29.03.2019. domes sēde (protokols Nr.3)

167. Par 07.06.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/78 termiņa nepagarināšanu X un nekustamā īpašuma “Lejiņas” Gramzdas pagastā nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

 

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 167           

          (protokols Nr.3, 40.punkts)

 

Par 07.06.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/78 termiņa nepagarināšanu X un nekustamā īpašuma “Lejiņas” Gramzdas pagastā nodošanu atsavināšanai

 

2019.gada 06.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts X, X, adrese: X, īpašnieka XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/437-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma Nr.2.3.4/78 termiņu par nekustamā īpašuma “Lejiņas” nomu Gramzdas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Lejiņas”, kadastra Nr.6458 002 0112, Gramzdas pagastā (turpmāk-nekustamais īpašums), ir pašvaldībai piederošs. Īpašuma tiesības reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.94. Īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība 11,3 ha platībā, t.sk., lauksaimniecības zeme-5,7 ha, mežs- 5,2 ha,  un ēkas: dzīvojamā māja, kūts un trīs saimniecības ēkas.

2014.gada 07.jūnijā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts Nekustamā īpašuma-apbūvēta zemesgabala nomas līgums Nr.2.3.4/78 par nekustamā īpašuma iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 08.06.2019.

Iesniedzējs lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums ierosina nekustamo īpašumu nodot atsavināšanai.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un 4.panta otrajā daļā noteikts, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nepagarināt 07.06.2014.Nekustamā īpašuma-apbūvēta zemesgabala nomas līgums Nr.2.3.4/78, kas noslēgts ar X, X, par nekustamā īpašuma “Lejiņas”, kadastra Nr.6458 002 0112, iznomāšanu.

2. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Lejiņas”, kadastra Nr.6458 002 0112, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 

 

168. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Mazie Meiri”, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 168           

          (protokols Nr.3, 41.punkts)

 

Par  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Mazie Meiri”, kadastra apzīmējums 6464 002 0031, Kalētu pag., Priekules nov.,  uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda       

 

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Mazie Meiri”, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tika konstatēts:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 29.05.2014. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.10, 33.§, zemes vienībai “Meiri” 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 002 0031, Kalētu pagastā noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme, starpgabals.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 26.01.2017. sēdes lēmumu, protokola noraksts Nr.11, 37., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0031 atdalīta no nekustamā īpašuma “Meiri”, kadastra Nr.6464 002 0035, Kalētu pagastā un piešķirts jauns nosaukums “Mazie Meiri”.

 Zemes vienība nav instrumentāli uzmērīta.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu- zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja tā ir zemes starpgabals atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, izņemot šā likuma 8.pantā minēto uz valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāmo zemi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Mazie Meiri” 0,3 ha lielā platībā ( platība var tikt precizēta veicot instrumentālo uzmērīšanu), kadastra apzīmējums 6464 002 0031, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda. 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1. punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Kalētu pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

182. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības „Piena Savāktuve”, Bunkas pagastā, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 182           

          (protokols Nr.3, 55.punkts)

            

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0333, „Piena Savāktuve”, Bunkas pagastā, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ( turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1)      Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);

2)      Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);

3)      publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0333 nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

            Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

nolemj:

 Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0333 0,03 ha platībā, „Piena Savāktuve”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 
193. Par Priekules pirmsskolas grupu slēgšanu Priekules novada izglītības iestādēs no 2019.gada 1.jūnija līdz 31.augustam

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019. gada 29.martā                                                                                                                                 

Nr. 193         

          (protokols Nr.3, 66. punkts)

 

Par Priekules pirmsskolas grupu slēgšanu Priekules novada

 izglītības iestādēs no 2019.gada 1.jūnija līdz 31.augustam

 

Pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kuras ir spēkā līdz 2019.gada 31.augustam, nosaka, ka izglītības iestāde katru gadu no 1.jūnija līdz 31.augustam nodrošina darbu vasaras periodam, sekmējot bērnu vispusīgu attīstību.

Jaunajās pirmsskolas izglītības vadlīnijās, kas ir spēkā no 2019.gada 1.septembra, noteikts, ka obligātā mācību satura īstenošanu plāno un organizē divos posmos: laikposmā no 1. septembra līdz 31. maijam nodrošina mācību procesu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktā pirmsskolas izglītības obligātā satura īstenošanai un bērnam plānoto sasniedzamo rezultātu apguvei, bet laikposmā no 1. jūnija līdz 31. augustam nodrošina mācību procesu bērna vispusīgas attīstības un iepriekšējā laikposmā iegūto zināšanu, izpratnes, pamatprasmju un caurviju prasmju, kā arī vērtībās balstītu tikumu un ieradumu nostiprināšanai.

Situācija katrā izglītības iestādē ir atšķirīga. Ņemot vērā vecāku sniegto informāciju par pirmsskolas pakalpojuma nepieciešamību un apkopojot informāciju par iespēju visiem pedagogiem nodrošināt 2 mēnešu atvaļinājumu, nepieciešams pieņemt lēmumu par pirmsskolas grupu slēgšanu vasaras periodā, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Slēgt sekojošas pirmsskolas grupas 2019.gada vasarā:

1.1. Virgas pamatskolā no 1.jūlija līdz 31.jūlijam;

1.2.  Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā no 1.jūlija līdz 21.jūlijam;

1.3. Krotes Kronvalda Ata pamatskolā no 14.jūnija līdz 31.augustam;

1.4 Purmsātu speciālā internātpamatskolā no 1.jūnija līdz 31.augustam;

2. Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas" no 1.jūnija līdz 31.augustam nodrošināt vismaz 3-4 pirmsskolas grupu darbu, veidojot apvienotās grupas.

3. Izglītības iestāžu vadītājiem uzdot informēt vecākus par iespēju bērniem vasaras periodā uz laiku apmeklēt citu izglītības iestādi, ja tas nepieciešams, pirms tam to saskaņojot ar attiecīgās izglītības iestādes vadītāju.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

194. Par grozījumiem 27.12.2018. Priekules novada pašvaldības lēmumā Nr.575 “Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu"

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019. gada 29.martā                                                                                                                                 

Nr. 194        

          (protokols Nr.3, 67. punkts)

 

Par grozījumiem 27.12.2018. Priekules novada pašvaldības lēmumā Nr.575 “Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu”

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13. punktu, dome nosaka atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu un nosaka domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un pašvaldības amatpersonu atlīdzību.

Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2019.gadam tiek  veikti grozījumi attiecībā uz paredzēto atlīdzību domes komiteju priekšsēdētājam, kuram tiek noteikta atlīdzība, kas vienāda ar deputāta atlīdzību, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt grozījumus 27.12.2018. Priekules novada pašvaldības lēmumā Nr.575 (protokols Nr.16, 15.punkts) “Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu” un svītrot 3.punktu.

2.      Grozījumi stājas spēkā ar 2019. gada 01. martu.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

195. Par Priekules novada pašvaldības domes 28.02.2019. saistošo noteikumu Nr.1/19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019. gada 29.martā                                                                                                                                 

Nr. 195        

          (protokols Nr.3, 68. punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības domes 28.02.2019. saistošo noteikumu Nr.1/19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu

 

Priekules novada pašvaldībā 14.03.2019. saņemta Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule Nr.1-18/2331 ar lūgumu precizēt Priekules novada  pašvaldības domes 28.02.2019. saistošo noteikumu Nr.1/19 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā” redakciju.

28.02.2019. saistošie noteikumi Nr.1/19 „ Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā”   ir precizēti atbilstoši ministrijas norādēm,

atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. APSTIRINĀT Priekules novada pašvaldības domes 28.02.2019. saistošo noteikumu Nr.1/19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā” precizēto redakciju.

 

2. UZDOT Priekules novada pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu precizētās redakcijas parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Pielikumā: 28.02.2019. saistošo noteikumu Nr.1/19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā”   precizētā redakcija uz 13 lp.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

196. Par nekustamā īpašuma “Bārta”, Kalētu pag., Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 196          

          (protokols Nr.3, 69.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Bārta”, Kalētu pag., Priekules nov., uzņemšanu bilancē

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Ar 2018.gada 30.oktobra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nt.1-13/9178 Par publisko ūdeņu valdījuma tiesībām tika saskaņota valdījuma tiesību reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz Priekules novada pašvaldības vārda nekustamam īpašumam “Bārta”, kadastra Nr.6464 001 0276, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6464 001 0277, 6464 005 0045, 6464 005 0050, Kalētu pagastā.

 Tā ir zeme zem publiskiem ūdeņiem- upe “Bārta”.

Nekustamo īpašumu nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Uzņemt pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu “Bārta”, kadastra Nr.6464 001 0276, sastāvošu no zemes vienībām:

·         Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0277 – 8,13 ha, kadastrālā vērtība 715 EUR;

·         Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 005 0045- 2,93 ha, kadastrālā vērtība 258 EUR;

·         Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 005 0050- 1,56 ha, kadastrālā vērtība 137 EUR. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

197. Par nekustamo īpašumu “Mazaudari”, Bunkas pag.; Paplakas iela 17, Priekule; “Ferma Ģildēni”, Bunkas pag.; “Spāres”, Gramzdas pag.; “Klēts pie Zemturiem”, Bunkas pag. uzņemšanu bilancē

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 197          

          (protokols Nr.3, 70.punkts)

 

Par nekustamo īpašumu “Mazaudari”, Bunkas pag., Priekules nov., Paplakas iela 17, Priekule, Priekules nov., “Ferma Ģildēni”, Bunkas pag., Priekules nov., “Spāres”, Gramzdas pag., Priekules nov., “Klēts pie Zemturiem”, Bunkas pag., Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 31.01.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmumiem Nr.1 , 19.; 1,21.;1,22.; 1,42., zemes vienības “Mazaudari”, Bunkas pag., Paplakas iela 17, Priekule, “Ferma Ģildēni”, Bunkas pag., “Spāres”, Gramzdas pag., ieskaitītas pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmum Nr.2,16., zemes vienība “Klēts pie Zemturiem”, Bunkas pag., ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamos īpašumus nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Uzņemt pašvaldības bilancē nekustamos īpašumus:

 

  1. “Mazaudari”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 007 0012, 2,20 ha platībā, ar kadastrālo vērtību 2266.00 EUR ;
  2. Paplakas iela 17, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 001 0053,       1300 m2  platībā, ar kadastrālo vērtību 91,00 EUR ;
  3. “Ferma Ģildēni”, Bunkas pag., Priekules nov.,kadastra apz. 6446 003 0150, 2,70 ha platībā ar kadastrālo vērtību 3 780,00 EUR;
  4. “Spāres”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apz. 6458 001 0161, 1,02 ha platībā, ar kadastrālo vērtību  683,00 EUR ;
  5. “Klēts pie Zemturiem”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 002 0021, 0,20 ha platībā, ar kadastrālo vērtību 182,00 EUR .

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

198. Par zemes ierīcības projekta Liepājas iela 11, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu

  LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 198          

          (protokols Nr.3, 71.punkts)

 

   Par zemes ierīcības projekta  Liepājas iela 11, Priekule, Priekules nov.,  apstiprināšanu

 

                   Priekules novada pašvaldības domē  27.03.2019. saņemts SIA ,,Latvijasmernieks.lv”, Reģistrācijas numurs 40003783960  Liepājas biroja administratores Sarmas Čīmas , iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Liepājas iela 11,  Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. 6415 001 0073  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0073 sadalīšanu.

             Nekustamais īpašums Liepājas iela 11, Priekule, Priekules novadā, nostiprināts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 118, īpašnieks Raivis Ansviesulis.

Priekules novada Priekules pilsētas teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas.

13.03.2019. Priekules novada pašvaldība sagatavojusi  Zemes ierīcības izstrādes noteikumus (iereģistrēti ar Nr. 2.1.71191269- N) nekustamā īpašuma Liepājas iela 11, Priekule, Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma Liepājas iela 11, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. 6415 001 0073, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0073 sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.        Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr. 40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Liepājas iela 11, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 001 0073 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0073 sadalīšanai, atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot zemes gabalu  Nr. 1  0,6925 ha platībā.

2.        Projektētai  zemes vienībai Nr.2 1,4495 ha platībā, ar plānoto kadastra apzīmējumu 6415 001 0090 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) saglabāt  adresi: Liepājas iela 11, Priekule,  Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve - kods 0601.

3.      Projektētai  zemes vienībai Nr.1   0,6925  ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6415 001 0089  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt adresi: Liepājas iela 11B, Priekule, Priekules novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi –  Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve kods 0702.

4.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska 

 

 

201. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Priekules nami"

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 201          

          (protokols Nr.3, 74.punkts)

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Priekules nami”

2019.gada 21.martā Priekules novada pašvaldība saņēma  SIA “Priekules nami” valdes locekles iesniegumu par īres peļņas daļas izlietojuma izmantošanu centralizētās siltumapgādes trases izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepājas iela 11a, Priekule, Priekules novads, centralizētās siltumapgādes trases izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads un skursteņu atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Aizputes iela 25, Priekule, Priekules novads.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads dzīvokļu īpašnieku un īrnieku viedokļa noskaidrošanai, 2019.gada 22.martā tika sasaukta iedzīvotāju sapulce Galvenā ielā 7, Priekule.

Dzīvojamā mājā ir 4 atsavināti un 8 pašvaldībai piederoši dzīvokļi.

Sapulcē piedalījās 3 dzīvokļu īpašnieki, 4 dzīvokļu īrnieki, 4 dzīvokļu īrnieki sapulcē nepiedalījās.

