29.09.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.16)

19. Par nomas maksas pārskatīšanu I.B. par daļu no zemes ”Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pag., Priekules nov., nomu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

19.

Par  nomas maksas pārskatīšanu I.B. par daļu no zemes ”Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pag., Priekules nov., nomu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts I.B. dzīvojošas [:] 19.08.2016. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1313, ar lūgumu pārskatīt zemes nomas maksu par daļu zemes „Purmsātu speciālā internātskola” 0,02 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pag., Priekules nov., nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2015.gada 16.novembrī ar I.B. tika noslēgts zemes nomas līgums (turpmāk –līgums) ar Nr.2.3.4/187 par daļu no zemes „Purmsātu speciālā internātskola” 0,02 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pag., Priekules nov., nomu šķūnīšu uzturēšanai un mazdārziņam.

Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2punktu- nomas maksa tika noteikta 1,5% apmērā no zemes kadastrālās  vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā.

I.B. iesniegumā norāda, ka šķūnis ir nojaukts.

Iznomātais zemes gabals tika apsekots dabā un konstatēts, ka šķūnis ir nojaukts un palicis mazdārziņš.

Nomas maksa būtu nosakāma atbilstoši Priekules novada pašvaldības  noteikumu „Noteikumi par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām” (apstiprināti ar 31.10.2013.sēdes lēmumu, protokols Nr.8,14.) 11.punktu- nomas maksa gadā tiek noteikta 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Veikt grozījumus 16.11.2015. Zemes nomas līguma Nr.2.3.4/187 3.1.punktā, to izsakot sekojošā redakcijā “Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei. Nomas maksa maksājama reizi gadā līdz tekošā gada 15.novembrim.”

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekiem divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās par grozījumiem zemes nomas līgumā.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai,

1 eks. I. B.,[:].

20. Par dalīto lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam Kalēju iela 3, Priekule, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

 

20.

Par  dalīto lietošanas mērķa noteikšanu  nekustamam īpašumam Kalēju iela 3, Priekule, Priekules nov.

 

2016.gada 18.augustā  (reģ. Nr. 2.1.4/1290) Priekules novada pašvaldībā saņemts  G.L. iesniegums (turpmāk tekstā –iesniegums), kurā G.L. izsaka vēlēšanos  precizēt 21.07.2016. pašvaldībā iesniegto iesniegumu par nekustamā īpašuma Kalēju iela 3, Priekule, kadastra apzīmējums [:],  lietošanas mērķa maiņu no Individuālo dzīvojamo māju apbūve” kods 0601 uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

Iesniegumā minēts, ka saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu nekustamais īpašums Kalēju iela 3, Priekule atrodas Mazstāvu dzīvojamās mājas apbūves teritorijā, kurā galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve (kods 11001, rindu māju apbūve (kods11005), daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 11006). un papildizmantošana biroju ēku apbūve (kods 12001), tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve( 12002), tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), labiekārtota publiskā telpa (24001), publiskā ārtelpa (bez labiekārtojuma) (24002). Iesniegumā minēts, ka zemesgabalam Kalēju ielā 3, VZD kadastra informācijas sistēmā reģistrētais esošais lietošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

G.L. plāno, ka nākotnē zemesgabals tiks piemērots vienas savrupmājas būvniecībai un lielākā daļa tiks izmantota kā zaļā zona.

G.L. lūdz noteikt īpašumam Kalēju iela 3, Priekule šādus lietošanas mērķus: zemesgabala daļai 2500 m² platībā lietošanas mērķi –individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601), pārējai zemes vienības daļai 15547 m² platībā – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa.

Izskatot G.L. iesniegumu un Priekules novada pašvaldības rīcībā  esošo informāciju tiek konstatēts, ka:

[1.]   2016.gada   18.augustā  pieteicējs G.L. vērsās Priekules novada pašvaldībā  ar lūgumu noteikt zemes vienībai Kalēju iela 3, Priekule, lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve-kods 0601 2500 m² platībai un pārējai platībai 15547 m²  uz Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0501).

[2.] Nekustamais īpašums Kalēju iela 3, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs [:],  sastāv no vienas zemes vienības 18047 m² platībā. Īpašuma tiesības ir nostiprinātas uz G.L., personas kods [:] vārda, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.115.  Zemesgrāmatu tiesneša lēmums 01.12.2008.

[3.] Zemesgabalam noteikts lietošanas mērķis ,,Individuālo dzīvojamo māju apbūve” -  kods 0601.  G.L. iesniegumā minēja, ka zemesgabalam noteiktais  lietošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Ar terminu “zemes lietošanas veids” parasti saprot teritoriju, kas no citām atšķiras ar saviem dabiskajiem apstākļiem, un tiek ilgstoši izmantota noteiktiem mērķiem. 21.08.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 562 “Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanaskritērijiem” skaidrojumā :  Zemes lietošanas veids ir zemes platības raksturojums saskaņā ar tās dabiskajām īpašībām un zemes pašreizējo saimniecisko izmantošanu, kas atbilst zemes lietošanas veidu klasifikatoram”.

[4.].  Saskaņā ar Priekules novada teritorijas  plānojuma Grafisko daļu (apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015. (prot. Nr. 13,6.) lēmumu) , Zemes vienība Kalēju iela 3, atrodas Mazstāvu dzīvojamā teritorijā, kur primārā izmantošana ir 1) savrupmāju apbūve,2) rindu māju apbūve, 3) daudzdzīvokļu māju apbūve. Papildizmantošana biroju ēku apbūve (kods 12001), tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve (12002), tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), labiekārtota publiskā telpa (24001), publiskā ārtelpa (bez labiekārtojuma) (24002).

Izvērtējot esošo situāciju, konstatējams, ka G.L. ierosinājums, noteikt dalīto lietošanas mērķi zemes vienībai Kalēju iela 3, Priekule, ir apmierināms.   

Zemes vienības daļai  2500 m² platībai noteikt lietošanas mērķi ,,Individuālo dzīvojamo māju apbūve” kods 0601 un daļai  15547 m² - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa kods 0501.

 Ņemot vērā Gata Liepiņa ierosinājumu,  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību un  likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,  2016.gada 22.septembra Finanšu komitejas  atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noteikt  G.L., personas kods [:], piederošai  zemes vienībai Kalēju iela 3, Priekule, kadastra apzīmējums [:], zemes vienības daļai 2500 m² (pirms uzmērīšanas)  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, Individuālo dzīvojamo māju apbūve” kods – 0601 un zemes vienības daļai 15547 m²  platībai (pirms uzmērīšanas) - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķis -  kods 0501.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā,  Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 Lēmums izsūtāms:

1 eks. G.L., adrese: [:],

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese: Graudu iela 27/29,

Liepāja, LV-3401,

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

Pielikums

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no H. M. par nekustamo īpašumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16 

21.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no H. M. par nekustamo īpašumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā

 

1.     Nekustamais īpašums [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:], saskaņā ar 14.12.2006. ierakstu Zemesgrāmatas folijā Nr.100000301203, pieder H.M. (H.M.), personas kods [:].

 

2.     Par laika periodu 01.01.2007. – 29.09.2016. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3.     29.09.2016. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 358,23;

nokavējuma nauda līdz 29.09.2016. –           EUR 167,11;

KOPĀ                                                             EUR 525,34.

 

4.     Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā LVL 13,49 (t.i. EUR 19,19) apmērā saņemts 15.02.2006..

 

5.     27.01.2016. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam Nr.16-1076” un nosūtīts uz deklarēto dzīvesvietas adresi [:]. Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. H.M. nav vērsies Priekules novada pašvaldībā un ziņojis, ka maksāšanas paziņojums nebūtu saņemts.

 

6.     29.08.2016. no Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes saņemta vēstule (reģ.indekss 2.1.20/992), kurā minēts, ka uz augstāk minēto nekustamo īpašumu tiek vērsta piedziņa.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 22.09.2016. lēmumu,

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no H.M. (H.M.), personas kods [:], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā (kad.nr. [:]) par laiku 01.01.2007. – 29.09.2016., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 358,23;

nokavējuma nauda līdz 29.09.2016. –           EUR 167,11;

KOPĀ                                                             EUR 525,34

(Pieci simti divdesmit pieci euro, 34 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2016.gada 16.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2016.gada 17.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. H. M.,[:];

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.B. par nekustamo īpašumu[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                   

Nr.16 

22.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.B. par nekustamo īpašumu[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā

 

1.     Nekustamais īpašums [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:], saskaņā ar 25.04.2007. ierakstu Zemesgrāmatas folijā Nr.100000349819, pieder A.B. (A.B.), personas kods [:].

 

2.     Par laika periodu 01.01.2008. – 29.09.2016. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3.     29.09.2016. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 203,02;

nokavējuma nauda līdz 29.09.2016. –             EUR 103,20;

KOPĀ                                                             EUR 306,22.

 

4.     Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā LVL 8,98 (t.i. EUR 12,78) apmērā saņemts 14.05.2007..

 

5.     28.01.2016. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam Nr.16-1364” un nosūtīts uz deklarēto dzīvesvietas adresi [:]. Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. A.B. nav vērsies Priekules novada pašvaldībā un ziņojis, ka maksāšanas paziņojums nebūtu saņemts.

 

6.     07.09.2016. no Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes saņemta vēstule (reģ. indekss 2.1.20/1015), kurā minēts, ka uz augstāk minēto nekustamo īpašumu tiek vērsta piedziņa.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 22.09.2016. lēmumu,

Priekules novada pašvaldības dome, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A.B. (A.B.), personas kods [:], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā (kad.nr. [:] par laiku 01.01.2008. – 29.09.2016., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 203,02;

nokavējuma nauda līdz 29.09.2016. –             EUR 103,20;

KOPĀ                                                             EUR 306,22

(Trīs simti seši euro, 22 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2016.gada 16.oktobrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2016.gada 17.oktobrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. A. B.,[:];

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

23. Par lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Galvenā iela 9, Priekule, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                   

Nr.16

 

23.

Par lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Galvenā iela 9, Priekule, Priekules nov.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemta   20.07.2016. Valsts zemes dienesta e-vēstule Nr. 2-04.1/101, kurā sniegta informācija par to, ka  Valsts zemes dienests ir uzsācis  Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto datu izvērtēšanu par zemes vienībām, kurām kadastra informācijas sistēmā reģistrēts viens nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, bet uz zemes vienības reģistrētas ēkas, kas pēc tipa vai galvenā lietošanas  veida neatbilst zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķim atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.pielikumā norādītajiem piemērošanas kritērijiem.

Izvērtējot Valsts zemes dienesta iesniegto  sarakstu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa izvērtēšanu, tiek konstatēts, ka uz zemes vienības:

1)     kadastra apzīmējums 64150030091,Galvenā iela 9, Priekule atrodas būve- veikals,  būves galvenais lietošanas veids ir vairumtirdzniecības  un mazumtirdzniecība- kods 1230, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –individuālo dzīvojamo māju apbūve-kods 0601;

2)     kadastra apzīmējums 64150030091, Galvenā iela 9, Priekule atrodas būve- riepu montāžas bokss. Būves galvenais lietošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas ēkas –kods 1251- nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve-kods 0601;

 

            Iepriekš   noteiktie NĪLM  neatbilst 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 “ Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr. 496)  noteikumu prasībām.

  Noteikumu Nr. 496  2.punkts paredz, ka “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (turpmāk – lietošanas mērķis) atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai.

Noteikumu nr. 496 18. punkts  nosaka, ka “ Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpaš­nieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija”, ja noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķis nav pretrunā ar Priekules novada teritorijas plānojumu.

            Nekustamā īpašuma īpašniekam (A.R.m) 2016.gada 10.augustā ir nosūtīta informācija par lietošanas mērķa maiņu.

            Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Noteikumu Nr.496 2.punktu, 18.punktu, 27.1.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošiem noteikumiem  Nr. 9 “Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026 gadam grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 2016.gada 11.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Mainīt zemes vienībai   Galvenā iela 9,  Priekule, kadastra apzīmējums 6415 003 0091,

zemesgabala platība 671 m²  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Individuālo dzīvojamo māju apbūve –kods 0601uz Komercdarbības objektu apbūves zeme – kods 0801.

 

2.     Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

3.     Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

Lēmums izsūtāms:

A. R., adrese:[:],

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, e-pasta adrese kac.liepaja@vzd.gov.lv

Elektroniskā pasta adrese:  kpd@vzd.gov.lv

24. Par lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Brīvības iela 36A, Priekule, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

24.

Par lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Brīvības iela 36A,  Priekule, Priekules nov.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemta  20.07.2016. Valsts zemes dienesta e-vēstule Nr.2-04.1/101, kurā sniegta informācija par to, ka Valsts zemes dienests ir uzsācis Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto datu izvērtēšanu par zemes vienībām, kurām kadastra informācijas sistēmā reģistrēts viens nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, bet uz zemes vienības reģistrētas ēkas, kas pēc tipa vai galvenā lietošanas  veida neatbilst zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķim atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.pielikumā norādītajiem piemērošanas kritērijiem.

Izvērtējot Valsts zemes dienesta iesniegto  sarakstu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa izvērtēšanu, tiek konstatēts, ka uz zemes vienības:

1)     kadastra apzīmējums 64150030109, Brīvības iela 36A, Priekule atrodas dzīvojamā māja. Ēkas/būves galvenais lietošanas veids ir viena dzīvokļa māja – kods 1110- nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –reliģisko organizāciju ēku apbūve-kods 0905.

 

            Iepriekš noteiktie NĪLM neatbilst 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 “ Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr. 496)  noteikumu prasībām.

             Noteikumu Nr.496 2.punkts paredz, ka “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (turpmāk – lietošanas mērķis) atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai.

            Noteikumu nr. 496 18. punkts  nosaka, ka “ Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpaš­nieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija”, ja noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķis nav pretrunā ar Priekules novada teritorijas plānojumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Noteikumu Nr.496 2.punktu, 18.punktu,  27.1.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošo noteikumu  Nr. 9 “Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026. gadam grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 2016.gada 11.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.   Mainīt zemes vienībai Brīvības iela 36A, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 0003 0109, zemesgabala platība 1700 m²  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no reliģisko organizāciju ēku apbūve –kods 0905 uz Individuālo dzīvojamo māju apbūve – kods 0601.

 

2.   Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai , lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

3.   Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā,   Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4,Liepājā, LV-3401.

 

 

Lēmums izsūtāms:

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, e-pasta adrese kac.liepaja@vzd.gov.lv

Elektroniskā pasta adrese:  kpd@vzd.gov.lv

25. Par nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 13B, Priekule, Priekules nov., lietošanas mērķa maiņu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

25.

Par nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 13B, Priekule, Priekules nov.,  lietošanas mērķa maiņu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemta   20.07.2016. Valsts zemes dienesta e-vēstule Nr. 2-04.1/101, kurā sniegta informācija par to, ka  Valsts zemes dienests ir uzsācis  Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto datu izvērtēšanu par zemes vienībām, kurām kadastra informācijas sistēmā reģistrēts viens nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, bet uz zemes vienības reģistrētas ēkas, kas pēc tipa vai galvenā lietošanas  veida neatbilst zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķim atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.pielikumā norādītajiem piemērošanas kritērijiem.

Izvērtējot Valsts zemes dienesta iesniegto  sarakstu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa izvērtēšanu, tiek konstatēts, ka uz zemes vienības:

1)     kadastra apzīmējums 64150060050, Vaiņodes iela 13B, Priekule atrodas dzīvojamā ēka. Ēkas/būves galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas- kods 1122- nekustamā īpašuma lietošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve –kods 1001,

            Iepriekš noteiktie NĪLM  neatbilst 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma  lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr. 496)  noteikumu prasībām.

              Noteikumu Nr.496  2.punkts paredz, ka “ Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (turpmāk – lietošanas mērķis) atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai.

Noteikumu nr. 496 18. punkts  nosaka, ka “ Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpaš­nieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija”, ja noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķis nav pretrunā ar Priekules novada teritorijas plānojumu.

            Nekustamā īpašuma pilnvarotai   (Dzintrai Krūmiņai) personai 2016.gada 10.augustā  ir nosūtīta informācija par  lietošanas mērķa maiņu.

            Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Noteikumu Nr. 496 2.punktu, 18.punktu,  27.1.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošo noteikumu  Nr. 9 “Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026 gadam grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 2016.gada 11.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Mainīt zemes vienībai Vaiņodes iela 13B, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 006 0050, zemesgabala platība 17652 m² nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve- kods 1001 zemes vienības daļai Vaiņodes iela 13B, Priekule,  (uz kuras atrodas dzīvojamā ēka bez kadastra apzīmējuma)  3240 m² platībai  uz Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme – kods 0702 un zemes vienības daļai 14412 m² platībā uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101. 

 

2.     Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

 

3.     Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4,Liepājā, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

Dz. K., adrese: [:],

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, e-pasta adrese kac.liepaja@vzd.gov.lv,

Elektroniskā pasta adrese:  kpd@vzd.gov.lv

26. Par nekustamā īpašuma „ Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

26.

Par  nekustamā īpašuma „ Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Nekustamā īpašuma speciālistes Ilzes Lācītes 26.08.2016. iesniegums (Nr.2.1.4/1346) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, kadastra Nr.6446 005 0172, Bunkas pagastā, Priekules novadā un reģistrēt zemesgrāmatā atdalīto zemes vienību.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 26.11.2009.Priekules novada domes lēmumu Nr.14, nekustamais īpašums „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

No nekustamā īpašuma „ Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, kadastra Nr.6446 005 0172, ierosināts atdalīt zemes vienību 5.50  ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0020, piešķirot nosaukumu „Mežmaļi”, atdalītajiem zemes gabaliem nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība ( NĪLM kods- 0201).

           Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantā noteikto, zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo zemi var sadalīt vai apvienot pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā.

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība.

            Pamatojoties uz 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, kadastra Nr.6446 005 0172, Bunkas pag., Priekules nov.,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6446 001 0020, saskaņā ar pielikumu.
 2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0020 piešķirt nosaukumu „Mežmaļi” un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods-0201.

3.     Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam E.Dargužim un nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei veikt visas nepieciešamās formalitātes zemesgabala “ Mežmaļi” reģistrēšanai zemesgrāmatā.

 1.  Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no   pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401,

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

Pielikums

27. Par 29.06.2009. nomas līguma pārtraukšanu ar Dz.L. uz nekustamo īpašumu Celtnieku iela 17, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16 

27.

Par 29.06.2009. nomas līguma pārtraukšanu ar Dz.L. uz nekustamo īpašumu Celtnieku iela 17, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads

 

02.09.2016. Priekules novada pašvaldībā saņemts Nekustamo īpašumu speciālistes Ilzes Lācītes iesniegums ar lūgumu pārtraukt 29.06.2009.nomas līgumu, kas noslēgts ar Dz.L. uz nekustamo īpašumu Celtnieku iela 17, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov..

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Celtnieku iela 17, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads, kadastra Nr. 6482 009 0038, 0.6 ha platībā ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr.14, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs.

29.06.2009. ar Dz. L. noslēgts zemes nomas līgums uz zemesgabalu Celtnieku iela 17, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 009 0038, 0.60 ha platībā.  Nomas līguma beigu termiņš 29.06.2019.

05.07.2016. Dz. L. reģistrējusi Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000557547 būvju īpašumus.

Dz. L. 28.07.2016. noslēgusi uztura līgumu Nr.5853 ar S. L. par būvju īpašumu ar kad.nr.6482 509 0005, sastāvošs no dzīvojamās mājas un kūts .

