29.08.2019 domes sēde (Protokols nr. 12)

425. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.13 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.425           

          (protokols Nr.12,  19.punkts)

 

 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/19/1443-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas 5-13, Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 5, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0070, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 105 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Dzīvoklim Nr.13 nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

 Dzīvoklis nr. 13 izīrēts XX.

 Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 5, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0070 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.13  51,0 m² - 3/100;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv; nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei; Finanšu nodaļai; Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                         V.Jablonska

 

 

 

 

 

426. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Galvenā iela 7-9, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.426           

          (protokols Nr.12,  20.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Galvenā iela 7-9, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Galvenā iela 7-9, Priekulē, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Priekules novada pašvaldības dome 2019.gada 25.aprīlī ar lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr. 9, dzīvojamā mājā Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā ” (protokols Nr.5, 3) nolēma sagatavot atsavināšanai izveidotu dzīvokļa īpašumu.

Nekustamais īpašums 2019. gada 1.jūlijā reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.170 9.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 13.08.2019. ir 2146,00 EUR (divi tūkstoši viens simts četrdesmit seši euro un 00 centi).

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 26.08.2019.finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Galvenā ielā 7-9, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0360.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Galvenā ielā 7-9, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0360, nosacīto cenu 2146,00 EUR (divi tūkstoši viens simts četrdesmit seši euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX.;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai; 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums -  NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS  (PROJEKTS)

 

 

 

 

 

 

 

427. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Ganību iela 3-1, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.427           

          (protokols Nr.12,  21.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Ganību iela 3-1, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Ganību iela 3-1, Priekulē, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Priekules novada pašvaldības dome 2019.gada 28.februārī ar lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr. 1, dzīvojamā mājā Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā ” (protokols Nr.2, 15) nolēma sagatavot atsavināšanai izveidotu dzīvokļa īpašumu.

Nekustamais īpašums 2019. gada 21.maijā reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.160 1.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 12.08.2019. ir 3821,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit viens euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 26.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Ganību ielā 3-1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0359.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Ganību ielā 3-1, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0361, nosacīto cenu 3821,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit viens euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-XX

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai; 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

Pielikums - NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS  (PROJEKTS)

 

 

 

428. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Ganību iela 3-9, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.428           

          (protokols Nr.12,  22.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Ganību iela 3-9, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Ganību iela 3-9, Priekulē, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Priekules novada pašvaldības dome 2018.gada 22.februārī ar lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr. 9, dzīvojamā mājā Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā ” (protokols Nr.2, 6) nolēma sagatavot atsavināšanai izveidotu dzīvokļa īpašumu.

Nekustamais īpašums 2019. gada 31.jūlijā reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.160 9.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 12.08.2019. ir 4073,00 EUR (četri tūkstoši septiņdesmit trīs euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 26.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Ganību ielā 3-9, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0361.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Ganību ielā 3-9, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0361, nosacīto cenu 4073,00 EUR (četri tūkstoši septiņdesmit trīs euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-XX;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai; 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

Pielikums - NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS  (PROJEKTS)

 

 

 

 

 

429. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Kalnāres”-3 , Priekules pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.429           

          (protokols Nr.12,  23.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Kalnāres”-3 , Priekules pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Kalnāres”-3, Priekules pagasts, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Nekustamais īpašums 2019. gada 21.maijā reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.147 3.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 23.07.2019. ir 630,00 EUR (seši simti trīsdesmit euro un 00 centi).

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 26.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) “Kalnāres”-3, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6482 900 0073

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Kalnāres”-3, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6482 900 0073, nosacīto cenu 630,00 EUR (seši simti trīsdesmit euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

Pielikums - NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS  (PROJEKTS)

 

 

 

 

 

430. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Kalnāres”-4 , Priekules pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.430           

          (protokols Nr.12,  24.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Kalnāres”-4 , Priekules pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Kalnāres”-4, Priekules pagasts, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Nekustamais īpašums 2018. gada 29.novembrī reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.147 4.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 23.07.2019. ir 700,00 EUR (septiņi simti euro un 00 centi).

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 26.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) “Kalnāres”-4, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6482 900 0074

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Kalnāres”-4, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6482 900 0074, nosacīto cenu 700,00 EUR (septiņi simti euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-XX.;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

Pielikums -  NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS  (PROJEKTS)

 

 

 

 

 

431. Par pašvaldības dzīvokļa Uzvaras iela 2-5, Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.431           

          (protokols Nr.12,  25.punkts)

 

Par pašvaldības dzīvokļa  Uzvaras iela 2-5, Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

29.03.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.3, 9.punkts) “Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvokļiem Nr.4 un Nr.5 dzīvojamā mājā Uzvaras iela 2, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā”.

Dzīvokļa īpašums Uzvaras iela 2-5, kadastra Nr.6415 900 0363 – 40,4 m2 platībā, Priekulē, Priekules novadā, 02.08.2019.reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 123 5 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, un 26.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  dzīvokli Uzvaras iela 2-5 ,  Priekule , Priekules nov., kadastra  numurs 6415 009 0363. 
  2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
  3. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepicka.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

-           Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

-           Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-           Finanšu nodaļai;

-           Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

432. Par nekustamā īpašuma “Mazaudari”, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.432           

          (protokols Nr.12,  26.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  “Mazaudari”, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

             Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.1, 19.punkts) “Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0012, “Mazaudari”, Bunkas pag.,, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda”.

Nekustamais īpašums “Mazaudari”, kadastra Nr.6446 007 0033 – 2,05 ha platībā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 25.04.2019.reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000588832 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, un 26.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu “Mazaudari”,  Bunkas pagasts , Priekules nov., kadastra  numurs 6446 007 0033, kurš sastāv no zemesgabala 2,05 ha platībā, par brīvu cenu. 
  2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepicka.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

-           Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

-           Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-           Finanšu nodaļai;

-           Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

433. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Mazaudari”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.433           

          (protokols Nr.12,  27.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  “Mazaudari”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446  007 0012 – 2,05 ha platībā, t.sk., krūmāji 2,0  ha platībā , 0,05 ha zem ūdens.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Mazaudari”, Bunkas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6446 007 0033, tirgus vērtība uz 2019. gada 23.jūliju (apsekošanas datums) ir 2959,00 EUR  (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 3576,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

1)      noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 2959,00 EUR  (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi euro un 00 centi);

2)      izdevumi par nekustamā īpašuma uzmērīšanu – 447,70 EUR (četri simti četrdesmit septiņi  euro un 70 centi)

3)      izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 169,40 EUR (viens simts sešdesmit deviņi euro un 40 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 26.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Mazaudari”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6446 007 0033, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 3576,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši euro un 00 centi).

