30.06.2021. domes sēde (protokols Nr.11)

444. Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam “Virgas skola”, Virgas pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.444           

          (protokols Nr.11,  39.punkts)

 

Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam “Virgas skola”, Virgas pagastā, Priekules novadā

 

2021.gada jūnijā bijušajā Virgas skolas ēkā darbu uzsāka Virgas pagasta pārvalde.

Virgas pagasta pārvaldes vadītāja  ierosināja mainīt skolas ēkai un palīgēkām adresi no “Virgas skola”, Virga, Virgas pag., Priekules nov. uz “Virgas muiža”, Virga, Virgas pag., Priekules nov.

       Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums (stājās spēkā 23.06.2020.). Saskaņā ar šā likuma 11.panta trešo daļu pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās un ciemos, nosaukumus vai numurus viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un ēkām, kā arī numurus telpu grupām. […], ceturto daļu- lēmumu par nosaukuma vai numura piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam un 13.panta ceturto daļu- adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Pašvaldības lēmumu var izdot arī vispārīgā administratīvā akta veidā.

Saskaņā ar 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 29. punktu- lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija norāda:

29.1. adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo noteikumu 2. punkta apakšpunktam;

29.2. hierarhiski augstākos adresācijas objektus;

29.3. līdzšinējo adresācijas objekta nosaukumu vai numuru;

29.4. jauno adresācijas objekta nosaukumu vai numuru;

29.5. adresācijas objekta kodu adrešu klasifikatorā.

 Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 11.panta trešo un ceturto daļu, 13.panta ceturto daļu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.7., 29.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Virgas skola”, kadastra Nr.64980010241, Virgas pagastā, Priekules novadā,  nosaukumu uz “Virgas muiža”.

2. Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64980010241 un ēkām ar kadastra apzīmējumiem: 6498 001 0241 001, 6498 001 0241 004, 6498 001 0241 005, 6498 001 0241 009, 6498 001 0241 012, 6498 001 0271 001, Virgas pagastā, Priekules novadā, adresi no “Virgas skola”, Virga, Virgas pagasts, Priekules novads, ARIS kods 103820505, uz “Virgas muiža”, Virga, Virgas pagasts, Priekules novads.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Virgas pagasta pārvaldei, Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 , nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

445. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jaunrijas”, Bunkas pagasts,  Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.445           

          (protokols Nr.11,  40.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jaunrijas”, Bunkas pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2021. gada 28. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.24 nekustamais īpašums “Jaunrijas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6446 006 0088, sastāv no zemes vienības 8,89 ha platībā, tai skaitā, mežs 1,29 ha, krūmāji 7,33 ha, zemes zem ūdens 0,20 ha, citas zemes 0,07 ha (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums), tika nodots atsavināšanai.

 Ar 2021. gada 29. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.296 apstiprināta nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles rīkošana, izsoles nosacītā cena 10 656,00 EUR (desmit tūkstoši seši simti sešdesmit pieci euro un 00 centi), izsoles noteikumi un to pielikumi.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

  2021. gada 19. jūnija izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti 2 (divi) dalībnieki.

Pēdējo augstāko cenu 10 856,00 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro un 00 centi) nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATEIRA”, reģ.Nr.42103025443, juridiskā adrese Lauktehnikas iela 16, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430.

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt 2021. gada 19. jūnija Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Jaunrijas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 006 0088, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 10 856,00 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.septembrim.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LATEIRA”, info@lateira.lv;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

446. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts,  Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.446           

          (protokols Nr.11,  41.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2021. gada 29. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.294 nekustamais īpašums “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6446 006 0308, sastāv no zemes vienības 5,23 ha platībā, tai skaitā, lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,14 ha, mežs 1,76 ha, krūmāji 0,80 ha, zemes zem ūdens 0,01 ha, purvs 1,53 ha (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums), tika nodots atsavināšanai.

 Ar 2021. gada 29. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.295 apstiprināta nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles rīkošana, izsoles nosacītā cena 11 899,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi), izsoles noteikumi un to pielikumi.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

  2021. gada 19. jūnija izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti 2 (divi) dalībnieki.

Pēdējo augstāko cenu 12 099,00 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Finieris Mežs”, reģ.Nr.40003916891, juridiskā adrese Lignuma iela 2-1, Rīga, LV-1016.

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt 2021. gada 19. jūnija Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 006 0308, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 12 099,00 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņdesmit deviņi euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.septembrim.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Finieris Mežs”, renate.balana@finieris.lv;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

447. Par Priekules novada augstākā apbalvojuma piešķiršanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.447           

          (protokols Nr.11,  42.punkts)

 

 

Par Priekules novada augstākā apbalvojuma piešķiršanu

 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 24.novembra Priekules novada pašvaldības noteikumu, prot.Nr.19, 5.p., ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ 4., 5. un 6¹ 1.punktiem un 22.10.2020.izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Piešķirt apbalvojumu CILDINĀJUMA RAKSTS (apliecinājuma raksts un naudas balva EUR 100)

SIA "EHO studija" reģ.nr. 42103056848 – TV žurnālistes S. D.un operatora E. S. personā

 • par labu sadarbību ar Priekules novada pašvaldību informācijas jomā, nodrošinot profesionālu un kvalitatīvu publicitāti Kurzemē un Latvijā, veidojot raidījumus un videofilmas par dzīvi Priekules novadā.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

448. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6446 001 0286 un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0430 apvienošanu vienā zemes vienībā  Krotē, Bunkas pagastā , Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                      

Nr.448           

          (protokols Nr.11,  43.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6446 001 0286 un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0430 apvienošanu vienā zemes vienībā  Krotē, Bunkas pagastā , Priekules novadā

 

 Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības un piederošās zemes vienības apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā tika konstatēts, ka:

Pašvaldībai piekrīt zemes vienība “Liepu kūtiņas” 0,30 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0430, Krotē, Bunkas pagastā.

Pašvaldības īpašumā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0286 4,27 ha platībā, Krotē, Bunkas pagastā .

Augstāk minētās zemes vienības atrodas blakus un robežojas.

Tā kā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0286, ar adresi “Ata Kronvalda Krotes pamatskola”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, plānota šķūņa būvniecība un daļa no šķūņa atradīsies uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0430, lietderīgi ir apvienot abas zemes vienības vienā.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienības ir atsevišķi kadastra objekti.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 18.1 panta otrā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma objektus apvieno, ja zemes vienībām ir kopīgs vismaz viens robežas posms.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta pirmās daļas otrajā punktā noteikts, ka nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina valsts institūcija vai vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 18.1 panta otro daļu, 19.panta 4.punktu,  kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem kadastra informācijas sistēmā drīkst  apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apvienot  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0430 un “Ata Kronvalda Krotes pamatskola”, kadastra apzīmējums 6446 001 0286, vienā zemes vienībā “Ata Kronvalda Krotes pamatskola”, saskaņā ar grafisko pielikumu (pielikums).
 2. Precizēt jaunveidojamās zemes vienības platību uz 4,57 ha (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc uzmērīšanas).
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

 

Pielikums 

 

 

449. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Aizputes iela 2-1, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0384, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.449           

          (protokols Nr.11,  44.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Aizputes iela 2-1, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0384, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 

Ar 2020. gada 26. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.754 dzīvokļa īpašums Aizputes iela 2-1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0384, sastāv no divistabu dzīvokļa 37,0 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 370/2875 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0042 001, no būves ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0042 002, un no 370/2875 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0042 (turpmāk – nekustamais īpašums), nodots atsavināšanai.

Ar 2021. gada 25. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.136 apstiprināti nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles rīkošana, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 2113,00 EUR (divi tūkstoši viens simts trīspadsmit euro un 00 centi).

Ar 2021.gada 29.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.286 tika apstiprināta nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rīkošana, sākumcena un izsoles noteikumi. Nekustamā īpašuma sākumcena tika apstiprināta 1690,40 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit  euro un 40 centi) apmērā.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 29.04.2021. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.286) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2021. gada 07.jūnijam plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu, pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var:

 1. rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas;
 2. rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;
 3. rīkot izsoli ar lejupejošu soli;
 4. ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aizputes iela 2-1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0384, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.
 2. Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

450. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Veckupši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0003, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.450           

          (protokols Nr.11,  45.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Veckupši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0003, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 

Ar 2021. gada 25. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.88 apstiprināta nekustamā īpašuma “Veckupši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 003 0003, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0183 17,3 ha platībā (turpmāk – nekustamais īpašums), atsavināšana, rīkojot izsoli, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 41 911,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti vienpadsmit euro un 00 centi).

Ar 2021.gada 29.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.285 tika apstiprināta nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rīkošana, sākumcena un izsoles noteikumi. Nekustamā īpašuma sākumcena tika apstiprināta 33 528,80 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro un 80 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 29.04.2021. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.285) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2021. gada 07. jūnijam plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

   Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu, pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var:

 1. rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas;
 2. rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;
 3. rīkot izsoli ar lejupejošu soli;
 4. ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Veckupši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 003 0003, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.
 2. Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

451. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                      

Nr.451           

          (protokols Nr.11,  46.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

452. Par Priekules novada pašvaldības īpašumā esošas siltumtrases (2.atzars) nodošanu bezatlīdzības lietošanā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.452           

          (protokols Nr.11,  47.punkts)

Par Priekules novada pašvaldības īpašumā esošas siltumtrases (2.atzars) nodošanu bezatlīdzības lietošanā

           

            Pašvaldības iestāžu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumapgādes nodrošināšanai Priekules pilsētā ir nepieciešams nodot siltumtrasi bezatlīdzības lietošanā Pretendentam, kurš tiks pasludināts par uzvarētāju siltumenerģijas ražošanas iepirkumā. Nododot siltumtrasi bezatlīdzības lietošanā potenciālais siltumenerģijas tarifs tiek samazināts par 4,17 Eur.

Siltumtrase bezatlīdzības lietošanā tiek nodota pamatojoties uz “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 5.panta 2. daļas 5.apakšpunkts: “publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai”. 5 panta trešajā daļā ir noteikts:’’ Ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu.

 1. Bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts.

“Siltumtrase Priekule”, Aizputes iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr. 6415 008 001 4015. Kopējais siltumtrases garums ir 1165,3 m. Bilances vērtība ir 241 666,64 Eur., nolietojuma periods 20 gadi. Siltumtrase ir labā tehniskā stāvoklī, nav konstatēti bojājumi vai citas neatbilstības, kuru dēļ varētu tikt traucēta siltumenerģijas padeve.

 

 1. Nodošanas nepieciešamība un lietderība.

Nododot siltumtrasi bezatlīdzības lietošanā tiek samazinātās kopējās siltumenerģijas ražošanas un piegādes izmaksas, kas rezultātā samazina siltumapgādes tarifu Priekules pilsētas iedzīvotājiem. Ņemot vērā to, ka siltumtrases iegādes vērtība ir 250 000 (divi simti piecdesmit tūkstoši Eur) un amortizācijas periods ir 20 gadi, tad gada amortizācija sastāda 12 500 Eur. Pieņemot, ka gada patērētais siltumenerģijas apjoms ir 3000 Mwh, tad tarifa sadārdzinājums šajā gadījumā būtu 4,17 Eur. Pamatojoties uz iepriekš minēto, siltumtrasi būtu lietderīgi nodot bezatlīdzības lietošanā un tādā veidā tiktu nodrošināts zemāks siltumenerģijas tarifs. Pretendentam, kurš iepirkuma procedūras ietvaros tiks pasludināts par uzvarētāju, būs jānodrošina siltumtrases apkopes un remonti, lai novērstu dabisko nolietojumu un siltumtrases uzturētu labā tehniskā stāvoklī.

 

 1. Nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš.

Bezatlīdzības lietošanā  nododamā manta ir siltumtrase. Siltumtrases lietošanas mērķis ir nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu- siltumenerģijas piegādi. Siltumtrasi ir paredzēts nodod bezatlīdzības lietošanā uz 15 (piecpadsmit) gadiem līdz 2035. gadam.

 1. Gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ.

Bezatlīdzības lietošanā nodotā manta ir jāatdod atpakaļ īpašniekam, ja tiek lauzts līgums ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju par siltumenerģijas ražošanu un piegādi.

 

5) Citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu’’.

           

            Siltumtrases īpašnieks noslēdz rakstveida līgumu ar Pretendentu, kurš tiks pasludināts par uzvarētāju iepirkuma procedūras ietvaros. Līgumā ir ietverama informācija par siltumtrasi, tās izmantošanas veidu un termiņu. Pretendenta pienākums ir nodrošināt siltumtrases nepieciešamās apkopes un remontus, lai siltumtrasi saglabātu labā tehniskā stāvoklī.

Atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot “Siltumtrase Priekule” bezatlīdzības lietošanā pretendentam, kurš tiks pasludināts par uzvarētāju iepirkumā “Siltumenerģijas ražošana un piegāde Priekules pilsētas iestāžu un daudzīvokļu dzīvojamo māju vajadzībām Priekulē, Priekules novadā”.

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Priekules nami”, Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

453. Par nekustamā īpašuma (zemes) “Zariņi”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai    

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.453           

          (protokols Nr.11,  48.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma (zemes) “Zariņi”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai    

 

2021.gada 28.jūnijā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX (turpmāk tekstā-iesniedzēja) 22.06.2021. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/1423-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Zariņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums (zeme) “Zariņi”, kadastra Nr. 6498 001 0061, Virgas pagastā, Priekules novadā, sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0061  0,4503 ha platībā.

Īpašuma tiesības reģistrētas Kurzemes rajona tiesas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000524559 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Uz zemes vienības atrodas iesniedzējai piederošs ēku/būvju īpašums “Zariņi”, kadastra Nr. 6498 501 0007. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu un 44.panta ceturto daļu publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...), atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Zariņi”, kadastra Nr.6498 001 0061, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0061 – 0,4503 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., atsavinot par nosacīto cenu.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā paziņojams:

 - XX;

-Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-finanšu nodaļai;

-nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

454. Par apbalvojuma GODA RAKSTS piešķiršanu novada kultūras vadītājam

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.454           

          (protokols Nr.11,  49.punkts)

 

 

Par apbalvojuma GODA RAKSTS piešķiršanu novada kultūras vadītājam

 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 24.novembra Priekules novada pašvaldības noteikumu, prot.Nr.19, 5.p., ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ 4., 5. un 6¹ 1.punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

            Piešķirt apbalvojumu GODA RAKSTS (apliecinājuma raksts un naudas balva EUR 75.00) G. V. par ieguldījumu Priekules novada kultūras dzīves attīstībā, jaunu pasākumu iedzīvināšanā, projektu realizēšanā un novada kultūras jomas popularizēšanā ārpus novada robežām.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

455. Par apbalvojuma GODA RAKSTS piešķiršanu novada sporta vadītājam

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.455           

          (protokols Nr.11,  50.punkts)

 

 

Par apbalvojuma GODA RAKSTS piešķiršanu novada sporta vadītājam

 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 24.novembra Priekules novada pašvaldības noteikumu, prot.Nr.19, 5.p., ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ 4., 5. un 6¹ 1.punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

            Piešķirt apbalvojumu GODA RAKSTS (apliecinājuma raksts un naudas balva EUR 75.00) M.M.par ieguldījumu Priekules novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā, darbu ar jauniešiem un jaunu sporta aktivitāšu iedzīvināšanu sabiedrībā.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska