29.06.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.2)

275. Par platības precizēšanu zemes vienībai „Zītari”, Priekules pagasts , Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.275           

          (protokols Nr.2,39.punkts)

 

  Par platības precizēšanu zemes vienībai „Zītari”, Priekules pagasts , Priekules novads

             Ar 27.10.2016. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.18., 10.punkts) „Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Zītari”, Priekules pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda”, tika pieņemts lēmums „veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Zītari”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 003 0096, 0,28 ha platībā (platība var tikt precizēta veicot instrumentālo uzmērīšanu) uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda”.            

Veicot minētās zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, tika konstatēta platības atšķirība – lēmumā norādītā platība „Zītari”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 003 0096 0,28 ha – uzmērītā platība- 0,81 ha .

       Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            

1.              Precizēt grafisko pielikumu Priekules novada pašvaldības 27.10.2016. lēmumam (protokols Nr.18,10.punkts) „Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Zītari”, Priekules pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda” (grafiskais pielikums lēmuma pielikumā).

   2. Pēc grafiskā pielikuma precizēšanas nekustamā īpašuma „Zītari”, Priekules pag., Priekules nov., platība noteikta  0.81 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas).

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”: liepaja@latvijasmernieks.lv;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS

276. Par grozījumiem 01.03.2011. zemes nomas līgumā Nr.3-36/9/2011, Virgas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.276          

          (protokols Nr.2,40.punkts)

 Par grozījumiem 01.03.2011. zemes nomas līgumā Nr.3-36/9/2011, Virgas pag., Priekules nov.

 2017gada 12.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts xx, dzīvojošas xx, Priekules novadā, iesniegums par atteikšanos no viena mazdārziņa nomas.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 01.martā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/9/2011 par divu mazdārziņu zemes vienībā “Pie Jaunās ielas 8” , kadastra apzīmējums 6498 004 0229- 0,0265 ha platībā, Virgas pagastā, iznomāšanu.

30.04.2013. noslēgta Vienošanās Nr.3-36V/37-2013 par līguma termiņa pagarinājumu līdz 2018.gada 30.aprīlim.

Iesniedzēja vēlas atteikties no viena mazdārziņa 0,014 ha platībā nomas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izbeigt ar 30.06.2017. xx zemes nomas tiesības uz mazdārziņu 0,014 ha platībā zemes vienībā “Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pagastā.

2. Veikt grozījumus 01.03.2011. zemes nomas līgumā Nr.3-36/9/2011, precizējot iznomātā mazdārziņa zemes platību no 0,0265 ha uz 0,0125 ha.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot Vienošanos par grozījumiem zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums 1 eks. izsūtāms:xx, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

277. Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/19-2012 un 04.09.2012. pagarināšanu ar z/s Pīlādži

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.277          

          (protokols Nr.2,41.punkts)

Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/19-2012 un 04.09.2012. pagarināšanu ar z/s Pīlādži

 2017.gada 31.maijā (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/1629-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s “Pīlādži”, reģ.nr. 42101002696  īpašnieka xx, dzīvojoša xx, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/19-2012 uz zemes vienību „Jaunkalni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0103, 3,40 ha platībā , zemes nomas līgumu Nr. 04.09.2012. uz zemes vienību „Jaunkalni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 007 0054,  3,90 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Jaunkalni” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Nekustamais īpašums “Jaunkalni”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 003 0103, sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0103 – 3,4 ha platībā un kadastra apzīmējumu 6446 007 0054 – 3,9 ha platībā.

Nomas līgums Nr.3-36B/19-2012 uz zemes vienību “Jaunkalni” ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0103 ar z/s Pīlādži slēgts 01.07.2012. Nomas līguma beigu  termiņš 30.06.2017.

 Nomas līgums Nr. 04.09.2012. uz zemes vienību “Jaunkalni”, ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0054  slēgts 05.09.2012. nomas līguma beigu termiņš 31.08.2017. Minēto nomas līgumu z/s Pīlādži noslēdza pēc piedalīšanās izsolē – nosolītā cena 177,25 EUR gadā.

