30.04.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.7)

41.§ Par atļauju transformēt daļu no meža zemes zemes vienībā „Paplakas skolas mežs” uz lauksaimniecības zemi Virgas pag., Priekules nov

 Priekules novada pašvaldībā 2015.gada 10.martā saņemts E. B. iesniegums,  iereģistrēts ar Nr.2.1.4/478, ar lūgumu veikt meža zemes 0,3 ha platībā transformāciju uz lauksaimniecības zemi pašvaldībai piederošajā zemes vienībā „Paplakas skolas mežs”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kurā plānots ierīkot lauksaimniecības tehnikas stāvlaukums.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Paplakas skolas mežs”, kadastra Nr. 6498 002 0239, sastāvošs no vienas zemes vienības 5,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0569, Virgas pagastā, reģistrētas uz pašvaldības vārda. Nodalījuma Nr.1000 00537 141.

2014.gada 10.maijā starp Priekules novada pašvaldību (Iznomātājs) un Edgaru Balodi (Nomnieks), personas kods 290677-11931, noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.2.3.4/66, kā ar pirmnomas personu. Līguma termiņš līdz 31.12.2024.

Zemes vienībai noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Zemes nomnieks vēlas, lai pašvaldība veic meža zemes transformāciju uz lauksaimniecības zemi lauksaimniecības tehnikas stāvlaukuma izveidei.

Lai  meža zemi pārveidotu citā zemes lietošanas veidā, ir jāveic platību atmežošana (definīcija Meža likuma 1.panta 3.punktā).

Meža likuma 41.panta pirmā daļa nosaka, ka platību atmežo, ja tas nepieciešams būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai un īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai un ja personai ir izdots kompetentas institūcijas administratīvais akts, kas tai piešķir tiesības veikt minētās darbības, un persona ir kompensējusi valstij ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu saistītos izdevumus.

Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumi Nr.118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” 7. punkts nosaka, ka atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai (turpmāk – atļauja) izsniedz (izņemot šo noteikumu 17.punktā minēto gadījumu) vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas meža īpašums vai tiesiskais valdījums, kurā paredzēta lauksaimniecības zemes ierīkošana.

Vietējā pašvaldība saskaņā ar MK noteikumu Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” 10.1. un 11. punktu nosūta pieprasījumu kompensācijas aprēķinam (turpmāk- pieprasījums) VMD (virsmežniecībai).

MK noteikumu Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” 4.punkts nosaka, ka atmežošanas izraisīto oglekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanos var kompensēt, ieaudzējot – sējot vai stādot – mežu (izņemot plantāciju mežu). Meža ieaudzēšanai paredzētā zeme ir attiecīgās personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā, un attiecīgā persona tiesīga pati izvēlēties meža ieaudzēšanas vietu ar nosacījumu, ka ieaudzētā meža platībai jābūt vismaz tikpat lielai kā meža platībai, ko plānots atmežot, bet ne mazākai par 0,1 hektāru (turpmāk – kompensējamā mežaudze).

Attīstības  plānošanas nodaļas vadītājs M.Baumanis un nekustamo īpašumu speciāliste V.Rubeze, zemes lietu speciāliste M.Kokovihina apsekoja dabā iesniegumā norādīto vietu. Pēc vietas apskates tika konstatēts, ka turpat netālu atrodas jau gatavs laukums ( bijušais Paplakas skolas sporta laukums), kurš pašlaik ir aizaudzis (robežu plānā šī vieta norādīta kā ganības). Šajā vietā ir jāveic nelieli attīrīšanas darbi- jānovāc apaugums.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, 05.03.2013.MK noteikumu Nr.118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” 7. punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Neveikt meža zemes 0,2 ha platībā (pēc mežaudžu plāna 3 nogabals) atmežošanu pašvaldībai piederošajā zemes vienībā „Paplakas skolas mežs” ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0569 Virgas pagastā, Priekules novadā.

2. Piedāvāt izmantot jau esošo laukumu, to attīrot.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. E. B.,[dzīvesvieta], Virgas pag., Priekules nov., LV 3433;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

42.§ Par 05.05.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/17-2010 termiņa pagarināšanu ZS „Sleiņi” par zemes „Puķes”, Virgas pag., Priekules nov., nomu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības „Sleiņi”, reģ.Nr.42101012887, īpašnieces L. K., dzīvojošas [dzīvesvieta], Virgas pag., Priekules nov., 31.03.2015. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/675, ar lūgumu pagarināt 05.05.2010.zemes nomas līguma ar Nr.3-36/17-2010 termiņu par zemes vienības „Puķes” 6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0236, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2010.gada 05.maijā starp Priekules novada pašvaldību un zemnieku saimniecību „Sleiņi” noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/17-2010 par zemes vienības ar nosaukumu „Puķes” 6,0 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0236, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš ir līdz 23.05.2015.

Zemes vienība “Puķes”, kadastra apzīmējums 6498 001 0236 6,0 ha kopplatībā, Virgas pagastā, piekrīt pašvaldībai.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Zemes kopplatība ir 6 ha, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 4,8 ha, pārējais ir mežs.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 05.05.2010. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/17-2010, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un ZS „Sleiņi”, noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2020.gada 23.maijam.

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt gada nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Precizēt iznomājamās zemes platību no 6,0 ha uz 4.8 ha.

 4. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem 05.05.2010.zemes nomas līgumā Nr.3-36/17-2010 atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. ZS „Sleiņi”, „Sleiņi”, Virgas pag., Priekules nov.,LV3433;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

 

43.§ Par tilta pār Padones strautu, Bunkas pagastā uzņemšanu pašvaldības bilancē

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta zemes lietu speciālistes Ilzes Lācītes iesniegums, ar lūgumu uzņemt pašvaldības bilancē tiltu pār Padones strautu.

2014.gada 30.decembrī tika pieņemts lēmums Bunkas pagasta zemeslietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot Inženierbūves datu deklarāciju un Bunkas pagasta pārvaldniekam organizēt Inženierbūves datu deklarācijas reģistrēšanu Valsts zemes dienesta kadastrā.

2015.gada 27.martā inženierbūves kadastrālās uzmērīšanas lieta ir reģistrēta Valsts zemes dienestā. Būve atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0055 un 6446 004 0017. Būves kadastra apzīmējums 6446 004 0017 003, nosaukums „Tilts pār Padones strautu”, platība 124.8 m2. Galvenais lietošanas veids – 2141- tilti un estakādes, autoceļu un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti.

           

        Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 01.05.2005. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13.pantu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Uzņemt pašvaldības bilancē inženierbūvi „Tilts pār Padones strautu”. Būves kadastra apzīmējums 6446 004 0017 003, platība 124.8 m2, galvenais lietošanas veids – 2141- tilti un estakādes, autoceļu un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti, uzskaites vērtība 0.00 euro.

 

  1. Uzdot pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas komisijai veikt inženierbūves „Tilts pār Padones strautu” novērtēšanu.

 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Priekules novada finanšu nodaļai;

1 eks Attīstības plānošanas nodaļai;

1 eks. pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas komisijai;

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam.

 

44.§ Par zemes ierīcības projekta „Dambras”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „  Dambras ”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 001 0122, sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Dambras” Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.75, īpašnieks Liepājas rajona Durbes pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība „Austrumi”.

Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumu Nr.23 , 71.§ pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „ Dambras” , Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma  „ Dambras ”, Bunkas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr.6446 001 0122, sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

 Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma  „ Dambras ”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” un Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”.

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.punktu un 11.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr.40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dambras” Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 001 0122 , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0122  sadalīšanai.

2.     Atļaut veikt zemes vienības „ Dambras”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 001 0122 sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 12.00  ha platībā vienu zemes gabalu Nr.2.

3.     Plānotajai zemes vienībai Nr.1 1.50 ha platībā atstāt nosaukumu „ Dambras”, Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

4.     Atdalītajam zemes gabalam 12.00 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Dambrenieki” un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 .

5.     Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

  Lēmums izsūtāms:

1 eks. z/s Austrumi : „Austrumi”, Durbes pag., Durbes novads, LV- 3440

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei

1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”: Graudu iela27/29 -315, Liepāja, LV-3412

45.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Pērles”, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanai

 2015.gada 11.martā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/486) Priekules novada pašvaldībā saņemts G.V. D. R., L. V., iesniegums,  ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]. Atdalītajam zemesgabalam, ar plānoto atdalāmo platību 15.50 ha , piešķirot nosaukumu [adrese].

Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieki – L.V. ¼ dom.daļa, G. V. D. R. ¼ dom.daļa, M. V. ¼ dom.daļa un S. R. ¼  dom.daļa , kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese] Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprinātas zemesgrāmatā,  Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.196.

G.V. D. R. iesniegusi zvērinātas notāres Aijas Burbeckas 12.02.2015. izsniegtu Generālpilnavru Nr. 764 , kurā S. R. pilnvaro kārtot nekustamā īpašuma sadalīšanu G.V. D.R. un zvērinātas notāres Aijas Burbeckas 12.02.2015. izsniegtu Generālpilnavru Nr. 762 , kurā M.V. R. pilnvaro kārtot nekustamā īpašuma sadalīšanu G. V. D.R. .

Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma [dzīvesvieta], kadastra Nr.[:], robežu plāns ar plānoto zemes sadalījumu. Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, kas nosaka , vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija., Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija noteikumu Nr.496„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu un Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.[:] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanu (Zemes robežu plāns    pielikumā ).

2.Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus . (   pielikums)

3.Plānotajam atdalāmajam zemesgabalam pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukums – [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: Nosacījumi zemes ierīcības projektam uz 2 lp. (9. pielikums) un robežu plāns uz 1 lp. (10. pielikums).

46.§ Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldība organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un nodrošina metodisko darbu, Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumiem Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (turpmāk - MK noteikumi Nr.662) 9.punktu, kas nosaka, ka vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības pedagogam ir tiesības savu profesionālo kompetenci pilnveidot dažādās A vai B programmās un 15.punktu, un 15.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka, pedagogs apgūst A programmu, ko izstrādā un īsteno izglītības iestādes vai pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas un kas saskaņota ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā programma tiek īstenota,

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.               Apstiprināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanas un īstenošanas kārtību Priekules novada pašvaldībā (  pielikumā);

2.               Lēmums stājas spēkā 2015.gada 30.aprīlī.

3.               Lēmumu nosūtīt visām pašvaldības izglītības iestādēm.

 

 

Pielikumā: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanas un īstenošanas kārtība uz 4 lapām.

 

Lēmums nododams: izglītības vadītajai A.Purviņai, visām pašvaldības izglītības iestādēm

47.§ Par kredītu projekta "Apkures sistēmas un ārējo tīklu rekonstrukcija Virgas pamatskolā" īstenošanai

 Apkures sistēma Virgas pamatskolā ir novecojusi un neatbilst mūsdienu prasībām. Vecās krāsnis ir ļoti sliktā un avārijas stāvoklī. Atsevišķās telpās papildus izmantojam elektriskos sildītājus, kuri rada ugunsdrošības riskus. Tāpat nav iespējams iegūt vienmērīgu temperatūru visās telpās, jo skolā ir dažāda lieluma telpas.

2014/2015.gadā SIA „IKB” izstrādāja tehnisko projektu, pievienojot arī izmaksu aprēķinu ar PVN par kopējo summu EUR 197223,33. Projekts paredzēts realizēt no 2015.gada 1.jūnija līdz 18.septembrim.

2015.gada aprīlī tika izsludināts iepirkums "Apkures sistēmas un ārējo tīklu rekonstrukcija Virgas pamatskolā". Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās paredzamā līgumsumma ir EUR 75445.37. PVN 21% EUR 15843.53. Kopā EUR 91288.90.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2015.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 91 280,00 (deviņdesmit viens tūkstotis divi simti astoņdesmit euro.) Valsts Kasē uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi apkures sistēmas un ārējo tīklu rekonstrukcija Virgas pamatskolā. Lūgt atlikto maksājumu uz vienu gadu.

2.     Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.     Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.     Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2016. gada septembri.

5.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

Lēmums izsūtāms:

1       eks. finanšu nodaļai

 

Pielikumā: 9.pielikums- aizņēmuma atmaksas grafiks uz 2 lp.

48.§ Par pašvaldībai piekrītoša statusa noteikšanu zemes vienībai „Braži” Priekules pag. Priekules novadā

 Izskatot jautājumupar pašvaldībai piekrītoša statusa noteikšanu zemes vienībai  „Braži”, Priekules pag. Priekules novadā,  konstatēts:

Ar Priekules novada domes 30.09.2010 lēmumu Nr.16. E. P. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienībām „Braži”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums, 6482 007 0043, platība, 3,8 ha un 6482 007 0059, platība 2,1 ha.

26.05.2011. Priekules novada pašvaldība noslēgusi ar E. P. lauku zemes tipveida nomas līgumu Nr.3/11.

Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 2. punktu zemes vienības piekrīt pašvaldībai.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Zemes vienībām „Braži”, Priekules pag., Priekules nov. kadastra apzīmējums, 6482 007 0043, platība, 3,8 ha un 6482 007 0059, platība 2,1 ha noteikt statusu – pašvaldībai piekrītoša zeme un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

            2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums nododams:

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja.

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei.

49.§ Par statusa zemes vienības „Jeksti”, Priekules pag., Priekules novadā ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

 Izskatot jautājumupar   zemes vienības  „Jeksti”, Priekules pag., Priekules novadā ieskaitīšanu rezerves zemes fondā konstatēts:

Ar Priekules novada domes 30.09.2010. lēmumu Nr. 16 M. G. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību „Jeksti” Priekules pag., Priekules nov.

M. G. miris. Mantinieki nav izteikuši vēlēšanos kārtot mantojumu un noslēgt lauku zemes nomas tipveida līgumu.

            Saskaņā ar likumu par „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu”, 25. panta (2¹) punktu, kurā teikts, ka, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes fondā. Minēto lēmumu pieņemšana neattiecas uz zemi, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” personā. Rezerves zemes fonda izmantošanu regulē atsevišķs likums.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību „Jeksti”, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 008 0013, platība 6,5 ha.

 

2.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja.

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei.

50.§ Par pašvaldībai piekrītoša statusa noteikšanu zemes vienībai „Gruntiņi”, Priekules pag. Priekules novadā

 Izskatot jautājumupar pašvaldībai piekrītoša statusa noteikšanu  zemes vienību  „Gruntiņi”, Priekules pag. Priekules novadā konstatēts:

Ar Priekules novada domes 22.03.2012. lēmumu Nr.4 O. G. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību „Gruntiņi” Priekules pag., Priekules nov.

Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas  2. punktu, zemes vienība piekrīt pašvaldībai.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Papildināt Priekules novada domes 22.03.2012. lēmumu Nr. 4. konstatējošo daļu ar sekojošu tekstu:

„Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 2. punktu, zemes vienība piekrīt pašvaldībai.”

            2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja.

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei.

51. Par atļauju izmantot Priekules novada simboliku

 Atlika jautājuma izskatīšanu uz 07.05.2015.