2.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazaudari”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6446 007 0033, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

3.       Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;      

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

 

APSTIPRINĀTI

ar Priekules novada pašvaldības domes

            29.08.2019. sēdes lēmumu Nr.433

(protokols Nr.12.,27.punkts)

 

Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma

“Mazaudari”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6446 007 0033

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta pirmo daļu.

 

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Nekustamais īpašums “Mazaudari”, Bunkas pagastā,  Priekules novadā, kadastra numurs 6446 007 0033, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0012 2,05 ha platībā, t.sk., krūmāji 2,00 ha platībā un zemes zem ūdens 0,05 ha platībā.

1.2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000588832.

1.3. Nekustamā īpašuma lietošanas veids saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojumu – lauksaimniecības teritorija.

1.4. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena 3576 EUR (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši euro un 00 centi )

1.5. Maksāšanas līdzekļi noteikti euro.

1.6. Izsoles mērķis – pārdot nekustamu īpašumu  mutiskā  izsolē  ar augšupejošu soli (turpmāk – tekstā izsole).

1.7. Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

1.8. Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas 357,60  EUR (trīs simti piecdesmit septiņi euro un 60 centi) jāieskaita Priekules novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, norēķinu kontā: AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts: LV30HABA0551018598451. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā vai iemaksāta jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

1.9. Izsoles rīkotājs – Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk – izsoles komisija).

 

2. Informācijas publicēšanas kārtība

2.1. Pēc nekustamā īpašuma izsoles noteikumu apstiprināšanas, tiek izsludināta nekustamā īpašuma – atsavināšana. Sludinājums par izsoli publicējams oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”  un Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv, ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām. Atsavināšanas paziņojums var tikt ievietots arī citos informācijas avotos.

2.2. Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka sludinājumā norādītajā termiņā.

2.3. Ja izsludinātājā termiņā ir saņemts pirmpirkumu tiesību izmantošanas pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības un kura nav minēta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā, tā var iegūt objektu par izsolē nosolīto augstāko cenu. Šai personai 10 (desmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas jāpaziņo izsoles rīkotājam par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jānoslēdz pirkuma līgums un jāsamaksā augstākā nosolītā cena, ja izsoles noteikumos nav paredzēta citāda samaksas kārtība.  

2.4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā minētās personas uzaicina viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu par objekta pirkšanu. Ja norādītajā termiņā

no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.

2.5. Ja pieteikumu par objekta pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā minētās personas, tiek rīkota izsole starp šīm personām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

2.6. Ja izsludinātajā termiņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā minētās personas nav iesniegušas pieteikumu par izsolāmā objekta pirkšanu noteiktajā kārtībā vai iesniegušas atteikumu, rīkojama izsole šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā minētās personas ir tiesīgas iegādāties objektu vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotas izsoles vai nosacītā cena tiek pazemināta.

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība

3.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

3.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2019. gada 08. novembrī plkst. 13.00.

3.3. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Priekules novada pašvaldībā Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00. (piektdienās līdz plkst. 15.30) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv

3.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekiem jāiemaksā Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti, 1.8. punktā noteiktā nodrošinājuma nauda.

Maksājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā vai iemaksāta kasē.

3.5. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības iegūt Latvijas Republikā nekustamo īpašumu un kuras pieteikušās izsolei šajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Pretendentiem līdz ar pieteikumu jāiesniedz šādi dokumenti:

3.5.1. Fiziskām personām:

3.5.1.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties nekustamo īpašumu (atsavināmo objektu)  saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.1.2. jāuzrāda pase vai personas apliecība;

3.5.1.3. noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē  (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) – ja to pārstāv cita persona;

3.5.1.4. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Pirms pretendenta reģistrēšanas izsoles dalībnieku sarakstā Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija attiecībā uz fizisku personu pārbaudīs informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

3.5.2. Juridiskām personām:

3.5.2.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties nekustamo īpašumu (atsavināmo objektu)  saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.2.2. attiecīgās institūcijas pilnvarojums iesniegt pieteikumu dalībai izsolē un pilnvarojums pārstāvībai izsolē (ja to nedara pārvaldes institūcija (amatpersona) );

3.5.2.3. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Pirms pretendenta reģistrēšanas izsoles dalībnieku sarakstā Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija attiecībā uz juridisku personu pārbaudīs informāciju:

-  par attiecīgo juridisko personu, pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, iegūstot izziņu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes;

- par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

3.5.3. Ārvalsts juridiskām personām:

3.5.3.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties nekustamo īpašumu (atsavināmo objektu)  saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.3.2. to apkalpojušās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību;

3.5.3.3. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Ārvalstīs izsniegtie dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošo starptautisko līgumu noteikumiem.

3.6.  Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.

3.7. Izsoles rīkotājs sastāda to izsoles dalībnieku sarakstu, kuri izpildījuši izsoles priekšnoteikumus, norādot šādas ziņas:

3.7.1. izsoles dalībnieka kārtas numuru;

3.7.2. izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskas personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, pilnvarotas personas vārdu, uzvārdu, personas kodu;

3.7.3. izsoles dalībnieka deklarēto dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi;

3.7.4. atzīme par nodrošinājuma iemaksu un iesniegtajiem pieteikuma dokumentiem.

3.8. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība (2.pielikums).

3.9. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

3.10. Izsoles dalībnieki netiek reģistrēti:

3.10.1. ja vēl nav iestājies vai jau ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

3.10.2. ja nav iesniegti noteikumu 3.punkta 3.5.apakšpunktā minētie dokumenti;

3.10.3. rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles

noteikumiem;

3.10.4. saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem nav tiesību piedalīties izsolē.

3.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus.

3.12. Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, tas jāpaziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.