Zemes nomas līgums slēdzams ar jauno Būvju īpašnieku S.L.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Pārtraukt ar 01.10.2016.zemes nomas līgumu, noslēgtu 29.06.2009. ar Dz.L. par zemesgabalu Celtnieku iela 17, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads 0.60 ha platībā, kadastra apz. 6482 009 0038.
 2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.

   

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Dz. L.,[:],

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

28. Par pašvaldībai piekritīgās zemes Celtnieku iela 17, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules nov., iznomāšanu S.L.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

 

 

28.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes Celtnieku iela 17, Mazgramzda, Priekules pagasts,  Priekules nov., iznomāšanu S.L.

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts S.L.dra Liekni,[:], 29.08.2016. iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemi Celtnieku iela 17, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 009 0038,  0.90 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu Celtnieku iela 17, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 009 0038, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs .

05.07.2016. Dz.L. reģistrējusi Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.100000557547 būvju īpašumus.

Dz. L. 28.07.2016. noslēgusi uztura līgumu Nr.5853 ar S. L. par būvju īpašumu ar kad.nr. [:], sastāvošs no dzīvojamās mājas un kūts.

Zemes nomas līgums slēdzams ar jauno Būvju īpašnieku S. L.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Iznomāt S. L., personas kods [:], zemi ar nosaukumu Celtnieku iela 17, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6482 009 0038 0,90 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.10.2016. līdz 30.09.2026., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

 

3.     Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

 

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. S. L. :[:],

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

 

Pielikums

29. Par grozījumiem 16.05.2016. Zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/70 Brīvības iela 62, Priekule, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

29.

Par grozījumiem  16.05.2016. Zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/70 Brīvības iela 62, Priekule, Priekules nov.

 

            Izskatot jautājumu par grozījumiem  16.05.2016. Zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/70 par zemes nomu Brīvības iela 62, Priekule, tiek konstatēts, ka:

 

            1.2016.gada 16.maijā starp (Iznomātāju) Priekules novada pašvaldību un (Nomnieku)  E. M. ir noslēgts Zemes nomas līgums Nr.2.3.4/70 (turpmāk tekstā-līgums) par Priekules novada pašvaldībai piederošu zemes vienību Brīvības iela 62, Priekule 573 m² platībā nomu. 

 

            2. 2016.gada 8.jūnijā, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība tika precizēta. Uzmērot, tās platība ir 714 m².  Līdz ar to ir nepieciešams izdarīt grozījumus līgumā.

            Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2016.gada 8.septembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Izdarīt 2016.gada 16.maijā starp (Iznomātāju) Priekules novada pašvaldību un Nomnieku Evitu Minku  noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/70, par Priekules novada pašvaldībai piederošu zemes vienību Brīvības iela 62, Priekule 573 m² platībā, šādus grozījumus:

 

1.1.aizstāt līguma  1.punkta 1.1.apakšpunktā skaitli “ 573” ar skaitli  “ 714 “.

 

2. Citi grozījumu vai papildinājumi līgumā netiek izdarīti.

 

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei viena mēneša laikā  sagatavot vienošanās par grozījumiem 2016.gada 1.maija Zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/70 parakstīšanu saskaņā   ar pielikumu.

 

4.Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai , lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. E. M.: adrese:[:],

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei,

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

 

Pielikums

 

Pieli

30. Par 2014.gada 30.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmuma (prot.Nr.20) 40.§” Par dzīvokļu Nr. 20, Nr. 21, Nr. 26 dzīvojamā mājā ‘Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., uzņemšanu pašvaldības bilancē” atcelšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

30.

Par 2014.gada 30.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmuma (prot.Nr.20) 40.§” Par dzīvokļu Nr. 20, Nr. 21, Nr. 26 dzīvojamā mājā ‘Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., uzņemšanu pašvaldības bilancē”  atcelšanu

 

Ar 2014.gada 30.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.20) 40.§” Par dzīvokļu Nr.20, Nr.21, Nr.26 dzīvojamā mājā ‘Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., uzņemšanu pašvaldības bilancē”  ir  uzņemts Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilancē nekustamais īpašums –dzīvokļi, Nr. 20, Nr. 21, Nr. 26, kuru adrese ir: „Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.:

1.1. Dzīvoklis Nr.20, kadastrālā vērtība uz 01.01.2014. ir 555,00 EUR(pieci simti piecdesmit pieci euro), kopīpašuma 289/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201. Dzīvokļa Nr. 20 platība ir 28.9 m².

1.2. Dzīvoklis Nr.21, kadastrālā vērtība uz 01.01.2014. ir 1116,00 EUR (viens tūkstotis viens simts sešpadsmit euro), kopīpašuma 581/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201. Dzīvokļa Nr. 21 platība ir 58.1 m².

1.3. Dzīvoklis Nr.26, kadastrālā vērtība uz 01.01.2014. ir 617,00 EUR (seši simti septiņpadsmit euro), kopīpašuma 289/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201.Dzīvokļa Nr. 26 platība ir 28.9 m².

 

Sazinoties ar Liepājas valsts zonālo arhīvu,  par nenoskaidrotām piederībām  dzīvokļiem  nr. 20, Nr. 21, Nr. 26 dzīvojamā mājā “ Lāčplēši” tika saņemti arhīva materiāli par to, ka  dzīvokļi Nr. 20, Nr. 21, Nr. 26  pieder  citām personām.

 

Līdz ar to nepieciešams izdarīt izmaiņas pašvaldības grāmatvedības bilancē.

 

Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilancē atrodas dzīvojamā māja “ Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., kurā pašvaldībai pieder dzīvokļi   Nr. 4, Nr., 5, Nr., 7., Nr. 8, Nr.9, Nr.11, Nr. 14, Nr.16, Nr. 17., Nr.18, Nr. 23, Nr.24, Nr. 25, Nr. 27, -= 5655 /12062 kopīpašuma domājamās daļas.

 

Atbilstoši likumam „Lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”  pārējie dzīvokļi Nr. 1, Nr.2, Nr.3, Nr.6, Nr.10, Nr.12, Nr. 13, Nr. 15, Nr. 22, Nr.20, Nr.21, Nr.26 ir privatizēti pa pajām, kas ir 6012/12062 kopīpašuma domājamās daļas no ēkas un zemes.

 

            Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likumu “Par grāmatvedību”, 2016.gada Tautsaimniecības attīstības un plānošanas nodaļas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noņemt no Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilancē esošo dzīvokļu  īpašumu –dzīvokli, Nr. 20, Nr. 21, Nr. 26, kuru adrese ir : „Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.:

1.1. Dzīvoklis Nr.20, kadastrālā vērtība uz 01.01.201 6. ir 555,00 EUR (pieci simti piecdesmit pieci euro), kopīpašuma 289/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201. Dzīvokļa Nr. 20 platība ir 28.9 m².

1.2. Dzīvoklis Nr.21, kadastrālā vērtība uz 01.01.2016. ir 1116,00 EUR (viens tūkstotis viens simts sešpadsmit euro), kopīpašuma 581/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201. Dzīvokļa Nr. 21 platība ir 58.1 m².

1.3. Dzīvoklis Nr.26, kadastrālā vērtība uz 01.01.2016. ir 617,00 EUR (seši simti septiņpadsmit euro), kopīpašuma 289/12062 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, un zemes, kadastra apzīmējums 6446 005 0201.Dzīvokļa Nr. 26 platība ir 28.9 m².

 

2.  Noteikt  Priekules novada pašvaldībai piederošai dzīvojamās mājai  un zemei “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. kopīpašuma  6050/12062 daļas un atcelt 2014.gada 30.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.20) 40.§” Par dzīvokļu Nr. 20, Nr. 21, Nr. 26 dzīvojamā mājā ‘Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., uzņemšanu pašvaldības bilancē’’.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Ilzei Lācītei,

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

31. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašuma “ Zītari”, Priekules pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

31.

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašuma “ Zītari”, Priekules pag., Priekules nov.

 

Izskatot jautājumu par nosaukuma piešķiršanu nekustama īpašumam “ Zītari”, Priekules pag., Priekules nov., tiek konstatēts, ka :

[1.] Ar 2016.gada 28.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr.14) 25. “ Par zemes vienību Pie Zītariem, Priekules pagastā, Priekules nov.”  tika noteikta daudzīvokļu dzīvojamai mājai “ Zītari”, kadastra apzīmējums 6482 003 0054 001 un   palīgēkai –kadastra apzīmējums  6482 003 0054 002 piesaistāmo platību 0.28 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā) un piešķirta adrese “ Zītari”, Priekules pag., Priekules nov.

      [2.] Ar augstāk minēto lēmumu ir izveidots jauns nekustamais īpašums.  Līdz ar jauna īpašuma izveidošanu, jaunajam īpašuma ir jāpiešķir nosaukums (kā ēkām ,tā zemei).     

[3.] Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē  Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums.  Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina  pašvaldības dome  ar lēmumu, kuru pēc tam pašvaldība piecu darba dienu laikā  pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.

[4.] Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14. panta ceturtā daļa nosaka, ka apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem jāatbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.

[5.] Jauna nekustamā īpašuma izveidošanai pieteiktais nosaukums - „Zītari” Priekules  pagasta teritorijā nav piešķirts nevienam nekustamam īpašumam un atbilst Valsts valodas likuma noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.

[6.] Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53. un 84.pantam, Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes dienestam datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

 

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties  uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, 2016.gada 15.septembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirtjaunizveidotajam nekustamajam īpašumam  (zemei un ēkām) nosaukumu Zītari, Priekules pag., Priekules novads, saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā,  Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 Lēmums izsūtāms:

 Elektroniski: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, e-pasta adrese:  kac.liepaja@vzd.gov.lv   (ar e-parakstu),

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei,

1 eks. A. S., adrese:[:].

               Pielikums

 

 

32. Par zemes 426/2475 domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības “ Zītari”, Priekules pag., A. S.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

32.

Par zemes 426/2475 domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības “ Zītari”, Priekules pag.,  A. S.

 

Priekules novada  pašvaldībā ir iesniegts A. S. 2016.gada 11.jūlija  iesniegums (turpmāk –Iesniegums), kurā lūgts nodot bez atlīdzības dzīvojamās mājas “Zītari”, dzīvoklim Nr.1, piekrītošās domājamās daļas zemes.  

Iesniegumam pievienots A. S. Mantojuma apliecība par tiesībām uz mantojumu pēc likuma, ko 01.07.2016. apliecinājusi zvērināta notāre M.Ancāne. Mantojuma apliecība reģistrēta aktu un apliecinājuma reģistrā Nr.1976. par to, ka  A. S. pieņēmusi O.S. atstāto mantojumu –nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.1, dzīvojamās mājas un palīgceltnes domājamās 426/2475 daļas, kas atrodas “ Zītari”, Priekules pag., Priekules nov.  

Izvērtējot Priekules novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas tiešsaistes datus un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka uz zemes vienības, “ Zītari”, Priekules pag., Priekules nov.,  kadastra apzīmējums  64820030096  atrodas 6 dzīvokļu daudzdzīvokļu māja kadastra numurs 6482 503 0002, kur dzīvoklis  Nr.1 (viens)  privatizēts par pajām pamatojoties uz likuma “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” 19.pantu. Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr. 1 ir dzīvojamās mājas un palīgceltnes 426/2475 domājamās daļas.

A. S. ir piešķirama īpašuma  426/2475 domājamās daļas no zemes  bez atlīdzības.

Zemes (apzīmējums kadastrā 6482  003 0096) kopplatība ir 0.28 ha.

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz   likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmo daļu,Ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamo daļu un nodod privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta”  un 75.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka (4)”  Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības”,   2016.gada 15.septembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot A.S., personas kods [:], bez atlīdzības īpašumā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Zītari”, Priekules pag., Priekules nov., dzīvoklim Nr.1 piesaistītās zemes gabala kadastra numurs 64820030096, 426/2475 domājamās daļas.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei   viena mēneša laikā  sagatavot vienošanos     par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma 1.punkts, 1.pielikums).

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai , lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības   plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā , Liepājas tiesu namā,  Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 Lēmums izsūtāms:

1 eks. A. S., adrese:[:],

 Elektroniski: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, e-pasta adrese:  kac.liepaja@vzd.gov.lv,

 1 eks. Ilzei Lācītei.

 

Pielikums

33. Par zemesgabala Paplakas iela 28, Priekule nomas līguma (garāžas uzturēšanai) izbeigšanu N. P.

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

33.

Par zemesgabala Paplakas iela 28, Priekule nomas līguma (garāžas uzturēšanai)

izbeigšanu N. P.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tiek konstatēts, ka:

 

1.     2008.gada 30.oktobrī starp Iznomātāju Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldība) un Nomnieku N.P., personas kods [:], tika noslēgts Zemesgabala nomas līgums Nr.84/2008 par daļu no zemesgabala Paplakas iela 28, Priekule, 65.28 m² platībā nomu, garāžas uzturēšanai. 

2.     Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām N. P.  miris - 2016.gada 14.jūlijā.

 

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,  kas nosaka, ka dome var izlemt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 2016.gada 15.septembra  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Izbeigt 2008.gada 30.oktobrī starp Iznomātāju Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldība) un Nomnieku N. P., personas kods [:],  noslēgto Zemesgabala nomas līgumu Nr.84/2008 par daļu no zemesgabala Paplakas iela 28, Priekule, 65.28 m² platībā nomu, sakarā ar nomnieka nāvi. 

2.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei,

1 eks. Finanšu nodaļai .

34. Par zemes „Parks 1”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu I.V. A.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

 

34.

Par zemes „Parks 1”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu I.V. A.

 

2016.gada 6.septembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/1419) Priekules novada pašvaldībā saņemts I. A., dzīvojošas[:], iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr.3-36/46-2011 uz zemi „Parks 1”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0058, 3.60 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 28.10.2010. gada lēmumu Nr.23, protokols Nr.18 uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Parka iela 1” izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības I.A., jo netika izpildīti Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumi.

         Zemes gabalam noteikts  statuss - pašvaldībai piekrītošā zeme.

         Zemes lietotājs I.A. miris 29.03.2000. (miršanas apliecība LV AB  405756). Sieva I.V.A., kura savu radniecību pierādīja ar klāt pievienoto laulības apliecības kopiju (Nr.LV AB 117805), 26.08.2011. noslēgusi nomas līgums Nr.3-36/46-2011 uz minēto zemesgabalu. Nomas līguma beigu termiņš 25.08.2016.

Uz minēto zemes vienību I.V.A. nav nodokļu parādu.

Uz augstāk minētā zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka. Ēku piederības dokumenti nav iesniegti.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, noteikts, ka zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.2 punktu, kas nosaka, ka, apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”4.punktu, 7.2. punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Iznomāt I. A., personas kods [:], zemi ar nosaukumu Parks 1, apzīmējums kadastrā 6446 005 0058, 3.6 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.10.2016. līdz 30.09.2026., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.     Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I. A.,[:].

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

Pielikums

35. Par saistošo noteikumu Nr.5 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā’’ precizētās redakcijas apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

35.

Par saistošo noteikumu Nr.5 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā’’ precizētās redakcijas apstiprināšanu

 

Ar 2016.gada 25.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.15, 8.) apstiprināti saistošie noteikumi Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā”.

2016.gada 20.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule, kurā izteikti iebildumi par saistošajiem noteikumiem.

Priekules novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” ir precizēti atbilstoši ministrijas norādījumiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” precizēto redakciju.

2.     Uzdot pašvaldības lietvedības nodaļai triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Par saistošo noteikumu publicēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos atbildīga pašvaldības lietvedības nodaļa.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” precizētā redakcija un paskaidrojuma raksts uz 6 lp.

 

Lēmums paziņojams: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Priekules novada pašvaldības Sociālajam dienestam.

 

Pielikums

36. Par saistošo noteikumu Nr.7 ‘’Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta apmēru Priekules novadā’’ precizētās redakcijas apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

36.

Par saistošo noteikumu Nr.7 ‘’Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta apmēru Priekules novadā’’ precizētās redakcijas apstiprināšanu

 

Ar 2016.gada 25.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.15, 10.) apstiprināti saistošie noteikumi Nr.7 “Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta apmēru Priekules novadā”.

2016.gada 20.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule, kurā izteikti iebildumi par saistošajiem noteikumiem.

Priekules novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.7 “Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta apmēru Priekules novadā” ir precizēti atbilstoši ministrijas norādījumiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.7 “Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta apmēru Priekules novadā” precizēto redakciju.

2.     Uzdot pašvaldības lietvedības nodaļai triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Par saistošo noteikumu publicēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos atbildīga pašvaldības lietvedības nodaļa.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.7 “Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta apmēru Priekules novadā” precizētā redakcija un paskaidrojuma raksts uz 2 lp.

 

Lēmums paziņojams: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Priekules novada pašvaldības Sociālajam dienestam.

 

Pielikums

37. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2016.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016gadam”’’ apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2016.gada 29.septembrī                                                                                                  

Nr.16

37.

Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2016.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016gadam”’’ apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi 2016.gada 19.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” .

 

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi 2016.gada 19.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””.

Pielikumā: SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8 Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”

 

1.pielikums 

2.pielikums

3.pielikums

 

38. Par valstij piekritīgās mantas - nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma “AIZKALNI”, Bunkas pagastā, Priekules novadā nepārņemšanu pašvaldības īpašumā

 LĒMUMS

Priekulē 

2016.gada 29.septembrī                                                                                                   

Nr.16

38.

Par valstij piekritīgās mantas - nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma “AIZKALNI”, Bunkas pagastā, Priekules novadā nepārņemšanu pašvaldības īpašumā

 

          2016.gada 12.augustā ar reģistrācijas Nr.2.1.20/934 Priekules novada pašvaldībā saņemta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktora K.Čerņecka vēstule Nr.4.5.1-6/104439, kurā lūgts sniegt informāciju vai pašvaldība pieņems lēmumu pārņemt nekustamā īpašuma ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma “AIZKALNI”, Bunkas pagastā, Priekules novadā pašvaldības īpašumā.

 

            Nekustamā īpašuma “AIZKALNI”, Bunkas pagastā, Priekules novadā ½ domājamā daļa piederējusi 14.04.2015. mirušajam J. Ž. – D. (J. Ž. – D.).

 

            27.04.2016. Zvērināta notāre Larisa Medvedeva ar reģistra Nr. 3048 izdevusi Aktu par mantojuma lietas izbeigšanu, norādot, ka mantinieki izsludinātajā termiņā nav pieteikušies un mantojamā manta saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij.

 

            Ar 12.08.2016. Valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas aktu Nr.015994 mantu pieņēmusi VID Nodokļu parāda piedziņas pārvalde.

 

2016.gada 26.septembrī apsekojot nekustamā īpašuma ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma “AIZKALNI”, Bunkas pagastā, Priekules novadā tika konstatēts, ka īpašums nav pārņemams Priekules novada pašvaldības īpašumā un nav izmantojams un nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,   Andris Džeriņš, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Nepārņemt Priekules novada pašvaldības īpašumā ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma “AIZKALNI”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 501 0001.

 

Lēmums izsūtāms:     

1 eks. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldei,    

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei,

1 eks. juristei I.Avotiņai.