30.05.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.7)

21.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu A[:] S[:]

2013.gada 29.aprīlī (reģ. Nr.3-13/502) saņemts A[:] S[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Priekules pag., Priekules nov., iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma atvieglojumus 50% apmērā  no 2013.gada aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par nekustamo īpašumu [adrese], Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 009 0049.

A[:] S[:]   aprūpē ir nepilngadīgi bērni: M[:] S[:], dzimusi 19.06.1998.,  A[:] S[:], dzimusi 28.07.2001., L[:] S[:], dzimis 04.01.2006. un A[:] S[:], dzimis 21.06.2011., kuru deklarētā dzīvesvieta ir [dzīvesvieta], Priekules pag., Priekules nov. (Saskaņots ar Iedzīvotāju reģistra datiem 15.05.2013.).

A[:] S[:]  iesniegums atbilst likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmās daļas otram prim pantam un Pārejas noteikumu 50.punkta noteikumiem.

     Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, A.Siseņa iesniegumu, 2013.gada 21.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Samazināt nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50% no aprēķinātās nodokļa summas 2013.gadam, A[:] S[:], personas kods [:], par dzīvojamo māju [adrese], Priekules pag, Priekules nov. (kadastra numurs [:]) un tai piekrītošo zemi.

 

2. Lēmums nosūtāms :

2.1. 1 eks.A[:] S[:],[adrese], Priekules pag, Priekules nov., LV-3434,

2.2. 1 eks. Priekules novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei (G[:] B[:].

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

22.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A[:] O[:] par nekustamo īpašumu [adrese], Bunkas pag., Priekules nov.

1. 2010.gada 29.aprīļa Domes sēdē tika pieņemts lēmums (prot.Nr.8, 27.§) piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 430,73 apmērā no A[:] O[:], personas kods [:],  par viņas bijušo īpašumu [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā.

2. 2012.gada novembrī minētais lēmums tika iesniegts izpildei zvērinātai tiesu izpildītājai A[:] B[:].

3. 2013.gada 26.martā Priekules novada dome saņēma piedzīto nekustamā īpašuma nodokli    Ls 432,79 apmērā.

4. 2013.gada 8.aprīlī A[:] O[:] uz viņas deklarēto adresi [dzīvesvieta], Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456, tika nosūtīts atgādinājums (reģ.Nr.3-06/406) par atlikušo nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 91,99 un aicinājums līdz 2013.gada 30.aprīlim to samaksāt.

5. Laikā no 2013.gada 8.aprīļa līdz 2013.gada 30.maijam no A[:] O[:] nav saņemta samaksa par nekustamā īpašuma nodokli īpašumam [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā.

6. 2013.gada 30.maijā atlikusī nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa par zemes īpašumu [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā par laiku no 2008.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.maijam ir sekojoša:

6.1. nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –    Ls 51,67;

6.2. nokavējuma nauda –                                       Ls 41,67;

6.3. KOPĀ                                                                       Ls 93,34

                                                     (Deviņdesmit trīs lati, 34 santīmi).

 

     Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A[:] O[:], personas kods [:], dzīvesvietas adrese: [dzīvesvieta], Aizpute, Aizputes novads, LV-3456,atlikušonekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā par laika periodu no 2008.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.maijam, sekojoši:

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma par laiku līdz 2009.gada 30.janvārim       -                                                                                               Ls 51,67;

1.2. nokavējuma nauda par laiku līdz 2013.gada 30.maijam –         Ls 41,67;

1.3. KOPĀ                                                                                               Ls 93,34

                                                                      (Deviņdesmit trīs lati, 34 santīmi).

 

 

2. Piedziņu vērst uz nodokļu parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

 

3. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada domes, reģ. Nr.90000031601,  SWEDBANK kontā Nr.LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

4. Lēmumu nosūtīt izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

23.§ Par A[:] U[:] atteikšanos no daļas zemes [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., nomas

Priekules novada dome izskatījusi A[:] U[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., 17.04.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/459) par atteikšanos no zemes [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums [:], 0,7 ha platībā,  nomas.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 

Kalētu pagasta padome A[:] U[:] iznomājusi pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu  ar nosaukumu [adrese], Kalētu pag., Priekules nov.,  0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], un noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.195 ar termiņu līdz 31.12.2015.

A[:] U[:] labprātīgi atsakās no turpmākās zemes [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:], nomas un lūdz pārtraukt noslēgto zemes nomas līgumu ar Nr.195.

     Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt ar 2013.gada 30.aprīli A[:] U[:], personas kods [:], 05.01.2006. zemes nomas līgumu Nr.195 par zemes [adrese], Kalētu pag., Priekules nov.,  0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], iznomāšanu.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M[:] K[:].

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt A[:] U[:], [dzīvesvieta], Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

24.§ Par A[:] A[:] atteikšanos no daļas zemes [adrese] Kalētu pag., Priekules nov., nomas

Priekules novada dome izskatījusi A[:] A[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., 02.05.2013. iesniegumu par atteikšanos no 3 ha zemes [adrese], kadastra apzīmējums [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, nomas, saskaņā ar grafisko pielikumu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 26.07.2012. lēmumu Nr.20.§, protokols Nr.9, A[:] A[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:], un piešķirtas zemes pirmnomas tiesības. 

Priekules novada dome 2012.gada 31.augustā A[:] A[:] iznomājusi,  kā pirmnomas personai, zemes vienību  ar nosaukumu [adrese], Kalētu pagastā, Priekules nov., 12,0 ha platībā, kadastra apzīmējums [:],  un tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.3-36K/12-2012 ar termiņu līdz 31.12.2022.

A[:] A[:] vēlas atteikties no 3 ha zemes [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., nomas, jo šo zemes daļu pats neapstrādā.

     Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt ar 2013.gada 31.maiju A[:] A[:], personas kods [:], zemes nomas tiesības uz 3 ha zemes [adrerse],  Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:], nomu, saskaņā ar grafisko pielikumu (pielikumā).

2. Veikt grozījumus 31.08.2012. noslēgtajā lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.3-36K/12-2012 atbilstoši lēmuma 1.punktam.

 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M[:] K[:].

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt A[:] A[:], [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

25.§ Par zemes nomu daļā no Brīvības iela 14 un Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., O[:] Z[:]

2013.gada 17.aprīlī (reģistrācijas Nr.3-13/464) Priekules novada pašvaldībā saņemts O[:] Z[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi pļaujamo platību un sakņu dārza ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas  Brīvības ielā 14, Priekulē, 3060 m² platībā un Aizputes ielā 30, Priekule,  810  m² platībā.

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai – nomas maksa 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2013.gada 16.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Oskara Ziņģa iesniegumu,  atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Ar 2013.gada 1.jūniju noslēgt zemes nomas līgumu ar O[:] Z[:], dzīvojošu [dzīvesvieta], Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., par zemes nomu daļā no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala (kadastra apzīmējums 6415 002 0078) Aizputes iela 30, Priekule, 810 m² platībā un daļā no Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala Brīvības iela 14, Priekule, (zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 002 0085 ), 3060 m² platībā, saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.1), pļaujamām platībām un sakņu dārza ierīkošanai, nosakot:

1.1.           Nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

1.2.           Nomas līguma termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumu. 

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

            3.1. O[:] Z[:]: [dzīvesvieta], Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484,

     3.2.  Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

25.§ Par zemes nomu daļā no Brīvības iela 14 un Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., O[:] Z[:]

2013.gada 17.aprīlī (reģistrācijas Nr.3-13/464) Priekules novada pašvaldībā saņemts O[:] Z[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi pļaujamo platību un sakņu dārza ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas  Brīvības ielā 14, Priekulē, 3060 m² platībā un Aizputes ielā 30, Priekule,  810  m² platībā.

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai – nomas maksa 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2013.gada 16.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Oskara Ziņģa iesniegumu,  atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Ar 2013.gada 1.jūniju noslēgt zemes nomas līgumu ar O[:] Z[:], dzīvojošu [dzīvesvieta], Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., par zemes nomu daļā no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala (kadastra apzīmējums 6415 002 0078) Aizputes iela 30, Priekule, 810 m² platībā un daļā no Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala Brīvības iela 14, Priekule, (zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 002 0085 ), 3060 m² platībā, saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.1), pļaujamām platībām un sakņu dārza ierīkošanai, nosakot:

1.1.           Nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

1.2.           Nomas līguma termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumu. 

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

            3.1. O[:] Z[:]: [dzīvesvieta], Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484,

     3.2.  Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

26.§ Par zemes nomu daļā no zemes Liepājas iela 13A, un Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., N[:] [:], R[:] M[:], M[:] B[:]

2013.gada 22.aprīlī (reģistrācijas Nr.3-13/471) Priekules novada pašvaldībā saņemts N[:] B[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. Nomas zeme atrodas Liepājas ielā 20, Priekulē, 1149 m² platībā un Liepājas ielā 13A, Priekulē, 50 m² platībā.

2013.gada 25.aprīlī (reģistrācijas Nr. 3-13/490) Priekules novada pašvaldībā saņemts R[:] M[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārzu ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas Liepājas ielā 13A, Priekule, 300 m² platībā.

2013.gada 9.maijā (reģistrācijas Nr.3-13/556) Priekules novada pašvaldībā saņemts M[:] B[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārzu ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas Liepājas  ielā 13A, Priekule,   74,4 m² platībā. 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai -  nomas maksa ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2013.gada 16.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, N[:] B[:], R[:] M[:], M[:] B[:]  iesniegumu,   atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Iznomāt zemi, sakņu dārzu ierīkošanai, no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 001 00,  Liepājas iela 13A, Priekule:

     1.1. N[:] B[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], Priekule, 50 m² platībā, kas apzīmēts ar Nr. 98, (pielikums Nr.1), nosakot:

1.1.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.1.2. nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.maija līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

     1.2. R[:] M[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], Priekule, 300 m² platībā, kas apzīmēts ar Nr. 58,  (pielikums Nr. 2), nosakot:

1.2.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.2.2. nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.maija līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

     1.3. M[:] B[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], Priekule, 74.4m² platībā , kas apzīmēts ar Nr. 97 (pielikums Nr. 3), nosakot:

1.3.1.  nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.3.2.  nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.maija līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V[:]  R[:] divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumu. 

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

     3.1. N[:] B[:],[dzīvesvieta],  Priekule, Priekules nov., LV-3434,                        3.2.R[:] M[:],[dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-  3434,

     3.3. M[:] B[:],[dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434,

3.4. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

27.§ Par zemes nomu daļā no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., R[:] L[:]

     2013.gada 26.aprīlī (reģistrācijas Nr.3-13/ 495) Priekules novada pašvaldībā saņemts R[:] L[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārzu ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas Liepājas  ielā 13A, Priekule, 785 m² platībā.

     2011.gada 11.maijā starp Priekules novada domi un R[:] L[:] tika noslēgts zemes noma slīgums Nr.3-36/18-2011 par daļu no zemesgabala Liepājas ielā 13A, Priekule, apzīmējums kadastrā 6415 001 0075 ; 785 m² platībā sakņu dārza ierīkošanai. Zemes nomas līguma termiņš ir līdz 2013.gada 30.aprīlim.

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai – nomas maksa 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2013.gada 16.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Rutas Laures iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 2011.gada 11.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.3-36/18-2011 ar R[:] L[:] par   Priekules novada pašvaldībai piederošā zemes vienības daļas nomu 785 m² platībā,  Priekulē, Liepājas ielā 13A, kadastra apzīmējums  6415 001 0075, sakņu dārza vajadzībām, saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.1), nosakot:

1.1.           Nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

1.2.           Nomas līguma termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu vienošanos. 

 

3.Pieņemto lēmumu nosūtīt:

     3.1.   R[:] L[:],[dzīvesvieta],  Priekule, Priekules nov., LV-3434,

3.2.  Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

28.§ Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A un Aizputes iela 3B, Priekule, Priekules nov., V[:] L[:], R[:] J[:]

2013.gada 15.maijā  (reģistrācijas Nr. 3-13/581) Priekules novada pašvaldībā saņemts  V[:] L[:], personas kods [:], iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. Nomas zeme atrodas Liepājas ielā 13A, Priekulē, 200 m² platībā un Aizputes ielā  3B, Priekulē, 280  m² platībā.

2013.gada 15.maijā (reģistrācijas Nr. 3-13/552) Priekules novada pašvaldībā saņemts R[:] J[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārzu ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas Liepājas ielā 13A, Priekule, 100 m² platībā, kas apzīmēts kā dārziņš ar Nr.69.

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai- nomas maksa ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2013.gada 16.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, V[:] L[:], R[:] J[:],  iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Iznomāt zemi, sakņu dārzu ierīkošanai, no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 001 00,  Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov.:

     1.1.  V[:] L[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], Priekule,  200 m² platībā, kas apzīmēts ar Nr.31 , (pielikums Nr.1), nosakot:

1.1.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.1.2.  nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.maija līdz 2016.gada 30.aprīlim.

 

     1.2. R[:] J[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], Priekule, 100 m² platībā, kas apzīmēts ar Nr.69,  (pielikums Nr. 2), nosakot:

1.2.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.2.2.  nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.maija līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

2.  Iznomāt V[:] L[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], Priekule, zemi - daļu no rezerves zemes fonda, kas atrodas Aizputes ielā 3B, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 008 0009,  sakņu dārzu ierīkošanai 280 m²,saskaņā ar pielikumu,  nosakot:

2.1.  nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

2.2. nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.aprīlim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumu. 

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

     3.1.  V[:] L[:] ,[dzīvesvieta],  Priekule, Priekules nov., LV-3434,

     3.2.  R[:] J[:] [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434,

3.3.  Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:].

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

29.§ Par zemes nomu daļā no zemes Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., N[:] B[:], A[:] Š[:], H[:] R[:], S[:] M[:]

2013.gada 22.aprīlī (reģistrācijas Nr.3-13/471) Priekules novada pašvaldībā saņemts N[:] B[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. Nomas zeme atrodas Liepājas ielā 20, Priekulē, 1149 m² platībā un Liepājas ielā 13A, Priekulē, 50 m² platībā.

2013.gada 25.aprīlī (reģistrācijas Nr.3-13/494) Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] Š[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārzu ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas Liepājas ielā 20, Priekule, 324,4 m² platībā.

2013.gada 7.maijā (reģistrācijas Nr.3-13/533) Priekules novada pašvaldībā saņemts H[:] R[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārzu ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas Liepājas  ielā 20, Priekule, 490 m² platībā.

2013.gada 7.maijā (reģistrācijas Nr. 3-13/534) Priekules novada pašvaldībā saņemts S[:] M[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārzu ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas Liepājas  ielā 20, Priekule,  790  m² platībā.

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai- 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2013.gada 16.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, N[:] B[:], A[:] Š[:], H[:] R[:], S[:] M[:] iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Iznomāt zemi, sakņu dārzu ierīkošanai, no rezerves zemes fonda zemes, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, zemes vienības adrese: Liepājas iela 20, Priekule:

     1.1. N[:] B[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], Priekule, 1149 m² platībā (saskaņā ar pielikumu Nr.1), nosakot:

1.1.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.1.2. nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.aprīlim.

     1.2. A[:] Š[:], dzīvojošam [dzīvesvieta], Priekule, 342.4 m² platībā (saskaņā ar pielikumu Nr. 2), nosakot:

1.2.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.2.2. nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.aprīlim.

     1.3. H[:] R[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], Priekule, 490m² platībā (saskaņā ar pielikumu Nr. 3), nosakot:

1.3.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.3.2. nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.aprīlim.

1.4.S[:] M[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], Priekule, 790 m² platībā (saskaņā ar pielikumu Nr. 4), nosakot:

1.4.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.4.2. nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.aprīlim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V[:]  R[:] divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumus. 

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

3.1. N[:] B[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV- 3434;

3.2. A[:] Š[:],  dzīvojošam [dzīvesvieta],  Priekule, Priekules nov.,  LV- 3434;

3.3. H[:] R[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

3.4. S[:] M[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

3.5. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

30.§ Par zemes nomu daļā no zemes Lāčplēša iela 4A, Priekule, Priekules nov., D[:] M[:]

2013.gada 25.aprīlī (reģistrācijas Nr.3-13/491) Priekules novada pašvaldībā saņemts D[:] M[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārzu ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas Lāčplēša ielā 4A, Priekule, 1408 m² platībā.

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai - nomas maksa ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2013.gada 16.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, D[:] M[:] iesniegumu,  atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Ar 2013.gada 1.jūniju noslēgt zemes nomas līgumu ar D[:] M[:], dzīvojošu [:], Priekule, par zemes nomu no valsts rezerves zemes fonda, kuras adrese ir Lāčplēša iela 4A, Priekule (zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 006 0012), 1408 m² platībā, saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.1), sakņu dārza vajadzībām, nosakot:

1.1.           Nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

1.2.           Nomas līguma termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumu. 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

      3.1. D[:] M[:], [dzīvesvieta],  Priekule, Priekules nov., LV-3434,

 3.2. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:].R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

31.§ Par zemes nomu daļā no zemes Pumpura iela 3A, Priekule, L[:] N[:]

2013.gada 22.aprīlī (reģistrācijas Nr.3-13/472) Priekules novada pašvaldībā saņemts L[:] N[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas Pumpura ielā 3A, Priekule, 868 m² platībā.

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai- 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2013.gada 16.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, L[:] N[:] iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Ar 2013.gada 1.jūniju noslēgt zemes nomas līgumu ar L[:] N[:], dzīvojošu [dzīvesvieta], Priekule, par zemes nomu no valsts rezerves zemes fonda, kuras adrese ir Pumpura iela  3A, Priekule (zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 006 0037 ), 868  m² platībā, saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.1), sakņu dārza ierīkošanai, nosakot:

1.1.           Nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā; 

1.2.           Nomas līguma termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumu. 

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

     3.1.  L[:] N[:]  ,[dzīvesvieta],  Priekule, Priekules nov.,   LV- 3434,

3.2.  Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

32.§ Par zemes nomu daļā no zemes Brīvības iela 57A, Priekule, Priekules nov., Z[:] P[:]

2013.gada 7.maijā (reģistrācijas Nr.3-13/441) Priekules novada pašvaldībā saņemts Z[:] P[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārzu ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas Brīvības ielā 57A, Priekule, Priekules nov., 600 m² platībā.

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai – nomas maksa ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2013.gada 16.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Z[:] P[:] iesniegumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Ar 2013.gada 1.jūniju noslēgt zemes nomas līgumu ar Z[:] P[:], dzīvojošu [dzīvesvieta], Priekule, par zemes nomu no valsts rezerves zemes fonda, kuras adrese ir Brīvības iela 57A, Priekule, Priekules nov., (zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 004 0076 ),  600 m² platībā, saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.1), sakņu dārza ierīkošanai, nosakot:

1.1.           Nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

1.2.           Nomas līguma termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumu. 

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

     3.1.  Z[:] P[:], [dzīvesvieta],  Priekule, Priekules nov., LV-3434,

3.2.  Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

33.§ Par zemes nomu daļā no zemes Smilšu iela 1A, Priekule, Priekules nov., S[:] L[:], S[:] G[:], L[:].L[:]-S[:]

Pamatojoties uz S[:] L[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule  09.05.2013. iesniegumu (saņemts Priekules novada pašvaldībā  09.05.2013. reģ. Nr.3-13/ 553), S[:] G[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule 08.05.2013. iesniegumu (saņemts Priekules novada pašvaldībā 09.05.2013. reģ. Nr.3-13/557), un L[:] L[:]-S[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, iesniegumu (saņemts Priekules novada pašvaldībā 09.05.2013. reģ. Nr.3-13/555) par zemes nomu mazdārziņu ierīkošanai, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai - nomas maksa ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2013.gada 16.maija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt S[:] L[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], Priekule, daļu no valstij piekrītoša zemesgabala Smilšu iela 1A, Priekule, Priekules nov.,  kadastra numurs 6415 006 0057 , 555 m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai (skat. pielikumu Nr.1), nosakot:

1.1. nomas līguma termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim,

1.2. nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam  likumos noteiktos nodokļus. 

 

2. Iznomāt S[:] G[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], Priekule, daļu no valstij piekrītoša zemesgabala Smilšu iela 1A, Priekule, Priekules nov.,  kadastra numurs 6415 006 0057, 418  platībā (skat. pielikumu Nr. 2), sakņu dārza ierīkošanai, nosakot:

2.1.  nomas līguma termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

2.2. nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Iznomāt L[:] L[:] –S[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], Priekule daļu no valstij piekrītoša zemesgabala Smilšu iela 1A, Priekule, Priekules nov.,  kadastra numurs 6415 006 0057, 415 m² platībā (skat. pielikumu Nr. 3), sakņu dārza ierīkošanai, nosakot:

3.1.  nomas līguma termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

3.2. nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

4. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] divu mēnešu laikā sagatavot šim lēmumam ( 1-3 punkts) atbilstošus zemes nomas līgumus. 

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

5.1.           S[:] L[:], [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434, 

5.2.           S[:] G[:], [dzīvesvieta],, Priekule, Priekules nov., LV-3434,

5.3.           L[:] L[:] –S[:], [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434,

 5.4.          Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:].

 

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

34.§ Par zemes „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., nomu V[:] A[:]

Priekules novada dome izskatīja V[:] A[:], personas kods [:],  24.04.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13/485, par zemes iznomāšanu uz  daļu zemes  vienību [adrese](tagad „Ozolkalni”),  Gramzdas pagastā, Priekules novadā, 10,0 ha platībā.

     Ar Gramzdas  pagasta padomes 23.04.2009. lēmumu Nr.4, izbeigtas lietošanas tiesības N[:] S[:]  uz zemes vienību [adrese] Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr. [:]; 10,7 ha platībā un noslēgts nomas līgums.

Ar Priekules novada domes 28.03.2013. lēmumu (prot.Nr.4., 42.§) no zemes vienības [adrese] atdalīta zemes vienība 7,0 ha platībā, tai piešķirts jauns nosaukums „Ozolkalni”, no kuras N[:] S[:]  atsakās.

     Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009.,  atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt uz 5 gadiem, sākot ar 01.05.2013., V[:] A[:], personas kods [:],  pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ”Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  7,0  ha kopplatībā saskaņā ar zemes robežu plānu.

Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G[:] B[:].

 

4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

 

35.§ Par zemes „Rūķīši” Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu L[:] S[:]

Priekules novada dome izskatīja L[:] S[:], personas kods [:], dzīvojošas  [dzīvesvieta], Priekules pag., Priekules nov., 18.03.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas  Nr.3-13/324, par  pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar apzīmējumu kadastrā 6482 005 0010 iznomāšanu 5,07 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr 6482 005 0010; 5,07 ha platībā ar Priekules novada domes 30.09.2010. lēmumu (prot.Nr.9,1.§) piekrīt pašvaldībai.

     Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009.,  atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt  uz 5 gadiem, sāķot ar 01.07.2013., L[:] S[:], personas kods [:], pašvaldībai piekrītošu zemes vienību „Rūķīši”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra Nr. 6482 005 0010, 5,07 ha kopplatībā saskaņā ar zemes robežu plānu.

Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G[:] B[:].

 

36.§ Par zemes “Pie Grāvja”, Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu I[:] A[:]

Priekules novada dome izskatījusi I[:] A[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., 17.04.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/458) ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Pie Grāvja”, Kalētu pagastā, Priekules novadā,  1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0107, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. lēmumu Nr.5, protokols Nr.9, zemes vienība “Pie Grāvja”, Kalētu pagastā, ieskaitīta zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu, informācija par brīviem iznomājamiem zemes gabaliem 10.04.2013. tika izlikta Kalētu pagasta pārvaldes ēkā ar pieteikšanās termiņu līdz 08.05.2013. Citas personas līdz 08.05.2013. nav izteikušas vēlēšanos nomāt zemes vienību “Pie Grāvja” 1,7 ha platībā.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantu, kas nosaka, kalīdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.¹ punktu - nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu, 18.3.punktu,  atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt ar 2013.gada 01.jūniju I[:] A[:], personas kods [:], zemes gabalu ar nosaukumu Pie Grāvja”, Kalētu pag., Priekules nov.,1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0107, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz laiku līdz tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu vai tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi tiesību akti, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M[:] K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt I[:] A[:],[dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules novads.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

37.§ Par zemes „Krēsliņi” un “Pie Krieviņiem”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu G[:] Ņ[:]

Priekules novada dome izskatījusi G[:] Ņ[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., 10.04.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/428) ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošās zemes: „Krēsliņi” 2,45 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0110 un “Pie Krieviņiem” 1,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0085, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. lēmumu, protokols Nr.11, zemes vienība “Krēsliņi” 2,8 ha kopplatībā, Kalētu pagastā, piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, zemes vienība “Pie Krieviņiem” 1,6 ha platībā, Kalētu pagastā, piekrīt pašvaldībai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu, informācija par brīviem iznomājamiem zemes gabaliem 10.04.2013. tika izlikta Kalētu pagasta pārvaldes ēkā ar pieteikšanās termiņu līdz 08.05.2013. Citas personas līdz 08.05.2013. nav izteikušas vēlēšanos nomāt zemes vienības “Krēsliņi” 2,45 ha un “Pie Krieviņiem” 1,6 ha platībā.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

     Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu,16.05.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt ar 2013.gada 01.jūniju G[:] Ņ[:], personas kods [:], zemes vienības:

1.1. „Krēsliņi”, Kalētu pag., Priekules nov., 2,45 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0110;

1.2. „Pie Krieviņiem”, Kalētu pag., Priekules nov.,  1,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0085,  lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu ( pielikumā).

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M[:] K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt G[:] Ņ.[:], [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules novads.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

38.§ Par zemes, kadastra aprīmējums 6482 007 0092, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu A[:] M[:]

Priekules novada dome izskatīja A[:] M[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Priekules pag., Priekules nov., 23.04.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas  Nr.3-13/479, par  pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0092,  iznomāšanu 0,05 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

           Zemes vienība ar kadastra Nr.6482 007 0092; 6,8 ha platībā ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.14,  piekrīt pašvaldībai.

     Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu .Nr.17., 29.12. 2009.,  atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt uz 5 gadiem, saķot ar 01.07.2013., A[:] M[:], personas kods [:],  daļu  no pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Priekules pag., Priekules nov.,  ar kadastra Nr.6482 007 0092, 0,05 ha kopplatībā, saskaņā ar zemes robežu plānu.

Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G[:] B[:].

 

39.§ Par daļu zemes, kadastra apzīmējums 6458 001 0173, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu A[:] P[:]

Priekules novada dome izskatīja A[:] P[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Gramzdas pag., Priekules nov. 13.03.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas  Nr.3-13a/301, par daļu pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0173, iznomāšanu 0,25 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.6458 001 0173; 0,25 ha platībā ar 22.09.2008. lēmumu (prot.Nr.10, 4.§)  piekrīt pašvaldībai.

     Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009.,  atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze); PRET – nav; ATTURAS – nav; Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt uz 5 gadiem, sākot ar 01.07.2013., A[:] P[:], personas kods [:], daļu no pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Gramzdas pag., Priekules nov.,  ar kadastra Nr. 6458 001 0173, 0,25 ha kopplatībā saskaņā ar zemes robežu plānu.

Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G[:] B[:].