3.13. Pirmpirkuma tiesīgā persona iesniedz pieteikumu, kurā tiek norādīts pirmpirkuma tiesību pieteikšanās fakts un pamats, uz kura šādas tiesības tiek pieteiktas un jāiesniedz pirmpirkuma tiesību apliecinošus dokumentus:

3.13.1. īpašuma tiesību apliecinošus dokumentu kopijas;

3.13.2. zemes robežu plāna kopiju;

3.13.3. citi dokumenti, kas apliecina pirmpirkuma tiesības.

 

4. Izsoles process

4.1. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.

4.2. Izsoles organizētāja un rīkotāja atbildīgās amatpersonas, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt mantas pārdošanā izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt pircēji, kā arī nedrīkst pirkt citu uzdevumā.
4.3. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.

4.4. Ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem.

4.5. Dalībniekam, kurš nav ieradies uz izsoli vai atteicies no dalības izsolē, nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.

4.6. Reģistrētiem dalībniekiem, kuri nenosola izsoles objektu, atmaksā nodrošinājumu naudu 7 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

 

5. Izsoles norise

 5.1. Izsole notiks 2019. gada 13. novembrī plkst. 10.00 Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

5.2. Izsoli vada izsoles komisijas norīkota persona – izsoles komisijas priekšsēdētājs vai tā vietnieks.

5.3. Izsoles komisijas priekšsēdētāja vai tā vietnieka prombūtnes laikā:

5.3.1. izsoli var pārcelt, paziņojot par to dalībniekiem, kuri jau reģistrēti izsolei un ievietojot šādu paziņojumu pašvaldības mājas lapā vismaz vienu dienu pirms izsoles norises dienas;

5.3.2. izsoli var novadīt cita Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja norīkota persona.

5.4. Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, izsoles vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk.

5.5. Ja vairāk kā puse no komisijas sastāva attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties uz izsoli, komisijas priekšsēdētājs pārceļ izsoli un par to paziņo visiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles norises dienai. Ja paziņošana vairs nav iespējama, komisijas priekšsēdētājs informāciju par izsoles pārcelšanu paziņo izsoles dienā.

5.5.1. Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājs var nozīmēt citas personas, kas tiesīgas aizvietot komisijas locekļus, kuri uz izsoli nav ieradušies;

5.6. Atklājot izsoli, izsoles vadītājs klātesošos iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par  izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

5.7. Izsoles vadītājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo izsoles sākuma cenu, kā arī izsoles soli – cenu, par kādu izsoles sākuma cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

5.8. Izsoles gaitu protokolē. Izsoles protokolā tiek fiksēta izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

5.9. Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas nosolīšanas process.

5.10. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ”Kurš sola vairāk?”

5.11. Izsoles dalībnieki, kuri sola vairāk par izsolē noteikto soli, paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un pēc trešo reizi atkārtotās cenas fiksē un paziņo dalībnieka kārtas numuru un nosolīto cenu.

5.11.1. Izsoles dalībnieks, kurš nepārsola sākumcenu, tālāk izsolē nepiedalās.

5.12. Dalībnieka reģistrācijas numurs un cena tiek fiksēti protokolā.

5.13. Dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu pēc nosolīšanas uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

5.14. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet neparakstās protokolā, tādejādi atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, īpašums tiek pārdots izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu.

5.15. Izsoles protokols un iesniegtie dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā. Nosolītājam, pēc viņa lūguma,  tiek izsniegts protokola noraksts, izraksts vai kopija.

5.16. Pēc dalībnieka, kurš nosolījis nekustamo mantu, lūguma izsoles komisija sagatavo un izsniedz izziņu par izsolē iegūto īpašumu (4.pielikums). Izziņā tiek norādīta izsolē iegūtā manta, nosolītā cena, un samaksas kārtība.

5.17. Nodrošinājums tiek atmaksāts šādos gadījumos:

5.17.1. tiem izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu;

5.17.2. ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ.

5.18. Dalībniekiem, kuri uz izsoli ir reģistrējušies, bet nav ieradušies, kā arī dalībniekiem,

kuri uz izsoli ir ieradušies, bet neveic solīšanu vispār, nodrošinājums atmaksāts netiek.

 

6. Samaksas kārtība

6.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

6.2. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, ja Priekules novada pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nav nolēmusi nodrošinājuma pilnīgu vai daļēju atmaksu.

6.3. Ja nosolītājs līdz 6.1. punktā minētajam datumam nav samaksājis nosolīto summu, komisija ir tiesīga piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.

6.4. Pārsolītajam pircējam ir tiesības 2 (divu) nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.

6.5. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumu.

6.6. Ja pārsolītais pircējs atbildi sniedz, nokavējot noteikto termiņu ne ilgāk kā par 3 (trīs) dienām, lēmumu par līguma noslēgšanu ar pārsolīto pircēju pieņem Priekules novada pašvaldības dome.

6.7. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā noteiktajā termiņā.

6.8. Visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līguma slēgšanu un reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz pircējs.

 

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana

7.1. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles.

7.2. Izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā kārtējā mēneša Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

7.3. Pirkuma līgums (3.pielikums) tiek sagatavots parakstīšanai 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

 

8. Nenotikusī izsole

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

8.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;

8.1.2. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;

8.1.3. neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nav samaksājis nosolīto cenu.

8.1.4. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

8.1.5. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

8.1.6. izsoles objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

8.1.7. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst  laikrakstos publicētajai informācijai;

8.1.8. nav ievēroti izsoles noteikumi.

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem  Priekules novada pašvaldības dome.

 

  1. Izsoles komisijas lēmuma pārsūdzēšana

9.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Priekules novada pašvaldības domei par komisijas darbu 5 dienu laikā no izsoles dienas.

9.2. Ja komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarinās šo noteikumu 7.1. un 7.2.punktā noteiktais izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanas termiņš.

