30.06.2021. domes sēde (protokols Nr.11)

424. Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                                 

Nr.424         

     

          (protokols Nr.11,  19.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu

no amata

 

2019.gada 27.jūnijā Priekules novada pašvaldības dome (protokols Nr.9, 5.punkts) pieņēma lēmumu Nr.308 “Par Priekules novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu”, ievēlot  XX uz pieciem gadiem par Priekules novada bāriņtiesas locekli, sākot ar 2019.gada 17. jūliju.

2021.gada 14.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts bāriņtiesas locekles XX iesniegums ar lūgumu atbrīvot no bāriņtiesas locekles pienākumu pildīšanas sakarā ar izmaiņām Bāriņtiesu likumā 10.panta otrās daļas 3.punktā, kurā  ir noteikts, ka no 2021.gada 1.jūlija par bāriņtiesas locekli drīkst strādāt persona, kurai ir attiecīga augstākā izglītība:

“3) kura ieguvusi vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē”.

Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanai XX izglītība no 2021.gada 1.jūlija vairs neatbildīs, jo viņai kā bāriņtiesas loceklei ir pirmā līmeņa augstākā juridiskā izglītība.

Darba likuma 100.panta piektā daļa nosaka, ka darbiniekam ir tiesības uzteikt darbu, ja viņam ir svarīgs iemesls. Kā iemesls norādītas izmaiņas Bāriņtiesas likumā un  taisnprātības princips.

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punkts nosaka, ka dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus.

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 10.panta otrās daļas 3.punktu, Darba likuma 100.panta piekto daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts (Gražina Ķervija); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atbrīvot XX no Priekules novada bāriņtiesas locekļa amata ar 2021.gada 30.jūniju (pēdējā darba diena).

 

Izsūtāms pa 1 eks: I.Balčus, Priekules novada bāriņtiesai, Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

425. Par nekustamā īpašuma  “Kalna Akmentiņi”, Krote , Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                                  

Nr. 425

    

          (protokols Nr.11,  20.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  “Kalna Akmentiņi”, Krote , Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  dzīvojošas XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/2221-S), kurā lūgts atļaut atsavināt daļu no nekustamā īpašuma „Kalna Akmentiņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0216, kadastra apzīmējums 6446 001 0348, 0,3405 ha  platībā .

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Kalna Akmentiņi”, kadastra Nr.6446 001 0431 – 0,5088 ha platībā, Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000613489 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums “Kalna Akmentiņi”, Krote,  Bunkas pag., Priekules nov., sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0431, ar kopējo platību 0,5088 ha. Uz zemes vienības atrodas Līgai Strēlei piederošs būvju īpašums ar kadastra Nr. 6446 501 0004.

Ar XX 17.02.2015. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 2.3.4/22, nomas līguma beigu termiņš 31.12.2024.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona , kura ir zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu “Kalna Akmentiņi”, Krote,  Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra  numurs 6446 001 0431, kurš sastāv no zemesgabala  0,5088 ha platībā, par nosacītu cenu. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 3. Nekustamā īpašuma nosacīto cenu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.
 4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei,
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;
 •  Finanšu nodaļai;
 •  XX;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

426. Par nekustamā īpašuma  “Kalna Akmentiņi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov. nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                                  

Nr.426  

          

          (protokols Nr.11,  21.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma  “Kalna Akmentiņi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov. nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

            

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Kalna Akmentiņi”, kadastra Nr.6446 001 0431 – 0,5088 ha platībā, Krotē, Bunkas pagastā , Priekules novadā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000613489 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Uz nekustamā īpašuma “Kalna Akmentiņi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads atrodas dzīvojamā ēka ar adresi “Kalna Akmentiņi” , Krote, Bunkas pagasts ,  Priekules nov., kadastra nr. 6446 501 0004, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000613489 uz Līgas Strēles , personas kods 220947 - 11900,  vārda.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu [..] mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

          20.05.2021. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Kalna Akmentiņi”, Krote, Bunkas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6446 001 0431 , tirgus vērtība uz 2021. gada 20.maiju (apsekošanas datums) ir 3200, 00 EUR  (trīs tūkstoši divi simti euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu [..], Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Kalna Akmentiņi”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6446 001 0431 , nosacīto cenu 3200, 00 EUR  (trīs tūkstoši divi simti euro un 00 centi).
 2. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
 3. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu .
 4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību attiekšanās gadījumā ar pirmpirkuma tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu atbilstoši nomas līgumā noteiktajam termiņam.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei
 • XX;
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;
 •  Finanšu nodaļai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

427. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                                  

Nr.427           

          (protokols Nr.11,  22.punkts)

 

 

Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 28.01.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.2, 43. punktu zemes vienība „Vārtājnieku ferma”, Bunkas pagasts, ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar 28.01.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.2, 42. punktu zemes vienība  „Pie Cērpiņiem” ,Bunkas pagasts  , ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs, zemes vienībai piešķirts jauns nosaukums „Piķieri”.

Ar 30.12.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.16, 32. punktu zemes vienība  „Kļaviņas” ,Bunkas pagasts, ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamos  īpašumus nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Uzņemt pašvaldības bilancē 01.06.2021. nekustamos  īpašumus :

 

 • „Vārtājnieku ferma” , Bunkas pagasts , Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 002 0030  1,70 ha platībā, ar kadastrālo vērtību  2380 EUR;
 • „Piķieri” , Bunkas pagasts , Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 004 0102   0,50 ha platībā, ar kadastrālo vērtību  700 EUR;
 • „Kļaviņas” , Bunkas pagasts , Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 001 0036   3,80  ha platībā, ar kadastrālo vērtību  4266 EUR;

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;  Finanšu nodaļai (G.Vaičekauskai);

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

428. Par nekustamā īpašuma (zemes) “Bandavas mednieku klubs”, Nākotnes iela 17, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu    

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                                 

          

Nr.428           

          (protokols Nr.11,  23.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma (zemes) “Bandavas mednieku klubs”, Nākotnes iela 17, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu    

 

2021.gada 20.maijā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts biedrības “Bandavas mednieku klubs” (turpmāk tekstā-iesniedzējs), reģ. Nr.40008029112, juridiskā adrese Nākotnes iela 17, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., valdes priekšsēdētāja XX iesniegums, iereģ. ar Nr.2.1.4/21/1122-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Bandavas mednieku klubs”, Priekules pagastā.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums (zeme) “Bandavas mednieku klubs” ar adresi Nākotnes iela 17, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr. 64820070085, sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64820070085  0,182 ha platībā.

 2021.gada 02. jūnijā tika nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Uz zemes vienības atrodas iesniedzējam piederošs ēku/būvju īpašums “Bandavas mednieku klubs” ar kadastra Nr. 64825070085. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.

Iesniedzējs ir pirmpirkuma tiesīgā persona.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunktu atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu un 44.panta ceturto daļu publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

2021.gada 14.jūnijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr.40003518352, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Bandavas mednieku klubs”, Nākotnes iela 17, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 64820070085, tirgus vērtība uz 2021.gada  07.jūniju ir 410 EUR (četri simti desmit eiro).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunktu, 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Bandavas mednieku klubs”, kadastra Nr.64820070085, adrese Nākotnes iela 17, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64820070085 – 0,1820 ha platībā, atsavinot par nosacīto cenu.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Bandavas mednieku klubs”, kadastra Nr. 64820070085, adrese Nākotnes iela 17, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., nosacīto cenu 410 EUR(četri simti desmit eiro).

3. Nosūtītpaziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu.

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā paziņojams:

 - biedrībai “Bandavas mednieku klubs”, Nākotnes iela 17, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov.;

-Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-finanšu nodaļai;

-nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

429. Par dzīvokļa īpašuma BRŪZIS-13, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                                 

Nr.429           

          (protokols Nr.11,  24.punkts)

 

 

Par dzīvokļa īpašuma BRŪZIS-13, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par dzīvokļa īpašuma “Brūzis”-13, Kalēti, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2021.gada 27.maija sēdes lēmumu Nr.384 tika nodots atsavināšanai dzīvokļa īpašums “Brūzis”-13, kadastra Nr.6464 900 0093, Kalētu pagastā. Atsavināšanas ierosinātājs- pirmtiesīgā persona.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-PPMAL) 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

2021.gada 14.jūnijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr.40003518352 , noteicis, ka dzīvokļa īpašuma tirgus vērtība uz 2021.gada 07.jūniju ir 409 EUR (četri simti deviņi eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.apakšpunktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Apstiprinātdzīvokļa īpašuma “Brūzis”-13, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6464 900 0093, nosacīto cenu 409 EUR(četri simti deviņi eiro).

2.  Nosūtītpaziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu.

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

5. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto nekustamo īpašumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

-XX;

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;      

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430. Par nekustamā īpašuma “Atvasaras”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.430           

          (protokols Nr.11,  25.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Atvasaras”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu

 

Ar 2021.gada 27.maija Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.382 “Par nekustamā īpašuma “Atvasaras”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai” nekustamais īpašums “Atvasaras”, kadastra Nr.64980020160, Virgas pagastā, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64980020160 0,27 ha platībā un viendzīvokļu dzīvojamās mājas, tika nodots atsavināšanai, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2021.gada 14.jūnijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr.40003518352, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Atvasaras”, Virgas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr.64980020160, tirgus vērtība uz 2021.gada 07.jūniju ir 7100 EUR (septiņi tūkstoši simts eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā- PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Atsavināšanas izdevumus, saistītus ar nekustamā īpašuma novērtēšanu, iekļauj pārdošanas cenā.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 7403 EUR (septiņi tūkstoši četri simti trīs eiro),noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

1) Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 7100 EUR;

2) Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 302,50 EUR, saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Atvasaras”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64980020160, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 7403 EUR(septiņi tūkstoši četri simti trīs eiro).

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

431. Par Priekules novada pašvaldības domes 29.08.2019. lēmuma (prot.Nr.12. 38. punkts ) atcelšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                      

Nr.431           

          (protokols Nr.11,  26.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības domes 29.08.2019. lēmuma (prot.Nr.12. 38. punkts ) atcelšanu

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 09.06.2021. iesniegums (Reģ.nr. 2.1.4/21/1260-S), ar lūgumu atcelt 29.08.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.12, 38.punkts) “Par zemes ierīcības projekta  „Prātnieki”, Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu”.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Prātnieki”, kadastra Nr.6446006 0050 – 19,60 ha platībā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.151 uz XX vārda.

Ar 29.08.2019. Priekules novada pašvaldības lēmumu (prot.Nr.12.,38.punkts), nekustamam īpašumam “Prātnieki”, Bunkas pagasts, Priekules novads, tika apstiprināts SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr. 40003783960 izstrādātais zemes ierīcības  projekts, sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0050, atbilstoši izstrādātajam   zemes   ierīcības   projektam,   atdalot   zemes   gabalu 17,60  ha platībā .

Nekustamais īpašums “Prātnieki”, Bunkas pagasts, Priekules novads, zemesgrāmatas ierakstā sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām.

Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā zemes vienības sadalītas divos atsevišķos nekustamos īpašumos – “Prātnieki”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6446 006 0050 un “Prātnieciņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6446 006 0159.

Tā kā īpašniece nevēlas atsevišķās zemes vienības reģistrēt zemesgrāmatā kā pastāvīgus īpašumu objektus, nepieciešams atcelt 29.08.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.12, 38. punkts) “Par zemes ierīcības projekta  „Prātnieki”, Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu”.

Pamatojoties uz 09.06.2021. iesniegumu Nr. 2.1.4/21/1260-S , likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atcelt  29.08.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu , protokols Nr.12, 38.punkts “Par zemes ierīcības projekta  „Prātnieki”, Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu” .

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX
 • Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai : VZDKRN@90000030432
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

432. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                      

Nr.432           

          (protokols Nr.11,  27.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 15.06.2021. iesniegums Nr.2.1.4/21/1311-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  Paplakas iela 28, Priekule , Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007, 65,28 m2 platībā , garāžas uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0007 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.              

XX Paplakas ielā 28, Priekule, Priekules novads izmanto garāžu, kas iepriekš piederējusi XX.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt XX daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0007, kadastra apzīmējums 6415 001 0007  65,28 m2, slēdzot zemes nomas līgumu, nosakot:
  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.
  •  nomas līguma termiņu no 2021.gada 01.jūlija līdz 2031.gada 30.jūnijam .
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
  • XX;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

433. Par zemes nomas maksas samazināšanu IK “Līga JV” uz iznomāto zemes vienību “Vagari” , Bunkas pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                      

Nr.433           

          (protokols Nr.11,  28.punkts)

  

        

Par zemes nomas maksas samazināšanu IK “Līga JV” uz iznomāto zemes vienību “Vagari” , Bunkas pagastā

 

09.06.2021.Priekules novada pašvaldībā saņemts IK “Līga JV”, reģ.Nr.42102036308, juridiskā adrese “Penti”, Tadaiķu pag., Durbes nov., XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums  Nr.2.1.4/21/1267-S, ar lūgumu samazināt zemes nomas maksu iznomātai zemes vienībai “Vagari” 3,25 ha platībā , Bunkas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 29.04.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nr. 273, protokols nr.7, zemes vienība kā starpgabals tika nodots nomā IK “Līga JV”, reģ.nr. 42102036308 .

2021.gada 17.maijā tika noslēgts zemes nomas līgums Nr. 2.3.4/21/512 par zemes “Vagari” 3,25 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 007 0009, nomu lauksaimniecības vajadzībām. Nomas maksa noteikta 5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 28.00 EUR. Veicot aprēķinu , nomas maksa par iznomāto zemes vienību gadā ir 155,42 EUR .

 Līdz šim minētā zemes vienība netika apstrādāta un ir daļēji aizaugusi.  Lai sakārtotu iznomāto zemes vienību turpmākai izmantošanai lauksaimniecībā, nepieciešama rekultivācija.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” (apstiprināti ar pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.102, protokols Nr.2) 20.punktu, kas nosaka, ka nomniekam iesniedzot iesniegumu pašvaldībā par zemesgabaliem, kam nepieciešama rekultivācija (augsnes sakopšana lauksaimnieciskai izmantošanai), saskaņā ar domes lēmumu, zemes nomas maksa var tikt samazināta līdz 50% (bet tā nedrīkst būt mazāka par 28 eiro gadā) uz laiku līdz 2 gadiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” (apstiprināti ar pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.102, protokols Nr.2) 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Samazināt 17.05.2021. zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/21/512, kas noslēgts ar IK “Līga JV”, reģ.Nr.42102036308, noteikto zemes nomas maksu par 25% uz 2 gadiem par iznomāto zemes vienību “Vagari” 3,25 ha, kadastra apzīmējums 6446 007 0009,  Bunkas pagastā.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • IK “Līga JV” : “Penti”, Tadaiķu pag., Durbes nov., LV-3447;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

434. Par nedzīvojamas telpas nomas un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                      

Nr.434           

          (protokols Nr.11,  29.punkts)

 

Par nedzīvojamas telpas nomas un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX

 

06.05.2021. Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, dzīvojošas XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/1000-S), kurā lūgts iznomāt kūtiņu Nr. 10 22,10 m2 platībā. Nedzīvojamā telpa atrodas Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., ēkā ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0240 001.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.93 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0227 sastāv no trīs atsevišķām zemes vienībām.

Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0240 atrodas palīgēkas-kūtiņas.

Ar XX nav slēgts līgums kūtiņas izmantošanai.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Saskaņā sertificēta zemes vērtētāja SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, aprēķinu, tirgus nomas maksas vērtība NĪ Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pag., Priekules novads, sastāvā esošajām kūtiņām  noteikta  0,11 EUR/ 1 m2 .        

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes ar nosaukumu Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0240 25 m2 platībā, nedzīvojamās telpas uzturēšanai, slēdzot līgumu no 01.07.2021. līdz 30.06.2026.. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.
 2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.
 3. Noslēgt ar XX, personas kods XX, nedzīvojamo telpu nomas līgumu par daļu no telpas ēkā Kūtiņas Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0240 001 22,1 m2 nomu (skat. pielikumā Nr.1, telpa iezīmēta ar oranžu līniju ) XX vajadzībām, nosakot:
 4. Nomas maksu atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai nomas maksai  0.11 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).
 5. Nomas termiņu no 2021.gada 1.jūnija  līdz 2026.gada 31.maijam. 
 6. Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.
 7. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu zemes nomas un nedzīvojamo telpu nomas līgumus.
 8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 XX;

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Madariņas”, Virgas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 64980040181 sadalīšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.435           

          (protokols Nr.11,  30.punkts)

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Madariņas”, Virgas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 64980040181 sadalīšanai

 

2021.gada 15.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Metrum L”, reģ.Nr.40103947563, Liepājas biroja, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, iesniegums Nr.49/a/L-2021, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/21/1322-S, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Madariņas” ar kadastra apzīmējumu 64980040181, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Madariņas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64980040180, sastāv no divām zemes vienībām. Īpašuma tiesības reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā.

Īpašnieks vēlas sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64980040181 divos zemesgabalos.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu un Priekules novada pašvaldības 2021.gada 07.janvārī izsniegtajiem zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem Nr.2.1.4/21/21-N.

Zemes ierīcības projektu izstrādājis SIA “Metrum L”.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt SIA “Metrum L”, reģ.Nr.40103947563, izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienības “Madariņas”, kadastra apzīmējums 64980040181, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanai divos zemes gabalos, saskaņā ar projekta grafisko daļu (pielikums).

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 64980040301 un platību  2,3 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu “Rutas” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods-0101.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 64980040302 un platību 0,4 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu “Balvas” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods-0101.

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums, elektroniski parakstīts, izsūtāms: 10 darbadienu laikā Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 un SIA “Metrum”, liepaja@metrum.lv , nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

436. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā “Kurši”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov.

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                      

Nr.436           

          (protokols Nr.11,  31.punkts)

 

Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā “Kurši”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov.

 

Izskatot jautājumu par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā “Kurši”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads tika konstatēts, ka:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Kurši”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra Nr.6446 001 0287, nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 94.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,6990 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0287, divstāvu dzīvojamās ēkas ar 8 dzīvokļiem un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0287 002 .

Dzīvokļi Nr.1,2,3,4,5,6,7,8 ir pašvaldības, tiem nav izveidoti dzīvokļu īpašumi un ierakstīti zemesgrāmatā. Dzīvokļi atrodas pašvaldības bilancē.

Atbilstoši 02.05.2017. Priekules novada pašvaldības būvvaldes akceptētajai būvniecības iecerei Nr. 215/31-3.1-2017-699, dzīvoklis Nr.7 un Nr.8 apvienoti vienā nedzīvojamā telpā, kas piemērota Krotes Kronvalda Ata pamatskolas pirmskolas izglītības iestādes divu bērnu grupu izvietošanai, 5-6 gadīgiem bērniem, mainot lietošanas veidu  - pirmskolas izglītības iestāde (CC klasifikators 1263 – skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas).

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”  30.punktam – Beidzot pastāvēt adresācijas objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu. Ja beidz pastāvēt telpu grupa, telpu grupas adresi dzēš no adrešu reģistra bez lēmuma pieņemšanas par adreses likvidēšanu.

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Dzīvokļiem ir jāpiešķir adreses.

            Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 2.punkta 2.10.apakšpunktu-adresācijas objekts ir telpu grupa un 28.punktu , atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu, noteikt dzīvojamās mājas „Kurši”, kadastra apzīmējums 6446 001 0287 001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0287 002 un zemes “Kurši”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., dzīvokļa īpašumā ietilpstošās domājamās daļas:
  1. dzīvoklim  Nr.1- 409/3524
  2. dzīvoklim Nr.2 - 478/3524;
  3. dzīvoklim Nr.3 - 475/3524;
  4. dzīvoklim Nr.4 – 400/3524;
  5. dzīvoklim Nr.5 - 417/3524;
  6. dzīvoklim Nr.6 - 472/3524;
  7. telpu grupai (nedzīvojamā telpa, apvienotie dzīvokļi Nr.7 un Nr.8) Nr.7- 415 /3524;
 2. Piešķirt adresi:
  1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0287 001 001, dzīvoklis  Nr.1 - “Kurši ”-1 ,Krote,  Bunkas pag., Priekules nov.;

2.2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0287 001 002 , dzīvoklis Nr.2 -   “Kurši ” -2 ,Krote ,  Bunkas pag., Priekules nov.;

2.3 . telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0287 001 003, dzīvoklis  Nr.3 - “Kurši ” -3 ,Krote,  Bunkas pag., Priekules nov.;

2.4. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0287 001 004 , dzīvoklis Nr.4 -   “Kurši ”-4 ,Krote ,  Bunkas pag., Priekules nov.;

2.5 . telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0287 001 005, dzīvoklis Nr.5 - “Kurši ”-5 ,Krote ,  Bunkas pag., Priekules nov.;

2.6. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0287 001 006 , dzīvoklis Nr.6 -   “Kurši ”-6 , Krote,  Bunkas pag., Priekules nov.;

  1.  . telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem 6446 001 0287 001 007 un 6446 001 0287 008 (apvienotie dzīvokļi Nr. 7 un Nr.8 ), nedzīvojamā telpa Nr.7 - “Kurši ”-7 ,Krote,  Bunkas pag., Priekules nov.;

 

 1. Likvidēt  adresi „Kurši”-8, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 116966177.
 2. Izveidot dzīvokļa īpašumu pašvaldības bilancē esošajam neprivatizētajam dzīvoklim, Nr.1..
 3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva dzīvokli „Kurši”-8, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads un dzīvoklim piekrītošo palīgēku: šķūnis un zemi.
 4. Pēc dzīvokļa īpašuma izveidošanas reģistrēt tos zemesgrāmatā uz Dienvidkurzemes novada vārda.
 5. Pilnvarot nekustamo īpašumu speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Dienvidkurzemes novada vārda.

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
 •  finanšu nodaļai
 • XX;
 • XX;
 • XX;
 • XX;
 • XX;
 • XX;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

437. Par nekustamā  īpašuma Ķieģeļu iela 33, Priekule , Priekules novads, sadalīšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                      

Nr.437           

          (protokols Nr.11,  32.punkts)

 

Par nekustamā  īpašuma Ķieģeļu iela 33, Priekule , Priekules novads, sadalīšanu

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nepieciešam sadalīt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Ķieģeļu iela 33, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 002 0084 atdalot zemes vienību ar aptuvenu platību 500 m2 .

Ar 30.04.2020. Priekules novada domes lēmumu protokols Nr.6, 285.punkts, nekustamais īpašums Ķieģeļu iela 33, Priekules nov., kadastra nr. 6415 002 0084, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās neapbūvētajās zemēs.

Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0084, 34 900 m2 .

Zemes vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Kadastra likuma 11.panta otrās daļas pirmo punktu, sadalīt vai apvienot var pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā.

Atdalīto zemes vienības daļu plānots nodot atsavināšanai.

Saskaņā ar Kadastra likuma 11.panta otrās daļas pirmo punktu, sadalīt vai apvienot var pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā.

Atbilstoši Kadastra likuma 19.panta 4.punktam, kurš nosaka, kapamatojoties uz šā likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5., 6., 7. un 11.punktā minēto personu iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem Kadastra informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā un 1.panta 14.punktu - nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība.

 Pamatojoties uz Kadastra likuma 1.panta 14.punktam, 11. panta pirmo daļu, 19.panta 4.punktam, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Sadalīt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību  Ķieģeļu iela 33, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 002 0084, atdalot zemes gabalu ar aptuveno platību 500 m2 (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas), saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalāmajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu un adresi: Ķieģeļu iela 33, Priekule, Priekules novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme - kods 0600.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

                

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
 • Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

 

Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

438. Par pašvaldības dzīvokļa “Kalnāres”-2, Priekules pagasts , Priekules novads, nodošanu atsavināšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                      

Nr.438           

          (protokols Nr.11,  33.punkts)

 

Par pašvaldības dzīvokļa “Kalnāres”-2, Priekules pagasts , Priekules novads, nodošanu atsavināšanai

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts xx, deklarētā dzīvesvietas adrese XX , iesniegumu ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/1327-S,) ar lūgumu atļaut atsavināt dzīvokli  “Kalnāres”-2, Priekules pagasts , Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Dzīvoklis ar adresi „Kalnāres”-2, Priekules pagasts, Priekules novads, atrodas nekustamā īpašumā ar nosaukumu “Kalnu iela 1”, Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr. 6482 002 0059, kas reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 147 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Minētajā nekustamā īpašumā atrodas sešu dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi: “Kalnāres”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 002 0059 001.

 Dzīvoklim ar adresi “Kalnāres”-2, Priekules pagasts, Priekules novads, 29,7 m2 kopplatībā, kadastra apzīmējums 6482 002 0059 001 002,  nav izveidots dzīvokļa īpašums, tas nav reģistrēts zemesgrāmatā .       

  Dzīvojamā mājā ar adresi “Kalnāres”, Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr. 6482 002 0059, dzīvoklis nr. 2 izīrēts XX,  īres līgums noslēgts 23.04.2021. līguma nr.2.15/8.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, noteikts, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt dzīvokļa īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, Ministru Kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai” .

Dzīvokļa īpašuma likuma 8.pants nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu, dzīvokļa īpašums, kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Izveidot dzīvokļa īpašumu nekustamā īpašumā Kalnu iela 1, Priekules pag., Priekules nov., dzīvojamā mājā ar adresi : „Kalnāres”, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 002 0059 001 nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļa mājas, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0059 002 un zemes:

Dzīvoklim nr. 2 – 29,7 m2   - 193/1000

 1. Pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt zemesgrāmatā uz Dienvidkurzemes novada vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu – dzīvokļa īpašumu, kadastra apzīmējums 6482 002 0059 001 002 “Kalnāres”-2, Priekules pagasts, Priekules novads. Dzīvokļa īpašuma kopējā platība ir 29,7 m2 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 193/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes .
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei veikt nepieciešamās darbības  dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX
 • Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;
 • Finanšu nodaļai
 • Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, VZDKRN@90000030432

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

439. Par nekustamā īpašuma uzņemšanu bilancē

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                      

Nr.439           

          (protokols Nr.11,  34.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma uzņemšanu bilancē

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 25.03.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.6, 33. punktu zemes vienība  Vaiņodes iela 17A, Priekule, ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamo  īpašumu nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Uzņemt pašvaldības bilancē 01.04.2021. nekustamo  īpašumu :

 

 

 • Vaiņodes iela 17A , Priekule , Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 006 0094  15 920 m2  platībā, ar kadastrālo vērtību  2229 EUR;

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:  

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;  Finanšu nodaļai (G.Vaičekauskai);

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

440. Par saistošo noteikumu Nr.10/21 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”’’ apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                      

Nr.440           

          (protokols Nr.11,  35.punkts)

 

Par saistošo noteikumu Nr.10/21 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”’’ apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10/21 „Grozījumi 2021.gada 13. janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” (noteikumi pielikumā).
 2. Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10/21 „Grozījumi 2021.gada 13. janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam””.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

1. PIELIKUMS

4. PIELIKUMS

Paskaidrojuma raksts par budžeta grozījumiem 30.06.2021.

Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2021.gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

441. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                      

Nr.441           

          (protokols Nr.11,  36.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

442. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                      

Nr.442           

          (protokols Nr.11,  37.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

443. Par piekrišanu B.Vītolai iznomātās zemes vienības daļas “Ķinēni”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu apakšnomā zemnieku saimniecībai “Priedes-1”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                     

Nr.443           

          (protokols Nr.11,  38.punkts)

 

Par piekrišanu B.Vītolai iznomātās zemes vienības daļas “Ķinēni”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu apakšnomā zemnieku saimniecībai “Priedes-1”

 

2021.gada 15.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, (turpmāk tekstā- iesniedzēja), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/1323-S, ar lūgumu atļaut nodot apakšnomā daļu no iznomātās zemes vienības “Ķinēni”, Virgas pagastā, Priekules novadā, zemnieku saimniecībai “Priedes-1”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2012.gada 31.augustā ar iesniedzēju tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.3-36V/11-2012 par apbūvētas zemes vienības “Ķinēni” 28,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0144, Virgas pagastā, Priekules novadā, kā pirmnomas personai. Līguma termiņš noteikts līdz 2022.gada 31.janvārim.

Uz zemes vienības atrodas iesniedzējai piederošs ēku/būvju īpašums, kurš reģistrēts zemesgrāmatā.

Īpašuma tiesības uz zemi ir nostiprinātas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Iznomātās zemes vienības sastāvā ietilpst 19,9 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 2,1 ha mežs, 2,7 ha krūmi, 0,1 ha purvs, 0,5 ha zeme zem ūdens, 0,1 ha zeme zem ēkām.

Iesniedzēja lūdz pašvaldības atļauju nodot daļu lauksaimniecības zemes, aptuveni 15 ha, apakšnomā zemnieku saimniecībai “Priedes-1”, reģ.Nr.42101012228.

Saskaņā ar Civillikuma 2115.-2117.pantu:

2115. Lietas iznomātājam vai izīrētājam nav jābūt tās īpašniekam; turpretī iznomāt vai izīrēt var katrs, kam pieder lietošanas tiesība. Arī pats nomnieks vai īrnieks var savu nomāto vai īrēto lietu nodot citam, bet tikai ar lietas iznomātāja vai izīrētāja noteiktu piekrišanu.

2116. Nomnieks vai īrnieks, lietu nododot tālāk trešajai personai (2115.p.), nedrīkst rīkoties ar viltu un par ļaunu pirmajam iznomātājam vai izīrētājam, kā arī nedrīkst to nodot citādai lietošanai, nekā viņš pats to dabūjis, ne arī nodot uz ilgāku laiku, kā uz viņa paša nomas vai īres laiku.

2117. Iznomājot vai izīrējot lietu tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam, no pirmā līguma izrietošās attiecības nepāriet pilnā apmērā uz pēdējo un katrs līgums pastāv pilnīgi patstāvīgi.[…].

Pamatojoties uz Civillikuma 2115., 2116.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Priekules novada pašvaldības dome piekrīt, ka XX, personas kods XX, slēdz apakšnomas līgumu par zemes vienības daļas “Ķinēni” 15 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980010144, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu apakšnomā zemnieku saimniecībai “Priedes-1”, reģ.Nr. 42101012228, ar termiņu līdz 2022.gada 31.janvārim.

2. Noslēgtā apakšnomas līguma kopija jāiesniedz Priekules novada pašvaldībā piecu darba dienu laikā no tā noslēgšanas brīža.

3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska