29.06.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.2)

295. Par zemes „Pie Saules iela 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.295       

          (protokols Nr.2,59.punkts)

Par zemes „Pie Saules iela 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu   XX

  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegumu  reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1475-S) , ar lūgumu iznomāt daļu no zemes „Pie Saules iela 10” 0.09 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0168, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 17.09.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu , protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

 Ar XX mazdārziņa nomas līgums nav slēgts.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 3. punktu – neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme kods - 0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, personas kods XX, zemes gabalu 0.09 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Pie Saules iela 10, apzīmējums kadastrā 64460030168, sakņu dārza vajadzībām, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici. (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 19.jūnija  līdz 2022.gada  18.jūnijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX ,dzīvojošai XX, Priekules novads, LV-3446;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS

296. Par kredītu projekta “Siltumtrases izbūve Priekules novada Kalētu pagastā” īstenošanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.296       

          (protokols Nr.2,60.punkts)

 Par kredītu projekta “Siltumtrases izbūve Priekules novada Kalētu pagastā” īstenošanai

              Apstiprinot 2017.gada pašvaldības budžetu projekts “Siltumtrases izbūve Priekules novada Kalētu pagastā” tika noteikts kā 2017.gada prioritārais projekts pašvaldībā ar plānoto summu EUR 92 000.

Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Siltumtrases izbūve Priekules novada Kalētu pagastā” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2017/18) piešķirtas pretendentam SIA “Grobiņas SPMK” par līgumcenu 96 888,49 EUR, jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu. PVN sastāda 20346.58 EUR, kopējās izmaksas 117235.07 EUR.

Projekta realizācijai nepieciešams aizņēmums EUR 117235.00

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt projektu “Siltumtrases izbūve Priekules novada Kalētu pagastā”  kā pašvaldības prioritāro projektu 2017.gadā.

2.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2017.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 117 235 (Viens simts septiņpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci euro  ) Valsts Kasē uz 15 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi

3.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

4.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

5.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2018. gada septembri.

6.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

Lēmums izsūtāms: 1 eks. finanšu nodaļai.

297. Par kredītu projekta “Siltumtrases izbūve Priekules novada Gramzdas pagastā” īstenošanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.297       

          (protokols Nr.2,61.punkts)

Par kredītu projekta “Siltumtrases izbūve Priekules novada Gramzdas pagastā” īstenošanai

              Apstiprinot 2017.gada pašvaldības budžetu projekts “Siltumtrases izbūve Priekules novada Gramzdas pagastā” tika noteikts kā 2017.gada prioritārais projekts pašvaldībā ar plānoto summu EUR 66 000.

Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Siltumtrases izbūve Priekules novada Gramzdas pagastā” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2017/21) piešķirtas pretendentam SIA “Grobiņas SPMK” par līgumcenu 47 647.55 EUR, jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu. PVN sastāda 10 005.99 EUR, kopējās izmaksas 57 653.54 EUR.

Projekta realizācijai nepieciešams aizņēmums EUR 57 650.00

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt projektu “Siltumtrases izbūve Priekules novada Gramzdas pagastā”  kā pašvaldības prioritāro projektu 2017.gadā.

2.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2017.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 57 650 (piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit euro) Valsts Kasē uz 15 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi

3.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

4.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

5.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2018. gada septembri.

6.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

Lēmums izsūtāms: 1eks. finanšu nodaļai.

 

298. Par grozījumiem Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.298       

          (protokols Nr.2,62.punkts)

 Par grozījumiem Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā

Saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 pantu darījumus ar lauksaimniecības zemēm deleģēts vērtēt pašvaldības izveidotai komisijai.

Sakarā ar to, ka Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) locekļa pienākumus beiguši vai atteikušies pildīt trīs no komisijas locekļiem, komisijas sastāvā nepieciešams veikt grozījumus, ievēlot komisijas locekļus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16.punktu novada pašvaldība no pašvaldības pārstāvjiem izveido komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā.

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts paredz, ka komisiju izveidošana un komisijas locekļu ievēlēšana ir pašvaldības domes kompetencē.

Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja par komisijas locekļu kandidātiem izvirzījusi pašvaldības pārstāvjus, kas brīvprātīgi izteikuši iniciatīvu darboties komisijā: zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte, novada dārzniece Evita Valdmane, saimniecības daļas vadītājs PII “Dzirnaviņas” Rims Mickus un iepirkumu speciāliste Linda Gūža.

2017.gada 26.jūnijā saņemts Priekules novada pašvaldības domes deputātes Rutas Balodes un deputātes Ineses Meļķes iesniegums, kurā norādīts, ka deputātes vēlas piedalīties komisijas darbā.

