30.06.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.12)

21. Par nekustamā īpašuma „Birstaliņas” un „Birstalas”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.P.

 V.Jablonska- saņemts L.P., iesniegums, ar lūgumu iznomāt nekustamo īpašumu „Birstaliņas” 12,3 ha kopplatībā, kurš sastāv no četrām zemes vienībām:  2,5 ha, 5,9 ha, 2,9 ha un  1,00 ha  platībā un nekustamo īpašumu „Birstalas” 1,00 ha, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”2.un 7.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L. P., personas kods [:], par nekustamā īpašuma „Birstaliņas”, Gramzdas pagastā, sastāvošu no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:  6458 001 0151- 2,5 ha, 6458 001 0152- 5,9 ha, 6458 001 0379- 2,9 ha, 6458 001 0446- 1,00 ha un zemes vienības „Birstalas” ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0446  1,00 ha Gramzdas pagastā nomu, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 30.06.2026.;

2.2. nomas maksu gadā- 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. L.P.,[adrese], Gramzdas pag., Priekules nov.,LV3486;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 21.pielikumslēmums  ‘’ Par nekustamā īpašuma „Birstaliņas” un „Birstalas”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.P.’’ un 1.,2.pielikumi (grafiskie attēli) pie lēmuma.

22. Par adrešu datu precizēšanu adresācijas objektiem Kalētu pagastā, Priekules novadā

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas elektroniski sūtīta 18.05.2016. vēstule Par precizējamām adresēm Kalētu pagastā Priekules novadā, kurā lūgts izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju un aktualizēt to atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam.

 

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.5., 2.7. 2.8.apakšpunktu, 29. un 30.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Likvidēt adreses:

1.1. “Mežmalas”, Kalētu pag., Priekules nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 001 0256, kods adrešu reģistrā- 103936317;

1.2. “Stacija”, Kalētu pag., Priekules nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 004 0251, kods adrešu reģistrā- 102879837.

2. Precizēt adreses adresācijas objektiem Kalētu ciema teritorijā ( 1.pielikums).

3. Precizēt adreses adresācijas objektiem Ozolu ciema teritorijā (2.pielikums).

4. Precizēt adreses adresācijas objektiem, kuri atrodas ārpus ciema robežām (3.pielikums).

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai elektroniski parakstītu uz adresi: kurzeme@vzd.gov.lv ;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 22.pielikums – lēmums  ‘’ Par adrešu datu precizēšanu adresācijas objektiem Kalētu pagastā, Priekules novadā’’ un 1.,2.,3.pielikumi pie lēmuma’’.

23. Par zemes nomas līgumu pirmstermiņa izbeigšanu L.B. uz pašvaldībai piekritīgo zemi „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov. un „Pie Saules iela 10”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska-pašvaldībā saņemts L.B. iesniegums ar lūgumu izbeigt noslēgtos zemes nomas līgumus Nr. 2.3.4/82(2014) un Nr.3-36/5-2012.

 

L.B, izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa un nomas parāds uz minētajiem līgumiem.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks,Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Izbeigt ar 2016.gada 1.jūniju ar L, B, dzīvojošu[:] noslēgtos zemes nomas līgumus Nr.3-36/5-2012 un Nr.2.3.4/82.

2.     Uzsākt parāda piedziņas procesu L.B., personas kods[:].

3.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

 

 1 eks. L.B.: [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446;

 1 eks. Finanšu nodaļai;

 1 eks. Juristei I.Avotiņai;

 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

Pielikumā: 23.pielikums lēmums  ‘’ Par  zemes nomas līgumu pirmstermiņa izbeigšanu L.Bekmanei uz pašvaldībai piekritīgo zemi „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov. un ‘’Pie Saules iela 10’’, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.’’

24. Par nedzīvojamo telpas iznomāšanu ēkā „Garāžas” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā G.J.

 V.Jablonska- saņemts G. J. iesniegums, kurā lūgts iznomāt nedzīvojamo telpu  ēkā „Garāžas” Bunkas pag.

 

Nekustamais īpašums „Garāžas”, ierakstīts Liepājas tiesas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000490294  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Birutas Baužītes iesniegumu., atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Noslēgt garāžas telpas nomas līgumu G. J., personas kods [:], par telpu ēkā „Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0252 001 par telpu 25.0 m2 platībā (skat. pielikumā izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar zaļu līniju ) garāžas  vajadzībām, nosakot:

2.       Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr.8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.   Noteikt nomas termiņu no 2016.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 31.maijam. 

4.   Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.   Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.   Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. G. J., dzīvojoša[adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446;

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas kasierei, nodokļu administratorei.

 

Pielikumā: 24.pielikumslēmums  ‘’ Par nedzīvojamo telpas iznomāšanu ēkā  „Garāžas” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā G.J.’’ un pielikums pie lēmuma.

25. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Salmiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0192, Virgas pag., Priekules nov.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. un 18.punktu, Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi pašvaldībai piekrītošai nekustamā īpašuma “Salmiņi”, kadastra Nr.6498 004 0192, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0192  0,1494 ha, adrese Dārza iela 7, Purmsāti, Virgas pagastā, Priekules novadā, uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi, NĪLM kods 0601, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401,

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 25.pielikums lēmums  ‘’ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Salmiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0192, Virgas pag., Priekules nov.’’ un pielikums pie lēmuma.

26. Par zemes ierīcības projekta [:], Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 V.Jablonska- pašvaldības dome izskata SIA „Metrum”, reģ.Nr.40003388748, Liepājas biroja vadītājas Ineses Herbstas, iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma [:], Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.

 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.punktu un 11.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt SIA „Metrum”, reģ. Nr.40003388748 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:] , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai.

2.     Atļaut veikt zemes vienības [:], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:] sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 23,24 ha platībā (platība var tikt precizēta) vienu zemes gabalu Nr.2.

3.     Plānotajai zemes vienībai Nr.1 3,26 ha platībā, platība var tikt precizēta, atstāt nosaukumu [:], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

4.     Atdalītajam zemes gabalam 23,24 ha platībā apstiprināt nosaukumu [:] un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 .

5.     Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA „Hansaprojekts”: „Madaras”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

1 eks. SIA „Metrum”: Graudu iela27/29 -315, Liepāja, LV-3412.

 

Pielikumā: 26.pielikumslēmums  ‘’ Par zemes ierīcības projekta [:], Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu’’ un grafiskais pielikums pie lēmuma.

 

27. Par nomas līguma pārtraukšanu ar I.R. un zemes nomas līguma noslēgšanu ar G.A. par zemesgabala nomu Paplakas ielā 28, Priekule, Priekules novads

 V.Jablonska- 26.05.2016. Priekules novada pašvaldībā saņemts I.R. iesniegums , kurā lūgts izbeigt nomu uz zemesgabalu Paplakas ielā 28, Priekulē un uz savstarpējā vienošanās pamata to iznomāt G.A.

 

26.05.2016. Priekules novada pašvaldībā saņemts G.A.iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi Paplakas ielā 28, Priekulē,  garāžas Nr.53 uzturēšanai.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 „Par publiskas personas nomu” 72 punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Pārtraukt ar 13.06.2016.zemes nomas līgumu Nr.19/2009, noslēgtu 30.04.2009.ar I.R. par daļu no zemesgabala Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads 65,28 m2platībā, kadastra apz. 6415 001 0007.
  2. Ar 13.06.2016. noslēgt zemes nomas līgumu ar G.A. uz daļu no Pašvaldībai piederošās zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, kadastra apz.6415 001 0007, 65,28 m2 platībā, garāžas uzturēšanai, nosakot:

 

2.1.Nomas līguma termiņu līdz 12.06.2026.

2.2.Nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

2.3.Noslēdzot nomas līgumu paredzēt , ka pašvaldībai ir tiesības lauzt nomas līgumu, ja uz garāžu, kas atrodas Paplakas ielā 28, Priekule, Priekules novads, pieteiksies mantinieki vai tā tiks reģistrēts zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

2.4.Nomniekam divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

2.5.Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei sagatavot atbilstošu līgumu.

2.6.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.

   

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. I.R. : [adrese], Liepāja, LV-3401;

1 eks. G. A.:[adrese], Priekule, Priekules novads, LV-3434;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

Pielikumā: 27.pielikums – lēmums  ‘’ Par nomas līguma pārtraukšanu ar I.R. un zemes nomas līguma noslēgšanu ar  G.A. par zemesgabala nomu Paplakas ielā 28, Priekule, Priekules novads’’.

 

28. Par platības precizēšanu ēkai Centra katlu māja, Gramzdas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska- izskatam jautājumu par platības precizēšanu ēkai Centra katlu māja, Gramzdas pagastā. Pēc kadastrālās uzmērīšanas ēkas platībā ir 202,9 kvm.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 Precizēt pašvaldības bilancē esošajai ēkai Centra katlu māja (pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr.2115, inventāra Nr.1218-2115)., kadastra apzīmējums 6458 001 0212 001, platību no 214 kvm uz 202,9 kvm.

 Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai.

1 eks. nek. īp. speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 28.pielikumslēmums  ‘’ Par platības precizēšanu ēkai Centra katlu māja, Gramzdas pag., Priekules nov.’’

29. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

  

            Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta otro daļu un Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 67.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); (deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai ikgadējā atvaļinājuma 1.daļu – 2 kalendārās nedēļas no 2016.gada 11.jūlija līdz 2016.gada 24.jūlijam (ieskaitot) par darba periodu no 19.01.2016.-18.01.2017.

2. Izmaksāt Vijai Jablonskai atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas.

 

Pielikumā: 29.pielikumslēmums  ‘’ Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai’’.

 

No sēdes aiziet deputāte Gražina Ķervija un turpmākajā balsošanā nepiedalās.

30. Par nekustamā īpašuma Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu

 V.Jablonska- ar 2014.gada 30.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.20, 8.§) nekustamais īpašums Upes iela 4, Priekulē nodots atsavināšanai, rīkojot mutisku izsoli.

 

A.Mickus- noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nebija reģistrējies.

A.Eveliņš- īpašums ir ļoti sliktā stāvoklī, būtu nepieciešams noskaidrot iepriekšējos nomniekus.

Deputāti vienojas uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei uzdot sameklēt iepriekšējo nomnieku nomas līgumus.

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atzīt nekustamā īpašuma Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050045 pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2.     Rīkot otro mutisko nekustamā īpašuma izsoli ar augšupejošu soli nosacīto cenu pazeminot par 20%.

3.     Apstiprināt otrās mutiskās izsoles sākumcenu 2360 EUR un apstiprināt otrās mutiskās izsoles noteikumus.

4.     Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams - Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Pielikumā: 30.pielikums lēmums  ‘’ Par nekustamā īpašuma Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu’’ un izsoles noteikumi ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,pielikumiem.

31. Par nekustamā īpašuma Jaundāmas, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu

 V.Jablonska- Ar 2016.gada 28.janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.2, 1.) nekustamais īpašums Jaundāmas, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 

A.Mickus- noteiktajā termiņā nebija reģistrējies neviens dalībnieks.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmajai daļai, pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var:

1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem;

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atzīt nekustamā īpašuma Jaundāmas, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580020059 pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2.     Rīkot otro mutisko nekustamā īpašuma izsoli ar augšupejošu soli nosacīto cenu pazeminot par 20%.

3.     Apstiprināt otrās mutiskās izsoles sākumcenu 1736 EUR un apstiprināt otrās mutiskās izsoles noteikumus.

4.     Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams - Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Pielikumā: 31.pielikums – lēmums  ‘’ Par nekustamā īpašuma Jaundāmas, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un atsavināšanas procesaturpināšanu’’ un izsoles noteikumi ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,pielikumiem.

32. Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu

 V.Jablonska- ar 2016.gada 25.februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.4, 22.) nekustamais īpašums Paplakas iela 16A, Priekulē nodots atsavināšanai, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli par nosacīto cenu 4017,98 EUR.

 

A.Mickus- noteiktajā termiņā nebija reģistrējies neviens dalībnieks.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmajai daļai, pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var:

1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem;

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atzīt nekustamā īpašuma Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150010087 pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2.     Rīkot otro mutisko nekustamā īpašuma izsoli ar augšupejošu soli nosacīto cenu pazeminot par 20%.

3.     Apstiprināt otrās mutiskās izsoles sākumcenu 3214,38 EUR un apstiprināt otrās mutiskās izsoles noteikumus.

4.     Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Pielikumā: 32.pielikumslēmums  ‘’ Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesaturpināšanu’’ un izsoles noteikumi ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,pielikumiem.

33. Par R. R. atteikšanos no atlīdzības par darbu pašvaldības komisijās

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts R.R. iesniegums par atteikšanos no atlīdzības par darbu komisijā sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām un medību koordinācijas komisijā, sākot ar 01.07.2016.

 

            Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Pieņemt R.R. atteikšanos no atlīdzības par darbu komisijā sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām un medību koordinācijas komisijā ar 2016.gada 1.jūliju.

 

Lēmums paziņojams:

1)     finanšu nodaļai;

2)     komisijai sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām;

3)     medību koordinācijas komisijai.

                         

Pielikumā: 33.pielikums – lēmums  ‘’ Par R.R. atteikšanos no atlīdzības par darbu pašvaldības komisijās’’.

34. Par platības precizēšanu zemes vienībai Brīvības iela 62, Priekule, Priekules novads

 V.Jablonska- saņemts SIA „Metrum”, reģ.nr. 40003388748, Liepājas biroja vadītājas I.Herbstas  28.06.2016. iesniegums ar lūgumu pieņemt precizējošu lēmumu par konstatēto platību atšķirību nekustamajā īpašumā Brīvības iela 62, Priekulē.

 

              Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            

1.           Precizēt grafisko pielikumu Priekules novada pašvaldības 28.04.2016. lēmumam (protokola Nr.8,22.) „Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Brīvības iela 62, Priekule, Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu uz Priekules novada pašvaldības vārda” (Pielikums).

 

   2. Pēc grafiskā pielikuma precizēšanas nekustamā īpašuma Brīvības iela 62, Priekule, Priekules nov., platību noteikta 0.0714 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas).

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA „Metrum” : Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

Pielikumā: 34.pielikumslēmums  ‘’ Par platības precizēšanu zemes vienībai Brīvības iela 62, Priekule, Priekules novads’’ un grafiskais attēls.