29.11.2018. domes sēde (protokols Nr. 15)

553. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Virgas pagastā, Priekules nov.

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.553            

          (protokols Nr.15,  39.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Virgas pagastā, Priekules nov.

 

2018.gada 26.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 19.11.2018.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/2130 -S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu ”Pērļi”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.1700321 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā ”Pērļi” ar kadastra Nr.6498 002 0006, Virgas pagastā,  11,5 ha platībā, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums „Pērļi” 26,63 ha kopplatībā, Virgas pagastā, ir iesniedzējas īpašumā.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai samazinājums netiek piemērots, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un ir iesniegušas iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, 35.punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2019.gadā XX, personas kods XX, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu ”Pērļi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 002 0006,  nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par 11,5 ha.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks.izsūtāms: XX, nekustamā īpašuma speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

554. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.28 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 7A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.554            

          (protokols Nr.15,  40.punkts)

 

 

 

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 7A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0065, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 106 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Dzīvoklim Nr.28 nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

 Dzīvoklis nr. 28 nav izīrēts.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 10.panta 3.punkts  nosaka - uzdodot pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums ir nodrošināt šā uzdevuma izpildei nepieciešamo finansējumu.

Dzīvokli apsaimnieko SIA Priekules nami.

Priekules novada pašvaldībai jāsedz dzīvokļa apkures un apsaimniekošanas izdevumi, līdz dzīvokļa privatizācijai, vai izīrēšanai.

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 7A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0065 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.19  38,8 m² - 2/100;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Noteikt, ka Priekules novada pašvaldība sedz SIA "Priekules nami" izdevumus par neizīrētā dzīvokļa apkuri un apsaimniekošanu līdz brīdim, kad telpas tiks izīrētas vai atsavinātas.

7. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv; nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei; Finanšu nodaļai; Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

555. Par pašvaldības dzīvokļa “Kalnāres” -4, Priekules pagasts , Priekules novads, nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.555            

          (protokols Nr.15,  41.punkts)

 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese-XX, Priekules novads, iesniegumu (reģistrācijas Nr. 2.1.4/18/1881-S), ar lūgumu atļaut atsavināt dzīvokli ar  “Kalnāres” -4, Priekules pagasts, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Kalnu iela 1”, Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr. 6482 002 0059 reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 147 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Minētajā nekustamā īpašumā atrodas sešu dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi : “Kalnāres”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 002 0059 001.

 Nekustamais īpašums – dzīvoklis “Kalnāres”-4, Priekules pagasts, Priekules novads, 29,6 m2 kopplatībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 6482 002 0059 004,  nav  iereģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules  novada pašvaldības vārda .       

  Dzīvojamā mājā ar adresi “Kalnāres”, Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr. 6482 002 0059, dzīvoklis nr. 4 ir izīrēts XX īres līgums noslēgts 10.02.2016. līguma nr.2.15/15.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, noteikts, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt dzīvokļa īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, Ministru Kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai” .

Dzīvokļa īpašuma likuma 8.pants nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu, dzīvokļa īpašums, kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Izveidot dzīvokļa īpašumu nekustamā īpašumā Kalnu iela 1, Priekules pag., Priekules nov., dzīvojamā mājā ar adresi : Kalnāres , Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 002 0059 001 nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļa mājas un zemes:

Dzīvoklim nr. 4 – 29,6 m2   - 191/1000

2.      Pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu – dzīvokļa īpašumu , kadastra apzīmējums 6482 002 0059 001 004  “Kalnāres”, Priekules pagasts , Priekules novads. Dzīvokļa īpašuma kopējā platība ir 29,6 m2 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 191/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

3.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei veikt nepieciešamās darbības  dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

5.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

-            XX,

-            Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

-            Finanšu nodaļai

-            Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

-            Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

556. Par nekustamā īpašuma „Kurci”, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.556            

          (protokols Nr.15,  42.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma „Kurci”, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, pilnvarotās personas XX, personas kods XX (17.02.2016.pilnvara ar reģistra nr.2, kuru izdevusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas locekle XX) un XX, personas kods XX, pilnvarotā personaXX, personas kods XX (17.02.2016.pilnvara ar reģistra Nr.21, kuru izdevusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja XX) (turpmāk tekstā-iesniedzēji), 26.11.2018. iesniegums (iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/2123-S), ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Kurci”, kadastra Nr.6498 001 0182, Virgas pagastā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0145 un piešķirt jaunu nosaukumu “Lielkurci”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Kurci” (turpmāk tekstā- īpašums), kadastra Nr.6498 001 0182, Virgas pagastā, nav reģistrēts zemesgrāmatā. Īpašums sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0145- 7,4 ha un 6498 001  0182- 1,1 ha. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0182 atrodas sešas būves.

Ar Valsts zemes dienesta Liepājas nodaļas 1999.gada 12.februāra lēmumu Nr.1606 XX, personas kods XX, tika atjaunotas īpašuma tiesības uz mantojamo “Kurcu” zemi 8,5 ha platībā. XX mirusi 14.11.2001.

Ar 11.04.2012. zvērinātas notāres XX izdoto un apstiprināto Mantojuma apliecību ar reģistra Nr.2043 mantojuma tiesībās apstiprināta XX  uz ½ domājamo daļu no mantojuma.

Ar 13.10.2015. zvērinātas notāres XX izdoto un apstiprināto Mantojuma apliecību ar reģistra Nr.5213 mantojuma tiesībās apstiprināta XX  uz ½ domājamo daļu no mantojuma.

2016.gada 11.martā pie zvērinātas notāres XX tika noslēgts Mantojuma sadales līgums ar reģistra Nr.1115, kurā noteikts, ka mantinieces XX atsevišķā īpašumā paliek zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0182- 1,1 ha un sešas būves un tiek saglabāts pašreizējais nosaukums “Kurci”. Mantinieces XX atsevišķā īpašumā paliek zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0145- 7,4 ha, kuram tiks piešķirts jauns nosaukums.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Kurci”, kadastra Nr.6498 001 0182, Virgas pagastā, Priekules novadā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0145 (pielikums).

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0145 piešķirt jaunu nosaukumu “Lielkurci” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0182 un sešām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 64980010182001, 64980010182002, 64980010182003, 64980010182004, 64980010182005, 64980010182006 atstāt nosaukumu un adresi “Kurci”, Virgas pag., Priekules nov.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX.; XX, Valsts zemes dienestam, kurzeme@vzd.gov.lv , nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

557. Par nekustamā īpašuma “Kāļi”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.557            

          (protokols Nr.15,  43.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Kāļi”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegumu, kurā lūgts atsavināt nekustamo īpašumu “Kāļi”, Priekules pagasts, Priekules novadā 2,21 ha  platībā, kadastra apzīmējums 6482 009 0079.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Kāļi” , kadastra Nr.6482 009 0079 – 2,21 ha platībā, Priekules pag., Priekules novadā, pieder Priekules novada pašvaldībai, uz kuru īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, 2008.gadā veikta kadastrālā uzmērīšana.

            Ar XX noslēgts zemes nomas līgums 2.3.4/111_P.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, , 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

  1. Reģistrēt Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu „Kāļi”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra nr. 6482 009 0079 uz Priekules novada pašvaldības vārda.
  2. Pēc reģistrēšanas zemesgrāmatā, nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu „Kāļi”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra  numurs 6482 009 0079, kurš sastāv no zemesgabala 2,21 ha platībā, par brīvu cenu. 
  3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepicka.

 

Lēmums izsūtāms :

                    1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

                    1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

                    1 eks. Finanšu nodaļai; XX;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

558. Par nosaukuma maiņu zemes vienībai “Lēvaldi” ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0061, Priekules pag., Priekules nov.

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.558            

          (protokols Nr.15,  44.punkts)

 

Par nosaukuma maiņu zemes vienībai “Lēvaldi” ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0061, Priekules pag., Priekules nov.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX pilnvarotās personas XX (03.12.2015. pilnvara nr. 169) iesniegums ar lūgumu pašvaldībai pieņemt lēmumu par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam „Lēvaldi”, Priekules pagasts, Priekules novads.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1986.gada 30.jūnijā XX izsniegta mantojuma apliecība Nr.2-422 , kurā nomantota dzīvojamā māja ar divām saimniecības ēkām Priekules ciema „Jaunlēvaldos”.

22.04.1998. Priekules pagasta padomes lēmumu Nr.14 pieņemts lēmums par saimniecības nosaukuma izmainīšanu. Arhīva dokumentos minētais lēmums nav atrodams.

Ar XX noslēgts zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma „Lēvaldi”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 009 0061, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0061,  iznomāšanu.

Saskaņā ar 2015.gada 18.decembra noteikumu Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro un trešo daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu, kuru pēc tam pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas, nosūta Valsts zemes dienestam

Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļa nosaka, ka  nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu, nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Mainīt, nekustamam īpašumam ar kadastra nr.6482 009 0061, Priekules pagasts, Priekules novads , nosaukumu  no „Jaunlēvaldi” uz „Lēvaldi”.
  2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

   

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                         

-          Valsts zemes dienestam:kac.vzd@gov.lv

-          XX

-          Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

559. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.559            

          (protokols Nr.15,  45.punkts)

 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX

 

1. Priekules novada pašvaldība izskatīja XX iesniegumu, kas saņemts 23.10.2018. Nr. 2.9.1/18/1979-S par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no dzīvokļa XX nedzīvojošo XX, kurš minētāja adresē nedzīvo jo tur nav iespējams dzīvot jo dzīvojamā ēka sabrukusi, īres un komunālos maksājumus nemaksā.

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1.XX īpašuma tiesības nostiprinātas uz minēto īpašumu Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 00086463, kadastra apzīmējums Nr.64980020082., žurnāls Nr.300001823259, lēmuma datums 14.12.2006.

 

2.2. Jolanta Butkus dzīvojamās telpas īres līgumu ar XX nav slēgusi.

 

2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka: 

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas XX minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.6. XX ir deklarēta dzīvesvieta XX  no 2003. gada 7. oktobra.

 

2.7. XX pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2018. gada 27. novembrim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu  nav veicis.

 

2.8. XX 2018. gada 25. oktobrī, reģ. Nr. 2.9.1/18/1231-N, Priekules novada Virgas pagasta pārvalde nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR544995976LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Termiņš līdz 26.11.2018.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka XX būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu XX XX, jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
  3. Lēmumu par deklarētas  dzīvesvietas anulēšanu nosūtīt XX, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai un Virgas pagasta pārvaldei.
  4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

560. Par Virgas pagastā esošo ūdenssaimniecības un kanalizācijas objektu nodošanu kapitālsabiedrībai SIA ’’Priekules nami’’ apsaimniekošanā un valdījumā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.560            

          (protokols Nr.15,  46.punkts)

         

Par Virgas pagastā esošo ūdenssaimniecības un kanalizācijas objektu nodošanu kapitālsabiedrībai  SIA ’’Priekules nami’’ apsaimniekošanā un valdījumā

 

 2018. gada 24.augustā SIA ‘’Priekules nami’’ tika saņemta vēstule no Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas Komisijas (turpmāk -SPRK) par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta iesniegšanu. Tā kā ūdenssaimniecības pakalpojumi no  2015. līdz 2017. gadam tiek sniegti ar zaudējumiem SPRK uzdeva SIA ‘’Priekules nami’’ izstrādāt un iesniegt jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa pieteikumu.

            Lai sakārtotu ūdenssaimniecību un izveidotu tarifu, nepieciešams SIA ‘’Priekules nami’’ nodot apsaimniekošanā sekojošus objektus  Virgas pagastā, kas pieder Priekules novada pašvaldībai:

             

Nr.

Inventāra Nr.

Objekta nosaukums

1.

1218-8548

Ūdensvada trase  ‘’Centrs’’ Paplakā

2.

1259-1209

Ūdensvada trase ‘’Mazadatiņas’’

3.

1259-1208

Ūdensvada trase ‘’Virgas skola’’

4.

1259-1207

Kanalizācijas trase ‘’Virgas skola’’

5.

1218-8847

Ūdensvads ‘’Mazdzērves’’ Purmsāti

6.

1218-1215

Ūdensvads Purmsāti

7.

1218-1217

Kanalizācijas trase Paplaka

8.

1218-1214

Purmsātu internātskola kanalizācija

    

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1 punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 Ar 2018. gada 1.decembri nodot apsaimniekošanā un valdījumā SIA ‘’Priekules nami’’, reģ. Nr. 42103020465, adrese: Ķieģeļu iela 2a, Priekule, LV-3434, šādus  ūdenssaimniecības un kanalizācijas objektus:          

 

Nr.

Inventāra Nr.

Objekta nosaukums

1.

1218-8548

Ūdensvada trase  ‘’Centrs’’ Paplakā

2.

1259-1209

Ūdensvada trase ‘’Mazadatiņas’’

3.

1259-1208

Ūdensvada trase ‘’Virgas skola’’

4.

1259-1207

Kanalizācijas trase ‘’Virgas skola’’

5.

1218-8847

Ūdensvads ‘’Mazdzērves’’ Purmsāti

6.

1218-1215

Ūdensvads Purmsāti

7.

1218-1217

Kanalizācijas trase Paplaka

8.

1218-1214

Purmsātu internātskola kanalizācija

2.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Izsūtāms:

SI ‘’Priekules nami’’, Finanšu nodaļa, juriste, Virgas pagasta pārvalde.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska