30.01.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 3)

21.§ Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības ‘’Lettlands Venner’’

 2014.gada 16.janvārī Priekules novada pašvaldībā ir saņemts Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores A. Šneideres iesniegums, kurā lūgts apstiprināt ziedojumu 9000 Zviedrijas kronu apmērā no biedrības „Lettlands Venner”, kas tiks izlietots mācību līdzekļu iegādei.

            Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pieņemt ziedojumu – 9000 zviedrijas kronas ( EUR pēc kursa LB tiks noteikts saņemšanas brīdī) mācību līdzekļu iegādei.

2.      Par lēmuma izpildi atbild Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore A. Šneidere.

22.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kā represētai personai S. M. īpašumam [adrese] Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja S. M. , adrese [:], Rīga iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 15.01.2014. ar reģistrācijas Nr. 2.1.4/88 par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese] Priekules pag. Priekules nov.

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka S. M. ir politiski represētā persona un zeme ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus. Īpašuma[adrese] kopplatība 51,7 ha. S. M. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [adrese] Priekules pag. Priekules nov. 15,7 ha platībā, 36,0 ha viņa iznomā SIA „AGRO I.V.”

Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots),  atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu S. M. par 50%, kā represētai personai daļai īpašumam [adrese], Priekules pag. Priekules nov., 15,7 ha platībā, kadastra Nr.[:].  

2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) 

 

23.§ Par noteikumu „Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2011.gada 25.augusta noteikumos

 Par noteikumu „Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2011.gada 25.augusta noteikumos „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā tiek slēgti piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumi, ja uz tiem nav attiecināmas Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības”” apstiprināšanu

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības noteikumus „Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2011.gada 25.augusta noteikumos „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā tiek slēgti piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumi, ja uz tiem nav attiecināmas Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības””.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības noteikumi „Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2011.gada 25.augusta noteikumos „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā tiek slēgti piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumi, ja uz tiem nav attiecināmas Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības””  uz 1 lp.

 

24.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2010.gada 26.augusta lēmumā „Par samaksas noteikšanu investīciju projektu grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai” (protokols Nr.14, 6.§)

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu, lai nodrošinātu pareizu kvalitatīvu un savlaicīgu investīciju projektu grāmatvedības uzskaiti, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt grozījumus Priekules novada domes 2010.gada 26.augusta lēmuma „Par samaksas noteikšanu investīciju projektu grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai” (protokols Nr.14, 6.§) 2.punktā, izsakot tā otro teikumu šādā redakcijā:

„Sākot no 01.01.2014. veikt piemaksu 10% apmērā no mēnešalgas.”

25.§ Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Dzirnaviņas’’

 Pamatojoties uz EURO ieviešanas likuma 31.panta 4.daļu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt sekojošas ēdināšanas pakalpojuma maksas Priekules pirmsskolas izglītības iestādē „ Dzirnaviņas” ar 2014.gada 01.janvāri –

 1. Ēdināšanas pakalpojums audzēkņiem vecumā no 1 līdz 3 gadu vecumam EUR 1,42 dienā t.sk.:

1.1.            brokastis    EUR  0,28 ( Ls 0,20)

1.2.            pusdienas   EUR  0,71 ( Ls 0,50)

1.3.            launags       EUR  0,43 ( Ls 0,30)

 1. Ēdināšanas pakalpojums audzēkņiem vecumā no 4 līdz 7 gadu vecumam

EUR 1,71 dienā t.sk.:

2.1.            brokastis    EUR  0,36 ( Ls 0,25)

2.2.            pusdienas   EUR  0,85 ( Ls 0,60)

2.3.            launags       EUR  0,50 ( Ls 0,35)

 1. Norēķinus par ēdināšanas pakalpojumiem audzēkņu vecāki un darbinieki veic pēc grāmatvedības sastādītiem sarakstiem, naudu iemaksājot Priekules novada pašvaldības kasē vai bankas kontā
 2. Par ēdināšanas pakalpojumiem maksā katru mēnesi līdz 25.datumam.
 3. Ar 2014.gada 01.janvāri spēku zaudē 30.08.2012.Priekules novada domes sēdes  (prot.Nr.10), 5.§ ‘’Par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Priekules pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas” .
 4. Par lēmuma izpildi atbild Pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” vadītāja Ina Dalbiņa.

 

26.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 24.11.2011. noteikumos „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem”

 Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Izdarīt 24.11.2011. Priekules novada domes 24.11.2011. noteikumos „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” sekojošus grozījumus:

 

1.1.Izteikt noteikumu 2.5. punktu sekojošā redakcijā: „2.5. GODA RAKSTA     

      atribūts ir goda raksts un naudas un naudas balva 75 EUR”

 

1.2.Izteikt noteikumu 3.4. punktu sekojošā redakcijā: „3.4. ATZINĪBAS 

      RAKSTA atribūts ir atzinības raksts un naudas balva 45 EUR”

 

1.3.Izteikt noteikumu 5.8. punktu sekojošā redakcijā: „5.8. Apbalvojuma 

      GODA PRIEKULNIEKS atribūts ir apliecinājuma raksts un naudas balva  

      75 EUR”

 

1.4.Izteikt noteikumu 6.9. punktu sekojošā redakcijā: „6.9. Apbalvojuma

      GADA PRIEKULNIEKS atribūts ir apliecinājuma raksts un naudas balva 

      45 EUR”

 

 1.  Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.       
27.§ Par grozījumiem 25.04.2013. Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr. 6) 13§ „Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2, Nākotnes iela 1, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai”

 Pamatojoties uz VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 25.11.2013. Nr. 10-02/295549-1/1 atzinumu „Par būvēm piesaistāmajām telpu grupu domājamām daļām Nākotnes iela 1, Kalnenieki, Priekules pagastā, Priekules novadā, 2014.gada 23.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt 25.04.2013. Priekules novada domes lēmuma (prot. Nr. 6) 13§ „Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2, Nākotnes iela 1, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai” 1.punktā šādus grozījumus: 

1.1.aizstāt skaitli (daļu)  „1/2” ar skaitli (daļu) „443/887”.

2.   Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29, Liepāja,  LV-3401;

1 eks. Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļai;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

28.§ Par Priekules novada Tūrisma informācijas centra vadītājas Daigas Egles komandējumu dalībai starptautiskajā tūrisma izstādē „ITB Berlin 2014”

 21.01.2014. SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” (LRTIB) lūdzis Priekules novada domi deleģēt Priekules novada tūrisma organizatori Daigu Egli pārstāvēt Priekules novadu, Kurzemi un Liepājas apkārtējos novadus starptautiskajā tūrisma izstādē „ITB Berlin 2014”, kas notiks Berlīnē, Vācijā no 2014.gada 5. līdz 9.martam.

22.01.2014. Priekules novada pašvaldības tūrisma organizatore Daiga Egle iesniegusi iesniegumu ar lūgumu atbalstīt viņas dalību Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) nacionālajā stendā tūrisma izstādē „ITB Berlin 2014” Berlīnē.

Tūrisma attīstības valsts aģentūra nacionālajā stendā ir aicinājusi piedalīties Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju un Liepājas reģiona novadu pašvaldību tūrisma organizatorus.

LRTIB uz izstādi pārstāvēt Latviju un reģiona novadus vēlās sūtīt Daigu Egli, jo viņa pārvalda vācu valodu.

Priekules novads kā LRTI biroja dalībnieks maksā tikai pusi no dalības maksas. Līdz ar to LRTIB nevar finansiāli segt komandējuma izmaksas Daigai Eglei, kas plānotas sekojoši: 5 dienu dienas nauda 230.-EUR, 189.- EUR ceļa izdevumiem un 350.- EUR naktsmītnēm. Kopā 769.- EUR

            Tā kā LRTIB piedalās LIIA projektā, kas atbalsta dalību starptautiskajās izstādēs, ir iespējams, ka 50% no Priekules novada pašvaldības piešķirtā atbalsta Daigai Eglei dalībai Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) nacionālajā stendā tūrisma izstādē „ITB Berlin 2014” Berlīnē, tiks atmaksāts atpakaļ Priekules novada pašvaldībai.

            Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1 daļas 5.punktu, pašvaldības organizatoriski un finansiāli atbalsta pasākumus, kas sekmē kultūras vērtību popularizēšanu:

15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:

5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);

            Priekules novada dome uzskata, ka ir atbalstāma Priekules novada tūrisma organizatores Daigas Egles dalība starptautiskajā tūrisma izstādē „ITB Berlin 2014”, kas notiks Berlīnē, Vācijā no 2014.gada 5. līdz 9.martam, tādējādi popularizējot Priekules novadu, Kurzemi un Liepājas apkārtējos novadus, kā arī Latvijas valsti un vienlaicīgi arī gūstot pieredzi tūrisma organizēšanai novadā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze); PRET – 1 deputāts- Ilgonis Šteins; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atbalstīt Priekules novada tūrisma organizatores Daigas Egles komandējumu dalībai starptautiskajā tūrisma izstādē „ITB Berlin 2014”, kas notiks Berlīnē, Vācijā no 2014.gada 5. līdz 9.martam.

2.      Piešķirt komandējuma izdevumu segšanai pašvaldības finansējumu līdz – 769.- EUR (septiņi simti sešdesmit deviņus euro).

 

29.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes ‘’Pie Brūveru pļavas’’, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu ZS ‘’Ozolbirzes’’

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi ZS „Ozolbirzes”, reģ.Nr.52101024591, adrese- Ceriņu iela 8, Priekule, Priekules novads, tā īpašnieka G. S. 17.12.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemi „Pie Brūveru pļavas”, kadastra apzīmējums 6498 003 0122, 1,8 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu, protokols Nr.10, nekustamais īpašums „Pie Brūveru pļavas” 9,75 ha kopplatībā, Virgas pagastā, piekrīt pašvaldībai. Nekustamais īpašums sastāv no 15 atsevišķām zemes vienībām.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada lēmums 7§, protokols Nr.17) 11.punktu personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Iznomāt ZS „Ozolbirzes”, reģ.Nr.52101024591, īpašnieks G. S., pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Pie Brūveru pļavas1,8 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6498 003 0122, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu .

2.      Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4.      Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: 4.pielikums – izkopējums zemes vienībai „Pie Brūveru pļavas”, kadastra apzīmējums 6498 003 0122, Virgas pag., Priekules nov.

 

 

30.§ Par A.Z. atteikšanos no zemes „Teteri”, Virgas pag., Priekules nov., nomas

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi A. Z., personas kods [:], dzīvojošas [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, 06.01.2014. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/30, par atteikšanos no zemes „Teteri” , kadastra apzīmējums 6498 004 0155, Virgas pagastā, Priekules novadā, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2009.gada 08.maijā A. Z. tika iznomāta zemes vienība “Teteri”, kadastra apzīmējums 6498 004 0155, 2,9 ha platībā, Virgas pagastā. Noslēgts zemes nomas līgums (1,5%) ar Nr.VPP-2009/11. Ar termiņu līdz 31.12.2019.

A.Z. labprātīgi atsakās no turpmākās zemes “Teteri” 2,9 ha platībā, Virgas pagastā, nomas.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt ar 2014.gada 31.janvāri 08.05.2009.zemes nomas līgumu(1,5%) Nr.VPP-2009/11 par zemes “Teteri” 2,9 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.Z., personas kods[:].

 

2.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt A.Z., [adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV-3485.

 

31.§ Par grozījumiem 26.06.2009.nomas līgumā ‘’Virgas kalte’’, noslēgts ar E.Bunku, Virgas pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi E. B., 07.01.2014. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/37, ar lūgumu veikt grozījumus 26.06.2009.nomas līguma par nekustamā īpašuma „Virgas kalte”, Virgas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu, reģistra Nr. Nr.4685 (sastādījusi un apliecinājusi zvērināta notāre Jevgenija Jaunģelže) 1.un 3.punktā, sakarā ar to, ka neizmanto iznomāto ēku- kalti.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Virgas kalte” 1,0473 ha platībā, kadastra nr.6498 001 0291, Virgas pagastā, Priekules novadā. Reģistrēts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000443862. Īpašuma sastāvā ietilpst trīs ēkas- kalte- klēts, graudu šķūnis un svaru māja.

2009.gada 26.jūnijā starp Virgas pagasta padomi un E. B.ir noslēgts nomas līgums ar reģistra Nr.4685(sastādījusi un apliecinājusi zvērināta notāre Jevgenija Jaunģelže) par nekustamā īpašuma „Virgas kalte” 1,0473 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu lauksaimnieciskās darbības veikšanai. Nomas līgums 2009.gada 01.jūlijā reģistrēts zemesgrāmatā.

Sakarā ar to, ka netiek izmantota iznomātā ēka – kalte-klēts, kadastra apzīmējums 6498 001 0242 003, E. B. iesniegusi pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus  nomas līgumā un pārskatīt nomas maksu un citus maksājumus (nekustamā īpašuma apdrošināšana).

Atbilstoši  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13. punktu- novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Saskaņā ar noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”    (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu, protokols Nr.8, 12.§) 16.punktu un 1.pielikumu- nomas maksa ir 0,14 EUR/m².

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.apakšpunktu – nomas maksā gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu -apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

Piekritīgās zemes 0,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0291,kadastrālā vērtība uz 01.01.2014. ir 461,76 EUR. Nomas maksa ir 461,76 x 1,5%= 6,93 EUR. Tā kā aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 EUR gadā, tad nomas maksa ir 28 EUR gadā.

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un 27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13. punktu,  16.01.2014. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt 26.06.2009. nomas līgumā par nekustamā īpašuma „Virgas kalte”, Virgas pag., Priekules nov., (sastādījusi un apliecinājusi zvērināta notāre Jevgenija Jaunģelže, reģistra nr.4685) iznomāšanu E. B. šādus grozījumus:

1.1. visā Līguma tekstā aizstājot vārdus „Virgas pagasta padome” (un attiecīgos rekvizītus) ar vārdiem „Priekules novada pašvaldība” (norādot attiecīgos rekvizītus);

1.2. līguma pirmajā daļā:

1.2.1.- 1.1. punktā: E. B. pieņem nomā no Iznomātāja daļu no nekustamā īpašuma „Virgas kalte”, kadastra Nr. 6498 001 0291, Virgas pagastā, Priekules novadā;

1.2.2.– 1.2.punktā: Objekts sastāv no zemes gabala 0,6 ha platībā ( saskaņā ar pievienoto zemes robežu plānu) un divām nedzīvojamām ēkām- graudu šķūnis, kadastra apzīmējums 6498 001 0242 001, 452,90 m² un svaru māja, kadastra apzīmējums 6498 001 0242 002, 34,50 m² platībā (ēku inventarizācijas plāna kopija pielikumā);

1.3. Līguma trešajā daļā:

1.3.1.-   3.1.punktā: Līgumslēdzēji nosaka nomas maksu;

1.3.2. -  3.1.1.punktā: Nomas maksa par zemi gadā tiek noteikta 1,5 % apmērā zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā.

1.3.3. – 3.1.2. punktā: Nomas par ēkām- 0,14 EUR/m² (bez PVN) mēnesī un pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei. Nomnieks patstāvīgi veic iznomāto ēku apdrošināšanu un sakārtošanu.

1.3.4.- izslēgt 3.2. punktu.

1.3.5.- 3.3. punktā: Līgumslēdzēji vienojas, ka nomas maksa par ēkām maksājama pēc piestādītā rēķina katru mēnesi līdz 25.datumam. Nomas maksa par zemi maksāja vienu reizi gadā līdz tekošā gada 15.novembrim, iemaksājot Priekules novada pašvaldības kasē vai ieskaitot Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā: AS Swedbank, SWIFT kods HABALV22, konta Nr.LV30HABA0551018598451.

2. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes vadītājai R.Balodei sastādīt nodošanas- pieņemšanas aktu par ēkas- kalte-klēts, kadastra apzīmējums 6498 001 0242 003, pieņemšanu no E. B..

4. Lūgt Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļu veikt grozījumus Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000443862 trešās daļas 1.iedaļā.

 

    Pielikumā:

5.pielikums – zemes robežu plānas zemes gabalam 0,6 ha platībā, Virgas pagastā,

6.pielikums – ēku ‘’Virgas kalte’’ inventarizācijas plāns, kopija

7.pielikums –nekustamā īpašuma ‘’Virgas kalte’’ būves ‘’Svaru māja’’ plāns, kopija

 

32.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Teteri”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu N.S.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi N. S., dzīvojoša [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, 06.01.2014. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/29, ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemi „Teteri”, kadastra apzīmējums 6498 004 0155, 2,9 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 26.11.2009. sēdes lēmumu, protokols Nr.14, zemes vienība „Teteri” 2,9 ha platībā, Virgas pagastā, piekrīt pašvaldībai.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Iznomāt N. S., personas kods [adrese], pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Teteri2,9 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6498 004 0155, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu .

2.      Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4.      Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā : 8.pielikums – izkopējums zemes vienībai „Teteri”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6498 004 0155

33.§ Par L.L.L. atteikšanos no zemes „Pie Lejas Upītēm”, Kalētu pag., Priekules nov., nomas

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi L. L. L., dzīvojošas Priekules nov., Kalētu pag., [adrese], 08.01.2014. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/53, par atteikšanos no zemes vienības „Pie Lejas Upītēm” 1,9 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0361, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

10.01.2007. starp Kalētu pagasta padomi un L.L. L. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 273 par daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Lejas Upītēm” 0,6 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6464 001 01361, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 2020.gada 31.decembrim.

01.11.2011. starp Priekules novada pašvaldību un L. L.L. noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/62-2011 par daļu no zemes „Pie Lejas Upītēm” 1,3 ha, Kalētu pagastā iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 2016.gada 31.decembrim.

L.L.L. ir iesniegusi iesniegumu, ka turpmāk vairs nevēlas nomāt augstāk minēto zemes vienību.

            Pamatojoties uz L.L.L. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt ar 2014.gada 31.janvāri L. L. L., personas kods [:], 10.01.2007.zemes nomas līgumu ar Nr.273 un 01.11.2011.zemes nomas līgumu ar Nr.3-36/62-2011 par zemes “Pie Lejas Upītes” 1,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0361, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu.

 

2.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt L.L.L., [adrese], Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484.

 

34.§ Par pašvaldībai piekritīgās zemes ”Pie Lejas Upītēm” ,Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu M.R.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi M. R., dzīvojošas [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā, 08.01.2014. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/54,  ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemi „Pie Lejas Upītēm” 1,9 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6464 001 0361, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmumu Nr.5, protokols nr.11 pielikumu nr.2.1 zemes vienība ar nosaukumu „Pie Lejas Upītēm ”, kadastra apzīmējums 6464 001 0361  1,9 ha lielā platībā, piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Zemes vienība „Pie Lejas Upītēm”, Kalētu pagastā, robežojas ar M.R. īpašumā esošo zemi „Lejas Upītes”, kadastra apzīmējums 6464 001 0154 un faktiski jau izmanto šo zemes vienību.

Atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 29.12.2009. lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt M. R., personas kods [:], pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ”Pie Lejas Upītēm” 1,9 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0361, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

2.      Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam. 

4.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5.      Pieņemto lēmumu nosūtīt M.R., [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484.

 

Pielikumā: 9.pielikums – izkopējums zemes vienībai „Pie Lejas Upītēm”, Kalētu pagasts, Priekules novads.

 

35.§ Par adreses piešķiršanu adresācijas objektam „Tilgaļi”, Kalētu pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi L. E., personas kods [:], dzīvojošas [adrese] , Grobiņas pag., Grobiņas nov., 11.12.2013. iesniegumu, iereģistrēts 16.12.2013. ar Nr.3-13/1809, ar lūgumu piešķirt adresi ēkām, kuras atrodas uz zemes vienības „Tilgaļi”, kadastra apzīmējums 6498 001 0083, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Zemes vienība „Tilgaļi”, Kalētu pagastā, Priekules novadā ir apbūvēta. Uz tās atrodas divas ēkas, kuras nav reģistrētas kadastrā.

Valsts adrešu reģistrā apbūvētai zemes vienībai „Tilgaļi” Kalētu pagastā adrese nav reģistrēta.

Īpašumu datu sakārtošanai ir nepieciešams piešķirt adresi.

Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta.

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8.,28.,31.3.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Piešķirt apbūvētai zemes vienībai „Tilgaļi”, kadastra apzīmējums 6498 001 0083, Kalētu pagastā, Priekules novadā, adresi – „Tilgaļi”, Kalētu pagasts, Priekules novads. Pielikumā: grafiskais pielikums- izkopējums no kadastra kartes uz 1 lp.

 

2.      Pieņemto lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā,    nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un L. E., [adrese], Grobiņas pag., Grobiņas nov., LV-3430.

 

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

            Pielikumā:10.pielikums – izkopējums zemes vienībai „Tilgaļi”, kadastra apzīmējums 6464 001 0083, Kalētu pag., Priekules nov.

 

36.§ Par zemes nomas izbeigšanu A.S. uz pašvaldībai piekritīgo zemi „Slaucēji” , Krote, Bunkas pag., Priekules nov.,

 2013.gada 27.decembrī (reģistrācijas Nr. 3-13a/1851 ) Priekules novada pašvaldības domē saņemts  A. S. , dzīvojoša [adrese] , Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums par atteikšanos no nomas zemes „Slaucēji ”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0336  0.30 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu , protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „ Slaucēji ” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Daļa no zemes „Slaucēji”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads apzīmējums kadastrā 6446 001 0336  0.30 ha platībā ar 26.04.2012. Priekules novada domes lēmumu (protokols Nr.5,§.55) iznomāta A.. S..

Bunkas pagasta pārvaldē zemes nomas līgums reģistrēts 30.05.2012. ar Nr. 3-36B/11-2012.

Nomnieks savā iesniegumā min, ka labprātīgi atsakās no nomas zemes, jo zeme vairs nav nepieciešama.

 Uz nekustamo īpašumu „Slaucēji” nodokļa parādu nav .

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Tautsaimniecības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Izbeigt zemes nomu A. S. uz nekustamo īpašumuSlaucēji zemi ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0336  0.30  ha kopplatībā ar 2014.gada 1.februāri.
 2. Lēmums izsūtāms A. S. :[adrese], Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446;
 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

37.§ Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0114 Priekules pag., Priekules novadā iznomāšanu z/s „Kurzemnieki” un k/s” Vālodze R”

 Priekules novada dome izskatīja z/s „Kurzemnieki” reģistrācijas Nr.42101024513, adrese „Senči”, Priekules pag., Priekules nov. 12.11.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13/1549 par valstij piekrītoša zemes gabala ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0114 iznomāšanu 14,0 ha platībā un 19.12.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13/1840 par iepriekšējā iesnieguma, ar reģistrācijas Nr.3-13/1549 atsaukšanu un zemes gabala ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0114 iznomāšanu 8,0 ha platībā Iesniegumiem pievienots zemes robežu plāns.

Priekules novada dome izskatīja k/s „Vālodze R” reģistrācijas Nr.42103014312, adrese Vaiņodes iela 17, Priekules pag., Priekules nov. 05.12.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13/1706 par valstij piekrītoša zemes gabala ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0114 iznomāšanu 6,0 ha platībā.

Zemes vienība ar kadastra Nr. 6482 008 0114 14,0 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008.g. lēmumu Nr. 9, 1§ piekrīt valstij.

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins); deputāts Andris Džeriņš, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt z/s „Kurzemnieki” daļu valstij piekrītošu zemes vienību ar kadastra Nr. 6482 008 0114, 8,0 ha kopplatībā saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 1 gadu.
 2. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.
 3. Iznomāt k/s „Vālodze” daļu valstij piekrītošu zemes vienību ar kadastra Nr. 6482 008 0114, 6,0 ha kopplatībā saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 1 gadu.
 4. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.
 5. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
 6. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

Pielikumā: 11.pielikums- zemes robežu plāns zemes vienībai ar apz.kad.6482 008 0114.

 

38.§ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu L. S.

 2013.gada 20.decembrī (reģistrācijas Nr. 3-13/1849) Priekules novada pašvaldībā saņemts L. S., dzīvojošas[adrese], Priekule, iesniegums, kurā lūgts ar pagarināt telpu nomas līgumu Priekulē, Aizputes ielā 6, nagu kopšanas pakalpojumiem no 01.01.2014.

 

 Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju, tiek konstatēts, ka:

 

[1.] 2006.gada 31.maijā starp Priekules pilsētas domi un L. S., personas kods [:], tika noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 67 par telpu 5,86 m² kopplatībā nomu. Telpu lietošanas mērķis- manikīra kabineta izveidošanai  (Iepriekš noslēgtās Vienošanās ar  L. S.  par grozījumiem 31.05.2006.  Nomas līgumā Nr. 67 : 23.07.2007. Nr. 14/2007; 22.05.2008. Nr. 87; 28.05.2009. Nr. 4/2009 un 20.06.2011. nr. 3-39/16-2011). 