2017.gada 27.jūnijā saņemts Rima Mickus iesniegums, kurā iesniedzējs lūdz atsaukt izvirzīto kandidatūru komisijas locekļa amatam.

Sakarā ar to, ka komisijas locekle Vizma Garkalne uzsāk pildīt pašvaldības domes deputāta pienākumus, tādējādi papildus deputāta amatam, ieņemot arī lauksaimniecības konsultanta amatu un VPVKAC vadītājas amatu, Vizma Garkalne atbrīvojama no Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekļa amata, jo saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otro daļu, valsts amatpersonas amatu pieļaujams savienot ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem amatiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otro daļu un trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atbrīvot no Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekļa amata Andi Eveliņu, Artu Braunu, Vēru Rubezi un Vizmu Garkalni.

2.      Ievēlēt par komisijas locekļiem Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijā šādus pārstāvjus: Ilzi Lācīti, Evitu Valdmani, Lindu Gūžu, Rutu Balodi, Inesi Meļķi.

3.      Apstiprināt par komisijas priekšsēdētāju Ilzi Lācīti.

4.      Noteikt, ka komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāja vietnieku.

5.      Atļaut ievēlētajiem komisijas locekļiem savienot komisijas locekļa amatu ar citiem amatiem, kurus tie ieņem pašvaldības iestādēs vai institūcijās, ja amatu savienošana nerada interešu konfliktu un nav pretrunā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.pantā noteiktajiem nosacījumiem.

6.      Komisijas locekļi ir atbildīgi par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus, personām ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot iepriekš minētos amatus, pastāv iespēja, ka persona var nonākt interešu konfliktā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

299. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.299       

          (protokols Nr.2,63.punkts)

           Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

              Priekules novada pašvaldībā 2017.gada 26.jūnijā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums, ar lūgumu piešķirt daļu no ikgadējā atvaļinājuma pirmo daļu – vienu kalendāro nedēļu no 2017.gada 17.jūlija

V.Jablonska par domes priekšsēdētāju strādā no  2006.gada 19.janvāra.

          

 Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

            Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu un Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 67.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 ( Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai ikgadējā atvaļinājuma 1.daļu – vienu kalendāro nedēļu no 2017.gada 17.jūlija līdz 2017.gada 23.jūlijam (ieskaitot) par darba periodu no 19.01.2017.-18.01.2018.

2. Izmaksāt Vijai Jablonskai atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas.

 

 Lēmums nosūtāms: personāla speciālistei un grāmatvedībai.

 

300. Par grozījumiem 2017.gada 18.maija līgumā “Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu” Nr.2.2.2/17/622

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.300       

          (protokols Nr.2,64.punkts)

 Par grozījumiem 2017.gada 18.maija līgumā “Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu”  Nr.2.2.2/17/622

              2017.gada 18.maijā starp Priekules novada pašvaldību un SIA “Priekules nami” tika noslēgts līgums “Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu” Nr. 2.2.2/17/622.

Līgums tika iesniegts izskatīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

21.06.2017. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atsūtīja vēstuli Nr. 4.1-2/5014 “Par SIA “Priekules nami” noslēgto līgumu”, lūdzot veikt grozījumus atsevišķos līguma punktos.

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte,  Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Veikt grozījumus 2017.gada 18.maija līgumā “Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu” Nr. 2.2.2/17/622, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un SIA “Priekules nami” saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto līguma  grozījumu projektu.

  

Pielikumā: līguma grozījumu projekts.

 Izsūtāms pa 1 eks: Izpilddirektors; SIA “Priekules nami”,  Juriste I.Avotiņa.

 

301. Par projektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Priekules aglomerācijā”

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                 

Nr.301       

          (protokols Nr.2,65.punkts)

 Par projektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Priekules aglomerācijā”

 

Pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda vadības likumu, Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumu Nr.403 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi), Noteikumu 2.pielikuma 28.punktu, kurā noteikts, ka maksimālais Kohēzijas fonda finansējuma apmērs Priekules aglomerācijai var būt 1 752 710 euro, bet sasniedzamais iznākuma rādītājs 817 iedzīvotāji. Specifiskā atbalsta otrā atlases kārta paredzēta ūdenssaimniecības attīstībai aglomerācijā ar cilvēkekvivalentu lielāku par 2000, bet mazāku par 100 000.

Darbības programmas ieviešanas laikā paredzēts jaunu kanalizācijas tīklu būvniecība Priekules pilsētā un pagastā, tādējādi nodrošinot iespēju pievienoties centralizētiem notekūdeņu kanalizācijas tīkliem iedzīvotājiem, kuri dzīvo Brīvības, Bānīša, Ganību, Ķieģeļu, Galvenā, Parka, Raiņa, Rīta, Skolas, Zāļu, Tirgoņa, Tirgus, Jaunās, Kalēju, Dārza, Smilšu, Mazās, Baznīcas, Liepu, Ceriņu, Ozolu  ielās Priekules pilsētā un Ozolu, Bērzu, Lauku, Graudu ielas un „Zvaigznes” un „Saulaines” daudzdzīvokļu mājas Priekules pagastā.

Realizējot kanalizācijas projektu,  būtu ekonomiski pamatoti un lietderīgi nomainīt ūdensapgādes tīklus Liepu, Ceriņu, Ozolu  ielās Priekules pilsētā, veidojot pieslēgumu Vaiņodes ielā , Baznīcas ielai veidot pieslēgumu Aizputes ielai un Lauku, Bērzu, Ozolu, Graudu ielā Nr.1, „Zvaigznes” un „Saulaines” Priekules pagastā pieslēdzot pie Priekules pilsētas ūdens apgādes tīkla Liepājas ielā 11a.

Ņemot vērā, ka Noteikumu 26.punktā noteikts: Neattiecināmās izmaksas sedz projekta iesniedzējs. Neattiecināmās izmaksas ir: 26.3.apakšpunktu „ūdensapgādes ārējo inženiertīklu būvprojekta (tai skaitā būvprojekta minimālā sastāvā) izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, būvdarbu, būvuzraudzības (tai skaitā inženiertehniskās uzraudzības) un autoruzraudzības izmaksas”, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds”, kā arī Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam Stratēģiskās nodaļas 6.punkta “Stratēģijas struktūra” 2.mērķa iii. daļas „Bāzes infrastruktūras sakārtošana” 3.punktu  “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu darbības optimizācija un kvalitātes nodrošināšana Priekules novadā”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte,  Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Atbalstīt ūdensapgādes tīklu projektēšanu Priekules novadā, Priekulē Liepu, Ceriņu, Ozolu un Baznīcas ielās un Priekules pagastā Lauku, Bērzu, Ozolu ielās un  Graudu ielā Nr.1, un Priekules pagastā „Zvaigznēs” un „Saulainēs”, veicot to vienlaicīgi ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” ierobežotās atlases projektu iesniegumu konkursa otro kārtu.

302. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 30.03.2017.lēmumā Nr.116 (protokols Nr. 3) „Par zemes ierīcības projekta Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu”

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.302       

          (protokols Nr.2, 66.punkts)

Par  grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 30.03.2017.lēmumā Nr.116 (protokols Nr. 3)  „Par zemes ierīcības projekta Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu”

            Ar Priekules novada pašvaldības domes 30.03.2017. lēmumu (prot. Nr. 3) 37.§ „Par zemes ierīcības projekta Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu” , pieņemts lēmums apstiprināt SIA “Metrum”, reģ.nr. 40003388748 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Aizputes iela 30, Priekule , Priekules novads.

Nekustamais īpašums Aizputes iela 30, Priekule , Priekules novads, kadastra nr.  6415 002 0078 sadalīts divos atsevišķos īpašumos.

Atdalītajai zemes vienībai 0,55 ha platībā ar nosaukumu Brīvības iela 8, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 002 0110 piešķirts zemes lietošanas mērķis- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme – kods 0600.

Apstiprinot zemes ierīcības projektu, atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0110,  nav piešķirta adrese.

        Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu - adresācijas objekts ir zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos objektus – dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka un 9.punktu- pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt šādus grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 30.03.2017. lēmumā Nr.116 (prot. Nr. 3)  „Par zemes ierīcības projekta  Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu”.:

1.1. Lemjošās daļas 4.punktu izteikt šādā redakcijā : Atdalītajam zemes gabalam 0,55 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6415 002 0110 (vairāk vai mazāk, cik izrādies pēc uzmērīšanas) apstiprināt nosaukumu Brīvības iela 8, Priekule, Priekules novads un noteikt atdalītajam zemes gabalam  zemes lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme – kods 0600, kā arī piešķirt adresi. : Brīvības iela 8, Priekule , Priekules novads

      

  2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei

1 eks. Lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

 

303. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 30.03.2017.lēmumā Nr.115 (protokols Nr. 3) „Par zemes ierīcības projekta “Induļi”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu”

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.303     

          (protokols Nr.2,67.punkts)

Par  grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 30.03.2017.lēmumā Nr.115 (protokols Nr. 3) „Par zemes ierīcības projekta “Induļi”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu”

 Ar Priekules novada pašvaldības domes 30.03.2017. lēmumu Nr.115 (prot. Nr.3)  „Par zemes ierīcības projekta “Induļi”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu” , pieņemts lēmums apstiprināt SIA “Topoprojekts”, reģ.nr.42103041630 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Induļi”, Bunkas pagasts , Priekules novads.

Nekustamais īpašums “Induļi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr.  6446 004 0100 sadalīts divos atsevišķos īpašumos.

Atdalītajai zemes vienībai 0,55 ha platībā ar nosaukumu “Jurģīši”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējumu 6446 004 0111 piešķirts zemes lietošanas mērķis-  individuālo dzīvojamo māju apbūve – kods 0601.

Apstiprinot zemes ierīcības projektu, uz atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0110 esošajām būvēm – garāžai un pagrabam,  nav piešķirta adrese.

        Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu - adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka) un 9.punktu- pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt šādus grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 30.03.2017. lēmumā Nr.115 (prot. Nr. 3) „Par zemes ierīcības projekta  “Induļi”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu”.:

1.1. Lemjošās daļas 4.punktu izteikt šādā redakcijā: Atdalītajam zemes gabalam 0,55 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 004 0111 (vairāk vai mazāk, cik izrādies pēc uzmērīšanas) apstiprināt nosaukumu “Jurģīši” ,  noteikt atdalītajam zemes gabalam  zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  – kods 0601, piešķirt adresi: “Jurģīši”, Bunkas pagasts , Priekules novads.

      

  2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei

1 eks. Lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

 

304. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ”Branci”, Virgas pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr. 304     

          (protokols Nr.2, 68.punkts)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma  ”Branci”, Virgas pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 2017.gada 19.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Metrum”, reģ.Nr.40003388748, Liepājas biroja vadītājas XX 16.06.2017. elektronisko vēstuli, iereģistrēts  ar Nr.2.1.7//17/1797-S, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Branci”, Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Branci” 28,7 ha kopplatībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6498 003 0006, kas sastāv no vienas zemes vienības, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.22 uz Ivara Jāņa Galvāna vārda (turpmāk- īpašnieks).

Īpašnieks vēlas sadalīt zemes vienību no tās atdalot vienu zemes gabalu.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu un Priekules novada pašvaldības 2017.gada 22.maija izsniegtajiem “Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes vienībai “Branci”. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA “Metrum” Liepājas birojs.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt SIA “Metrum”, reģ.Nr.40003388748, Liepājas biroja, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Branci”, kadastra Nr.6498 003 0006, Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0006 sadalīšanai divās zemes vienībās, saskaņā ar projekta grafisko daļu (pielikums).

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6498 003 0171, platība 22,5 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), saglabāt nosaukumu „Branci” un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6498 003 0172, platība 6,2 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu „Jaunie Branci” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Lēmums, elektroniski parakstīts, izsūtāms: 10 darbadienu laikā Valsts zemes dienestam, kac.liepaja@vzd.gov.lv un SIA “Metrum”, liepaja@metrum.lv,1 eks. nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

305. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.305            

          (protokols Nr.2,69.punkts)

 Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX

 1.Priekules novada pašvaldībasdome izskatīja XX un XX iesniegumu, kas saņemts 21.04.2017., reģistrēts ar Nr.2.9.1/17/1207-S par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX personas kods XX adresē XX. Persona minētajā adresē vairs nedzīvo.

2.Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:.

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

„Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.3. Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas XX minētajā adresē nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņus sastapt nevar.

2.4. XX ir deklarēta dzīvesvieta XX, Priekules novadā no 03.01.2002.

2.5. XX pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2017. gada 21. jūnijam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veikusi.

2.6.Rutai Ekšteinai 2017. gada 17. maijā, reģ. Nr. 2.1.17/17/659-N Gramzdas pagasta

 pārvalde nosūtīja ierakstītu vēstuli (18.05.2017. čeks Nr. 0266388), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.

Vēstuli Latvijas Pasts atgrieza atpakaļ 2017. gada 21. jūnijā.

1.             Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”.

Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka XX būtu deklarējuši dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4.  Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka “Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5.  06.06.2003.Ministru kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma  pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.                                                                                                            

6.   Administratīvā procesa likuma 79. pants nosaka:

“Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās  dienas, bet ja rakstveidā izdotajā admisistratīvajā aktā nav norādes kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”

 

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Anulēt  deklarēto dzīvesvietu “Dīgļi”,  Gramzdas pagastā, Priekules novadā, XX personas kods XX.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt XX un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

306. Par adreses piešķiršanu administratīvai ēkai un palīgēkām nekustamajā īpašumā “Dzelmes”, Bunkas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.306           

          (protokols Nr.2, 70.punkts)

 

Par adreses piešķiršanu administratīvai ēkai un palīgēkām nekustamajā īpašumā “Dzelmes”, Bunkas pag., Priekules nov.

 

               Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu administratīvai ēkai un palīgēkām, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Dzelmes”, Bunkas pagasts, Priekules novads, uz zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 6446 005 0095.

 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

              Nekustamais īpašums  „Dzelmes”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra nr. 6446 005 0174 ierakstīts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr. 100000213682 uz XX vārda.

           Uz nekustamā īpašuma  „Dzelmes”, Bunkas pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0095 atrodas XX piederoša administratīvā ēka un palīgēkas, kuras 09.10.1997.XX nopirkusi no Liepājas rajona paju sabiedrības “Bunka”, pirkuma līgums reģistrēts pie zvērinātas notāres XX, ar Nr. 5885.

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu - adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka) un 9.punktu- pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.  

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt XX piederošai administratīvai ēkai ar palīgēkām, kas atrodas uz zemes vienības „Dzelmes”, Bunkas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0095,  adresi : „Dižlejas”, Bunkas pagasts, Priekules novads (pielikums)

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

    

  Lēmums izsūtāms:                                         

-          1 eks. Lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

-          1 eks. XX

-          1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS

PIELIKUMS

 

307. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.307      

          (protokols Nr.2,71.punkts)

 Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

            Priekules novada pašvaldībā 2017.gada 21.jūnijā saņemts Priekules novada pašvaldības domes deputātes Artas Braunas iesniegums, kurā deputāte informē par deputāta pilnvaru nolikšanu sakarā ar to, ka ieņem valdes locekles amatu Priekules novada pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Priekules nami”, vienlaicīgi lūdzot izslēgt deputāti no darba Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijā.

2017.gada 22.jūnijā saņemts Priekules novada pašvaldības domes deputātes Ilzes Lācītes iesniegums, kurā deputāte informē, ka noliek deputāta pilnvaras, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 38.pantu.

            Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta trešo daļu, deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ.

            Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna (balsojumā nepiedalās), Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts (Arnis Kvietkausks); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izbeigt deputāta pilnvaras Priekules novada pašvaldības domes deputātei Artai Braunai ar šā lēmuma pieņemšanas dienu.

2.      Izbeigt deputāta pilnvaras Priekules novada pašvaldības domes deputātei Ilzei Lācītei ar šā lēmuma pieņemšanas dienu.

3.      Atbrīvot Artu Braunu no Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekļa amata.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums paziņojams Priekules novada pašvaldības vēlēšanu komisijai.

308. Par deputāta pilnvaru uzsākšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.308           

          (protokols Nr.2, 72.punkts)

Par deputāta pilnvaru uzsākšanu

Ar  Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 29.jūnija lēmumu Nr.306 deputātu pilnvaras pārtrauktas deputātēm Artai Braunai un  Ilzei Lācītei.

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmo daļu, ja ievēlētais domes deputāts nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts.

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmo daļu, deputāta pilnvaras sākas ar brīdi, kad Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā iepriekšējā deputāta vietā stājas nākamais kandidāts no attiecīgā saraksta.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 2017.gada 26.jūnija protokolu Nr.9, 1.§, deputātes Artas Braunas vietā uzaicināta stāties deputāta kandidāte Vizma Garkalne (no deputātu kandidātu saraksta  LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Partija “VIENOTĪBA”).

            Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 2017.gada 26.jūnija protokolu Nr.9, 2.§, deputātes Ilze Lācītes vietā uzaicināta stāties deputāta kandidāte Inita Rubeze (no deputātu kandidātu saraksta  Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”- “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”).

            Deputātu kandidātes iesniegušas rakstveida piekrišanu par deputāta pilnvaru uzsākšanu Priekules novada pašvaldības domē.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums 43.panta pirmo daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu,  21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt deputātes Vizmas Garkalnes un deputātes Initas Rubezes deputāta pilnvaru uzsākšanu.

2.      Ievēlēt deputāti Vizmu Garkalni Priekules novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgajā komitejā un tautsaimniecības un attīstības pastāvīgajā komitejā par pastāvīgo komiteju locekli.

3.      Ievēlēt deputāti Initu Rubezi Priekules novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgajā komitejā un kultūras, izglītības un sporta pastāvīgajā komitejā par pastāvīgo komiteju locekli.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums paziņojams: V.Garkalnei, I.Rubezei un Priekules novada pašvaldības vēlēšanu komisijai.