29.11.2018. domes sēde (protokols Nr. 15)

533. Par Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.533            

          (protokols Nr.15,  19.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

 

Deputāts Toms Šteins, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Būve – noliktava, Vaiņodes iela 4B, Priekule,  Priekules novads, kadastra Nr. 6415 507 0006, kadastra apzīmējums 6415 007 0011 013 atrodas Priekules novada pašvaldības bilancē , pamatlīdzekļu uzskaites kartītes  nr. 4976, inventāra nr. 1212-4976.

Iesniedzot pieteikumu Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai par būvju īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā, tika saņemts atteikums, par pamatu minot iztrūkstošus dokumentus, kas apliecinātu Priekules novada pašvaldības būves īpašuma tiesības (pārņemšanas dok., pieņemšanas-nodošanas akta u.tml.)

Pamatlīdzekļu sastāvā iekļauts īpašums, kas faktiski nepieder Priekules novada pašvaldībai un nav iespējams iegūt dokumentus, kas apliecinātu Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesības uz minēto objektu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „”Par grāmatvedību” 2.panta 1. un 2.daļu Priekules novada pašvaldības noteikumiem „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē”, atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Izslēgt no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva uz 31.12.2018. būvju īpašumu saskaņā ar pielikumu.

  

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                     

Finanšu nodaļai, nekustamo īpašumu spec. I. Lācītei

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

534. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par īpašumu sakārtošanas darbiem ar SIA „Priekules nami”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.534            

          (protokols Nr.15,  20.punkts)

 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par īpašumu sakārtošanas darbiem ar SIA

 „Priekules nami”

 

2018.gada 21.novembrī Priekules novada pašvaldība saņēma  SIA “Priekules nami” valdes locekles iesniegumu par īres maksas (peļņas) izlietojuma izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Lielās Gobas”, Priekules pagasts, Priekules novads, 6 skursteņu atjaunošanas izdevumu segšanai.

Priekules novada pašvaldības domes finanšu komiteja, izskatīja un atbalstīja iesniegto izmaksu kalkulāciju.

SIA “Priekules nami” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 100% pamatkapitāls pieder Priekules novada pašvaldībai un, kura apsaimnieko pašvaldības īpašumus Priekules pilsētā un Priekules pagastā, un attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.

Likums «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» nosaka, ka dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums ir piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Noslēgt deleģēšanas līgumu par 6 skursteņu atjaunošanu pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Lielās Gobas”, Priekules pagasts, Priekules novads, EUR 2788,54 apmērā par pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu  veikšanu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, ar izpildes termiņu līdz 2018.gada 15.decembrim.

2.      Deleģēšanas līgumu noslēgt piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3.      Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma.

4.      Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

 Lēmums paziņojams:

1) SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads; 2) finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

535. Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.535            

          (protokols Nr.15,  21.punkts)

 

Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam

investīciju un rīcības plāna aktualizāciju

 

Priekules novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam  apstiprināta 2013.gada 25.jūlijā. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punkts nosaka, ka rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto Telpiskās attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS). Veicot investīciju plāna aktualizēšanu, ir jāievēro likuma „Par pašvaldībām”61.¹ panta trešajā daļā noteiktais, ka par budžetu publisko apspriešanu nerīko.

Investīciju plānā ir veikti precizējumi, papildinājumi un labojumi, kā rezultātā ir nepieciešams to aktualizēt. Veiktie precizējumi, papildinājumi un labojumi ir sekojoši:

1.      Veikta investīciju plāna aktivitāšu inventarizācija, kā rezultātā katram projektam ir norādīts tā statuss:

a.       īstenots;

b.      procesā;

c.       plānots, tiks īstenots līdz nākamā gada beigām;

d.      netiek plānots īstenot;

e.       tiks plānota īstenošana nākamajā periodā.

2.      Precizēta investīciju plāna kolonna “Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji”.

3.      Sakārtota informācija investīciju plāna kolonnā “Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)”, norādot atbildīgo par projekta īstenošanu.

4.      Atbilstoši “Attīstības programma 2013.-2019.gadam” noteiktajām trīs finanšu piesaistes stratēģijām definētas trīs vidēja termiņa prioritātes (VTP) un to kodi ievadīti investīciju plāna kolonnā “Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm”. VTP ir sekojošas:

a.       VTP1: Ekonomikas un ražošanas attīstība;

b.      VTP2: Cilvēkresursu attīstība;

c.       VTP3: Kvalitatīva dzīves vide un teritoriālā attīstība.

5.      Investīciju plāna kolonnā “Papildinātība ar citiem projektiem” norādīti to projektu aktivitātes kodi ar kuriem tie ir papildināti vai saistīti.

6.      Investīciju plāns papildināts ar jaunu kolonnu “Aktivitātes kods”, kas ir nepieciešams sasaistes ar pašvaldības budžetu nodrošināšanai. Aktivitātes kods sasaistei tiks izmantots sākot ar 2019.gada budžetu.

7.      Investīciju plāna sadaļā “4.Papildus investīcijas pašvaldībā” aktivitāte Nr.37 “Ceļu satiksmes noteikumu izziņu veicinošas rotaļu pilsētiņas izveide Priekules pilsētā Dzirnavu ielas mikrorajonā blakus bērnu dārzam “Dzirnaviņas”” papildināta ar informāciju par izmaksām no kontroltāmes un iespējamo finansējuma sadalījumu startējot LEADER programmā.

8.      Investīciju plāna sadaļa “3.Investīcijas pašvaldību pakalpojumos” papildināta ar vienu jaunu projektu Nr.28 “Novada tūrisma informācijas centra izveide daudzfunkcionālajā sporta hallē”.

9.      Veikti citi nebūtiski precizējumi.

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plānu.
  2. Apstiprināto Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju ievietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

 

Pielikumā investīciju plāns uz 32 lappusēm.

 

Lēmums nosūtams: Finanšu nodaļas vadītājai Silvijai Skadiņai, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

536. Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Gulbji”, Kalētu pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.536            

          (protokols Nr.15,  22.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Gulbji”, Kalētu pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu      

 

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

2018.gada 05.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- Iesniedzēja), dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/2004-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību „Gulbji”, Kalētu pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums (zeme) „Gulbji”, kadastra Nr.6464 006 0040, Kalētu pagastā (turpmāk- nekustamais īpašums), sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0040  0,45 ha platībā, pieder pašvaldībai. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000555093.

Uz zemes vienības atrodas ēku/būvju īpašums “Gulbji” ar kadastra Nr.6464 506 0040. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā uz iesniedzējas vārda.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu un 44.panta ceturto daļu publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Gulbji”, kadastra Nr.6464 006 0040, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 006 0040– 0,45 ha platībā, Kalētu pagastā, atsavinot par nosacīto cenu.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: XX, Finanšu nodaļai, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, attīstības plānošanas nodaļas vad. U. Ržepickai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

537. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Arāji”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.537            

          (protokols Nr.15,  23.punkts)

 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Arāji”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā-iesniedzējs), dzīvojošs XX, 06.11.2018. iesniegums, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Arāji”, Gramzdas pagastā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0087 un piešķirt jaunu nosaukumu “Lielarāji”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Arāji” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6458 003 0052, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā uz iesniedzēja vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no trim atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzējs vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0087 -9,57 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “Lielarāji”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Arāji”, kadastra Nr.6458 003 0052, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0087.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0087 piešķirt jaunu nosaukumu “Lielarāji” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms 1 eks.: XX; Valsts zemes dienestam, kurzeme@vzd.gov.lv , nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

538. Par nedzīvojamās telpas-kūtiņas nekustamajā īpašumā „Pienenes”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.538            

          (protokols Nr.15, 24.punkts)

Par nedzīvojamās telpas-kūtiņas nekustamajā īpašumā „Pienenes”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 

2018.gada 30.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums (iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/1968-S) ar lūgumu iznomāt kūtiņu Nr.31 ēkā “Pienenes”, Gramzdā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Pienenes”, kadastra Nr.6458 001 0341, Gramzdas pagastā  ir pašvaldībai piekrītošs. Īpašuma sastāvā ietilpst kūts un zeme. Ēkai nav veikta inventarizācija.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8,12.§):

·         5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiskā fakta iestāšanos vai uz laiku , kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

·         16.punktu – ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tad tiek piemēroti 1.pielikumā minētie Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi (kūtiņas) – 0.07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un likumos noteiktie nodokļi.

Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar XX, personas kods XX, par kūtiņas Nr.31- 22 m² platībā nekustamajā īpašumā „Pienenes”, Gramzdas pag., Priekules nov., ēkā ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0341 001, saskaņā ar pielikumā pievienoto 4.korpusa shēmu (pielikums).

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.12.2023.;

2.2. nomas maksu mēnesī- 0,07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

2.3. Nomnieks patstāvīgi norēķinās par komunālajiem maksājumiem elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par nedzīvojamo telpu iznomāšanu nav spēkā.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

539. Par daļu no nekustamā īpašuma „Krotes Saulrieti”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.539            

          (protokols Nr.15, 25.punkts)

 

 

 

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 01.10.2018. iesniegums (Nr. 2.1.4/18/1766-S) ar lūgumu iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Krotes Saulrieti ” Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0130,  2,20 ha  platībā.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 26.07.2012. Priekules novada domes lēmumu Nr.9, 33., zemei „Krotes Saulrieti” Bunkas pag., Priekules nov., kadastra nr. 6446 001 0024 noteikts statuss - pašvaldībai piekritīgā zeme.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.8. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1.  Iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Krotes Saulrieti”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0024 , kadastra apzīmējums 6446 001 0130  2,20 ha  platībā,  XX,  personas kods XX , (pielikums ) :

-   nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

-    nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.novembra līdz 2023.gada  31.oktobrim .

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                              

 Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

540. Par nomas līguma Nr.58/2008 pagarināšanu ar XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.540            

          (protokols Nr.15,  26.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 08.10.2018. iesniegumu Nr.2.1.4/18/2024-S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.58/2008 uz daļu no zemes “Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007, garāžas uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  „Paplakas iela 28”, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0007 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.              

Ar XX 30.10.2008. noslēgts zemes nomas līgums Nr.58/2008 uz daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, 65,28 m2 platībā, garāžas uzturēšanai. Nomas līguma beigu termiņš 02.11.2018.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Iznomāt daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0007, kadastra apzīmējums 65,28 m2 platībā, XX, nosakot (pielikums) :

-   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

-    nomas līguma termiņu no 2018.gada 3.novembra līdz 2028.gada  31. oktobrim.

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

1.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

2.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

541. Par nomas līguma Nr.46/2008 pagarināšanu ar XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.541            

          (protokols Nr.15, 27.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 01.11.2018. iesniegumu Nr.2.1.4/18/1992-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.64/2008 uz daļu no zemes  “Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007, garāžas uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  „Paplakas iela 28” , Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0007 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.              

Ar XX 30.10.2008. noslēgts zemes nomas līgums Nr.64/2008 uz daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, 65,28 m2 platībā, garāžas uzturēšanai. Nomas līguma beigu termiņš 02.11.2018..

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 17.punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Iznomāt daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0007, kadastra apzīmējums 65,28 m2  platībā,  XX, nosakot

(pielikums) :

-   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

-    nomas līguma termiņu no 2018.gada 3.novembra līdz 2028.gada  31. oktobrim.

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

1.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

2.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

542. Par nomas līguma Nr.2.3.4/88 pagarināšanu ar XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.542            

          (protokols Nr.15,  28.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 15.10.2018. iesniegumu Nr.2.1.4/18/1880-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/88 uz daļu no zemes  Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0086, mazdārziņa vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda

Ar XX  06.08.2015. noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/88 uz daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, 108  m2 platībā, garāžas uzturēšanai. Nomas līguma beigu termiņš 31.12.2018.

            Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

             Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par  400 m² , ne mazāk kā 4,00 EUR gadā.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Priekules novada pašvaldības dome , atklāti balsojot „par” -  balsis, „pret” -   balsis, „atturas” -    balsis,  nolemj: atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, zemes vienības adrese: Liepājas iela 13A, Priekule, Priekule novads, ar:

           

1.1. XX, dzīvojošu XX, 108 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2019.gada 1.janvāra  līdz 2024.gada  31.decembrim.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                          

Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

543. Par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/43-2013 pagarināšanu ar XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.543            

          (protokols Nr.15,  29.punkts)

 

 

Par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/43-2013 pagarināšanu  ar XX

 

Priekules novada domē saņemts XX, XX, iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.3-36B/43-2013 uz nekustamo īpašumu „Teletornis” 1,50 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 006 0112, Bunkas pagastā, Priekules novadā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 17.09.2008. lēmumu , protokols Nr.11 , nekustamais īpašums „Teletornis” , Bunkas pag., Priekules nov., ar kad. apz. 6446 006 0112 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Zemes nomas līgums Nr.3-36B/43-2013 slēgts uz termiņu 01.10.2013.-30.09.2018 , uz daļu no zemes vienības  “Teletornis ”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz. 6446 006 0112  1,50 ha platībā.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu XX nav.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.8. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.   Pagarināt zemes nomas līgumu Nr.3-36B/43-2013 ar XX, personas kods XX, slēdzot jaunu zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, Mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, pieskaitot PVN.

  papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

- nomas līguma termiņu no 2019.gada 1.novembra līdz 2024.gada 31.decembrim .

2.      Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums.

3.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

XX, nekustamo īpašumu spec. I. Lācītei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

544. Par nomas līguma Nr.25/2008 pagarināšanu ar XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.544            

          (protokols Nr.15,  30.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 01.11.2018. iesniegumu Nr.2.1.4/18/1990-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.25/2008 uz daļu no zemes  Liepājas iela 9B, Priekule , Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0009, garāžas uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0009 ierakstīts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442971 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.              

Ar XX 30.10.2008. noslēgts zemes nomas līgums Nr.25/2008 uz daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekule, 79,88 m2 platībā, garāžas uzturēšanai. Nomas līguma beigu termiņš 02.11.2018..

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0009, kadastra apzīmējums 79,88 m2  platībā,  XX, nosakot (pielikums) :

-   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

-    nomas līguma termiņu no 2018.gada 3.novembra līdz 2028.gada  31. oktobrim.

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

1.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

2.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

  

545. Par nomas līguma Nr.86/2008 pagarināšanu ar XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.545            

          (protokols Nr.15, 31.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Par nomas līguma Nr.86/2008 pagarināšanu ar XX

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 01.11.2018. iesniegumu Nr.2.1.4/18/1987-S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.86/2008 uz daļu no zemes  Paplakas iela 28, Priekule , Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007, garāžas uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0007 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.              

Ar XX 30.10.2008. noslēgts zemes nomas līgums Nr.86/2008 uz daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, 65,28 m2 platībā, garāžas uzturēšanai. Nomas līguma beigu termiņš 02.11.2018..

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Iznomāt daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule , Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0007, kadastra apzīmējums 65,28 m2  platībā,  XX, nosakot (pielikums) :

-   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

-    nomas līguma termiņu no 2018.gada 3.novembra līdz 2028.gada  31. oktobrim.

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                     

 Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

546. Par dzīvojamās telpas maiņu un īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.546            

          (protokols Nr.15,  32.punkts)

Par dzīvojamās telpas maiņu un īres tiesību piešķiršanu XX

 

2018. gada 29. oktobrī Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts XX, deklarētā dzīvesvieta XX,(turpmāk – Iesniedzējs), iesniegums ar lūgumu veikt  dzīvojamās telpas XX, maiņu pret dzīvojamām telpām XX, Priekules nov., LV – 3486.

 

Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

[1] Iesniedzējs deklarējis dzīvesvietu XX.

[2] Iesniedzējs nav atzīstams par personu, kura tiesīga saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, līdz ar to konstatējams, ka Iesniedzējs vēlas veikt maiņu  uz brīvo dzīvokli.

[3] Iesniedzējs norāda, ka vēlas veikt dzīvokļa maiņu, jo dzīvoklis XX ir ļoti sliktā stāvoklī, lai to savestu kārtībā ir nepieciešami lieli remontdarbi un naudas līdzekļi.

            [4] Iesniedzējs ar dzīvokli XX, ir iepazinies un nepieciešamos remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem. Īres un komunālos maksājumus turpmāk apņemas maksāt godprātīgi.

