30.04.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.7)

21.§ Par dzīvojamās mājas Smilšu iela 10, Priekule, Priekules nov., privatizācijas izbeigšanu

 Izskatot jautājumu par divu dzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu iela 10, Priekule, Priekules nov., privatizācijas izbeigšanu tiek konstatēts, ka

[1.] Nekustamais īpašums Smilšu iela 10, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 006 0082 , kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0082, 1457 m² un dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 6415 006 0057 004, ierakstīts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0044 9854 uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda. Zemesgrāmatas tiesneša lēmuma datums 11.12.2008.

[2.] Pamatojoties uz 21.08.2006. Priekules pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sēdes lēmumu (prot. Nr. 48) 4.„K. K. iesnieguma izskatīšana” ierosinājumu, Priekules pilsētas dome 21.09.2006. pieņēma lēmumu (prot. Nr. 11, 8.§) „Par dzīvojamās mājas Smilšu iela 10, Priekule, Liepājas raj., nodošanu privatizācijai” nodot privatizācijai dzīvojamo māju Smilšu ielā 10, Priekulē, Liepājas rajonā (tagad Priekules novadā). Atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu pašvaldības īpašuma privatizācijas process ir uzskatāms par uzsāktu.

[3.] Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 29.pants paredz, ka ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu pieņemšanas privatizācijas komisija piedāvā pirkt privatizācijas objektu, nosūtot paziņojumu 1) izīrētas dzīvojamās telpas vai viendzīvokļa mājas īrniekam, piedāvājos viņam privatizēt viņa īrēto dzīvokli vai viendzīvokļa māju.

 [4.] Pašvaldības pieņemtais lēmums „Par dzīvojamās mājas Smilšu iela 10, Priekule, Liepājas raj., nodošanu privatizācijai” netika izpildīts no privatizācijas ierosinātāja puses, jo  netika izpildīti likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” nosacījumi. Pašvaldībai ir lietderīgi privatizācijas procesu izbeigt un uzsākt atsavināšanas procesu saskaņā ar šobrīd esošajiem likumiem.  

  Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2015.gada 16.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Izbeigt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 10, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 006 0082, kas sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējums 6415 006 0082) 1457 m² un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6415 006 0057 004) privatizāciju.

2.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

3.     Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas   Administratīvā rajona tiesas Liepājas tiesu namā , Lielā ielā 4-2, Liepājā, LV-3401.

            Paziņošanas likuma 8.panta otrajā daļā noteikts, ja (2) „Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments”.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. K. K., adrese:[dzīvesvieta],Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

22.§ Par nekustama īpašuma Smilšu iela 10,Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 Izskatot ierosinājumu par pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma  Smilšu iela 10, Priekule, Priekules nov., atsavināšanu, Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

 

[1.] Ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 11.12.2008. lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Smilšu iela 10, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 006 0082 ir nostiprinātas Priekules pilsētas  pašvaldībai (tagad  pēc administratīvi teritoriālās reformas Priekules novada pašvaldība ar grozījumiem zemesgrāmatā 13.02.2013.). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0082 , 1457 m² platībā. Priekules pilsētas  zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0044 9854.

 

[2.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā –likums) 4.panta pirmajā daļā teikts, ka (1) „Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”. Proti, pašvaldībai ir jāizvērtē tās īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu izmantošana un par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai izīrēt.

Lai nodrošinātu darbību tiesiskumu, likumā „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktā ir teikts, ka tikai pašvaldība ir tiesīga izlemt par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

 

[3.] Likuma „Par pašvaldībām” 77. panta trešajā daļā teikts, ka To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama pakalpojumus sniegšanai (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes), pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu.”.

 

[4.] Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atsavinātu publiskas personas nekustamo īpašumu dod pašvaldības lēmējinstitūcija. Nekustamais  īpašums nav nepieciešams pašvaldības,   pārvalžu un tām pakļauto iestāžu noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai. 

 

[5.] Atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz  21.04.2015. īpašumā Smilšu iela 10, Priekule, Priekules nov., savu dzīves vietu ir deklarējusi K. K., personas kods [:]  un deklarēti ģimenes locekļi –meita G. A., personas kods [:] un dēls P. D., personas kods [:]. 

 

 [6.] Ņemot vērā sniegto informāciju, Priekules novada pašvaldības domei jāpieņem lēmums par pašvaldības mantas atsavināšanu, rīkojot izsoli, vai pamatotu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka: „Pildot savas funkcijas, pašvaldībā likumā noteiktā kārtībā ir tiesības 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības” , Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē, 2015.gada 16.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Smilšu iela 10, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 006 0082 , kas sastāv no viena zemesgabala 1457 m² platībā,  dzīvojamās mājas kadastra apzīmējums 6415 006 0057 004, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

3.     Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot M.Baumanim.

4.     Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.

 

Lēmums izsūtāms:

  1 eks. A. R., adrese:[dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. K. K., adrese: [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov.

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai A.Mickus;

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedībai;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei.

23.§ Par nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0043 atsavināšanu, Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

 

[1.] Ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 29.06.2005. lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Upes iela 5, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0043, ir nostiprinātas Priekules novada pašvaldībai (pirms administratīvi teritoriālās reformas- Priekules pilsētas pašvaldībai). Nekustamais īpašums sastāv no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu  6415 005 0046, 7676 m² platībā un 2 būvēm ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0046 001 un 6415 005 0046 002. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000179028.

 

[2.] Likuma „Par pašvaldībām” Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta 17.punktu, pašvaldība lemj par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā.

 

[3.] Likumā „Par pašvaldībām” 77.panta ceturtajā daļa noteikts, „To īpašuma daļu , kas nav nepieciešama pašvaldības iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī likumā noteiktajā kārtā to privatizētu vai atsavinātu”.

           

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 2015.gada 16.aprīļa tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 005 0046, kas sastāv no viena zemesgabala (kadastra apzīmējums 6415 005 0046), 7676 m² platībā un divām būvēm (kadastra apzīmējums 6415 005 0046 001 un 6415 005 0046 002) pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu, atbilstoši Publisko personas mantas atsavināšanas likumam.

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.  

Lēmums izsūtāms:

1 eks.  Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai-Aijai Mickus;

1 eks. SIA „Prometejs 5”, valdes loceklim .A. Rozneram, pasta adrese:[adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434

 

24.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu Priekules pag. Priekules novadā un jauna nosaukuma [adrese] piešķiršanu

 Priekules novada dome izskatīja S. K. (D.), adrese [dzīvesvieta] Liepāja un K. F., adrese [dzīvesvieta], iesniegumu par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu., kas ir reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 09.04.2015. ar Nr.2.1.4/796. Īpašums [adrese] Priekules pagastā Priekules novadā 45,6 ha platībā, kadastra Nr.[:] ir reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā 18.10.2011. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.211. Īpašnieki ir S. K. (D.) un K. F.

Īpašums sastāv no 2 zemes gabaliem. S. K. (D.) un K. F. vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā 2. zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 12,9 ha, atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese].

 Atbilstoši „Likumam par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta teritorijas plānojumu (2009-2021 gads, apstiprinātiem ar Priekules novada domes 29.12.2009. sēdes lēmumu prot. Nr.17,45.§), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese],  45,6 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], kas atrodas Priekules pagastā Priekules novadā.

2.     No nekustamā īpašuma [adrese], atdalīt  2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], platība 12,9 ha Priekules pagastā Priekules novadā.

3.     Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

4.     Palikušajai zemes vienībai atstāt nosaukumu [adrese]un atstāt spēkā zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

5.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400) 

Lēmums izsūtāms:

1eks. S. D.

1 eks. K. F.

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei

25.§ Par zemes vienības iznomāšanu ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0114 Priekules pag., Priekules novadā k/s „Vālodzes”

 Priekules novada dome izskatīja k/s „Vālodzes” reģistrācijas Nr.42101024513,  adrese Vaiņodes iela 17 Priekule, Priekules nov. 16.03.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas  Nr.2.1.4/558 par noma līguma pagarināšanu par daļu valstij piekrītoša zemes gabala ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0114 iznomāšanu 6,0 ha  platībā. 

Zemes vienība ar kadastra Nr. 6482 008 0114 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008.g. lēmumu Nr. 9, 1.§ piekrīt valstij.

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, (deputāte Arta Brauna, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Iznomāt daļu valstij piekrītošu    zemes vienību ar kadastra Nr. 6482 008 0114, 6,0 ha kopplatībā saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem.

      Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes    atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

  1. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
  2. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei, 1 eks. D.O. 

26.§ Par adreses piešķiršanu adresācijas objektam „Gravas”, Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas  24.03.2015 vēstuli par adreses piešķiršanu adresācijas objektam „Gravas” kas reģistrēta Priekules novada pašvaldībā 02.04.2015 ar reģistrācijas Nr.2.1.7/535 Izvērtējot situāciju konstatēts, ka dabā ēkas atrodas uz zemes vienību „Gravas”, Priekules pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0007, bet adrese nav Valsts adrešu reģistra datu bāzē.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 1. punkta 2.8. apakšpunkta prasībām, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta un 3. daļas 8.punktu, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome adreses piešķir vai maina saskaņā ar teritorijas plānojumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt adresi zemei ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0007 un ēkām „Gravas”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434.

 

2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā  stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja.

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei.

1 eks. A.V. [adrese], Priekules pag., Priekules nov.

27.§ Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektam Graudu iela 1 , Saulaine, Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas  20.02.2015. vēstuli Nr. 9-01/431410-2/1 par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem, kas reģistrēta Priekules novada pašvaldībā 20.02.2015. ar reģistrācijas Nr.2.1.7/271 par adresēm.

Izvērtējot situāciju konstatēts, ka saskaņā ar apstiprināto teritorijas plānojumu adresācijas objekts Graudu iela 1, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. neatrodas ciemu teritorijā.

 Pašvaldībā ir saņemta Graudu ielas 1iedzīvotāju iesniegums, kurā viņi saka, ka nevēlas mainīt ēkai adresi.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. punkta prasībām, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome adreses piešķir vai maina saskaņā ar teritorijas plānojumu.

Savukārt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. pants nosaka, ka ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā noteikta ciema robeža.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Atcelt Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 29.janvāra Nr.1,41.§ 2.3 punktu par Graudu ielas Priekules pag. Priekules nov. likvidēšanu.

2. Mainīt Saulaines ciemam robežu tā, lai Graudu iela 1 ēka atrastos Saulaines ciema  teritorijā, izveidot Graudu ielu Izmaiņas iekļaut Priekules novada teritorijas plānojumā.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei

1 eks. Graudu ielas iedzīvotājiem

1 eks. D. Fominai

28.§ Par nekustamā īpašuma „Vārpas”, Gramzdas pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

  Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma „Vārpas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6458 003 0097, nodošanu atsavināšanai tiek konstatēts, ka

[1.] Ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 13.04.2015. lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Vārpas”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kas sastāv no viena zemesgabala, kadastra numurs 6458 003 0097, 3.06 ha platībā ir nostiprinātas Priekules novada pašvaldībai. Gramzdas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 1000 0051 5724.

[2.] Zemes vienība „Vārpas”, Gramzdas pag., Priekules nov., nav apbūvēta, uz doto brīdi nav iznomāta.

[3.] Likuma „Par pašvaldībām” 77.panta otrā daļā teikts, ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju apmierināšanai (…) ,savukārt šī panta ceturtā daļā noteikts, ka to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekš minētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā privatizētu vai atsavinātu.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka „Tikai dome var lemt par pašvaldības nekustama īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajai daļai, kas nosaka, ka „Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”  un  8.panta otrajai daļai, 2015.gada 23.aprīļa  Finanšu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu- neapbūvētu zemesgabalu, kadastra numurs 6458 003 0097, 3.06 ha platībā, nosaukums „Vārpas”, kas atrodas Gramzdas pag., Priekules nov., pārdodot mutiskā izsolē, ar augšup-ejošu soli.

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

3.     Līdzekļus, kas iegūti, atsavinot šinī lēmumā minēto pašvaldības mantu (izņemot ar izsoles organizēšanu saistītos izdevumus), ieskaitīt pašvaldības budžetā.

4.     Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei;

1 eks. Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai A.Mickus;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei.

29.§ Par nekustamā īpašuma „Upes ”, Gramzdas pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 2013.gada 30.oktobrī (reģ. Nr. 3-13a/1431) Priekules novada pašvaldībā saņemts S. B. dzīvojoša Gramzdas pagasta [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes vienību „Upes”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6458 003 0213, 4,3 ha platībā. Iesniegumā minēts, ka S..B. vēlas zemi nopirkt.

Izskatot iesniegumu Priekules novada pašvaldība konstatē, ka:

[1.] Ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 09.04.2015. lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Upes”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kas sastāv no diviem zemesgabaliem, kadastra apzīmējums 6458 003 0194, 11.51 ha un 6458 003 0213 4.94 ha platībā  ir nostiprinātas Priekules novada pašvaldībai. Gramzdas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 1000 0054 3488.

            [2.] 2007.gada 22.novembrī starp Gramzdas pagasta pašvaldību (tagad pēc administratīvās reformas –Priekules novada pašvaldība) un S. B. (S. B.) ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums par zemes ar nosaukumu „Upes”, Gramzdas  pag., Priekules nov.,  kadastra apzīmējums 6458 003 0071(pirms sadalīšanas īp. Nosaukums Milleri) 16.8 ha platībā lauksaimniecībā izmantojamā zeme iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš -2017.gada 22.novembris.

   [3.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtā daļas 8.punkts nosaka, ka persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. Savukārt 44.panta septītajā daļa nosaka, ka „Publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma darbības laikā”.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un sesto daļu ,2015.gada 23.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu- divus, neapbūvētus, zemesgabalus, kadastra numurs 6458 003 0213 ( 1.zemes vienības kadastra numurs 6458 003 0194 11.51 ha un 2.zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 003 0213 4.94 ha platībā) 16.45 ha kopplatībā, nosaukums „Upes ”, kas atrodas Gramzdas pag., Priekules nov., pārdodot par brīvu cenu personai, kurai valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

4. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. S.B., adrese: [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov., LV-3487;

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei;

1 eks. Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai A.Mickus;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei.

 

30.§ Par nekustamā īpašuma „Sēnes”, Gramzdas pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma „Sēnes”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6458 003 0096, nodošanu atsavināšanai tiek konstatēts, ka:

[1.] Ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 13.04.2015. lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Sēnes”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kas sastāv no viena zemesgabala, kadastra numurs 6458 003 0096, 3.61 ha platībā ir nostiprinātas Priekules novada pašvaldībai. Gramzdas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 1000 0054 3647.

[2.] Zemes vienība „Sēnes”, Gramzdas pag., Priekules nov., nav apbūvēta (ēkas/būves neatrodas), uz doto brīdi nav iznomāta.

[3.] Likuma „Par pašvaldībām” 77.panta otrā daļā teikts, ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju apmierināšanai (…) ,savukārt šī panta ceturtā daļā noteikts, ka to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā privatizētu vai atsavinātu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka „Tikai dome var lemt par pašvaldības nekustama īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajai daļai, kas nosaka, ka „Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai” un 8.panta otrajai daļai, 2015.gada 23.aprīļa Finanšu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu- neapbūvētu zemesgabalu, kadastra numurs 6458 003 0096, 3.61 ha platībā, nosaukums „Sēnes”, kas atrodas Gramzdas pag., Priekules nov., pārdodot mutiskā izsolē, ar augšupejošu soli.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

3. Līdzekļus, kas iegūti, atsavinot šinī lēmumā minēto pašvaldības mantu (izņemot ar izsoles organizēšanu saistītos izdevumus), ieskaitīt pašvaldības budžetā.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei;

1 eks. Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai A.Mickus;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei.

31.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Skujas” Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580020162, otrās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 Ar 2015.gada 29.janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.1, 12.§) nekustamā īpašuma „Skujas”, Gramzdas pag., Priekules novads, (turpmāk – nekustamais īpašums) pirmā mutiskā izsole atzīta par nenotikušu.

 

Ar 2015.gada 29.janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.1, 13.§) nekustamais īpašums  nodots atsavināšanai, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem (apstiprināti ar 29.01.2015.Priekules novada pašvaldības domes lēmumu prot.Nr.1, 13.§) 3.2. punktu, dalību izsolei pretendentiem bija iespēja pieteikt līdz 2015.gada 1.aprīlim plkst.15:00.

Nekustamā īpašuma izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas” un informācija par izsoli ievietota Priekules novada mājas lapā, kā arī pieejama Priekules novada pašvaldībā.

Priekules novada pašvaldības īpašumu un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2015.gada 7.aprīlī plkst.10:00 konstatēja, ka pirmā mutiskā nekustamā īpašuma izsole, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 8.1.2. punktu atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens dalībnieks.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 2.daļa nosaka:

Pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants)[1], var:

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas;

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli;

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punktu, 34.panta otro daļu,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atzīt nekustamā īpašuma  „Skujas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580020162, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2.      Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.[1] 9.panta 2.daļa. Institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija.

32.§ Par zemes vienības un ēkas „Dāmas katlu māja” iznomāšanu R. Č. Gramzdas pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja R. Č., adrese [adrese], Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov. 04.03.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas  Nr.2.1.4/442 par zemes gabala un ēkas „Dāmas katlu māja” iznomāšanu 0,1 ha  platībā, apzīmējums kadastrā 6458 002 0060.

 

Zemes vienība ar kadastra Nr. 6458 002 0060 0,1 ha ar Gramzdas pagasta padomes lēmumu 22.09.2008. g. lēmumu Nr. 10, piekrīt pašvaldībai.

 

Iznomājamā zemes vienība un ēka ir publicēta Priekules novada mājas lapā 03.10.2014. Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Iznomāt R. Č. zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6458 002 0060 0,1 ha platībā uz 5 gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

  1. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 5,0 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

  1. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. R. Č.,[dzīvesvieta], Gramzdas pag., Priekules nov.

1 eks. G.Briemanei

 

33.§ Par nomas līguma pārtraukšanu uz daļu zemes vienības ‘’Cielaviņas” Gramzdas pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja D. R., adrese [adrese]” Gramzdas pag., Priekules nov. 02.04.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas  Nr.2.1.4/727 par nomas līguma pārtraukšanu uz zemes vienību „Cielaviņas”3,0 ha  platībā, apzīmējums kadastrā 6458 002 0202.

Zemes vienība ar kadastra Nr. 6458 002 0202 004 3,0 ha ar Priekules novada domes 29.05.2014.g  g. lēmumu Nr. 10, piekrīt pašvaldībai.

Bija noslēgts 31.08.2007.Zemes nomas tipveida līgums ar D. R., kura atteicās no šīs zemes.

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr.10, kas bija noslēgts starp Priekules pagasta pašvaldību un D. R. uz zemes vienību „Cielaviņas”, Gramzdas pag., Priekules nov., platība 3,0 ha, apzīmējums kadastrā 6458 002 0202.

2.     Publicēt informāciju Priekules novada mājas lapā.

 

Lēmums izsūtāms: 1 eks. Finanšu nodaļai, 1 eks. D. R.,  1  eks. Guntai Briekmanei

34.§ Par dzīvojamās mājas Meža iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., dzīvokļu īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu noteikšanu ierakstīšanai zemesgrāmatā

 Izskatot jautājumu par dzīvojamās mājas Meža iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., dzīvokļu īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu noteikšanu ierakstīšanai zemesgrāmatā, Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka:

 

[1.] Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustamais īpašums Meža iela 3,Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kas sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējums 6458 001 0026) 0.434 ha platībā, dzīvojamās ēkas/būves (kadastra apzīmējums 6458 001 0026 001) un divām būvēm /malkas šķūnīšiem (kadastra apzīmējums 6458 001 0026 002 un 6458 001 0026 003).

 

[2.] Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmajā un otrajā daļā ir teikts, ka „(1) Dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums. (2) Dzīvokļa īpašums kā lietu kopība sastāv no atsevišķā īpašuma un attiecīgas kopīpašuma domājamās daļas. Dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošais atsevišķais īpašums un kopīpašuma domājamā daļa tiesiski nav atdalāmi”.

 

[3.]Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta nosaka, ka „(1) Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi. (2) Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 5.panta un 6.panta pirmo daļu, 2015.gada 16.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6458 001 0026 001, dzīvokļa :

1.1. Nr.1 kopīpašuma 436/5381 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes (kadastra apzīmējums 6458 001 0026) un palīgēkām;

1.2. Nr.2 kopīpašuma 302/5381 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes (kadastra apzīmējums 6458 001 0026) un palīgēkām;

1.3. Nr.3 kopīpašuma 612/5381 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes (kadastra apzīmējums 6458 001 0026) un palīgēkām;

1.4. Nr.4 kopīpašuma 737/5381 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes (kadastra apzīmējums 6458 001 0026) un palīgēkām;

1.5. Nr.5 kopīpašuma 612/5381 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes (kadastra apzīmējums 6458 001 0026) un palīgēkām;

1.6. Nr.6 kopīpašuma 434/5381 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes (kadastra apzīmējums 6458 001 0026) un palīgēkām;

1.7. Nr.7 kopīpašuma 296/5381 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes (kadastra apzīmējums 6458 001 0026) un palīgēkām;

1.8. Nr.8 kopīpašuma 611/5381 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes (kadastra apzīmējums 6458 001 0026) un palīgēkām;

1.9. Nr.9 kopīpašuma 434/5381 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes (kadastra apzīmējums 6458 001 0026) un palīgēkām;

1.10. Nr.10 kopīpašuma 907/5381 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes (kadastra apzīmējums 6458 001 0026) un palīgēkām;

 

 2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei;

2 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401;

2 eks. Nekustamo īpašumus speciālistei V. Rubezei. 

35.§ Par ūdensvada un kanalizācijas projekta izstrādi Gramzdas ciema Līvānu mājām, Uzvaras iela 4, skola un Skolas iela 6.

 Gramzdas pamatskola un daudzdzīvokļu māja Skolas iela 6 nav pieslēgtas centrālajai attīrīšanas sistēmai, bet kanalizācijas ūdeņi tiek ievadīti ar drenāžas palīdzību grants slānī. Daudzus gadus šī sistēma darbojās nevainojami, bet pēdējā laikā pārstājusi darboties un kanalizācijas ūdeņi jāsūc no akām ārā reizi mēnesī. Skolas un dzīvojamās mājas aku kopējais tilpums ir 50 m³ un to izsūknēšanas un transportēšanas izmaksas sastāda EUR 250,00 (gada laikā EUR 3000,00) 200 m no kanalizācijas ūdeņu ievadīšanas vietas zemē atrodas artēziskais urbums, kurš apgādā skolu un daudzdzīvokļu māju ar dzeramo ūdeni. Ūdeni ņem no 30 m dziļuma. Bīstamību rada  apstāklis, ka kanalizācijas ūdeņi nonākot gruntī var sasniegt dzeramā ūdens ņemšanas vietu un tas var kļūt nelietojams. Gramzdas pagasta pārvaldes budžetā projekta izstrādei ir ieplānoti EUR 4000,00.

             Pamatojoties uz iepriekš minēto un Gramzdas pagasta pārvaldes iesniegumu no 01.04.2015., kurā lūgts atbalstīt ūdensvada un kanalizācijas projekta izstrādi.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Veikt ūdensvada un kanalizācijas projekta izstrādi Gramzdas pagastā, Gramzdas ciemā.

2.  Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot izejas datus, lai varētu sākt darbus pie projekta iepirkuma organizēšanas objektam: Līvānu māju un Uzvaras ielas 4 kanalizācijas rekonstrukcija; Skolas un daudzdzīvokļu mājas Skolas iela 6 ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcija.

3.  Uzdot iepirkumu komisijai organizēt iepirkuma procedūru projekta izstrādei.

Lēmums nosūtāms:

Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam

Būvinženierim

Iepirkumu komisijai

 

Par nekustama īpašuma „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 2015.gada 2.aprīlī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/731) Priekules novada pašvaldībā saņemts V. A., dzīvojošs [dzīvesvieta], Gramzdas pag., Priekules nov., iesniegums (turpmāk tekstā - iesniegums), kurā izteikts apliecinājums, ka vēlas atsavināt zemes vienību „Ozolkalni”, Gramzdas pag.

 

Izskatot V.A. ierosinājumu, atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

 

[1.] Ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 14.01.2015. lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ozolkalni”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 003 0214, ir nostiprinātas Priekules novada pašvaldībai. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0167, 7.27 ha platībā. Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000539900.

 

 

[2.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā –likums) 4.panta pirmajā daļā teikts, ka (1) „Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”.

 

[3.] Likuma „Par pašvaldībām” 77. panta trešajā daļā teikts, ka To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama pakalpojumus sniegšanai (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes), pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu.”.

 

[4.] Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs ir devis piekrišanu nekustamā īpašuma „Ozolkalni”, Gramzdas pag. Priekules nov. atsavināšanai. Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības, Gramzdas pagasta pārvaldes un tai pakļauto iestāžu noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai. 

 

 [5.] Ņemot vērā sniegto informāciju, Priekules novada pašvaldības domei jāpieņem lēmums par pašvaldības mantas atsavināšanu, rīkojot izsoli, vai pamatotu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka: „Pildot savas funkcijas, pašvaldībā likumā noteiktā kārtībā ir tiesības 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības” , Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē, 2015.gada 16.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6458 003 0214, kas sastāv no viena zemesgabala 7.27 ha platībā,  , pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dzintaram Kudumam.

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 70. panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka paziņojums adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V. A., adrese: [dzīvesvieta], Gramzdas pag., Priekules nov., LV-3484

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dzintaram Kudumam;

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai A.Mickus;

1 eks. .Finanšu nodaļas grāmatvedībai;

1  eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

37.§ Par Latvijas valsts īpašuma „Cābeļu mežs” atsavināšanu

 2015.gada 10.februārī saņemts Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas A.Driviņas iesniegums reģ.Nr.2.1.3/284, kurā lūgts lemt par Latvijas valsts īpašuma „Cābeļu mežš”, kadastra apzīmējums 64640010161, 73,85 ha platībā, atsavināšanu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.

Iesniegumā norādīts, ka minētā īpašuma atsavināšana nepieciešama, lai turpinātu dabas daudzveidības, aizsargājamo dendroloģisko stādījumu, ainavisko vērtību saglabāšanu, dabas un kultūras vērtību aizsardzību, kā arī nodrošinātu sabiedrības vajadzību pēc aktīvas atpūtas dabā un vides informatīvās infrastruktūras attīstību.

Tā kā šādas darbības saistītas ar objekta uzturēšanu un apsaimniekošanu pēc objektu ierīkošanas un nodošanas ekspluatācijā AS „Latvijas meži” ierosina izvērtēt Valsts mežu zemes atsavināšanas iespējamību pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.

Izvērtējot iesniegumā minētos faktus Priekules novada pašvaldība konstatē, ka iesniegums apmierināms, pamatojoties uz turpmāk minētajiem apsvērumiem:

[1] Zemes vienība „Cābeļu mežš”, kadastra apzīmējums 64640010161, 73,85 ha platībā (turpmāk – Īpašums) atrodas Kalētu pagastā, Priekules novadā. Īpašums reģistrēs uz Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas vārda.

[2] Zemes vienības tiesiskais valdītājs ir AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”, pamatojoties uz 18.05.2012.gada noslēgto līgumu.

[3] Kopš …… līgums saskaņā ar kuru, Kalētu pagasta pārvalde veic Īpašuma apsaimniekošanu saskaņā ar 20111.gada 15.martā noslēgto Vienošanos Nr.3-32/141.

[4] Pamatojoties uz šo Līgumu Kalētu pagasta pārvalde (turpmāk – Pārvalde) rekreācijas mežā „Kalētu Priediens” ir veikusi pasākumus, kas balstīti uz rekreācijas un ainavisko vērtību attīstīšanu un saglabāšanu, veiktas darbības, kas vērstas uz teritorijas infrastruktūras labiekārtošanu, izglītības, kultūras un atpūtas iespēju izveidošanu un nodrošināšanu.

[5] Īpašuma atsavināšanas pamatojums – saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normatīvo regulējumu publisku personu starpā nevar pastāvēt privāttiesiska rakstura nomas attiecības. Īpašuma attīstība ir saistīta ar informatīvās infrastruktūras izveidi, labiekārtošanas darbiem un izbūvi kā rezultātā ir apgrūtināta attiecīgo darbību saskaņošana ar īpašnieku un Īpašuma apsaimniekošanas plāna mērķu sasniegšana, tādēļ pašvaldības ieskatā ir lietderīgi ierosināt atsavināt augstāk minēto īpašumu pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.

[6] Īpašuma izmantošanas mērķis –  turpināt veicināt vietai piemērotu meža apsaimniekošanu, radīt apstākļus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu, nodrošināt sabiedrības vajadzības pēc atpūtas dabā un informācijas par dabu, veicināt daudzveidīgas ainavu telpiskās struktūra veidošanu, veicināt ainavu vizuālo īpatnību saglabāšanu.

[7] Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu atsavināšanas ierosinājums atbilst pašvaldības autonomās funkcijas [..] parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana [..] realizēšanas mērķim un rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu [..] mērķim.

[8] Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 6.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt, nododot bezatlīdzības lietošanā. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu Valsts nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā. [..].

[9] Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 2.punkta d) apakšpunkts nosaka, ka Zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes atsavināšanu vai privatizāciju var atļaut ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu, ja valsts meža zeme nepieciešama likumā "Par pašvaldībām" noteikto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, kur viena no apakšpunktā uzskaitītajām funkcijām ir  - mežaparku ierīkošana un uzturēšana pilsētu un ciemu teritorijās.

[10] Atbilstoši 2006.gada 19.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība” 1.3.punktam pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai valsts meža zeme atsavināma – parku ierīkošanai vai uzturēšanai. Atbilstoši šo noteikumu 2.punktam valsts meža zemes atsavināšanu ierosina pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā valsts meža zeme ir nepieciešama šo noteikumu 1.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, un par to rakstiski informē zemes tiesisko valdītāju. Atsavināšanas ierosinājums noformējams un iesniedzams atbilstoši šo noteikumu 4., 5.punkta prasībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 6.punktu, 2006.gada 19.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība” 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Ierosināt valsts meža zemes „Cābeļu mežš”, kadastra apzīmējums 64640010161, 73,85 ha platībā, atsavināšanu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.

2.      Uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A.Driviņai, atbilstoši 2006.gada 19.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība” normatīvajam regulējumam sagatavot atsavināšanas ierosinājumu un tam pievienojamos dokumentus.

38.§ Par daļu no zemes „Doņi”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu L.R.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts L. R., dzīvojošas [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., 15.04.2015. iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības „Doņi” 2,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0092, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Doņi”, kadastra Nr.6464 001 0092, 10,0336 ha kopplatībā, Kalētu pagastā, piekrīt pašvaldībai.

No zemes daļas 2,1 ha platībā nomas 2015.gada februārī atteicās Z.A. Paziņojums par iznomājamo zemes daļu bija izlikts Kalētu pagasta pārvaldē un novada mājaslapā.

Līdz 15.04.2015. par zemes vienības daļas „Doņi”, Kalētu pagastā iznomāšanu saņemts viens iesniegums- L. R.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Iznomājamais zemes gabals robežojas ar L. R. nomā jau esošo zemes „Doņi” daļu.

L.R. ir nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāds uz 15.04.2015.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt ar 01.05.2015. Lilitai Rozentālei, personas kods 031258-11928, daļu no zemes vienības „Doņi”, kadastra apzīmējums 6464 001 0092, 2,1 ha lielā platībā, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem, pēc nekustamā īpašuma un nomas maksas parāda samaksas, saskaņā ar grafisko pielikumu (   pielikums). 

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot Kalētu zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. L.R.,[dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov.,LV3484;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

39.§ Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Saušu birze”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 004 0249, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas Agritas Driviņas 08.04.2015. iesniegums Nr. 2.1.17/56  ar lūgumu ierosināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Saušu birze”, kadastra Nr. 6464 004 0249, Kalētu pagastā, Priekules novadā, atsavināšanu. Iesniegumam pievienots 30.03.2015. SIA „TF Universal” Atzinums (novērtējums) par nekustamo īpašumu „Saušu Birze”, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Nekustamais īpašums „Saušu birze” Kalētu pagastā sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0249 9,56 ha kopplatībā. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas 2001.gada 29.jūnijā uz Kalētu pagasta padomes vārda (ar grozījumiem 18.03.2014. tagad  Priekules novada pašvaldība) Kalētu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000008605.

Veicot 2013.gadā zemes pārmērīšanu, zemes vienības platība precizēta no 10,2 ha uz 9,56 ha. Uz zemes vienības atrodas mežs.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Nekustamais īpašums „Saušu birze”, Kalētu pagastā nav nepieciešams pašvaldības funkciju  nodrošināšanai.

Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu zemes plānotā un atļautā izmantošana ir mežsaimniecība.

2015.gada 30.martā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „TF Universal”, reģ.Nr.41503053180, juridiskā adrese „Kuģenieki”, Firsovas, Rušonas pag., Riebiņu nov., noteicis, ka Priekules novada, Kalētu pagasta nekustamā īpašuma „Saušu birze” 9,56 ha, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6464 004 0249, tirgus vērtība uz 2015.gada 25.martu, iekļaujot mežaudzes vērtību,  ir 21 100 EUR (divdesmit viens tūkstotis viens simts eiro).Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 21 280 EUR (divdesmit viens tūkstotis divi simti astoņdesmit eiro), ko veido:

1) Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība, iekļaujot mežaudzes vērtību – 21 100 EUR (divdesmit viens tūkstotis viens simts eiro);

2) Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 180,00 EUR (simtu astoņdesmit eiro) ,saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu - publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, iekļaujot mežaudzi, „Saušu birze”, kadastra Nr.6464 004 0249, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

2. Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Saušu birze”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 004 0249, nosacīto cenu un pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 21 280 EUR (divdesmit viens tūkstotis divi simti astoņdesmit eiro).

3. Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Saušu birze”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 004 0249 izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

5. Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A.Driviņai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

 

Pielikumā : Nekustamā īpašuma ‘’Saušu birze’’, Kalētu pag., Priekules nov. atsavināšanas izsoles noteikumi

 

40.§ Par 01.03.2010. zemes nomas līguma Nr. 3-36/9-2010 un 06.01.2015. Vienošanās Nr.2.3.4/1 pirmstermiņa izbeigšanu S. V., Virgas pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 2015.gada 13.aprīļa iesniegums par 01.03.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/9-2010 un 06.01.2015. Vienošanās Nr.2.3.4/1 pirmstermiņa izbeigšanu S. V. par apbūvētas zemes vienības „Krīgēni” 0,6638 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0156, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu, sakarā ar nomnieka nāvi.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2010.gada 01.martā starp Priekules novada domi un S. V. tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/9-2010 par apbūvētas zemes „Krīgēni” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0156, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu ēku uzturēšanai.

 2015.gada 06.janvārī noslēgta Vienošanās ar Nr.2.3.4/1 par platības precizēšanu un nomas maksas izmaiņām.

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem S. V., personas kods [:], mirusi 2015.gada 05.aprīlī.            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Izbeigt 01.03.2010. zemes nomas līgumu Nr.3-36/9-2010 un 06.01.2015. Vienošanos Nr.2.3.4/1 par apbūvētas zemes vienības „Krīgēni” 0,6638 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0156, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu, sakarā ar nomnieka nāvi.

2.     Atbildīgā par lēmuma izpildi zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai