29.01.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.1)

61.§ Par papildinājumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumā (prot.Nr.23, 16.§)„Par Priekules pagastā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā SIA ‘’Priekules nami”

 Ir nodota ekspluatācijā ūdensapgādes sistēma Kalnu iela 1, Priekules pagastā, tādēļ nepieciešams papildināt apsaimniekošanā nododamā Priekules pagasta nekustamā īpašuma sarakstu.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Papildināt Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumu §.16 ‘’Par Priekules pagastā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā SIA ‘’Priekules nami’’ 4.pielikumu:

 

67.

Kalnu ielas ūdensapgādes sistēma

 

1

kompl

 

-

 

Lēmums nododams:

SIA ‘’Priekules nami’’