Uz minētajām zemes vienībām z/s Pīlādži nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                                Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma Nr.3-36B/19-2012pagarināšanu zemes vienībai „Jaunkalni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0103  3,4 ha platībā, ar z/s ‘’Pīlādži’’ reģistrācijas nr.42101002696, juridiskā adrese “Pīlādži”, Durbes pagasts, Durbes novads, (1.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 30.jūnijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.                               Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma Nr. 04.09.2012.pagarināšanu uz zemes vienību  „Jaunkalni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 007 0054  3,90 ha platībā, ar z/s ‘’Pīlādži’’, reģistrācijas nr. 42101002696, juridiskā adrese “Pīlādži”, Durbes pagasts, Durbes novads , (2.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.septembra  līdz 2022.gada 31.augustam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

3.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

4.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. Z/s Pīlādži īpašniekam xx: “Pīlādži”, Durbes pagasts, Durbes novads , LV-3440.

 

PIELIKUMS

 

278. Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/26-2012 un 2.3.4/73 pagarināšanu ar z/s Mašīnisti

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.278          

          (protokols Nr.2,42.punkts)

Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/26-2012 un 2.3.4/73 pagarināšanu ar z/s Mašīnisti

 2017.gada 26.maijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1582-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  z/s “Mašīnisti”, reģ.nr. 42101005851 īpašnieka xx, dzīvojoša xx, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/26-2012 uz zemes vienību „Pie Cērpiņiem”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 004 0102, 0,50 ha platībā , zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/73 uz zemes vienību „Bunkas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 006 0036, 3,5710 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Bunkas” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Ar Bunkas pagasta padomes 21.01.2009. lēmumu, protokols Nr.1, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Cērpiņiem” ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

Nomas līgums Nr. 3-36B/26-2012 uz zemi “Pie Cēriņiem” ar z/s Mašīnisti slēgts 01.09.2012. Nomas līguma beigu  termiņš 31.08.2017. Nomas līgums Nr. 2.3.4/73 uz zemes vienību “Bunkas” slēgts 01.05.2014., nomas līguma beigu termiņš 30.04.2019.

Uz minētajām zemes vienībām z/s Mašīnisti nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un ministru kabineta 30.10.2010. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2. punktu apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka „ no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 26.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.11, 5.§), atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                                Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/26-2012pagarināšanu zemes vienībai  „Pie Cērpiņiem”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 004 0102  0,50 ha platībā, ar Z/s Mašīnisti reģistrācijas nr. 42101005851, juridiskā adrese “Mašīnisti”, Bunkas pagasts, Priekules novads , (1.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.                               Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/73pagarināšanu uz zemes vienību  „Bunkas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 006 0036  3,5710 ha platībā, ar Z/s Mašīnisti reģistrācijas nr. 42101005851, juridiskā adrese “Mašīnisti”, Bunkas pagasts, Priekules novads , (2.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.septembra  līdz 2022.gada 31.augustam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

3.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

4.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms:                                         

                       1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

 1 eks. Z/sMašīnisti īpašniekam xx: “Mašīnisti”, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

PIELIKUMS

279. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu xx

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.279         

          (protokols Nr.2,43.punkts)

Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule,  Priekules nov., iznomāšanu xx 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 30.05.2017. iesniegums (Nr.2.1.4/17/1615-S) ar lūgumu iznomāt daļu no  zemes  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 001 0007,  130,56  m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  „Paplakas iela 28” ,Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 001 0007 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.

Garāžas XX nodevis lietošanā XX.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes ar nosaukumu Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 001 0007,  130,56 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.07.2017. līdz 30.06.2027. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

                      1 eks. XX.

                      1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

 

PIELIKUMS 

280. Par daļu no pašvaldības zemes “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.280         

          (protokols Nr.2,44.punkts)

Par daļu no pašvaldības zemes “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts,  Priekules nov., iznomāšanu XX

        Priekules novada pašvaldībā saņemts XX dzīvojošas XX, Priekules novads, 01.06.2017. iesniegums (iereģistrēts ar nr. 2.1.4/17/1637-S) ar lūgumu iznomāt daļu no  pašvaldības zemes “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0084,  0,25 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0201 reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000558881 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

XX minētā zeme nepieciešama malkas šķūņa būvniecības legalizācijai, malkas šķūnis dabā jau ir uzcelts, nepieciešams sakārtot dokumentāciju.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte(balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, daļu no zemes ar nosaukumu “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts , Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0201  25 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.07.2017. līdz 30.06.2027., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums izsūtāms:                                         

 

                      1 eks. XX.

                      1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

 

PIELIKUMS

281. Par daļu no pašvaldības zemes “Lāčplēšu kūtiņas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.281         

          (protokols Nr.2,45.punkts)

Par daļu no pašvaldības zemes “Lāčplēšu kūtiņas”, Bunka, Bunkas pagasts,  Priekules nov.,  XX

         Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules novads, 01.06.2017. iesniegums (iereģistrēts ar nr. 2.1.4/17/1640-S) ar lūgumu iznomāt daļu no  pašvaldības zemes “Lāčplēšu kūtiņas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0255,  25 m2 platībā malkas šķūnīša uzturēšanai

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Lāčplēšu kūtiņas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0256 reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000531529 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

XX minētā zeme nepieciešama malkas šķūņa uzturēšanai.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, daļu no zemes ar nosaukumu “Lāčplēšu kūtiņas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0255  25 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.07.2017. līdz  30.06.2027., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums izsūtāms:                                         

 1 eks. XX.

  1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

 

PIEIKUMS

282. Par daļu no zemes Nākotnes ielā 15, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.282         

          (protokols Nr.2,46.punkts)

Par daļu no zemes Nākotnes ielā 15, Kalnenieki, Priekules pag.,  Priekules nov., iznomāšanu XX

           Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 02.06.2017. iesniegums (Nr. 2.1.4/17/1654-S) ar lūgumu iznomāt daļu no  zemes  Nākotnes ielā 15, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 007 0080,  25  m2 platībā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Nākotnes iela 15, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.187 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas Priekules novada pašvaldībai piederoša dzīvojamā ēka.

XX  vēlas nomāt daļu no ēkas un zemes ar kadastra apz.6482 007 0080 25 m2 platībā malkas šķūņa uzturēšanai.

Ar XX 12.05.2017. noslēgts zemes nomas līgums nr. 2.3.4/17/587 par zemes nomu NĪ Nākotnes iela 15, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 007 0080 200 m2  platībā malkas šķūņa uzturēšanai.

XX vēlas nomāt papildus zemi šim pašam mērķim, zemes vienība atrodas blakus jau iznomātajam zemes gabalam.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Slēgt papildus vienošanos ar XX, personas kods XX, par daļu no zemes ar nosaukumu Nākotnes iela 15, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6482 007 0080 25 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot vienošanos ar 01.07.2017. līdz 30.06.2022. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu vienošanos.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

                      1 eks. XX

                      1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei

                      1 eks. Finanšu nodaļai.

 

PIEIKUMS

283. Par zemes „ Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.283         

          (protokols Nr.2,47.punkts)

Par zemes „ Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 2017 .gada 15.maijā (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/1476-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX Iesniegums ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” 0.026 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0167, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

             Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0167 atrodas garāžas ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0152 002, kuras atrodas Priekules novada pašvaldības bilancē. Zeme XX nepieciešama garāžas uzturēšanai.

Nomas līgumu xx ar Priekules novada pašvaldību uz minēto zemes vienību nav slēdzis.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, zemi ar nosaukumu Pie Saules iela 10 , apzīmējums kadastrā 6446 003 0167  0.026 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.07.2017. līdz 30.06.2022. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms

1 eks. XX.

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS

284. Par nomas līguma nr. 25/2009B, pārtraukšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.284        

          (protokols Nr.2,48.punkts)

Par  nomas līguma nr. 25/2009B, pārtraukšanu ar XX

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 25.05.2017. iesniegums (iereģistrēts ar nr. 2.1.4/17/1562-S) ar lūgumu pārtraukt nomas līgumu Nr. 25/2009B.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

NĪ Jaunā iela 6, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 004 0085 reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000525195 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

25.06.2009. ar XX noslēgts zemes nomas līgums uz daļu no zemes Jaunā iela 6 Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 004 0085 296,66 m2 platībā.  Nomas līguma beigu termiņš  25.06.2019.

 Minētā zemes vienība XX vairs nav nepieciešama .

 Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nomas maksas parādu  nav.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Pārtraukt ar 01.07.2017. zemes nomas līgumu Nr.25/2009B, noslēgtu ar XX par daļu no zemes Jaunā iela 6, Priekule, Priekules novads 296,66 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 004 0085.
  2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.

   

Lēmums izsūtāms:                                         

-          1 eks. XX

-          1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

285. Par nomas līguma nr. 40/2014, pārtraukšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.285       

          (protokols Nr.2,49.punkts)

Par  nomas līguma nr. 40/2014, pārtraukšanu ar XX

               Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 07.06.2017. iesniegums (iereģistrēts ar nr. 2.1.4/17/1693-S) ar lūgumu pārtraukt nomas līgumu Nr. 40/2014.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

NĪ “Priekules palīgsaimn.apbūvētas”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 007 0092 ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr. 14, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

01.06.2014. ar XX noslēgts zemes nomas līgums uz daļu no zemes “Priekules palīgsaimn.apbūvētas”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 007 0092, 1026 m2 platībā.  Nomas līguma beigu termiņš  01.06.2019.

 Minētā zemes vienība XX vairs nav nepieciešama .

 Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nomas maksas parādu  nav.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Pārtraukt ar 01.07.2017. zemes nomas līgumu Nr.40/2014, noslēgtu ar XX par daļu no zemes “Priekules palīgsaimn.apbūvētas”, Priekules pagasts, Priekules novads 1026 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6482 007 0092.
  2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.

   

Lēmums izsūtāms:                                         

-          1 eks. XX

-          1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

286. Par nomas līguma nr. 2.3.4/74 un 2.3.4/75, pārtraukšanu ar XX

  LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.286       

          (protokols Nr.2,50.punkts)

Par  nomas līguma nr. 2.3.4/74 un 2.3.4/75, pārtraukšanu ar XX

               Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 30.05.2017. iesniegums (iereģistrēts ar nr. 2.1.4/17/1618-S) ar lūgumu pārtraukt nomas līgumu Nr. 2.3.4/74 un 2.3.4/75.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

NĪ Paplakas iela 28 ,Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0007 reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.

12.06.2015. ar XX noslēgts zemes nomas līgumi uz daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0007, 130,56 m2 kopplatībā.  Nomas līgumu beigu termiņš 31.12.2025

 Minētā zemes vienība XX vairs nav nepieciešama (XX pārceļas dzīvot XX, garāžas tiek nodotasXX).

 Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nomas maksas parādu  nav.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās),  Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Pārtraukt ar 01.07.2017. zemes nomas līgumus Nr.2.3.4/74 un 2.3.4/75, noslēgtus ar XX par daļu no zemes Paplakas ielā 28, Priekule, Priekules novads 130,56 m2 kopplatībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0007.
  2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.

   

Lēmums izsūtāms:                                          

-          1 eks.XX

-          1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

287. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Aizputes iela 24 , Priekule, Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.287       

          (protokols Nr.2,51.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Aizputes iela 24 , Priekule, Priekules nov., XX

  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novads, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/1514-S) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Aizputes iela 24, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 002 0065, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Aizputes iela 24, Priekule, Priekules novads ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr.14, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2. punktu – nomas maksa sakņu dārziem , kuru platība ir lielāka par 400 m2, ne mazāk kā 7.00 EUR gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 002 0065, zemes vienības adrese: Aizputes iela 24, Priekule, Priekule novads, ar:

           

1.1. XX,dzīvojošu XX, Priekules novads, 1500 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 7.00 EUR gadā.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 19.jūnija  līdz 2022.gada  18.jūnijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.      Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX,

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

PIELIKUMS

 

288. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.288       

          (protokols Nr.2,52.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., XX

  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegumu ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1572-S) , ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, sakņu dārza vajadzībām 60 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Ar XX mazdārziņa nomas līgums nav slēgts.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2. punktu – nomas maksa sakņu dārziem , kuru platība ir mazāk kā 400 m2, ne mazāk kā 4.00 EUR (bez PVN ) gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, zemes vienības adrese: Liepājas iela 13A, Priekule, Priekule novads, ar:

           

1.1. XX, dzīvo XX, 60 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 18.maija  līdz 2022.gada  17.maijam.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.      Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē.

 

Lēmums izsūtāms:

-          1 eks. XX

-          1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

-          Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

PIELIKUMS 

 

289. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.289       

          (protokols Nr.2,53.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., XX

  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegumu ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1474-S), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, sakņu dārza vajadzībām 150 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Ar XX  01.09.2014. noslēgts mazdārziņa nomas līgums nr. 2.3.1/34 , līguma beigu termiņš 31.12.2016.

ParāduXX nav.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2. punktu – nomas maksa sakņu dārziem , kuru platība ir mazāk kā 400 m2, ne mazāk kā 4.00 EUR (bez PVN ) gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, zemes vienības adrese: Liepājas iela 13A, Priekule, Priekule novads, ar:

           

1.1. XX dzīvojošu XX, 150 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 19.jūnija  līdz 2022.gada  18.jūnijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

-          1 eks.XX;

-          1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

-          Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

PIELIKUMS 

290. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Ganību iela 3, Priekule, Priekules nov., XX,XX,XX,XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.290       

          (protokols Nr.2,54.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Ganību iela 3, Priekule, Priekules nov., XX,XX,XX,XX

  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegumu ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1620-S) , ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 003 0039, sakņu dārza vajadzībām 50 m2 platībā.

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegumu ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1577-S) , ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 003 0039, sakņu dārza vajadzībām 45 m2 platībā.

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegumu ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1652-S) , ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 003 0039, sakņu dārza vajadzībām 196 m2 platībā.

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekule, iesniegumu (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1621-S) , ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 003 0039, sakņu dārza vajadzībām 50 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.160 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Iesniedzējiem līgumi uz mazdārziņiem Ganību ielā 3, Priekule, Priekules nov.,  nav slēgti.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2. punktu – nomas maksa sakņu dārziem , kuru platība ir mazāk kā 400 m2, ne mazāk kā 4.00 EUR (bez PVN ) gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte(balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 003 0039, zemes vienības adrese: Ganību iela 3, Priekule, Priekule novads, ar :

           

1.1. XX,dzīvojošu XX, Priekules novads , 50 m² platībā, (pielikums Nr. 1), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 19.jūnija  līdz 2022.gada  18.jūnijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

1.2.  XX,dzīvojošu XX , 45 m² platībā, (pielikums Nr. 1), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 19.jūnija  līdz 2022.gada  18.jūnijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

1.3. XX,dzīvojošu XX ,196 m² platībā, (pielikums Nr. 1), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 19.jūnija  līdz 2022.gada  18.jūnijam.

- Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

1.4. XX,dzīvojošu XX, Priekules novads , 50 m² platībā, (pielikums Nr. 1), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 19.jūnija  līdz 2022.gada  18.jūnijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms: visiem iesniedzējiem un Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

 

PIELIKUMS 

291. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., XX, XX, XX, XX,XXX,XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.291       

          (protokols Nr.2,55.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., XX, XX, XX, XX,XXX,XX

  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegumu ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1570-S) , ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, sakņu dārza vajadzībām 110 m2 platībā.

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegumu ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1570-S) , ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, sakņu dārza vajadzībām 200 m2 platībā.

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegumu ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1570-S) , ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, sakņu dārza vajadzībām 50 m2 platībā.

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegumu ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1570-S) , ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, sakņu dārza vajadzībām 80 m2 platībā.

Priekules novada pašvaldībā saņemts Veltas Skābardes , dzīvojošas Liepājas iela 7A-27, Priekule, iesniegumu ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1570-S) , ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, sakņu dārza vajadzībām 50 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Ar XX 01.06.2014. noslēgts mazdārziņa nomas līgums nr. 2.3.1/24, līguma beigu termiņš 31.12.2016.

Ar XX 01.05.2014. noslēgts mazdārziņa nomas līgums nr. 2.3.1/8, līguma beigu termiņš 31.12.2016.

Ar XX 01.05.2013. noslēgts mazdārziņa nomas līgums nr. 3-36/28-2013, līguma beigu termiņš 30.04.2016.

Ar XX 01.05.2014. noslēgts mazdārziņa nomas līgums nr. 2.3.1/17, līguma beigu termiņš 31.12.2016.

Ar XX 27.07.2013. noslēgts mazdārziņa nomas līgums nr. 3-36/45-2013, līguma beigu termiņš 31.12.2016.

Nomas parādu minētajām personām nav.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2. punktu – nomas maksa sakņu dārziem , kuru platība ir mazāk kā 400 m2, ne mazāk kā 4.00 EUR (bez PVN ) gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, zemes vienības adrese: Liepājas iela 13A, Priekule, Priekule novads, ar:

           

1.1. XX dzīvojošu XX, 110 m² platībā, (1.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 19.jūnija  līdz 2022.gada  18.jūnijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 1.2. XX dzīvojošu XX, 200 m² platībā, (2.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 19.jūnija  līdz 2022.gada  18.jūnijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 1.3. XX dzīvojošu XX, 50 m² platībā, (3.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 19.jūnija  līdz 2022.gada  18.jūnijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

1.4. XX dzīvojošu XX, 80 m² platībā, (4.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 19.jūnija  līdz 2022.gada  18.jūnijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

1.5. XX dzīvojošu XX, 50 m² platībā, (5.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 19.jūnija  līdz 2022.gada  18.jūnijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms: visiem iesniedzējiem uz deklarēto adresi, nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei; Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

PIELIKUMI 

292. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.292       

          (protokols Nr.2,56.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., XX

  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegumu ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1547-S) , ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, sakņu dārza vajadzībām 80 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Ar XX  mazdārziņa nomas līgums nav slēgts, iesniegumā norādīts, ka mazdārziņu izmanto no šā gada pavasara.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2. punktu – nomas maksa sakņu dārziem , kuru platība ir mazāk kā 400 m2, ne mazāk kā 4.00 EUR (bez PVN ) gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, zemes vienības adrese: Liepājas iela 13A, Priekule, Priekule novads, ar:

                            1.1. XX, dzīvojošu XX, 80 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 19.jūnija  līdz 2022.gada  18.jūnijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

   Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX; 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei; 1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

    PIELIKUMS

293. Par daļu no pašvaldībai piekritīgās zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.293       

          (protokols Nr.2,57.punkts)

Par daļu no pašvaldībai piekritīgās zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” iznomāšanu XX

            Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novads, 23.05.2017. iesniegums (Nr.2.1.4/17/1536-S) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0354 , 0.70 ha platībā.

 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar  17.09.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu Nr.11 zemes vienībai „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz. 6446 001 0354 noteikts statuss – pašvaldībai piekritīgā zeme.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1.             Iznomāt daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 0.70 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0354,  XX,  personas kods  XX dzīv. XX, Priekules novads , (pielikums),:

-   nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

-    nomas līguma termiņu no 2017.gada 20.jūnija līdz 2022.gada  19.jūnijam

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4.      Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē.

 

Lēmums izsūtāms:                                          

 

1 eks. XX, 1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

294. Par daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 29.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.294       

          (protokols Nr.2,58.punkts)

                                                                                  

Par daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, iznomāšanu XX

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX  11.05.2017. iesniegumu Nr. 2.1.4/17/1383-S  ar lūgumu iznomāt  daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 006 0057 , 600 m2  platībā mazdārziņa vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules novadā ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr. 14,  ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

Ar XX zemes nomas līgums nav slēgts.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2. punktu – nomas maksa sakņu dārziem , kuru platība ir lielāka kā 400 m2, ne mazāk kā 7.00 EUR (bez PVN ) gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte (balsojumā nepiedalās), Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 006 0057 , zemes vienības adrese: Smilšu iela 1a, Priekule, Priekule novads, ar:

           

1.1. XX, dzīvojošu XX, 600 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 7.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 19.jūnija  līdz 2022.gada  18.jūnijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.  Zemes nomas līgumā paredzēt  pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5.      Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē.

 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

PIELIKUMS