[2.]  Uzvārds mainīts no  S. uz S. pamatojoties uz  noslēgto laulību.

 [3.] Nomas maksa par telpu noteikta 0,35 Ls/² (neieskaitot PVN). Nomas maksā nav ietverta maksa par komunālajiem un u.tml. maksājumiem. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2013.

[4.] 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem” 9.punktu, kas nosaka, ka Iznomātājam, „ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus”.

[5.] Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļas nosaka, (1) „Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem”.

[6.] L. S.  iesniegumā min, ka vēlas turpināt telpu nomu ēkā-Aizputes ielā 6, Priekulē. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt augstāk minēto telpu. L.S. nomas maksu maksā regulāri ir izpildījusi līgumā pieņemtās saistības (nav nomas parāda), Līguma kopējais termiņš pagarinot uz 3 gadiem kopā nepārsniedz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma maksimālo termiņu. Šobrīd iznomātā telpa nav nepieciešama Priekules novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.panta trešo daļu, Guntas Trautmanes 05.12.2013. iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Pagarināt 31.05.2006. Telpu nomas līgumu Nr. 67, kas noslēgts starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldību ) un L. S. (tagad L. S.)   par telpas ēkā (kadastra numurs 6415 506 0004 ) Aizputes ielā 6, Priekulē , 2.stāvā  5,86  m² platībā   nomu, kas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmēta ar Nr. , nosakot:

1.1.nomas termiņu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016. gada 31.decembrim;

1.2.nomas maksu mēnesī 0,50 EUR/m² (bez PVN) saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8), 12§ ”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu” pielikumu Nr. 1.

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei .

 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam desmit darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

4.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms 1.eks. L. S., [adrese]: , Priekule, Priekules nov., LV-3434.

1.eks. Plānošanas un attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

 

39.§ Par zemes daļu zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0092, „Priekules pagasta palīgsaimniecības apbūvētas” Priekules pag., Priekules novadā iznomāšanu z/s „Ašmi”

 Priekules novada dome izskatīja z/s „Ašmi”, reģistrācijas Nr. 42101000869, adrese „Ašmi” Priekules pag., Priekules nov. 15.11.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13/1587 par daļu pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0092 iznomāšanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība „Priekules pagasta palīgsaimniecības apbūvētas” Priekules pag., Priekules novadā kadastra Nr. 6482 007 0092 3,2 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008.g. lēmumu Nr. 9, 1§ piekrīt pašvaldībai.

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt z/s „Ašmi” pašvaldībai piekrītošu zemes vienību „Priekules pagasta palīgsaimniecības apbūvētas” ar kadastra Nr. 6482 007 0092, 2,0 ha kopplatībā, vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc zemes robežu plāna precizēšanas un uzmērīšanas dabā, saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem.

Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

2.      Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3.      Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

            Pielikumā: 12.pielikums –izkopējums zemes vienībai ar kad.apz.6482 007 0092.

 

40.§ Par nomas līguma pārtraukšanu E. M. uz zemes vienībām „Sēnes” un „Vārpas”, Gramzdas pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja E. M., adrese[:], Gramzdas pag., Priekules nov. 11.11.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13/1530 un 3-13/1529 par atteikšanos no zemes nomas uz pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu „Vārpas”  ar apzīmējumiem kadastrā 6458 003 0097 3,0 ha platībā un zemes gabalu „Sēnes” ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0096 3,6 ha platībā.

Zemes vienības ar kadastra Nr. 6458 003 0097, 3,0 ha platībā un 6458 003 0098 3,6 ha platībā ar 22.09.2008. g. lēmumu Nr. 10, 4§ piekrīt pašvaldībai. Ar Gramzdas pagasta padomes lēmumu 2007. gada 21. maijā (prot Nr.7.3§, 29.p.) E. M. izbeigtas lietošanas tiesības uz šīm zemes vienībām un noslēgts Lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums. Uz zemes vienībām ēkas neatrodas.

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Izbeigt Lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu, noslēgtu 01.08.2007.g. Nr.20.ar E. M. uz zemes vienībām „Vārpas”, Gramzdas pagastā Priekules novadā, ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0097 3,0 ha platībā un „Sēnes”, Gramzdas pagastā Priekules novadā, ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0096 3,6 ha platībā ar 2014.gada 1.februāri.