Par centralizēto siltumapgādes ierīkošanu nobalsoja 4 (četri) dzīvokļu īpašnieki (dzīvokļa Nr.8 īpašnieks savu piekrišanu deva pēc sapulces) un  4 dzīvokļu īrnieki.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepājas iela 11a, Priekule, Priekules novads dzīvokļu īpašnieku un īrnieku viedokļa noskaidrošanai, 2019.gada 27.martā tika sasaukta iedzīvotāju sapulce.

Dzīvojamā mājā ir 6 atsavināti un 6 pašvaldībai piederoši dzīvokļi. 

Sapulcē piedalījās 4 dzīvokļu īpašnieki un 5 dzīvokļu īrnieki.

Par centralizēto siltumapgādes ierīkošanu nobalsoja 4 (četri) dzīvokļu īpašnieki (dzīvokļa Nr. 3 īpašnieki savu piekrišanu deva pēc sapulces) un  4 dzīvokļu īrnieki.  

SIA “Priekules nami” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 100% pamatkapitāls pieder Priekules novada pašvaldībai un, kura apsaimnieko pašvaldības īpašumus Priekules pilsētā un Priekules pagastā, un attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.

Likums «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» nosaka, ka dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums ir piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus.

Atklāti balsojot PAR – 10 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noraidīt sagatavoto lēmuma projektu.

2. Uzdot SIA “Priekules nami” sagatavot un iesniegt tāmes centralizētās siltumapgādes ierīkošanu Liepājas iela 11A, Priekulē, Galvenajā ielā 7, Priekulē, līdz 16. aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdei.

3. Ieteikt dzīvojamās mājas Aizputes ielā 25, Priekulē, skursteņu atjaunošanu veikt no esošās mājas apsaimniekošanas naudas.

 

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

202. Par adreses likvidēšanu un piešķiršanu apvienotiem dzīvokļiem ēkā Brīvības iela 3, Priekule, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 202          

          (protokols Nr.3, 75.punkts)

 

Par adreses likvidēšanu un piešķiršanu apvienotiem dzīvokļiem ēkā Brīvības iela 3, Priekule, Priekules nov.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

              Nekustamais īpašums (ēku/būvju īpašums)  Brīvības iela 3, Priekule ,Priekules nov., kadastra nr. 6415 502 0009, ierakstīts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000558767 uz Priekules novada pašvaldības  vārda. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst četru dzīvokļu dzīvojamā māja, kuri reģistrēti Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā.  Dzīvokļiem ir reģistrētas adreses:

·         Dzīvoklim Nr.1: Brīvības iela 3-1, Priekule, Priekules novads, klasifikatora kods 116883354;

·         Dzīvoklim Nr.2: Brīvības iela 3-2, Priekule, Priekules novads, klasifikatora kods 114126551;

·         Dzīvoklim Nr.3: Brīvības iela 3-3, Priekule, Priekules novads, klasifikatora kods 114326277;

·         Dzīvoklim Nr.4: Brīvības iela 3-4, Priekule, Priekules novads, klasifikatora kods 116883362;

Dzīvojamā mājā dzīvokļi Nr. 1 un Nr.2 ir apvienoti vienā dzīvokli un dzīvokļi Nr.3 un Nr.4  ir viens dzīvoklis.

           A/S Būvmeistars , reģ.nr. 42103005555 izstrādājusi dokumentāciju dzīvokļu Nr.1 un Nr.2 apvienošanai un vienkāršotai atjaunošanai dzīvojamās ēkas 1.stāvā un dzīvokļu Nr.3 un Nr.4 apvienošanai un vienkāršotai atjaunošanai dzīvojamās ēkas 2.stāvā.

             Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 22.apakšpunku-numuru telpu grupai pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija piešķir, pieņemot ēku ekspluatācijā un pamatojoties uz būvprojektā norādīto informāciju, ja tā atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām un 25.apakšpunktam telpu grupai, kas veidota apvienojot vairākas telpu grupas, saglabā numuru, kas piešķirts vienai no apvienotajām telpu grupām.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 22. apakšpunktu, 25 apakšpunktu atklāti balsojot PAR – 10 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Likvidēt adreses:

1.1. dzīvoklim Nr.3: Brīvības iela 3-3, Priekule, Priekules novads, klasifikatora kods 114326277;

1.2. dzīvoklim Nr.4: Brīvības iela 3-4, Priekule, Priekules novads, klasifikatora kods 116883362.

2.  Piešķirt apvienotajiem dzīvokļiem Nr.1 un Nr.2 vienotu adresi : Brīvības iela 3-1, Priekule, Priekules novads.

3. Piešķirt apvienotajiem dzīvokļiem Nr.3 un Nr.4 vienotu adresi : Brīvības iela 3-2, Priekule, Priekules novads.

 4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

      

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska