30.05.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.7)

40.§ Par daļu zemes, kadastra apzīmējums 6458 001 0178, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu V[:] B[:]

Priekules novada dome izskatīja V[:] B[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Gramzdas pag., Priekules nov., 24.04.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas  Nr.3-13a/480, par daļu pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0178, iznomāšanu 0,1 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.6458 001 0178; 0,1 ha platībā ar 22.09.2008. lēmumu (prot.Nr.10, 4.§)  piekrīt pašvaldībai.

     Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009., atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt uz 5 gadiem, sākot ar 01.07.2013.,  V[:] B[:], personas kods [:],  daļu pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Gramzdas pag., Priekules nov.,  ar kadastra Nr.6458 001 0178, 0,1 ha kopplatībā saskaņā ar zemes robežu plānu.

Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G[:] B[:].

 

41.§ Par daļu zemes, kadastra apzīmējums 6458 001 0178, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu S[:] B[:]

Priekules novada dome izskatīja S[:] B[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Gramzdas pag., Priekules nov., 13.03.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas  Nr.3-13a/300, par daļu pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0178, iznomāšanu 0,1 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.6458 001 0178; 0,1 ha platībā ar 22.09.2008.  lēmumu (prot.Nr.10, 4.§)  piekrīt pašvaldībai.

     Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009., atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

1. Iznomāt uz 5 gadiem, sākot ar 01.07.2013., S[:] B[:], personas kods [:],  daļu pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra Nr.6458 001 0178,  0,1 ha kopplatībā, saskaņā ar zemes robežu plānu.

Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G[:] B[:].

42.§ Par zemes, apzīmējums kadastrā 6482 003 0021, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu A[:] G[:]

Priekules novada dome izskatīja A[:] G[:], dzīvojoša „Ievieni”, Priekules pag., Priekules nov., 08.04.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas  Nr.3-13/542, par  zemes reformas pabeigšanai paredzētas zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 003 0021 iznomāšanu 1,2 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.6482 003 0021; 2,8 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu Nr.9, paredzēta zemes reformas pabeigšanai.

     Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt uz 1 gadu, sākot ar 01.05.2013.,  A[:] G[:],  personas kods [:],   zemes reformas pabeigšanai paredzētas zemes vienības daļu Priekules pag., Priekules nov., ar apzīmējumu  kadastrā 6482 003 0021, 1,2 ha kopplatībā, saskaņā ar zemes robežu plānu.

Priekules novada domei ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G[:] B[:].

 

43.§ Par zemes „Zvirbulēni”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu A[:] F[:]

Priekules novada dome izskatīja A[:] F[:]  13.03.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13a/299, par  daļu zemes  vienības [adrese] (tagad „Zvirbulēni”), Gramzdas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, 10,0 ha platībā.

     Ar Gramzdas  pagasta padomes 21.11.2007. lēmumu Nr.13, izbeigtas lietošanas tiesības D[:] L[:]  uz zemes vienību [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:]; 16,5 ha platībā un noslēgts nomas līgums.

Ar Priekules novada domes 25.04.2013.  lēmumu (prot.Nr.6.,48.§) no zemes vienības [adrese]atdalīta zemes vienība 10,0 ha platībā un tai piešķirts jauns nosaukums „Zvirbulēni”, no kuras D[:] L[:] atsakās.

     Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009.,  atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt uz 5 gadiem, sākot ar 2013.gada 1.maiju, A[:] F[:] pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ”Zvirbulēni”, Gramzdas pag., Priekules nov. ar kadastra Nr. 6458 002 0277; 10,0  ha kopplatībā saskaņā ar zemes robežas plānu.

Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G[:] B[:].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

 

44.§ Par daļu no zemes “Dārza iela 1”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu V[:] M[:]

Priekules novada dome izskatījusi V[:] M[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Purmsātos, Virgas pagastā, Priekules novadā, 30.04.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes “Dārza iela 1”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6498 004 0095, 0,3 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu 1.24., protokols Nr.10, nekustamais īpašums “Dārza iela 1”, Virgas pag., Priekules nov.,  0,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0095, piekrīt pašvaldībai.

Zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām. Ēku piederība nav noskaidrota. Dzīvojamā māja ir neapdzīvota, zeme neapstrādāta.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

     Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu,  atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt ar 2013.gada 01.jūniju V[:] M[:], personas kods [:], daļu no zemes vienības „Dārza iela 1”,  Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 004 0095 – 0,3 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu (1.pielikums).

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Zemes nomas līgumā iekļaut punktu, ka pašvaldībai ir vienpusējas tiesības lauzt zemes nomas līgumu pirms minētā termiņa, ja mantošanas ceļā ēkas īpašumā iegūst cita persona.

 

4. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M[:] K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

5. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

6. Pieņemto lēmumu nosūtīt V[:] M[:], [dzīvesvieta], Purmsāti, Virgas pag., Priekules novads.

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

45.§ Par daļu no zemes „Lāčplēši ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu Dz[:] U[:]

Priekules novada dome izskatījusi Dz[:] U[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Bunka, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 09.05.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Lāčplēši”,  Bunkas pagastā, Priekules novadā,  0,02 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0201, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Lāčplēši” ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.14  ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, kas nosaka, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

     Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt Dz[:] U[:], personas kods [:], zemes gabalu  0,02  ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Lāčplēši, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0201, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms Dz[:] U[:], [dzīvesvieta], Bunka,  Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

46.§ Par daļu no zemes „Krasta iela 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu T[:] Ķ[:]

Priekules novada dome izskatījusi T[:] Ķ[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Bunka, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 09.05.2013. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/546) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Krasta iela 3”,  Bunkas pagastā, Priekules novadā, 0,01 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza vajadzībām.

     Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Krasta iela 3” ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.93, žurnāls Nr.1429 (1998).

     Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. prot.Nr.17,7.§) 10.punktu, kas nosaka, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

     Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt T[:] Ķ[:], personas kods [:], zemes gabalu  0,01 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Krasta iela 3 , Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.  Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms T[:] Ķ[:] :[dzīvesvieta], Bunka,  Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

47.§ Par daļu no zemes „Krasta iela 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu R[:] S[:]

Priekules novada dome izskatījusi R[:] S[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Bunka , Bunkas pagastā, Priekules novadā, 13.05.2013. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/569) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Krasta iela 3”, Bunkas pagastā, Priekules novadā,  0.07 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza vajadzībām.

     Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

     Nekustamais īpašums „Krasta iela 3” ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.93, žurnāls Nr.1429 (1998).

     Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. prot.Nr.17,7.§) 10.punktu, kas nosaka, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

     Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt R[:] S[:], personas kods [:], zemes gabalu  0,07 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Krasta iela 3, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:]

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms R[:] S[:] :[dzīvesvieta] ,Bunka,  Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

48.§ Par daļu no zemes „Krasta iela 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu L[:] P[:]

     Priekules novada dome izskatījusi L[:] P[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Bunka, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 15.05.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Krasta iela 3”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 0,035 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza vajadzībām.

     Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Krasta iela 3” ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.93, žurnāls Nr.1429 (1998).

     Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 10.punktu, kas nosaka, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

     Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 

1. Iznomāt L[:] P[:], personas kods [:], zemes gabalu   0.,035 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Krasta iela 3, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:]

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms L[:] P[:], [dzīvesvieta], Bunka,  Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

49.§ Par zemes „Pie Robežniekiem”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu ZS ‘’Sudrabkalni’’

Priekules novada domē saņemts ZS ‘’Sudrabkalni’’, reģ.Nr.42101014341,  īpašnieces E[:] V[:],  dzīvojošas [dzīvesvieta], Bunkas pagasts, Priekules novads, 10.04.2013. iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu  „ Pie Robežniekiem” 1,10 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 006 0122, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības  vajadzībām.

     Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

     Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums „Pie Robežniekiem” ar kadastra Nr.6446 006 0122,  1.7 ha kopplatībā ieskaitīts zemēs zemes reformas pabeigšanai.

     Zemes gabals „Pie Robežniekiem” ir neapbūvēts.

     Ar Priekules novada domes 27.12.2012. lēmumu Nr.17,72.§ ZS [:] nekustamais īpašums „Pie Robežniekiem”, Bunkas pagasts, Priekules novads,  kadastra apzīmējumu 6446 006 0122, iznomāts uz vienu gadu, nomas līgums Nr.3-36B/7-2013, reģistrēts Bunkas pagasta pārvaldē 18.04.2012, nomas līgums slēgts līdz 17.04.2013.

     Par šo zemes gabalu ZS ‘’Sudrabkalni’’ maksā NĪN nodokli un nomas maksu.

     Nomas līgums izbeidzies  17.04.2013.

     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un Ministru kabineta 31.05.2010. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu: „neapbūvēta zemesgabala iznomātājs nosaka nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

     Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar ZS ‘’Sudrabkalni’’,  reģistrācijas Nr.42101014341, attiecībā uz zemes gabalu 1,10 ha platībā ar nosaukumu Pie Robežniekiem”, Bunkas pag. ,Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 006 0122, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici. Mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības pieskaitot PVN.

       Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par 3-36B/7-2013 zemes nomas līguma pagarināšanu. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu vienošanās slēgšanai, šis lēmums par 3-36B/7-2013  zemes nomas līguma pagarināšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:]

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms ZS ‘’Sudrabkalni’’ īpašniecei E[:] V[:], [dzīvesvieta], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

50.§ Par zemes „Ozolaine”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu ZS ‘’Dzelmes’’

     Priekules novada dome izskatījusi Dz[:] Z[:], ZS ‘’Dzelmes’’ īpašnieces, dzīvojošas [:], Bunka,  Bunkas pagastā, Priekules novadā, 15.05.2013. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/579) ar lūgumu iznomāt ZS [:] zemes vienību „Ozolaine”, Bunkas pag., Priekules nov.,  1,1 ha platībā, ganību  vajadzībām.

     Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

    

     Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14,  nekustamais īpašums „Ozolaine”, Bunkas pag., Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0179,  1,1 ha kopplatībā ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

    

     Zemes gabals „Ozolaine” ir neapbūvēts.

    

     Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. prot. Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

    

     Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt             ZS ‘’Dzelmes’’, reģ. Nr.42101005090, zemes vienību „Ozolaine”, Bunkas pag., Priekules nov.,  1,1 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0179, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas    maksai nomnieks maksā  pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmuma izraksts nosūtāms ZS ‘’Dzelmes’’ īpašniecei [:] Z[:], [dzīvesvieta], Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

51.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu ZS ‘’Dzelmes’’

Priekules novada dome izskatījusi ZS „Dzelmes” īpašnieces Dz[:] Z[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Bunka,  Bunkas pagastā, Priekules novadā, 18.04.2013. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/462) ar lūgumu iznomāt ZS „Dzelmes” zemes vienību „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki ” ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0208, 1,3 ha platībā, ganību  vajadzībām.

     Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

     Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, prot. Nr.14,  nekustamais īpašums „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

     Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. prot. Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

    

     Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt             ZS „Dzelmes”, reģ. Nr.42101005090, zemes vienību „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., 1,3 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0208, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas    maksai nomnieks maksā  pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmuma izraksts nosūtāms ZS „Dzelmes” īpašniecei Dz[:] Z[:], [dzīvesvieta] , Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

52.§ Par nekustamo īpašumu „Paplakas barona mežs”, „Kaspariņi” un „Mazsīļi” Virgas pag., Priekules nov., apvienošanu un platības precizēšanu

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:]  29.04.2013. iesniegumu ar lūgumu apvienot pašvaldībai piekrītošos nekustamos īpašumus ar nosaukumu „Paplakas barona mežs” 1,8 ha platībā, kadastra Nr.6498 002 0188, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 002 0188, „Kaspariņi” 0,13 ha lielā platībā, kadastra Nr.6498 002 0154, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 002 0154 un nekustamo īpašumu „Mazsīļi” 0,1 ha platībā, kadastra Nr.6498 002 0359, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 002 0359, Virgas pag., Priekules nov., vienā īpašumā, piešķirot nosaukumu  „Paplakas barona mežs” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101. Kā arī precizēt platību no 2,03 ha uz 1,58 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienības „Paplakas barona mežs” 1,8 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0188, „Kaspariņi” 0,13 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0154, „Mazsīļi” 0,1 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0359 ir pašvaldībai piekrītošas ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.24.§, protokols Nr.10.

Zemes vienības „Kaspariņi” un „Mazsīļi”, Virgas pagastā robežojas ar zemes vienību „Paplakas baronu mežs”. 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem  zemes vienības „Paplakas barona mežs”, kadastra apzīmējums 6498 002 0188, platība ir 1,8 ha. Dabā zemes platība ir 1,35 ha.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

     Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 19.panta 4.punktu,  kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem kadastra informācijas sistēmā drīkst  apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

1.    Apvienot nekustamos īpašumus „Paplakas barona mežs”, kadastra Nr.6498 002 0188, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 002 0188, „Kaspariņi”, kadastra Nr.6498 002 0154, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 002 0154 un „Mazsīļi”, kadastra Nr. 6498 002 0359, Virgas pag., Priekules nov., vienā īpašumā ar nosaukumu „Paplakas barona mežs”, saskaņā ar grafisko pielikumu. Apvienotajai zemes vienībai atstājot kadastra apzīmējumu 6498 002 0188.

 

2.    Precizēt kopplatību no 2,03 ha uz 1,58 ha.

 

3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

53.§ Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja SIA Metrum Liepājas biroja 08.05.2013.  iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-06/367, par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām „Nodegu skola”, Priekules  pag., Priekules novadā.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmo daļu, Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa.

     Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija  noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība ” un likuma „Par pašvaldībām”,  21. panta 1. daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

   

1. Noteikt zemes vienības „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov.,  daļām (nomām) ar apzīmējumiem  kadastrā 6482 006 0187 8002 un 6482 006 0187 8003 sekojošu zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001, pielikumā situācijas plāni.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

 

54.§ Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai [adrese] Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja A[:] L[:], K[:] L[:] un B[:] K[:] 21.03.2013.  iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/345, par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai [adrese], Priekules  pag., Priekules novadā.

 

Konstatēts, ka zemes vienības [adrese] pašreizējais lietošanas mērķis neatbilst situācijai dabā.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmo daļu, Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa.

                

     Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija  noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība ” un likuma „Par pašvaldībām”, 21. panta 1. daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

   

1. Mainīt zemes vienībai [adrese], Priekules pag., Priekules nov., ar apzīmējumu kadastrā [:], daļai zemes no  zemes lietošanas mērķa - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, uz vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0701, platība 0,49 ha, un daļai uz zemi uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, platība 0,69 ha, pielikumā situācijas plāns.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

 

55.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu apbūvētam zemesgabalam „Rūķīši”, Bunkas pag., Priekules nov.

Apbūvētam zemesgabalam Bunkas pagastā, „Rūķīši”, kadastra numurs 6446 001 0298, nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0902- Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve.

Uz zemesgabala atrodas viendzīvokļa dzīvojamā māja un palīgceltnes.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Rūķīši”, Bunkas pag., Priekules nov., kas sastāv no viena zemesgabala 0,19 ha platībā, viendzīvokļa dzīvojamās mājas un palīgceltnes, ir nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda. Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 194. Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma datums 07.04.2000. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 :”Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, ja noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālai izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Bunkas pagasta apbūves noteikumiem.

     Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 ”Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.un 18.punktu, 2013.gada 16.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Mainīt Priekules novada pašvaldībai piederošam apbūvētam zemesgabalam Bunkas pagastā, „Rūķīši”, kadastra numurs 6446 001 0298  ar platību 0,19 ha,    lietošanas mērķi no  0902- Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve uz –Individuālo dzīvojamo māju apbūve –kods 0601.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

Lēmums izsūtāms:

3.1. - 1.eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai

3.2. - 1.eks. Attīstības plānošanas nodaļai

 

56.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam [adrese], Priekules pag., Priekules nov.

     Priekules novada dome izskatīja Dz[:] S[:],  dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., kas ir A[:] S[:] pilnvarotā persona (Pilnvara, izdota 25.04.2013., Alsungas novada bāriņtiesā, Nr.32)30.04.2013.  iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/508,par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

     Īpašums [adrese], Priekules pagastā Priekules novadā, 46,6 ha platībā ir reģistrēts 15.02.1999. Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.160.  Tā īpašnieks ir A[:] S[:].

     Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktam, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot. Nr.17,45.§.), atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašumam  [adrese], Priekules pag., Priekules nov.,  46,6 ha kopplatībā, kadastra Nr.64820060094.

 

2. No nekustamā īpašuma [adrese], Priekules  pagastā, Priekules novadā, atdalīt 1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], 6,5 ha platībā.

3. No 2. zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 40,1 ha atdalīt zemes vienību 36,8 ha platībā, vairāk vai mazāk, kā  izradīsies pēc uzmērīšanas dabā, saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas.

 

57.§ Par nosaukuma [adrese] piešķiršanu Dz[:] J[:] mantotai zemei Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Dz[:] J[:], personas kods [:], dzīvojoša Ventspils novadā, Usmas pagastā, [dzīvesvieta], 16.05.2013. iesniegumu (reģ. Nr.3-13/593), ar lūgumu piešķirt mantotai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:],  nosaukumu [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā. .

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 16.01.2012. Centrālās zemes komisijas lēmumu (atzinumu)  „Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Nr.8517”, Dz[:] J[:] atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Bunkas pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:].

 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam, nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 

Pa Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

    

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, kas sastāv no Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Bunkas pagasta padomes 16.08.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Bunkas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un 08.03.2012.gada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.[:], zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:],  nosaukumu [adrese], Bunkas pag., Priekules nov..

 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam [adrese], ar kadastra Nr.[:], zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu [:], zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt : Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un Dz[:] J[:], [dzīvesvieta], Usmas pagasts, Ventspils novads LV-3619.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

58.§ Par reālservitūta Bunkas pag., Priekules nov. – ceļa servitūta līguma slēgšanu ar ZS „Runti un V[:] A[:]

Priekules novada dome izskatījusi I[:] L[:]  16.05.2013. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/594) ar lūgumu atļaut slēgt reālservitūta līgumus ar fiziskām personām, uz kuru īpašuma atrodas servitūtu ceļš .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Lai Bunkas pagasta pārvalde varētu apsaimniekot ceļa posmu, kas šķērso Priekules novada Bunkas pagasta ZS „Runti” nekustamo īpašumu „Jaunie Grimsti” ar kadastra Nr. 6446 003 0064, A[:] V[:] nekustamo īpašumu [adrese] ar kadastra Nr.[:], nepieciešams noslēgt līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu ar augstāk norādītajiem nekustamo īpašumu īpašniekiem. Ceļa sākums ZS „Runti” īpašumā  „Jaunie Grimsti” ar kadastra Nr.6446 003 0064, tālāk šķērsojot A[:] V[:] nekustamo īpašumu [adrese] ar kadastra Nr.[:], kur servitūts  norādīts par labu nekustamajam īpašumam [adrese] ar kadastra  Nr. [:] un noslēdzas minētajā nekustamajā īpašumā.

     Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14. Panta pirmās daļas 2.punktu 21.panta 27.punktu, Civillikuma 1231. panta pirmās daļas 3.punktu, I.Lācītes iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Slēgt nomas līgumus ar:

 

1.1                                    ZS „Runti”, nekustamā īpašuma „Jaunie Grimsti”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6446 003 0064, īpašnieku A[:] K[:], par ceļa reālservitūta nodibināšanu, saskaņā ar pielikumu (Nr.1) nosakot servitūta ceļa platumu 4.5 metri un ceļa garumu   445   m.

 

1.2                        V[:] A[:], [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.[:] īpašnieci, par ceļa reālservitūta nodibināšanu, saskaņā ar pielikumu (Nr.2) nosakot servitūta ceļa platumu 4.5  metri un ceļa garumu   400 m.

 

2. Līgumu sagatavošanu un noslēgšanu, kā arī  kontroli par lēmuma izpildi uzticēt Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam E[:] D[:].

 

3. Reģistrētos nomas līgumus reģistrēt Liepājas zemesgrāmatu nodaļā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

59.§ Grozījumi Priekules novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumā (prot. Nr.6) 66.§ „Par konkursa „Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā” vērtēšanas rezultātu apstiprināšanu”

Sakarā ar to, ka I[:] B[:] atsauc savu projekta iesniegumu, iespējams apstiprināt finansējumu projektam, kurš vērtējumā saņēmis nākošo augstāko punktu skaitu.            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. SvītrotPriekules novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumā (prot.Nr.6)  66.§ „Par konkursa „Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā” vērtēšanas rezultātu apstiprināšanu” 6.punktu.

 

2. Papildināt Priekules novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu (prot.Nr.6)  66.§ „Par konkursa „Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā” vērtēšanas rezultātu apstiprināšanu” ar 9. punktu sekojošā redakcijā:

„9. Apstiprināt  Gramzdas pagasta pārvaldes  projektam “Gramzdas pagasta jaunieši – aktīvākai sabiedriskai dzīvei Gramzdas pagastā” BJA 2013/6 – 21,6 punktus un pašvaldības finansējumu Ls 389,50.

     Pretendentam līgumu ar Priekules novada domi par finansējuma piešķiršanu jānoslēdz līdz 2013.gada 15.jūnijam”.