[5] Piešķiramais dzīvoklis uz iesnieguma izskatīšanas brīdi ir brīvs. Informācija par to izvietota atbilstoši Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īres pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 2.punktam.

[6] Iesniedzējam nav konstatētas parādsaistības pret Priekules novada pašvaldību un tās iestādēm un uzņēmumiem, kā arī nav konstatēts, ka varētu pastāvēt citi apstākļi vai šķēršļi dzīvokļa piešķiršanai atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut XX veikt dzīvojamās telpas XX maiņu un piešķirt īres tiesības dzīvoklim XX ar kopējo platību 53,20 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 35,30 m².

      2. Noteikt pirmo īres tiesību termiņu 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo, īres līguma termiņam beidzoties.

3. Noslēgt īres līgumu ar XX par šā lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes  lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

          4. Uzdot kontroli pār lēmuma izpildi Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dz. Kudumam.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē, Saules ielā 1, Priekulē, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX, Gramzdas pagasta pārvaldei Skolas iela 3, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV – 3486.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

 

547. Par speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem licenzēšanu Krotes Kronvalda Ata pamatskolā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr. 547            

          (protokols Nr.15, 33.punkts)

 

Par speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem licenzēšanu Krotes Kronvalda Ata pamatskolā

Ir saņemts Krotes Kronvalda Ata pamatskolas Gitas Spiģeres iesniegums ar lūgumu atļaut licenzēt speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Krotes Kronvalda Ata pamatskolā pašlaik 3.klasē mācās 1 bērns, kuram pašvaldības un valsts pedagoģiski medicīniskā komisija ir piešķīrusi šo programmu. A.Purviņa paskaidro, ka Priekules novada pašvaldībā Purmsātu speciālā internātpamatskola ir specializējusies bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem apmācībai.

Lai licenzētu speciālo programmu Krotes skolai nepieciešams apliecināt, ka tai ir atbilstoši resursi šīs programmas īstenošanai – pedagogi ar atbilstošu izglītību, iespēja sniegt īpašu atbalstu izglītojamam, nodrošinot pedagoga palīgu, individuālas nodarbības pie speciālā pedagoga, logopēda. Skolā ir 1 pedagogs ar speciālās izglītības pedagoga un logopēda kvalifikāciju un 3 pedagogiem ir sertifikāts par to, ka viņi ir  ieguvuši tiesības mācīt speciālās izglītības programmās pamatizglītības pakāpē. Diemžēl valsts finansējums nepietiek dažādu atbalsta pasākumu nodrošināšanai. Lai nodrošinātu mācību procesu maksimāli mācot visas klases neapvienojot, no valsts mērķdotācijas pašreiz 7 bērniem ar mācīšanās grūtībām tiek apmaksātas 3 pedagoga palīga stundas un 1 logopēda darba stunda. Licenzējot papildus programmu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām palielināsies izglītības iestādes izdevumi par skolas direktores atestāciju un akreditāciju. 1-2 programmu akreditācija

Gitas Spiģeres viedoklis – vecākiem nepieciešams laiks, lai pieņemtu faktu par bērna vajadzībām pēc speciālās izglītības iestādes. Vecāki ir informēti, ka viņiem ir tiesības izvēlēties skolu un prasīt skolai licenzēt viņu bērnam nepieciešamo programmu. Lai sniegtu atbalstu bērniem ar mācīšanās grūtībām papildus tiek izmantoti projekta PUMPURS resursi. Līdz ar to atbalsts ir lielāks, nekā tas tiek nodrošināts no valsts budžeta mērķdotācijas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noraidīt Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktores Gitas Spiģeres lūgumu atļaut licenzēt Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

 

Lēmumu izsniegt: A.Purviņai, G.Spiģerei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

548. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.548            

          (protokols Nr.15,  34.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 2.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.5/18/1997-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX dzīvesvietu deklarējis XX, Priekules novads.

2.2. XX dzīvokli ir apsekojis un remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.3. Informācija par brīvo dzīvokli un ar to saistītajiem maksājumiem publicēta SIA “Priekules nami” mājas lapā sadaļā “Brīvie pašvaldības dzīvokļi”. Dzīvoklis ir brīvs kopš 10.05.2018.

2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz divistabu dzīvokli XX, Priekules novads ar kopējo platību 45,60 m², tai skaitā dzīvojamā platība 29,60 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

549. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.549            

          (protokols Nr.15,  35.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

1.2018.gada 23.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.5/18/1935-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.  XX dzīvesvietu deklarējis XX.

2.2. XXdzīvokli ir apsekojis un remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.3. Informācija par brīvo dzīvokli un ar to saistītajiem maksājumiem publicēta SIA “Priekules nami” mājas lapā sadaļā “Brīvie pašvaldības dzīvokļi”. Dzīvoklis ir brīvs kopš 06.04.2018.

2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz vienistabas dzīvokli XX, Priekules novads ar kopējo platību 29,00 m², tai skaitā dzīvojamā platība 19,50 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

550. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.550            

          (protokols Nr.15,  36.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

1. 2018.gada 7.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.5/18/2018-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX deklarētā dzīvesvieta XX, Priekules novads. Faktiski dzīvo XX.

2.2. XX dzīvokli ir apsekojusi un remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.3. Informācija par brīvo dzīvokli un ar to saistītajiem maksājumiem publicēta SIA “Priekules nami” mājas lapā sadaļā “Brīvie pašvaldības dzīvokļi”. Dzīvoklis ir brīvs kopš 01.10.2018.

2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu, īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz vienistabas dzīvokli XX ar kopējo platību 32,70 m², tai skaitā dzīvojamā platība 17,70 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā, kad tas paziņots adresātam.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

551. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr. 551            

          (protokols Nr.15,  37.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

         1.  2018.gada 2.novembrī saņemts XX iesniegums Nr.2.1.5/18/1993-S par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli XX.

        

 2.  Ar  Virgas pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

          2.1.  XX vēlas sākt īrēt dzīvokli ar 2018.gada 1.decembri.

         2.2.XX ir pensionāre.

         2.3.Īres dzīvoklis ir apsekots 07.11.2018 un to var nodot izīrēšanai.

          2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesības uz ‘’Apiņi’’ dz.Nr.2 nav lūgušas citas personas.

 

3. Saskaņā ar 30.11.2017. Priekules novada pašvaldības domes noteikumu “Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 5.punktu, īres dzīvoklis piešķirams īrē iesniedzējai.

Atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

         1. Piešķirt XX  īres tiesības uz dzīvokli XX ar kopējo platību 34.00 m² uz nenoteiktu laiku.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

3. Īres līgums XX ar Virgas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā izīrētāja vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

         4. Par lēmuma izpildi atbildīga Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

552. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmumā Nr.88 “Par Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem’’ ietvaros izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.novembrī                                                                                                                            

Nr.552            

          (protokols Nr.15,  38.punkts)

          Priekules novada pašvaldības dome 2018.gada 22.februārī nolēma (protokols Nr.2, lēmums Nr.88) saskaņot Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāto deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk - KPR DI plāns) ar tā pielikumiem un tajā iekļautajiem risinājumiem sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras izveidei, nosakot adresi Priekule, Aizputes ielā 5 (infekcijas nodaļas ēka).

          2018.gada 11.jūnijā Priekules novada pašvaldības dome izdarīja grozījumus 2018.gada 22.februāra lēmumā, mainot sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras izveides adresi uz Ķieģeļu iela 3, Priekule, Priekules novads (protokols Nr.8, lēmums Nr.285). Šī adrese ir norādīta arī apstiprinātajā KPR DI plānā.

          Adresē Ķieģeļu iela 3 bija paredzēts būvēt jaunu moduļu tipa ēku ar kopējo apbūves platību apmēram 200 m2. Saskaņā ar apstiprināto KPR DI plānu Priekules novada pašvaldībai plānotās infrastruktūras izveides izmaksas kopā ir 193 540 (bez snieguma rezerves) vai 207 255 (ar snieguma rezervi) euro. Veicot tirgus izpēti, tika noskaidrots, ka būvdarbu izmaksas uz 1 m2 ir ap 800 euro bez PVN. Kopējās ēkas būvniecības izmaksas ar PVN būtu 193 600 euro. Priekules novada sociālais dienests (turpmāk – sociālais dienests), pārskatot nepieciešamās telpas (normatīvajos aktos noteiktās prasības sociālo (dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu) pakalpojumu sniedzējiem) un to lielumus, samazināja apbūves platību līdz 160 m2. Tad kopējās ēkas izmaksas ar PVN būtu ap 154 880 euro. Šajā summā nav iekļautas izmaksas piebraucamā ceļa, stāvlaukuma, kanalizācijas pievada, ūdensvada, siltumtrases izbūvei, kas nepieciešama Ķieģeļu ielā 3. Vēl jāparedz izmaksas materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei, projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrādei, būvekspertīzei, būvuzraudzībai, autoruzraudzībai. Līdz ar to faktiski KPR DI plānā paredzētās infrastruktūras izveidei būtu nepieciešams palielināt  pašvaldības līdzfinansējuma daļu. Turpmākai ēkas uzturēšanai katru gadu pašvaldības budžetā būtu jāparedz izdevumi jaunās ēkas uzturēšanai.

            Sociālais dienests ierosinājis izveidot KPR DI plānā paredzēto infrastruktūru (dienas aprūpes centru un specializētās darbnīcas) Priekulē, Ķieģeļu ielā 7, Sociālā atbalsta centra 2.stāva telpās, kur šobrīd atrodas pašvaldības iestāde “Jauniešu māja “Priekule””. Jauniešu māja tika izveidota, lai piesaistītu izglītojamos Priekules vidusskolai, nodrošinot nepieciešamās naktsmītnes skolēniem, kuri mācītos mūsu skolā no apkārtējiem novadiem. Faktiski 2.stāva telpas šobrīd netiek izmantotas jau no 2017./2018.mācību gada beigām.

          Sociālā atbalsta centra otrā stāva kopējā lietderīgā platība ir 176,9 m2. Līdz ar to šajā platībā var izveidot tādas telpas, kādas nepieciešamas, lai pašvaldība varētu reģistrēt dienas aprūpes centru un specializētās darbnīcas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar izstrādāto kontroltāmi 2.stāva pārbūves izmaksas ar PVN būtu apmēram 70 000 euro. Šajā summā iekļautas izmaksas pacēlāja, kas nepieciešams vides pieejamības nodrošināšanai, izbūvei. Ķieģeļu ielā 7 nav nepieciešamas izmaksas piebraucamā ceļa, stāvlaukuma, kanalizācijas pievada, ūdensvada, siltumtrases izbūvei. Lielāku finansējumu varēs novirzīt tieši kvalitatīvāka, ar ilgāku kalpošanas laiku aprīkojuma un materiālu iegādei projekta mērķgrupai paredzēto nodarbību un darbnīcu nodrošināšanai, tādējādi motivējot mērķgrupu saņemt pašvaldībā jaunizveidotos pakalpojumus. Līdz ar to lietderīgāk tiktu izmantots Eiropas Reģionālā attīstības fonda un pašvaldības finansējums šim projektam.

          Jāņem vērā, ka turpmākajos gados pašvaldības budžetā nebūs nepieciešami papildus izdevumi ēkas uzturēšanai, kas būtu nepieciešami jaunas ēkas būvniecības gadījumā.

          Veidojot sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru (dienas aprūpes centru un specializētās darbnīcas) adresē Ķieģeļu iela 7, Priekule, Eiropas Savienības finansējums tiktu izmantots ekonomiskāk un lietderīgāk, sasniedzot projektā noteiktos mērķus un samazinot riskus projekta ilgtspējas nodrošināšanai.

Atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmuma Nr.88 “Par Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu” 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

“1. Saskaņot Kurzemes plānošanas reģiona projekta ‘’Kurzeme visiem’’ ietvaros izstrādāto deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk KPR DI) ar tā pielikumiem un tajā iekļautajiem risinājumiem sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras izveidei, nosakot adresi Priekules novads, Priekule, Ķieģeļu iela 7.

2. Lūgt Kurzemes plānošanas reģionu izdarīt attiecīgus grozījumus Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā.

 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums nosūtāms:

Kurzemes plānošanas reģionam, Priekules novada sociālajam dienestam, Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļai, Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska