajam, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņas lietošanā bijušo zemi.

Zemes nomas  pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas dienas ( 2012. gada 31 decembrim).

Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas  1. punktam zemes vienība piekrīt pašvaldībai.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības A[:] S[:] uz  zemes vienību „Tērvetes”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0284, platība 16,49 ha, ar 2011. gada 31. decembri.

 

2. Piešķirt A[:] S[:] zemes nomas pirmtiesības uz  zemes vienību „Tērvetes”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0284, platība 16,49 ha, līdz 2012. gada 31. decembrim.

 

3. Zemes vienībai „Tērvetes”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0284,  platība 16,49 ha, noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un A[:] S[:], [dzīvesvieta].

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas.

22.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M.M[:] zemes vienībām „Runči”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 27.06.2012.vēstuli Nr.2-04/2825 par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012. Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saņemto  atbildi (09.08.2012. Nr.3-06/676) no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” par personām, kas ir noslēgušas pirkuma  līgumus līdz 2011. gada 30. decembrim konstatēts:

M[:] M[:]  nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz 2011. gada 30. decembrim par zemes vienībām „Runči”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 003 0104, platība 0,24 ha, 6458 003 0155, platība 0,64 ha,. Uz zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0155 atrodas ēkas un būves.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai, personai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.un2¹ daļā  noteiktajam, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņas lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas  pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas dienas ( 2012. gada 31 decembrim).

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas  1. punktu, zemes vienība piekrīt pašvaldībai.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības M[:]M[:] uz  zemes vienībām „Runči”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 003 0104, platība 0,24 ha, 6458 003 0155, platība 0,64 ha, ar 2011. gada 31. decembri.

 

2. Piešķirt M[:] M[:] zemes nomas pirmtiesības uz  zemes vienībām „Runči”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 003 0104, platība 0,24 ha, 6458 003 0155, platība 0,64 ha, līdz 2012. gada 31. decembrim.

 

3. Zemes vienībām „Runči”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 003 0104, platība 0,24 ha, 6458 003 0155, platība 0,64 ha, noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un M[:] M[:], [dzīvesvieta].

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā  Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

 

23.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I.Š[:] zemes vienībām „Straupnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 27.06.2012.vēstuli Nr.2-04/2825 par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012. Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saņemto  atbildi (09.08.2012. Nr.3-06/676) no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” par personām, kas ir noslēgušas pirkuma  līgumus līdz 2011. gada 30. decembrim, konstatēts:

I[:] Š[:]  nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz 2011. gada 30. decembrim par zemes vienībām „Straupnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0537, platība 0,15 ha, 6458 001 0538, platība 0,12 ha,. Uz zemes vienībām ēkas un būves neatrodas.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai, personai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.un2¹ daļā  noteiktajam, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņas lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas  pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas dienas (2012. gada 31 decembrim).

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas  1. punktu, zemes vienība piekrīt pašvaldībai.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības I[:] Š[:] uz  zemes vienībām „Straupnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0537, platība 0,15 ha, 6458 001 0538, platība 0,12 ha, ar 2011. gada 31. decembri.

 

2. Piešķirt I[:] Š[:] zemes nomas pirmtiesības uz  zemes vienībām „Straupnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0537, platība 0,15 ha, 6458 001 0538, platība 0,12 ha, līdz 2012. gada 31. decembrim.

 

3. Zemes vienībām „Straupnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0537, platība 0,15 ha, 6458 001 0538, platība 0,12 ha, noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un I[:]Š[:], [dzīvesvieta].

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

 

24.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu D.R[:] zemes vienībām „Līdumi” un „Dārziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 27.06.2012.vēstuli Nr.2-04/2825 par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012. Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saņemto  atbildi (09.08.2012. Nr.3-06/676) no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” par personām, kas ir noslēgušas pirkuma  līgumus līdz 2011. gada 30. decembrim, konstatēts:

D[:] R[:]  nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz 2011. gada 30. decembrim par zemes vienībām „Līdumi”, Gramzdas pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0081, platība 4,79 ha, 6458 001 0135, platība 3,95 ha, 6458 001 0353, platība 19,81 ha un zemes vienībām „Dārziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0119, platība 2,62 ha, 6458 001 0120, platība 0,93 ha, 6458 001 0121, platība 2,46 ha. Uz zemes vienības „Dārziņi”, apzīmējums kadastrā 6458 001 0119, atrodas ēkas un būves.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai, personai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.un 2¹ daļā  noteiktajam, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņas lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas  pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas dienas (2012. gada 31 decembrim).

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas  1. punktu, zemes vienība piekrīt pašvaldībai.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības D[:] R[:] uz zemes vienībām „Līdumi”, Gramzdas pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0081, platība 4,79 ha, 6458 001 0135, platība 3,95 ha, 6458 001 0353, platība 19,81 ha un zemes vienībām „Dārziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0119, platība 2,62 ha, 6458 001 0120, platība 0,93 ha, 6458 001 0121, platība 2,46 ha ar 2011. gada 31. decembri.

 

2. Piešķirt D[:] R[:] zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienībām „Līdumi”, Gramzdas pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0081, platība 4,79 ha, 6458 001 0135, platība 3,95 ha, 6458 001 0353, platība 19,81 ha un zemes vienībām „Dārziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0119, platība 2,62 ha, 6458 001 0120, platība 0,93 ha, 6458 001 0121, platība 2,46 ha, līdz 2012. gada 31. decembrim.

 

3. Zemes vienībām „Līdumi”, Gramzdas pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0081, platība 4,79 ha, 6458 001 0135, platība 3,95 ha, 6458 001 0353, platība 19,81 ha un zemes vienībām „Dārziņ”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0119, platība 2,62 ha, 6458 001 0120, platība 0,93 ha, 6458 001 0121, platība 2,46 ha, noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un D[:] R[:], [dzīvesvieta].

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

 

25.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu L.I[:] zemes vienībām „Dārziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 27.06.2012.vēstuli Nr.2-04/2825 par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012. Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saņemto  atbildi (09.08.2012. Nr.3-06/676) no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” par personām, kas ir noslēgušas pirkuma  līgumus līdz 2011. gada 30. decembrim konstatēts:

L[:] I[:]  nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz 2011. gada 30. decembrim par zemes vienībām „Dārziņi”, Gramzdas pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0119, platība 2,62 ha, 6458 001 0120, platība 0,93 ha, 6458 001 0121, platība 2,46 ha. Uz zemes vienības Dārziņi, apzīmējums kadastrā 6458 001 0119, atrodas ēkas un būves.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai, personai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.un 2¹ daļā  noteiktajam, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņas lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas  pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas dienas (2012. gada 31 decembrim).

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas  1. punktu,  zemes vienība piekrīt pašvaldībai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības L[:] I[:] uz  zemes vienībām „Dārziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0119, platība 2,62 ha, 6458 001 0120, platība 0,93 ha, 6458 001 0121,  platība 2,46 ha, ar 2011. gada 31. decembri.

 

2. Piešķirt L[:] I[:] zemes nomas pirmtiesības uz  zemes vienībām „Dārziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0119, platība 2,62 ha, 6458 001 0120, platība 0,93 ha, 6458 001 0121, platība 2,46 ha, līdz 2012. gada 31. decembrim.

 

3. Zemes vienībām „Dārziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0119, platība 2,62 ha, 6458 001 0120, platība 0,93 ha, 6458 001 0121, platība 2,46 ha, noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un L[:] I[:], [dzīvesvieta].

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

26.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J.Š[:] zemes vienībai „Zvaniņi”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 27.06.2012.vēstuli Nr.2-04/2825 par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012. Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saņemto  atbildi (09.08.2012. Nr.3-06/676) no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” par personām, kas ir noslēgušas pirkuma  līgumus līdz 2011. gada 30. decembrim, konstatēts:

J[:]Š[:] nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz 2011. gada 30. decembrim par zemes vienību „Zvaniņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0174, platība 0,89 ha, Uz zemes vienības atrodas ēkas un būves.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai, personai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.un 2¹ daļā  noteiktajam, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņas lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas  pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas dienas (2012. gada 31 decembrim).

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktu, zemes vienība piekrīt pašvaldībai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības J[:] Š[:] uz  zemes vienību „Zvaniņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0174, platība 0,89 ha, ar 2011. gada 31. decembri.

 

2. Piešķirt J[:] Š[:] zemes nomas pirmtiesības uz  zemes vienību „Zvaniņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0174, platība 0,89 ha, līdz 2012. gada 31. decembrim.

 

3. Zemes vienībai „Zvaniņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0174,  platība 0,89 ha, noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un J[:] Š[:], [dzīvesvieta].

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

27.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu S.Š[:] zemes vienībai „Centra angārs”, Gramzdas pag. Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 27.06.2012.vēstuli Nr.2-04/2825 par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012. Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saņemto  atbildi (09.08.2012. Nr.3-06/676) no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” par personām, kas ir noslēgušas pirkuma  līgumus līdz 2011. gada 30. decembrim, konstatēts:

S[:] Š[:] nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz 2011. gada 30. decembrim par zemes vienību „Centra angārs”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0402, platība 0,2525 ha, Uz zemes vienības atrodas ēkas un būves.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai, personai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.un 2¹ daļā  noteiktajam, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņas lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas  pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas dienas (2012. gada 31 decembrim).

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1. punktu, zemes vienība piekrīt pašvaldībai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības S[:] Š[:] uz  zemes vienību  „Centra angārs”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0402, platība 0,2526 ha, ar 2011. gada 31. decembri.

 

2. Piešķirt S[:]Š[:] mantiniekiem zemes nomas pirmtiesības uz  zemes vienību „Centra angārs”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0402, platība 0,2526 ha, līdz 2012. gada 31. decembrim.

 

3. Zemes vienībai „Centra angārs”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0402,  platība 0,2526 ha, noteikt statusu   pašvaldībai piekritīga zeme.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un S[:] Š[:], [dzīvesvieta].

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

28.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu S.S[:] zemes vienībām „Riņķupes”, Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 27.06.2012.gada vēstuli Nr.2-04/2825 par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012. Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saņemto  atbildi (09.08.2012. Nr.3-06/676) no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” par personām, kas ir noslēgušas pirkuma  līgumus līdz 2011. gada 30. decembrim, konstatēts:

S[:] S[:]  nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz 2011. gada 30. decembrim par zemes vienībām „Riņķupes”, Priekules pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 008 0125, platība 12,55 ha un apzīmējums kadastrā 6482 008 0225, platība 0,51 ha. Uz zemes vienībām ēkas un būves neatrodas.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai, personai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.un 2¹ daļā  noteiktajam, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņas lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas  pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas dienas (2012. gada 31 decembrim).

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktu, zemes vienība piekrīt pašvaldībai.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības S[:]S[:] uz zemes vienībām „Riņķupes”, Priekules pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 008 0125, platība 12,55 ha un  apzīmējums kadastrā 6482 008 0225, platība 0,51 ha, ar 2011. gada 31. decembri.

 

2. Piešķirt S[:] S[:] zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienībām „Riņķupes”, Priekules pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 008 0125, platība 12,55 ha un  apzīmējums kadastrā 6482 008 0225, platība 0,51 ha, līdz 2012. gada 31. decembri.

 

3. Zemes vienībām „Riņķupes”, Priekules pagastā, Priekules nov., noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV3401 un [:] S[:], [dzīvesvieta].

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

29.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.B[:] zemes vienībai „Grotes”, Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 27.06.2012.vēstuli Nr.2-04/2825 par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012. Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saņemto  atbildi (09.08.2012. Nr.3-06/676) no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” par personām, kas ir noslēgušas pirkuma  līgumus līdz 2011. gada 30. decembrim, konstatēts:

A[:]B[:] nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz 2011. gada 30. decembrim par zemes vienību „Grotes”, Priekules pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 009 0227, platība 4,6 ha. Uz zemes gabala ēkas un būves neatrodas.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai, personai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.un2¹ daļā  noteiktajam, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas  pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas dienas (2012. gada 31 decembrim).

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1. punktu, zemes vienība piekrīt pašvaldībai.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības A[:]B[:] uz zemes vienību „Grotes”, Priekules pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 009 0227, platība 4,6 ha, ar 2011. gada 31. decembri.

 

2. Piešķirt A[:] B[:] zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību „Grotes”, Priekules pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 00 0227, platība 4,6 ha, līdz 2012. gada 31. decembrim.

 

3. Zemes vienībai „Grotes”, Priekules pagastā, Priekules nov., noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV3401 un A[:] B[:], [dzīvesvieta].

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

30.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.A. B[:] zemes vienībai „Dārznieki”, Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 27.06.2012.vēstuli Nr.2-04/2825 par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012. Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saņemto  atbildi (09.08.2012. Nr.3-06/676) no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” par personām, kas ir noslēgušas pirkuma  līgumus līdz 2011. gada 30. decembrim, konstatēts:

A[:]A[:]B[:] nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz 2011.gada 30. decembrim par zemes vienību „Dārznieki”, Priekules pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 008 0202, platība 2,8 ha. Uz zemes gabala ēkas un būves neatrodas.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai, personai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2. un 2¹ daļā noteiktajam, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas  pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas dienas (2012. gada 31 decembrim).

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktu, zemes vienība piekrīt pašvaldībai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības A[:] A[:] B[:] uz zemes vienību „Dārznieki”, Priekules pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 008 0202, platība 2,8 ha, ar 2011. gada 31. decembri.

 

2. Piešķirt A[:] A[:] B[:] zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību „Dārznieki”, Priekules pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 008 0202, platība 2,8 ha, līdz 2012. gada 31. decembrim.

 

3. Zemes vienībai „Dārznieki”, Priekules pagastā, Priekules nov., noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV3401 un A[:] A[:] B[:], [dzīvesvieta].

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

31.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu B.R.S[:] zemes vienībai Celtnieku iela 7, Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 27.06.2012.vēstuli Nr.2-04/2825 par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012. Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saņemto  atbildi (09.08.2012. Nr.3-06/676) no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” par personām, kas ir noslēgušas pirkuma  līgumus līdz 2011. gada 30. decembrim, konstatēts:

B[:] R[:] S[:] nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz 2011. gada 30. decembrim par zemes vienību Celtnieku iela 7, Priekules pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 009 0031, platība 0,5987 ha. Uz zemes gabala atrodas ēkas un būves.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai, personai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.un2¹ daļā  noteiktajam, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņas lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas  pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas dienas (2012. gada 31 decembrim).

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktam, zemes vienība piekrīt pašvaldībai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības B[:]R[:] S[:] uz zemes vienību Celtnieku iela 7, Priekules pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 009 0031, platība 0,5987 ha, ar 2011. gada 31. decembri.

 

2. Piešķirt B[:] R[:] S[:] zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību Celtnieku iela 7, Priekules pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 009 0031, platība 0,5987 ha, līdz 2012. gada 31. decembrim.

 

3. Zemes vienībai Celtnieku iela 7, Priekules pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 009 0031,  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV 3401 un B[:] R[:] S[:], [dzīvesvieta].

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

32.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Z.B[:] zemes vienībai 8 marta iela 1, Gramzdas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 27.06.2012.vēstuli Nr.2-04/2825 par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012. Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saņemto  atbildi (09.08.2012. Nr.3-06/676) no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” par personām, kas ir noslēgušas pirkuma  līgumus līdz  2011. gada 30. decembrim, konstatēts:

Z[:] B[:] nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz 2011. gada 30. decembrim par zemes vienību 8 marta iela 1, Gramzdas pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0084, platība 1,08 ha. Uz zemes gabala atrodas ēkas un būves.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai, personai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.un2¹ daļā  noteiktajam, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņas lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas  pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas dienas (2012. gada 31 decembrim).

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktu, zemes vienība piekrīt pašvaldībai.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības Z[:] B[:] uz zemes vienību 8. marta iela 1, Gramzdas pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0084, platība 1,08 ha, ar 2011. gada 31. decembri.

 

2. Piešķirt Z[:]B[:] zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 8. marta iela 1, Gramzdas pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0084, platība 1,08 ha, līdz 2012. gada 31. decembrim.

 

3. Zemes vienībai 8. marta iela1, Gramzdas pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 001 0084,  noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un Z[:] B[:], [dzīvesvieta].

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

33.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam [adrese].

 

Priekules novada dome izskatīja A[:]D[:] pilnvarotās personas J[:] Ķ[:], dzīvo [dzīvesvieta]., (ģenerālpilnvara, izdota 15.06.2012., reģistra Nr.3498) 11.07.2012. iesniegumu  Nr.3-13/625 par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu.

Īpašums  [adrese], 5,54 ha  kopplatībā,  ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 02.12.2008, žurnāla  Nr.300002583906.

Uz zemes gabala „Pūces” atrodas ēkas un būves.

Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā  ar spēkā esošo Priekules pagasta teritorijas plānojumu (2008.-2020. gadam), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, būvnormatīviem un citiem LR pastāvošajiem normatīvajiem dokumentiem.

 

Atbilstoši Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 11.1.1. punktam, „Zemes ierīcības likuma” 3. punktam, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašumam [adrese] 5,54 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:].

 

2. Uzsākt zemes īpašuma [adrese], 5,54 ha platībā,  kadastra Nr.[:],  sadalīšanu divās zemes vienībās, saskaņā ar lēmuma pielikumu (zemes robežu plānu).

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400) 

 

34.§ Par platības un zemes robežu plāna apstiprināšanu zemes vienībai [adrese].

Priekules novada dome izskatīja S[:] S[:], kas ir A[:] K[:] (A[:] K[:]) pilnvarotā persona (ģenerālpilnvara Nr.472, izdota 18.01.2012. pie zvērinātas notāres L[:] M[:]) un A[:] O[:] (A[:] O[:]) pilnvarotās personas (speciālpilnvara Nr.1591 izdota 09.03.2011.pie zvērinātas notāres L[:] M[:]) 13.08.2012.  iesniegumu Nr3-13/697, par platības un robežu plāna apstiprināšanu zemes vienībai  [adrese].

2007. gada 11. aprīlī mērniecības firmas „Metrum” Liepājas birojs, ir veicis zemes vienības, kadastra apzīmējums 6415 504 0069, ēku un būvju īpašumam [adrese],  kadastrālo uzmērīšanu.

            Zemes kadastrālā uzmērīšana veikta pamatojoties uz Priekules pilsētas zemes komisijas 2007.gada 22. februāra lēmumu Nr. 22.         Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība ir 2122 m2 .

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, mērniecības firmas „Metrum” Liepājas biroja kadastrālās uzmērīšanas datiem, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības, kadastra apzīmējums [:], [adrese], platību pēc kadastrālās uzmērīšanas 2122 m2 un robežu plānu saskaņā ar pielikumu mērogā 1:500.

 

2.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

35.§ Par pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Purmsātu kapi” un „Jaunsanderi” apvienošanu un platības precizēšanu, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 30.07.2012. iesniegumu ar lūgumu apvienot pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Purmsātu kapi” 5,5 ha platībā, kadastra Nr.6498 003 0170, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 003 0170 un nekustamo īpašumu „Jaunsanderi” 4,0 ha platībā, kadastra Nr.6498 003 0061, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 003 0061, Virgas pag., Priekules nov., vienā īpašumā, piešķirot nosaukumu  „Purmsātu kapi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve, kods NĪLM 0907. Kā arī precizēt kopplatību uz 9,5 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Purmsātu kapi”, kadastra apzīmējums 6498 003 0170 un zemes vienība „Jaunsanderi”, kadastra apzīmējums 6498 003 0061, ir pašvaldībai piekrītošas ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.26.§ „Par pašvaldībai piekrītošajām zemēm pašvaldības funkciju īstenošanai”, protokols Nr.10.

Augstāk minētās zemes vienības atrodas blakus viena otrai un ir paredzēts veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem,  zemes vienības „Purmsātu kapi”, kadastra apzīmējums 6498 003 0170, platība ir 5,5 ha.

Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumā Nr.1.26.§, protokols Nr.10, zemes vienībai „Jaunsanderi”, kadastra apzīmējums 6498 003 0061, ir norādīta platība 5,4 ha. Savukārt Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datos  zemes vienības „Jaunsanderi”, kadastra apzīmējums 6498 003  0061, platība ir 4,0 ha.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

 

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 19.panta 4.punktu,  kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem kadastra informācijas sistēmā drīkst  apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 09.08.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.    Apvienot nekustamo īpašumu „Purmsātu kapi”, kadastra Nr.6498 003 0170, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 003 0170 un nekustamo īpašumu „Jaunsanderi”, kadastra Nr.6498 003 0061, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 003 0061, Virgas pag., Priekules nov., vienā īpašumā ar nosaukumu „Purmsātu kapi”, saskaņā ar grafisko pielikumu. Apvienotajai zemes vienībai atstājot kadastra apzīmējumu 6498 003 0170.

 

2.  Precizēt kopplatību uz 9,5 ha.

 

3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve, kods NĪLM 0907.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

36.§ Par pašvaldībai piekrītošā zemesgabala „Purmsātu kapi”, Virgas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 30.07.2012. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „Purmsātu kapi”, kadastra Nr.6498 003 0170, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 003 0170, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Purmsātu kapi”, kadastra apzīmējums 6498 003 0170 ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.26.§ „Par pašvaldībai piekrītošajām zemēm pašvaldības funkciju īstenošanai”, protokols Nr.10.

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, 09.08.2012.Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošu zemesgabalu „Purmsātu kapi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums  6498 003 0170, uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu - izkopējumu no Priekules novada Virgas pagasta kadastra kartes.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai organizēt zemesgabala „Purmsātu kapi”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6498 003 0170, ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemesgabala „Purmsātu kapi”, Virgas pag., Priekules nov. (lēmuma 1.punkts), segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M.B[:]. 

37.§ Par pašvaldībai piekritīgās zemes ”Pūpoli” , „Pūpoliņi” un „Lejas Pūpoli”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu J.S[:].

Priekules novada dome izskatījusi J[:] S[:] iesniegumu (saņemts 10.08.2012.) ar lūgumu iznomāt zemes vienības: „Pūpoli”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0183,  1,4 ha platībā, „Pūpoliņi”, Bunkas pag., Priekules nov.,  apzīmējums kadastrā 6446 001 0218  2,40 ha platībā  un „Lejas Pūpoli”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0332  1,70  ha platībā  kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada domes 2012.gada 26.jūlija sēdes protokola Nr.9, 33.§. uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Pūpoli”, kadastra nr.6446 001 0183,  1,4 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0218 2,4 ha platībā un kadastra apzīmējums. 6446 001 0332,  1,70 ha platībā  J[:] S[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības un piešķirtas pirmnomas tiesības  uz iepriekš minētajām  zemes vienībām, kā arī minētās zemes vienības ieskaitītas pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0183,  ir apbūvēta, uz tās atrodas ēka un palīgēkas, kuras uz 26.03.1993.  vienošanās pamata ar paju sabiedrību „Krote” ir J[:] S[:] īpašumā .

Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu, personai, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.644 ”Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un  nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu: - gada nomas maksa tiek aprēķināta 0.5 % apmērā no kadastrālās vērtības.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt J[:] S[:], personas kods [:], zemes vienības  ar nosaukumiem ”Pūpoli”, Krote, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 1,40 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0183, „Pūpoliņi”, Bunkas pag., Priekules nov., 2,.4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0218 un „Lejas Pūpoli”, Bunkas pag., Priekules nov., 1,70 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0332, slēdzot zemes nomas līgumu uz 10.(desmit) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,  kods 0101.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4.  Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms J[:] S[:] : [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

38.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu ZS Ziediņi-4.

Priekules novada dome izskatījusi ZS Ziediņi-4 īpašnieces L[:] J[:], dzīvojošas „Ziediņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, iesniegumu (reģ.Nr.3-13/ 607)  ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 1,00 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118,  Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Iznomāt ZS Ziediņi-4, reģistrācijas Nr.42101015084, zemes gabalu 1,00 ha platībā ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2.      Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3.      Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6.      Lēmuma izraksts nosūtāms ZS Ziediņi-4: „Ziediņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

7.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

39.§ Par zemes „Darbnīcas laukums”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu I. K[:].

Priekules novada dome izskatījusi I[:] K[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 29.06.2012.  iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Darbnīcas laukums”,  2,5 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0205, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu, protokols Nr.10,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Darbnīcas laukums” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Daļu no zemes  „Darbnīcas laukums”, 1,2 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0205,  I[:] K[:]  izmanto kopš  2007.gada, nomas līgums beidzies 30.12.2011.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt I[:] K[:], personas kods  [:], zemes gabalu 2.5 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Darbnīcas laukums, apzīmējums kadastrā 6446 005 0205, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms I[:] K[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

40.§ Par zemes „Krasta iela 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu T.Ķ[:].

Priekules novada dome izskatījusi T[:] Ķ[:], dzīvojošas [dzīvesvieta],  08.08.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/684) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Krasta iela 3”,  0,02 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0239 , Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Krasta iela 3” ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.93 žurnāls Nr.1429 (1998).

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,   Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt T[:] Ķ[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,02 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Krasta iela 3, apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms T[:]Ķ[:] [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.