                                                                                   

 

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                              V. Jablonska 

 

1. Pielikums - PIETEIKUMS dalībai nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolē

2. Pielikums - Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība

3. Pielikums - NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS

4. Pielikums - IZZIŅA norēķinam par iegūto īpašumu

 

 

 

 

 

443. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību - kadastra apzīmējums 6482 008 0114, “Purvs”, Priekules pagasts, Priekules novads un “Jaunrijas”, Bunkas pagasts, Priekules pagasts

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.443           

          (protokols Nr.12,  37.punkts)

 

   Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību - kadastra apzīmējums 6482 008 0114,  “Purvs”, Priekules pagasts, Priekules novads un “Jaunrijas”, Bunkas pagasts, Priekules pagasts, kadastra apzīmējumu 6446 006 0088, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1)     Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);

2)     Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);

3)     publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6482 008 0114 un 6446 006 0088  nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības NOLEMJ:

 Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6482 008 0114  89,02 ha platībā, “Purvs” ,Priekules pagasts, Priekules novads un 6446 006 0088  10,00 ha platībā, “Jaunrijas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams:

-        Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 ,

-        nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                        V.Jablonska

 

1. Pielikums

2. Pielikums 

 

 

 

 

 

 

468. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas “Virgas skola”, kadastra apzīmējums 6498 001 0241, Virgas pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.468           

          (protokols Nr.12,  62.punkts)

 

Par pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas “Virgas skola”, kadastra apzīmējums 6498 001 0241, Virgas pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

            Izskatot jautājumu par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Virgas skola” 3,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0241 (turpmāk-zemes vienība), Virgas pagastā, Priekules novadā, tika konstatēts, ka:

Zemes vienība “Virgas skola“ 8,33 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0241, Virgas pagastā, ir pašvaldībai piederoša zeme.

            Informācija par iznomājamo zemes vienību 2019.gada 08.jūlijā tika publicēta pašvaldības mājaslapā un izlikts paziņojums Virgas pagasta pārvaldes ēkā. Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2019.gada 31.jūlijam.

            Pašvaldībā tika saņemti divu personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemes vienību:

1.     XX, dzīvojoša XX, Virgas pag., Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1315-S;

2.     XX, dzīvojošasXX, Virgas pag., Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1330-S.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” ( apstiprināti ar pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.102, protokols Nr.2) 13.punktu, kas nosaka, ka iznomājot zemesgabalu, ja pretendentam nav jebkādu parādsaistību pret pašvaldību, tiek ņemti vērā šādi nosacījumi prioritārā secībā:

13.1. persona, kurām Priekules novadā nav un nav bijusi zemes īpašumā, lietojumā vai nomā un kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.2. persona, kura iepriekš nomājusi zemesgabalu;

13.3. persona, kura ir zemesgabala pierobežnieks;

13.4. persona, kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.5. pretendents, kurš nav pārdevis lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

13.6. ja persona izmanto 13.1.punktā minētās priekšrocības, tad tās var izmantot, pretendējot uz vienu zemesgabalu.

Iesniegumu iesniedzēji ir vienādas prioritātes pretendenti- atbilst augstāk minētā noteikuma 13.3. un 13.4 apakšpunkta prasībām.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-Noteikumi) 32.punktu Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Noteikumu 30.4.apakšpunktā noteikts, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā […], uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem […], nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto , t.i. 28 euro gadā).[…].

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Virgas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 68,00 EUR.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Zemes vienība nododama nomā bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 3 (trīs) gadiem.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktuatklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības NOLEMJ:

1. Noteikt pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas “Virgas skola” 3,0 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0241, Virgas pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp pretendentiem.

2. Noteikt izsoles dienu starp pretendentiem 2019.gada 18.septembri plkst.10.00.

3.Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 68,00 EUR bez PVN (sešdesmit astoņi euro un 00 centi).

4. Noteiktnomas tiesību izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

5. Apstiprinātizsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu.

6. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

7.  Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai;

- XX, XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI

ar Priekules novada pašvaldības domes

            29.08.2019. sēdes lēmumu Nr.468

(protokols Nr.12, 62 .punkts)

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Priekules novada pašvaldībai  piederošās neapbūvētās zemes vienības daļas „Virgas skola” 3,0 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6498 001 0241,

nomas tiesību iegūšanai

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek Priekules novada pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas „Virgas skola”ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0241, 3,0 ha lielā platībā nomas tiesību (turpmāk – Objekts) iegūšana izsolē starp pretendentiem, kuri par izsoles Objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu.

1.2. Izsole notiek ievērojot likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” (apstiprināti ar pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.102, protokols Nr.2) un citus LR spēkā esošos normatīvos aktus.

1.3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju zemes nomas tiesību iegūšanu uz Priekules novada pašvaldībai piekrītošo objektu, kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu, nodrošinot „iespējami augstāko cenu” likuma „ Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” izpratnē.

1.4. Izsoli organizē Priekules novada pašvaldības Īpašumu  atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

1.5. Kontaktpersonas: jautājumos par izsoli Komisijas sekretāre R. Vaivare, tālr. 63497910, jautājumos par izsoles Objektu – M. Kokovihina, tālr. 29430925.

1.6. Izsoles vieta un laiks – izsole notiks Priekules novada pašvaldības telpās Priekulē, Saules ielā 1, 2019. gada 18.septembrī plkst.10.00.

1.7. Izsoles veids – mutiska ar augšupejošu soli.

1.8. Izsoles Objekts – zemes vienības daļa „Virgas skola”  ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0241,  3,0 ha platībā, izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (izņemot ilggadīgos stādījumus), kas atbilst Priekules novada teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai.

1.9.  Zemes nomas līguma termiņš 3 (trīs) gadi.

1.10. Zemes vienība ir instrumentāli uzmērīta un reģistrēta zemesgrāmatā.

1.11. Izsoles sākuma cena par 1 ha zemi ir 68,00 EUR bez PVN (sešdesmit astoņi euroun 00 centi), kas noteikta pēc lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrāža (apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības domes 31.01.2019. sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1).

1.12. Nomas tiesību izsoles solis ir 10,00 EUR bez PVN (desmit euro un 00 centi).

1.13. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

1.14. Izsoles Objektu nav tiesības nodot apakšnomā, ja nav saņemta iznomātāja rakstiska piekrišana.

 

2. Izsoles dalībnieki

2.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska persona vai juridiska persona (individuālais komersants vai komercsabiedrība), kurš saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo objektu, ja:

2.1.1. izsoles dalībnieks nav parādā Priekules novada pašvaldībai saskaņā ar citām līgumsaistībām vai nekustamā īpašuma nodokli;

2.1.2. Priekules novada pašvaldības dome pēdējā gada laikā nav lauzusi jebkādu līgumu ar izsoles dalībnieku tā rīcības dēļ.

2.2. Neapbūvētu zemesgabalu neiznomā pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs ir vienpusēji izbeidzis ar šo pretendentu noslēgto līgumu par īpašuma lietošanu, jo pretendents nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus, vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts ar iznomātāju noslēgts līgums par īpašuma lietošanu pretendenta rīcības dēļ.

2.3. Iznomātājam, izvērtējot lietderības apsvērumus, ir tiesības neapbūvētu zemesgabalu neiznomāt pretendentam, kurš atbilstoši iznomātāja izstrādātajiem un apstiprinātajiem potenciālā pretendenta labticības izvērtēšanas kritērijiem nav uzskatāms par labticīgu, tai skaitā pretendents pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas nav labticīgi pildījis ar iznomātāju noslēgtajā līgumā par īpašuma lietošanu noteiktos nomnieka pienākumus - tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz vienu nomas maksas aprēķina periodu, vai iznomātājam zināmi publiskas personas nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādi, vai pretendentam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība

3.1.Dalībniekitiek reģistrēti par izsoles dalībniekiem pamatojoties uz iesniegtā iesnieguma pamata par zemes iznomāšanu (iesniegums reģistrēts lietvedībā).

3.2. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Priekules novada pašvaldībā Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00. (piektdienās līdz plkst. 15.30).

3.3. Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

3.3.1. Fiziskām personām:

3.3.1.1. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

3.3.1.2. noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē  (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) – ja to pārstāv cita persona.

Pirms pretendenta reģistrēšanas izsoles dalībnieku sarakstā Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija attiecībā uz fizisku personu pārbaudīs informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

3.3.2. Juridiskām personām:

3.3.2.1. attiecīgās institūcijas pilnvarojums iesniegt pieteikumu dalībai izsolē un pilnvarojums pārstāvībai izsolē (ja to nedara pārvaldes institūcija (amatpersona).

Pirms pretendenta reģistrēšanas izsoles dalībnieku sarakstā Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija attiecībā uz juridisku personu pārbaudīs informāciju:

-  par attiecīgo juridisko personu, pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, iegūstot izziņu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes;

- par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

3.4.  Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.

3.5. Izsoles rīkotājs sastāda to izsoles dalībnieku sarakstu, kuri izpildījuši izsoles priekšnoteikumus, norādot šādas ziņas:

3.5.1. izsoles dalībnieka kārtas numuru;

3.5.2. izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskas personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, pilnvarotas personas vārdu, uzvārdu, personas kodu;

3.5.3. izsoles dalībnieka deklarēto dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi;

3.5.4. atzīme par iesniegtajiem pieteikuma dokumentiem.

3.6. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība (2.pielikums).

3.7. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

3.8. Izsoles dalībnieki netiek reģistrēti:

3.8.1. ja vēl nav iestājies vai jau ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

3.8.2. ja nav iesniegti noteikumu 3.punkta 3.1. un 3.3.apakšpunktā minētie dokumenti;

3.8.3. rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nomas tiesību izsoles noteikumiem;

3.8.4. saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem nav tiesību piedalīties izsolē.

 

4. Izsoles norise

4.1. Izsole notiks 2019. gada 18.septembrī plkst. 10.00 Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

4.2. Izsolē var piedalīties, ja ir iesniegts iesniegums Priekules novada pašvaldības mājaslapā publicētajā pieteikšanās termiņā uz brīvo iznomājamo zemes vienību un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.

4.3. Ja izsolei piesakās tikai viens izsoles dalībnieks, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar izsoles dalībnieku slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par iznomātāja noteikto izsoles sākuma nomas maksu.

4.4. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus.

4.5. Izsoli vada izsoles komisijas norīkota persona – izsoles komisijas priekšsēdētājs vai tā vietnieks.

4.6. Izsoles komisijas priekšsēdētāja vai tā vietnieka prombūtnes laikā:

4.6.1. izsoli var pārcelt, paziņojot par to dalībniekiem, kuri jau reģistrēti izsolei un ievietojot šādu paziņojumu pašvaldības mājas lapā vismaz vienu dienu pirms izsoles norises dienas;

4.6.2. izsoli var novadīt cita Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja norīkota persona.

4.7. Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, izsoles vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk.

4.8. Ja vairāk kā puse no komisijas sastāva attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties uz izsoli, komisijas priekšsēdētājs pārceļ izsoli un par to paziņo visiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles norises dienai. Ja paziņošana vairs nav iespējama, komisijas priekšsēdētājs informāciju par izsoles pārcelšanu paziņo izsoles dienā.

4.8.1. Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājs var nozīmēt citas personas, kas tiesīgas aizvietot komisijas locekļus, kuri uz izsoli nav ieradušies.

4.9. Atklājot izsoli, izsoles vadītājs klātesošos iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par  izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

4.10. Izsoles vadītājs īsi raksturo izsoles Objektu, paziņo izsoles sākuma cenu, kā arī izsoles soli – cenu, par kādu izsoles sākuma cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

4.11. Izsoles gaitu protokolē. Izsoles protokolā tiek fiksēta izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

4.12. Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas nosolīšanas process.

4.13. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ”Kurš sola vairāk?”

4.14. Izsoles dalībnieki, kuri sola vairāk par izsolē noteikto soli, paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un pēc trešo reizi atkārtotās cenas fiksē un paziņo dalībnieka kārtas numuru un nosolīto cenu.

4.14.1. Izsoles dalībnieks, kurš nepārsola sākumcenu, tālāk izsolē nepiedalās.

4.15. Dalībnieka reģistrācijas numurs un nomas maksa tiek fiksēti protokolā.

4.16. Dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu pēc nosolīšanas uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

4.17. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet neparakstās protokolā, tādejādi atteicies no nosolītā Objekta. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, Tiesības slēgt zemes nomas līgumu piedāvātas izsoles dalībniekam, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko nomas maksu.

4.18. Izsoles protokols un iesniegtie dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā. Nosolītājam, pēc viņa lūguma,  tiek izsniegts protokola noraksts, izraksts vai kopija.

 

5. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA

5.1. Izsoles komisija ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu un iesniedz pašvaldībai apstiprināšanai domes sēdē.

5.2. Izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju (par informēšanu šā punkta izpratnē tiek uzskatīta arī lēmuma nosūtīšana).

5.3. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz trim gadiem. Zemes nomas līgumā tiek iekļauta nosolītā zemes nomas maksa.

5.4. Izsoles dalībnieks paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā Izsoles dalībnieks nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka Izsoles dalībnieks no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

5.5. Ja Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības piedāvāt slēgt nomas līgumu Izsoles dalībniekam, kurš ir piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu. Iznomātājs 10 darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu pašvaldības tīmekļvietnē.

5.6. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz piedāvājumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja Izsoles dalībnieks piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, viņš paraksta nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā Izsoles dalībnieks līgumu neparaksta vai rakstiski nepaziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju, ir uzskatāms, ka Izsoles dalībnieks no nomas līguma slēgšanas ir atteicies, un rīkojama jauna nomas tiesību izsole.

5.7. Papildus nosolītajai nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis  un citi ar nekustamo īpašumu saistītie maksājumi LR normatīvajos aktos paredzētajā  apmērā un kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas.

5.8. Priekules novada pašvaldības dome un izsoles uzvarētājs pēc iespējas ātrākā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēdz nomas līgumu.

 

6. Nenotikusi izsole

6.1. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja:

6.1.1. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu;

6.1.2. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;

6.1.3. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

6.1.4. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

6.1.5. nav ievēroti izsoles noteikumi.

6.2. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem  Priekules novada pašvaldības dome.

 

7. Izsoles komisijas lēmuma pārsūdzēšana

7.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Priekules novada pašvaldības domei par komisijas darbu 5 (piecu) darba dienu laikā no izsoles dienas.

7.2. Ja komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarinās šo noteikumu 5.1. un 5.2.punktā noteiktais izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanas termiņš.

 

Nomas tiesību izsoles noteikumiem pievienoti šādi pielikumi, kas ir  nomas tiesību izsoles noteikumu neatņemama sastāvdaļa: 

1. Pielikums - Zemes vienības daļas izvietojuma attēlojums 

2. Pielikums - Dalībnieka reģistrācijas apliecība 

3. Pielikums - Zemes nomas līguma projekts 

1. Grafiskais pielikums 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            Vija Jablonska 

472. Par nekustamā īpašuma “Kupsīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr. 472          

          (protokols Nr.12, 66 .punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Kupsīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Kupsīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 30.maija sēdes lēmumu Nr.292 “Par nekustamā īpašuma “Kupsīši”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai” nekustamais īpašums nodots atsavināšanai, rīkojot izsoli ar augšupejoši soli.

2019.gada 30.jūlijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Latio”, reģ.Nr.41703000843, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Kupsīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 64980030181, tirgus vērtība uz 2019.gada 17.jūliju ir 5600 EUR (pieci tūkstoši seši simti eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā- PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 6278 EUR (seši tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

1) Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 5600 EUR;

2) Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 160,00 EUR, saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) kancelejas nodeva par nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā- 28,46 EUR;

4) izdevumi par zemes instrumentālo uzmērīšanu- 459,80 EUR;

5) VZD maksas pakalpojums, jauna nekustamā īpašuma izveidošana-30,00 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu[...],atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Kupsīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 003 0181, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 6278 EUR (seši tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi eiro).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kupsīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 003 0181, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI

ar Priekules novada pašvaldības domes

 29.08 .2019.sēdes lēmumu Nr.472, (prot.Nr.12)

 

 

Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Kupsīši”, kadastra numurs 6498 003 0181, Virgas pagasts, Priekules novads,

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta pirmo daļu.

 

1. Vispārīgie jautājumi

 

1. Ziņas par atsavināmo objektu:

1.1. Nekustamais īpašums “Kupsīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6498 003 0181 (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums),  sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0119- 2,26 ha platībā, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,74 ha. Zemes vienība nav apbūvēta.

1.2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000589015.

1.3. Nekustamā īpašuma – izsoles sākumcena 6278 EUR (seši tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi eiro).

1.4. Nekustamā īpašuma iespējamais lietošanas veids – saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojumu-  lauksaimniecības teritorija:

1.4.1.Lietošanas mērķis, saskaņā ar Kadastra informācijas sistēmas datiem –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

1.5. Maksāšanas līdzekļi noteikti euro.

1.6. Izsoles mērķis – pārdot nekustamu īpašumu  mutiskā  izsolē  ar augšupejošu soli (turpmāk – tekstā izsole).

1.7. Izsoles solis 50 EUR.

1.8. Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas 627,80 EUR ( seši simti divdesmit septiņi euro un 80 centi) jāieskaita Priekules novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, norēķinu kontā: AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts: LV30HABA0551018598451. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā vai iemaksāta jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

1.9. Izsoles rīkotājs – Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk – izsoles komisija).

 

2. Informācijas publicēšanas kārtība

2.1. Pēc nekustamā īpašuma izsoles noteikumu apstiprināšanas, tiek izsludināta nekustamā īpašuma – atsavināšana. Sludinājums par izsoli publicējams oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”  un Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv, ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām. Atsavināšanas paziņojums var tikt ievietots arī citos informācijas avotos.

2.2. Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka sludinājumā norādītajā termiņā.

2.3. Ja izsludinātājā termiņā ir saņemts pirmpirkumu tiesību izmantošanas pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības un kura nav minēta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā, tā var iegūt objektu par izsolē nosolīto augstāko cenu. Šai personai 10 dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas jāpaziņo izsoles rīkotājam par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jānoslēdz pirkuma līgums un jāsamaksā augstākā nosolītā cena, ja izsoles noteikumos nav paredzēta citāda samaksas kārtība.  

2.4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas uzaicina viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu par objekta pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.

2.5. Ja pieteikumu par objekta pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas, tiek rīkota izsole starp šīm personām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

2.6. Ja izsludinātajā termiņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas nav iesniegušas pieteikumu par izsolāmā objekta pirkšanu noteiktajā kārtībā vai iesniegušas atteikumu, rīkojama izsole šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā minētās personas ir tiesīgas iegādāties objektu vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotas izsoles vai nosacītā cena tiek pazemināta.

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība

 

3.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

3.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2019.gada 01.novembrī, plkst.13.00

3.3. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Priekules novada pašvaldībā Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, darba dienās no 8.00 līdz 12.00 un 12.45 līdz 17.00. (piektdienās līdz plkst.15.30) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv.

3.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekiem jāiemaksā Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti, 1.8.punktā noteiktā nodrošinājuma nauda.

Maksājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā vai iemaksāta kasē.

3.5. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības iegūt Latvijas Republikā nekustamo īpašumu un kuras pieteikušās izsolei šajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Pretendentiem līdz ar pieteikumu jāiesniedz šādi dokumenti:

3.5.1. Fiziskām personām:

3.5.1.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties nekustamo īpašumu ( atsavināmo objektu) saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.1.2. jāuzrāda pase vai personas apliecība;

3.5.1.3. noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē  (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) – ja to pārstāv cita persona;

3.5.1.4. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Pirms pretendenta reģistrēšanas izsoles dalībnieku sarakstā Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija attiecībā uz fizisku personu pārbaudīs informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūstot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

3.5.2. Juridiskām personām:

3.5.2.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties nekustamo īpašuma (atsavināmo objektu) saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.2.2. attiecīgās institūcijas pilnvarojums iesniegt pieteikumu dalībai izsolē un pilnvarojums pārstāvībai izsolē (ja to nedara pārvaldes institūcija (amatpersona);

3.5.2.3. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Pirms pretendenta reģistrēšanas izsoles dalībnieku sarakstā Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija attiecībā uz juridisku personu pārbaudīs informāciju:

-  par attiecīgo juridisko personu, pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, iegūstot izziņu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes;

- par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūstot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

3.5.3. Ārvalsts juridiskām personām:

3.5.3.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties nekustamo īpašumu (atsavināmo objektu)  saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.3.2. to apkalpojušās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību;

3.5.3.3. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Ārvalstīs izsniegtie dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošo starptautisko līgumu noteikumiem.

3.6.  Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.

3.7. Izsoles rīkotājs sastāda to izsoles dalībnieku sarakstu, kuri izpildījuši izsoles priekšnoteikumus, norādot šādas ziņas:

3.7.1. izsoles dalībnieka kārtas numuru;

3.7.2. izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskas personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, pilnvarotas personas (pārstāvja) vārdu, uzvārdu, personas kodu;

3.7.3. izsoles dalībnieka deklarēto dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi;

3.7.4. atzīme par nodrošinājuma iemaksu un iesniegtajiem pieteikuma dokumentiem.

3.8. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība (2.pielikums).

3.9. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

3.10. Izsoles dalībnieki netiek reģistrēti:

3.10.1. ja vēl nav iestājies vai jau ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

3.10.2. ja nav iesniegti noteikumu 3.punkta 3.5.apakšpunktā minētie dokumenti;

3.10.3. rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles

noteikumiem;

3.10.4. saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem nav tiesību piedalīties izsolē.

3.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus.

3.12. Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, tas jāpaziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.

3.13. Pirmpirkuma tiesīgā persona iesniedz pieteikumu, kurā tiek norādīts pirmpirkuma tiesību pieteikšanās fakts un pamats, uz kura šādas tiesības tiek pieteiktas un jāiesniedz pirmpirkuma tiesību apliecinošus dokumentus:

3.13.1. īpašuma tiesību apliecinošus dokumentu kopijas;

3.13.2. zemes robežu plāna kopiju;

3.13.3. citi dokumenti, kas apliecina pirmpirkuma tiesības.

 

4. Izsoles process

4.1. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.

4.2. Izsoles organizētāja un rīkotāja atbildīgās amatpersonas, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt mantas pārdošanā izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt pircēji, kā arī nedrīkst pirkt citu uzdevumā.
4.3. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.

4.4. Ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem.

4.5. Dalībniekam, kurš nav ieradies uz izsoli vai atteicies no dalības izsolē, nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.

4.6. Reģistrētiem dalībniekiem, kuri nenosola izsoles objektu, atmaksā nodrošinājumu naudu 7 (septiņu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

 

5. Izsoles norise

 

 5.1. Izsole notiks 2019. gada 06.novembrī plkst. 10.30 Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

5.2. Izsoli vada izsoles komisijas norīkota persona – izsoles komisijas priekšsēdētājs vai tā vietnieks.

5.3. Izsoles komisijas priekšsēdētāja vai tā vietnieka prombūtnes laikā:

5.3.1. izsoli var pārcelt, paziņojot par to dalībniekiem, kuri jau reģistrēti izsolei un ievietojot šādu paziņojumu pašvaldības mājas lapā vismaz vienu dienu pirms izsoles norises dienas;

5.3.2. izsoli var novadīt cita Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja norīkota persona.

5.4. Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, izsoles vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk.

5.5. Ja vairāk kā puse no komisijas sastāva attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties uz izsoli, komisijas priekšsēdētājs pārceļ izsoli un par to paziņo visiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles norises dienai. Ja paziņošana vairs nav iespējama, komisijas priekšsēdētājs informāciju par izsoles pārcelšanu paziņo izsoles dienā.

5.5.1. Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājs var nozīmēt citas personas, kas tiesīgas aizvietot komisijas locekļus, kuri uz izsoli nav ieradušies;

5.6. Atklājot izsoli, izsoles vadītājs klātesošos iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par  izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

5.7. Izsoles vadītājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo izsoles sākuma cenu, kā arī izsoles soli – cenu, par kādu izsoles sākuma cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

5.8. Izsoles gaitu protokolē. Izsoles protokolā tiek fiksēta izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

5.9. Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas nosolīšanas process.

5.10. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ”Kurš sola vairāk?”

5.11. Izsoles dalībnieki, kuri sola vairāk par izsolē noteikto soli, paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un pēc trešo reizi atkārtotās cenas fiksē un paziņo dalībnieka kārtas numuru un nosolīto cenu.

5.11.1. Izsoles dalībnieks, kurš nepārsola sākumcenu, tālāk izsolē nepiedalās.

5.12. Dalībnieka reģistrācijas numurs un cena tiek fiksēti protokolā.

5.13. Dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu pēc nosolīšanas uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

5.14. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet neparakstās protokolā, tādejādi atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, īpašums tiek pārdots izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu.

5.15. Izsoles protokols un iesniegtie dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā. Nosolītājam, pēc viņa lūguma,  tiek izsniegts protokola noraksts, izraksts vai kopija.

5.16. Pēc dalībnieka, kurš nosolījis nekustamo mantu, lūguma izsoles komisija sagatavo un izsniedz izziņu par izsolē iegūto īpašumu (4.pielikums). Izziņā tiek norādīta izsolē iegūtā manta, nosolītā cena, un samaksas kārtība.

5.17. Nodrošinājums tiek atmaksāts šādos gadījumos:

5.17.1. tiem izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu;

5.17.2. ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ.

5.18. Dalībniekiem, kuri uz izsoli ir reģistrējušies, bet nav ieradušies, kā arī dalībniekiem,

kuri uz izsoli ir ieradušies, bet neveic solīšanu vispār, nodrošinājums atmaksāts netiek.

 

6. Samaksas kārtība

 

6.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

6.2. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, ja Priekules novada pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nav nolēmusi nodrošinājuma pilnīgu vai daļēju atmaksu.

6.3. Ja nosolītājs līdz 6.1. punktā minētajam datumam nav samaksājis nosolīto summu, komisija ir tiesīga piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.

6.4. Pārsolītajam pircējam ir tiesības 2 (divu) nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.

6.5. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumu.

6.6. Ja pārsolītais pircējs atbildi sniedz, nokavējot noteikto termiņu ne ilgāk kā par 3 (trīs) dienām, lēmumu par līguma noslēgšanu ar pārsolīto pircēju pieņem Priekules novada pašvaldības dome.

6.7. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā noteiktajā termiņā.

6.8. Visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līguma slēgšanu un reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz pircējs.

 

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana

 

7.1. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles.

7.2. Izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā kārtējā mēneša Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

7.3. Pirkuma līgums (3.pielikums) tiek sagatavots parakstīšanai 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

 

8. Nenotikusī izsole

 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

8.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;

8.1.2. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;

8.1.3. neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nav samaksājis nosolīto cenu.

8.1.4. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

8.1.5. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

8.1.6. izsoles objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

8.1.7. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst  laikrakstos publicētajai informācijai;

8.1.8. nav ievēroti izsoles noteikumi.

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem  Priekules novada pašvaldības dome.

  1. Izsoles komisijas lēmuma pārsūdzēšana

 

9.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Priekules novada pašvaldības domei par komisijas darbu 5 (piecu) dienu laikā no izsoles dienas.

9.2. Ja komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarinās šo noteikumu 7.1. un 7.2.punktā noteiktais izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanas termiņš.

                       

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                V. Jablonska

 

1. Pielikums - PIETEIKUMS dalībai nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolē

2. Pielikums - Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība

3. Pielikums - NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS)

4. Pielikums - IZZIŅA norēķinam par iegūto īpašumu

5. Pielikums - Publicējamā informācija par izsoles objektu

1. Grafiskais pielikums

 

484. Par ikgadējā atvaļinājuma otrās daļas piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 MUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                              

Nr.484           

          (protokols Nr.12,  78.punkts)

           

 

Par ikgadējā atvaļinājuma otrās daļas piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 

Priekules novada pašvaldībā 2019.gada 22.augustā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums, ar lūgumu piešķirt daļu no 2019.gada ikgadējā atvaļinājuma - otro daļu – divas kalendāras nedēļas no 2019.gada 10.septembra.

V.Jablonska par domes priekšsēdētāju strādā no 2006.gada 19.janvāra. Atkārtoti ievēlēta par domes priekšsēdētāju ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 15.jūnija lēmumu Nr.234.

           

             Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu un 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 68.1.punktu, ,  atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības NOLEMJ:

 

Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai ikgadējā atvaļinājuma otro daļu – divas kalendāras nedēļas no 2019.gada 10.septembra līdz 2019.gada 23.septembrim (ieskaitot) par darba periodu no 19.01.2019. - 18.01.2020.

 

 

Lēmums nosūtāms: personāla speciālistei un grāmatvedībai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

485. Par apbalvošanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.augustā                                                                                                                                 

Nr.485           

          (protokols Nr.12,  79.punkts)

 

Par apbalvošanu

 

            2015.gada 27.augusta sēdē apspirinātais Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikums paredz, ka izglītojamo un pedagogu izvirzīšanu apbalvošanai par panākumiem starptautiska mēroga olimpiādēs, konkursos, sacensībās veic pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji uzreiz pēc rezultātu saņemšanas, iesniedzot pamatotu pieteikumu apbalvojuma piešķiršanai un novada pašvaldības dome pieņem atsevišķu lēmumu par apbalvošanu.

            2019.gadā XX izcīnīja tiesības piedalīties Baltijas valstu ģeogrāfijas olimpiādē Kaļiņingradā un pasaules Ģeogrāfijas olimpiādē Honkongā, kurās abās saņēma bronzas medaļas. Priekules novada pašvaldības dome jūnijā nolēma atbalstīt XX pētniecisko izpētes braucienu pēc olimpiādes 915 euro apmērā. Braucienam bija nepieciešami 615 euro.

A.Purviņa ierosina neizmantotos 300 euro novirzīt XX apbalvošanai, kā arī piešķirt 300 euro apbalvojumu Kristas ģeogrāfijas skolotājai XX bez kuras atbalsta nebūtu šādi augsti sasniegumi.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un Izglītības likuma 17.pantu, Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis); PRET -nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apbalvot Priekules vidusskolas skolnieci XX par augstiem sasniegumiem 6.Baltijas reģiona ģeogrāfijas olimpiādē un 16.Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiāde iGeo 2019 ar naudas balvu – 300 euro.

 

2.     Apbalvot ģeogrāfijas skolotāju XX par XX sagatavošanu augstiem sasniegumiem 6. Baltijas reģiona ģeogrāfijas olimpiādei un 16. Starptautiskajai ģeogrāfijas olimpiādei iGeo 2019 – 300 euro pēc nodokļu nomaksas.

 

Lēmumu izsniegt: Izglītības vadītājai, Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska