28.12.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.9)

629. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.629                  

         (protokols Nr.9,  39.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Priekules nov.

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, 18.12.2017. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu ”Rudens Atvasaras”, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6401251 kopija.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā ”Rudens Atvasaras” 3,4311 ha kopplatībā ar kadastra Nr.6498 002 0150,Virgas pagastā, Priekules novadā, saimnieciskā darbība netiek veikta.  

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piemērot 2018.gadā XX, personas kods XX, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu ”Rudens Atvasaras”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 002 0150, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 002 0149- 2,46 ha, 6498 002 0150- 0,9711 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

630. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.630                  

          (protokols Nr.9,  40.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 2017.gada 13.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4//17/3446-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekules pagasta īpašumu  “Vitas”,  ar kadastra Nr. 6482 008 0150, Rīta iela 8A, kadastra nr. 6415 004 0059 un Zāļu iela 14, Priekule, kadastra nr. 6415 003 0030, kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme  Zāļu iela 14, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 003 0030 , 3766 m2 .

Zeme  Rīta iela 8A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 004 0059 , 1391 m2 .

Zeme „Vitas”, Priekules pagastā , Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 008 0150  30,24  ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

XX lūdz nodokļa atvieglojumu zemei Zāļu iela 14, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 003 0030 , 3766 m2 platībā, zemei  un ēkām Rīta iela 8A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 004 0059 , 1391 m2 platībā un zemei „Vitas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 008 0150  30,24  ha platībā

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.6401105 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas”.

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

              Piemērot 2018. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai XX, personas kods XX,  par zemi Zāļu iela 14, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. 6415 003 0030 3766 m2 platībā, par zemi  un ēkām Rīta iela 8A, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr.6415 004 0059 1391 m2 platībā un par zemi “Vitas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6482 008 0150  30,24 ha platībā kā represētajai  personai.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                         

         Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX

631. Par nekustamā īpašuma ”Jaunbērziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.631                  

          (protokols Nr.9,  41.punkts)

Par nekustamā īpašuma ”Jaunbērziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu      

 2017.gada 19.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3514-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību „Jaunbērziņi”, kadastra apzīmējums 6458 003 0205, Gramzdas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Jaunbērziņi”, kadastra Nr.6458 003 0007, Gramzdas pagastā (turpmāk- nekustamais īpašums), sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0205  0,7701 ha platībā, piekrīt pašvaldībai.

Zemes vienība nav instrumentāli uzmērīta un reģistrēta zemesgrāmatā.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 8.apakšpunktu atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu,  atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Jaunbērziņi” 0,7701 ha lielā platībā ( platība var tikt precizēta veicot instrumentālo uzmērīšanu), kadastra apzīmējums 6458 003 0205, Gramzdas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Gramzdas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

4. Zemes vienības atsavināšanu skatīt pēc zemes reģistrēšanas zemesgrāmatā.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.

 

  Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Finanšu nodaļai, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai, attīstības plānošanas nodaļas vad. U. Ržepickai.

PIELIKUMS

632. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.632                  

          (protokols Nr.9, 42.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

 2017.gada 11.decembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/3424-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekules dzīvokļa īpašumu Dzirnavu iela 1--16  ar kadastra Nr. 6415 900 0233, kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Dzīvoklis Dzirnavu iela 1-16, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 900 0233 54,90 m2 platībā.

Augstāk minētais dzīvoklis ir XX  īpašumā .

Iesniegumā ir apliecinājums, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6401196 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka   Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā , nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Piemērot 2018.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  XX,  personas kods XX,  par dzīvokli Dzirnavu iela 1-16, Priekule ,Priekules novads, kadastra Nr. 6415 900 0233 54,90  m2 platībā.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX

 

633. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.633                  

          (protokols Nr.9,  43.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

 2017.gada 18.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/3529-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekules dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 5B-18  ar kadastra Nr. 6415 900 0018, kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Dzīvoklis Liepājas iela 5B-18, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 900 0018  57,80 m2 platībā.

Augstāk minētais dzīvoklis ir XX  īpašumā .

Iesniegumā ir apliecinājums, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6400280 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka   Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā , nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Piemērot 2018.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  XX,  personas kods XX, par dzīvokli Liepājas iela 5B-18, Priekule ,Priekules novads, kadastra Nr. 6415 900 0018  57,80 m2 platībā.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX

 

634. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.634                  

          (protokols Nr.9,  44.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 2017.gada 20.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/3527-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojoša XX, Priekules novads iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumiem “Ģildēni” ar kadastra Nr. 6446 003 0136 un „Jaunģildēni” ar kadastra Nr. 6446 003 0021, kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1.Zeme un ēkas  „Ģildēni”, Bunkas pagastā , Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 003 0136  3.9  ha platībā

2.Zeme „Jaunģildēni” Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 003 0021 62.0  ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 1700317 kopija.

Zemes vienība „Jaunģildēni” kadastra Nr. 6446 003 0021 43.5 ha platībā un 6.7 ha platība iznomāta, atlikusī platība 11.8 ha platība ir mežs.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

              Piemērot 2018.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai XX, pers. kods XX, par zemi “Ģildēni”, kadastra Nr.6446 003 0136 3.9 ha platībā   un daļai no zemes „Jaunģildēni” ar kadastra Nr. 6446 003 0021 11.8  ha platībā kā represētajai  personai.

             

 Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 nekustamo speciālistei Ilze Lācītei, XX

 

635. Par zemes ierīcības projekta „Kūlupi”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.635                  

          (protokols Nr.9, 45.punkts)

   Par zemes ierīcības projekta  „Kūlupi”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

         Priekules novada pašvaldības domē saņemts SIA ,,Latvijasmernieks.lv”, Reģistrācijas numurs 40003783960  Liepājas biroja vadītājas XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Kūlupi”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 007 0017 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0017, sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Kūlupi” Priekules pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 140, īpašniece XX.

Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecības teritorija.

07.11.2017. XX Priekules novada pašvaldībā saņēmusi Zemes ierīcības izstrādes noteikumus (iereģistrēti ar Nr.2.1.4/17/1569-N) nekustamā īpašuma „Kūlupi”, Priekules ag., Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Kūlupi”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 007 0017, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0017 sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr. 40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kūlupi”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6482 007 0017, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0017- sadalīšanai, atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot zemes gabalu  Nr.2 7,0 ha platībā.

2.      Plānotajām zemes vienībām Nr.1 14,5 ha platībā , ar plānoto kadastra apzīmējumu 6482 007 0145 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu                  „ Kūlupi”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101.

3.      Atdalītajam zemes gabalam Nr.2 7,00 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6482 007 0144 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt nosaukumu „Alberti”, un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  – kods 0101 .

4.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 Lēmums izsūtāms:

1 eks. nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

1 eks SIA „Latvijasmernieks.lv”: liepaja@metrum.lv

1 eks -Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv .

PIELIKUMS 

636. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 26.10.2017. lēmumā Nr.510, protokols Nr.7 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Penči”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā”

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.636                  

          (protokols Nr.9,  46.punkts)

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 26.10.2017. lēmumā Nr.510, protokols Nr.7 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Penči”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā”

2017.gada 05.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums, ar lūgumu veikt grozījumus 26.10.2017. domes lēmuma Nr.510, protokols Nr.7 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Penči”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā” lemjošās daļas 2. punktā- atdalītai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu “Mazie Klaiši”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldība 26.10.2017. domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.510, protokols Nr.7 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Penči”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā”, kurā tika atļauts atdalīt no nekustamā īpašuma “Penči”, kadastra Nr. 6458 001 0256, Gramzdas pagastā, Priekules novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0258 – 5,7 ha platībā un piešķirts jauns nosaukums “Jaunie Klaiši”, jo pēc darījuma zemes vienība tiks pievienota nekustamajam īpašumam “Jaunie Klaiši” neveidojot jaunu nekustamo īpašumu.

Iesniedzēja lūdz grozīt lēmuma 2.punktu atdalītajai zemes vienībai piešķirot jaunu nosaukumu “Mazie Klaiši”, jo tiks izveidots jauns nekustamais īpašums.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 26.10.2017. lēmumā Nr.510, protokols Nr.7 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Penči”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā”:

1.1. apstiprināt lēmuma 1. punktā jaunu grafisko pielikumu;

1.2. izteikt 2. punktu šādā redakcijā: “2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0258 piešķirt jaunu nosaukumu “Mazie Klaiši”.”

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX;  nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

637. Par šķūnīša Miera ielā 2A, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.637                  

          (protokols Nr.9,  47.punkts)

Par šķūnīša Miera ielā 2A, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules nov., 05.12.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3384-S, ar lūgumu iznomāt šķūnīti Nr.1 Miera ielā 2A, Gramzdā, Gramzdas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Šķūnis atrodas nekustamajā īpašumā Miera iela 2A, Gramzdā, Gramzdas pagastā un ir pašvaldībai piederošs.

Iesniedzēja lūdz iznomāt šķūnīti Nr.1 (pēc plāna). Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi šķūnītis ir brīvs.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8,12.§):

·         5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiskā fakta iestāšanos vai uz laiku , kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

·         16.punktu – ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tad tiek piemēroti 1.pielikumā minētie Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi (kūtiņas) – 0.07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un likumos noteiktie nodokļi.

Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt XX, personas kods XX, šķūnīti Nr.1-8,3 m² platībā Miera ielā 2A, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov. ēkā ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0039 003, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.01.2023.;

2.2. nomas maksu mēnesī- 0,07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par nedzīvojamo telpu iznomāšanu nav spēkā.

 

Lēmuma 1 eks. izsūtāms: XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

638. Par zemes ierīcības projekta „Krotes Mežiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.638                  

          (protokols Nr.9,  48.punkts)

   Par zemes ierīcības projekta  „Krotes Mežiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldības domē 23.11.2017. saņemts SIA ,,Metrum”, Reģistrācijas numurs 40003388748  Liepājas biroja vadītājas Ineses Herbstas, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Krotes Mežiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 001 0208 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0208, sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Krotes Mežiņi” Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000095434  , īpašniece XX.

Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecības teritorija.

24.10.2017. XX Priekules novada pašvaldībā saņēmusi Zemes ierīcības izstrādes noteikumus (iereģistrēti ar Nr.2.1.4/17/1484-N) nekustamā īpašuma „Krotes Mežiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Krotes Mežiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 001 0208, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0208 sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr.40003388748 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Krotes Mežiņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 001 0208, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0208 sadalīšanai.Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 001 0208 sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 5,12 ha platībā vienu zemes gabalu Nr.2

2.      Plānotajām zemes vienībām Nr.1 1,28 ha platībā , ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 001 0417 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu „Krotes Mežiņi”, Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101.

3.      Atdalītajam zemes gabalam Nr.2 5,12 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 646 001 0416 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt nosaukumu „Anitas” un noteikt atdalāmajiem zemes gabaliem, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101 .

4.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

 

 Lēmums izsūtāms:

 1 eks. nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

 1 eks. SIA „Metrum”: liepaja@metrum.lv

 1 eks.Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv .

PIELIKUMS

639. Par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/13-2013 pagarināšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.639                  

          (protokols Nr.9,  49.punkts)

Par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/13-2013 pagarināšanu XX

 

2017.gada 29.novembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/ 17/ 3331-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojoša XX, Priekules novads, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/13-2013 uz zemes vienību „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējumu 6446 001 0331 1,50 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagasts, Priekules novads , ieskaitīts pašvaldībai piekrītošās zemēs.

Nomas līgums uz zemes vienību  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, kadastra apzīmējums 6446 001 0331 ar XX slēgts no 01.01.2013. Nomas līguma beigu  termiņš 01.01.2018.

Uz minēto zemi XX nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.          Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma Nr.3-36B/13-2013pagarināšanu uz daļu no zemes vienības  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0331  1,50 ha platībā, ar XX, dzīv. XX, Priekules novads, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 2.janvāra  līdz 2023.gada 3.janvārim.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                          

 nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX

Bunkas pagasta kasierei-nodokļu administratorei XX.

PIELIKUMS

 

640. Par nedzīvojamās telpas-kūtiņas nekustamajā īpašumā „Sarmas”, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.640                  

          (protokols Nr.9, 50.punkts)

Par nedzīvojamās telpas-kūtiņas nekustamajā īpašumā „Sarmas”, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

2017.gada 27.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3311-S, ar lūgumu iznomāt trīs kūtiņas ēkā ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0123 002, nekustamajā īpašumā “Sarmas”, Virgas pag.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Sarmas”, Virgas pagastā  ir pašvaldībai piederošs. Īpašuma sastāvā ietilpst daudzdzīvokļu māja, kūts, šķūņi un zeme.

Iesniedzēja lūdz iznomāt trīs kūtiņas, kuras jau izmanto mājlopu turēšanai (3 govis, 3 teles, cūkas, truši).

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8,12.§):

·         5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiskā fakta iestāšanos vai uz laiku , kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

·         16.punktu – ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tad tiek piemēroti 1.pielikumā minētie Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi (kūtiņas) – 0.07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un likumos noteiktie nodokļi.

Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt ar 01.01.2018. XX kūtiņas (celtne Nr.2) Nr.2-12,3 m²; Nr.3-12,3 m² un Nr.4-11,9 m² platībā nekustamajā īpašumā „Sarmas”, Virgas pag., Priekules nov., ēkā ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0123 002, saskaņā ar pielikumā pievienoto inventarizācijas plānu (pielikums).

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.12.2022.;

2.2. nomas maksu mēnesī- 0,07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

2.3. Nomnieks patstāvīgi norēķinās par komunālajiem maksājumiem (ūdensapgādi, kanalizāciju, siltumapgādi u.tml.), elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par nedzīvojamo telpu iznomāšanu nav spēkā.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

641. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu XX, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.641                  

          (protokols Nr.9, 51.punkts)

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu XX, Priekules nov. 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX, Priekules nov., 2017.gada 22.novembra iesniegums, reģ.Nr.2.1.4/17/3271-S, ar lūgumu pagarināt 09.01.2008.zemes nomas līguma ar Nr.285 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Mediņi- Upesgrietēni” 9,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0030, Kalētu pagastā piekrīt pašvaldībai.

 Ar iesniedzēju ir noslēgti divi zemes nomas līgumi par zemes vienības ar nosaukumu „Mediņi- Upesgrietēni” Kalētu pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām:

- 2008.gada 09.janvāra zemes nomas līgums ar Nr.285 (turpmāk- Līgums) par 1,75 ha zemes nomu. Līguma termiņš  noteikts līdz 31.12.2017.

- 2013.gada 01.februāra zemes nomas līgums ar Nr.3-36K/3-2013 par 2,25 ha zemes nomu. Līguma termiņš noteikts līdz 01.02.2018.

            Iesniedzēja lūdz pagarināt  zemes nomas līguma termiņu.

Abi zemes nomas līgumi būtu jāapvieno vienā līgumā.

Līgumā ir jāgroza noteiktā nomas maksa. Nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 09.01.2008. zemes nomas līgumā Nr.285 un 01.02.2013.zemes nomas līgumā Nr.3-36K/3-2013 noteikto līguma termiņu par 5 gadiem.

2. Noteikt:

2.1.  zemes nomas līguma termiņu līdz 28.02.2023.;

2.2. nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot Vienošanos par grozījumiem 01.02.2013.zemes nomas līgumā Nr. 3-36K/3-2013, atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par grozījumiem. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu Vienošanās par grozījumiem slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

642. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.642                  

          (protokols Nr.9, 52.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX

  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese- Liepājas iela 3-28, Priekule, iesniegumu (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/3283-S), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, mazdārziņa vajadzībām 342,4 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

 Ar  XX mazdārziņa nomas līgums Nr. 3-36/11-2013, vienošanās nr. 2.3.1/14 izbeidzies 31.12.2016.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.1 punktu – nomas maksa sakņu dārziem , kuru platība ir līdz 400 m2, ne mazāk kā 4.00 EUR (bez PVN ) gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no rezerves zemes fonda zemes, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, zemes vienības adrese: Liepājas iela 20, Priekule, Priekule novads, ar:

           

1.1. XX, dzīvojošu XX, Priekule, 342,4 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.janvāra  līdz 2022.gada  31.decembrim.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX,  dzīvojošam XX; 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

643. Par zemes ierīcības projekta „Kalši”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.643                  

          (protokols Nr.9,  53.punkts)

   Par zemes ierīcības projekta  „Kalši”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldības domē 04.12.2017. saņemts SIA ,,Metrum”, Reģistrācijas numurs 40003388748  Liepājas biroja vadītājas XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Kalši”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 009 0023 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0023, sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Kalši” Priekules pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.77, īpašnieks SIA "Eco Agro BPGV".

Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecības teritorija.

24.10.2017. SIA "Eco Agro BPGV" Priekules novada pašvaldībā saņēmusi Zemes ierīcības izstrādes noteikumus (iereģistrēti ar Nr. 2.1.4/17/1483-N) nekustamā īpašuma „Kalši”,Priekules pag., Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Kalši”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 009 0023, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0023 sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr.40003388748 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalši”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6482 009 0023, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0023 sadalīšanai, atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot zemes gabalu  Nr.2 12,80 ha platībā un atdalot zemes gabalu Nr. 3  6,40 ha platībā.

2.      Plānotajām zemes vienībām Nr.1 52,8 ha platībā , ar plānoto kadastra apzīmējumu 6482 009 0174 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu                  „ Kalši”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101.

3.      Atdalītajam zemes gabalam Nr.2 12,8 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6482 009 0173 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt nosaukumu „Mežakalši”, un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība  – kods 0201 .

4.      Atdalītajam zemes gabalam Nr. 3 6,40 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6482 009 0175 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas ) apstiprināt nosaukumu “Lejaskalši”, un noteikt atdalāmajam zemes gabalam , zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – kods 0201.

5.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

1 eks. SIA „Metrum”: liepaja@metrum.lv

1 eks.Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv .

PIELIKUMS

644. Par nekustamā īpašuma „Tīreļi”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.644                  

          (protokols Nr.9,  54.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma „Tīreļi”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Liepājā, 07.12.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3402-S, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Tīreļi”, Gramzdas pagastā, atdalot no īpašuma divas zemes vienības un piešķirot jaunus nosaukumus “Grāvīši” un “Kadiķi”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Tīreļi” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6458 003 0018, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.42 uz iesniedzēja vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no trim atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzējs vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0019- 9,9 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “Grāvīši” un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0020- 5,4 ha platībā, piešķirot nosaukumu “Kadiķi”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Tīreļi”, kadastra Nr.6458 003 0018, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, atdalot no tā divas zemes vienības, saskaņā ar grafisko pielikumu:

1.1. ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0019;

1.2. ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0020.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0019 piešķirt jaunu nosaukumu “Grāvīši” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0020 piešķirt jaunu nosaukumu “Kadiķi” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

 

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: XX, Liepāja; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

645. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bunkas pagastā

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.645                  

          (protokols Nr.9, 55.punkts)

 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bunkas pagastā

Bunkas ciema centrā ļoti ierobežotā teritorijā ar nekustamo īpašumu nosaukumiem un kadastra apzīmējumiem: “Mehāniskās darbnīcas”, Nr. 64460050096, SIA “Ozolkoks”; “Noliktavas”, Nr. 64460050251, “Kalna 4”, 64460050250,  z/s “Caunītes”;  “Garažas”, Nr. 64460050252; “Bunkas darbnīcas”, Nr. 64460050204, pašvaldības zeme; “Dīķmaļi”, Nr. 64460050084, pašvaldības zeme un divas pašvaldībai piederošai ielas ( sk. pielikumu, teritorija TIN 3-1 ), kas ir pārklāta ar infrastruktūras objektu aizsargjoslām tā, ka neviena no tur saimniecisko darbību veicošām 6 juridiskām un fiziskām personām nevar veikt būvniecību sakarā ar nepieciešamību paplašināt ražošanu. Šī teritorija Priekules novada plānojumā iezīmēta kā teritorija, kam nepieciešams izstrādāt detālplānojumu. Bunkas pagasta pārvalde ir viena no juridiskām personām, kas izmanto šo teritoriju. Detālplānojuma izstrāde veicinātu biznesa attīstību šajā konkrētā vietā un novadā kopumā.  Detālplānojuma izstrādes aptuvenās izmaksas ir no 5000 euro līdz 6000 euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta trešo daļu un

Ministru Kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumiem Nr. 711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem", atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamos īpašumos Noliktavas (Nr. 6446 005 02510, mehāniskās darbnīcas (Nr. 6446 005 0096), Garāžas (6446 005 0252), Garāžu ceļš (Nr. 6446 005 0021), Kalna iela 4 (Nr. 6446 005 0250), Dīķmaļi (Nr. 6446 005 0084), Bunkas darbnīcas (Nr. 6446 005 0204), kā arī īpašumiem Apcirkņi Nr. 6446 005 0341 un Bunkas Nr. 6446 005 0091 Bunkas pagastā, Priekules novadā 6,7 ha platībā pēc pievienotā darba uzdevuma.

 

  1. Apstiprināt darba uzdevumu un noteikt detālplānojuma robežas atbilstoši 1. punktā minēto īpašumu robežām.
  2. Darba uzdevums derīgs divus gadus no lēmuma pieņemšanas brīža.
  3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt nekustamo īpašumu speciālisti Ilzi Lācīti.
  4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
  5. Pēc līguma parakstīšanas uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājam publicēt paziņojumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pašvaldības interneta vietnē un pašvaldības informatīvajā izdevumā "Priekules novada ziņas".
  6. Uzdot pašvaldības administrācijai nosūtīt šo lēmumu:

7.1    Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijai (e- pasta adrese: pasts@ varam.gov.lv);

7.2    Kurzemes plānošanas reģionam.

PIELIKUMS

646. Par zemes ”Martas” un “Rožkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.646                  

          (protokols Nr.9, 56.punkts)

Par zemes ”Martas” un “Rožkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 2017.gada 12.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules novadā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3440-S, ar lūgumu iznomāt zemes vienības “Martas” un “Rožkalni”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Martas” 1,08 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0084, Gramzdas pagastā piekrīt pašvaldībai. Uz tās atrodas dzīvojamā māja. Ēku īpašnieks zemes nomas līgumu nav noslēdzis un zeme ilgstoši netiek apstrādāta. Dzīvojamā māja nav apdzīvota.

Nomā tiek piedāvāta daļa no zemes vienības (lauksaimniecībā izmantojamā zeme) 0,8 ha platībā. Informācija par iznomājamo zemes vienības daļu 2017.gada 21.novembrī tika ievietota pašvaldības mājaslapā ar pieteikšanās termiņu līdz 2017.gada 11.decembrim.

Saņemts viens iesniegums par zemes iznomāšanu- no iesniedzēja.

            Zemes vienība “Rožkalni” 0,8310 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0134, Gramzdas pagastā piekrīt pašvaldībai.

Informācija par iznomājamo zemes vienību 2017.gada 08.augustā tika ievietota pašvaldības mājaslapā ar pieteikšanās termiņu līdz 2017.gada 31.augustam. Līdz noteiktajam pieteikšanās termiņam netika saņemts neviens iesniegums. Pieteikšanās termiņu pagarināja.

Saņemts viens iesniegums par zemes iznomāšanu- no iesniedzēja.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Iznomāt XX zemes vienību “Martas” 0,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0084 un “Rožkalni” 0,8310 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0134, Gramzdas pagastā, lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.01.2023;

2.2. nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, Priekules nov.; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 PIELIKUMS

 

647. Par zemes „Pilenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.647                  

          (protokols Nr.9,  57.punkts)

Par zemes „Pilenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 2017.gada 12.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3439-S, ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Pilenieki”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Pilenieki” 14,1161 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6458 003 0110, Gramzdas pagastā ir pašvaldībai piekrītoša zeme. Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām. Ēku dokumenti nav iesniegti.

Zemes vienība tika iznomāta pirmnomas personai XX. XX 2017.gada 25.oktobrī nomira.

Iesnieguma iesniedzēja ir XX māsa, kura pastāvīgi dzīvo XX, Gramzdas pagastā un ir deklarējusi tur dzīvesvietu. Iesniedzēja iesniegumā norāda, ka XX savas ģimenes nebija.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk- Noteikumi) 4. punktu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku(būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.

Noteikumu 7.2. apakšpunkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punkts -apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Zemes vienības sastāvā ietilpst arī mežs. Meža zeme netiek iznomāta.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 7.² punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt ar 01.01.2018. Mārītei Siksnai, personas kods 090162-11904, daļu no zemes vienības “Pilenieki” 6,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 003 0110, Gramzdas pag., ēku uzturēšanai un lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.12.2027.;

2.2. nomas maksu gadā- 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Zemes nomas līgumā paredzēt punktu, ka līgums var tikt vienpusēji izbeigts, ja ēkas īpašumā iegūst cita persona.

4. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

6.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmuma 1 eks.izsūtāms: XX, Priekules nov.; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

648. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu un zemes nomu SIA “ Priekules Zviedru vārti” nekustamā īpašumā Zviedru vārtu iela 2, Priekule , Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.648                  

          (protokols Nr.9, 58.punkts)

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu  un zemes nomu SIA  “ Priekules Zviedru vārti” nekustamā īpašumā Zviedru vārtu iela 2, Priekule , Priekules nov.

Deputāts Vaclovs Kadaģis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

2017.gada 6.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/3395-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Priekules Zviedru vārti” valdes locekles XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomu veikalam “Zviedru vārti”. Nomas telpas atrodas Zviedru vārtu iela 2, Priekule, Priekules nov.

15.09.2005. starp SIA  “Priekules Zviedru vārti”, reģ.nr. 42103026792 un Priekules pilsētas domi noslēgts Nomas līgums Nr. 54 par telpu nomu adresē Zviedru vārtu iela 2, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums  6415 007 0010 002 92 m2  platībā . Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība ar rūpniecības precēm. Nomas maksa noteikta par telpu nomu. Nomas maksā nav ietverta maksa par komunālajiem u.c. ar telpu lietošanu saistītiem pakalpojumiem. Zemes nomas līgums ar SIA “Priekules Zviedru vārti” nav slēgts.

Ar SIA “Priekules Zviedru vārti”, reģ. Nr. 42103026792 slēgta vienošanās Nr. 2.3.2/10 par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu. Ar 27.12.2013. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 11, 48.§ “Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu SIA “Priekules Zviedru vārti”, nomas līguma termiņš noteikts 31.12.2017.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. Šo noteikumu 7.punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā no 2010.gada 1.janvāra tiek noteikta 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem” 9.punktam iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai attiecīgā nomas līguma termiņu pagarināt ar nomnieku (nerīkojot izsoli), kas labticīgi pildījis attiecīgajā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam nav nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādu, vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā [..].

Vērtējot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus secināms, ka nedzīvojamo telpu lietošanas mērķis ir veikala uzturēšana un saimnieciskā darbība Priekules novada administratīvajā teritorijā. Veikals ir sabiedriskas nozīmes objekts, kura darbības turpināšana ir sabiedrības interesēs. Priekules pilsētā nav citu līdzvērtīgu, veikala darbībai atbilstošu un ierādāmu nedzīvojamo telpu. Telpas par nomnieka līdzekļiem ir pielāgotas veikala darbībai. Telpas nav nepieciešamas pašvaldības publisko funkciju pildīšanai. Nomniekam nav nenokārtotu parādsaistību pret pašvaldību.

Atbilstoši grozījumiem Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, kuri stājas spēkā ar 01.01.2018., 6.1 panta pirmajā daļā, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” 9.punktu telpu nomas maksu viena pretendenta gadījumā nosaka atbilstoši apstiprinātajam cenrādim, saskaņā ar šo noteikumu pielikumu Nr.1. Papildus noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Atbilstoši šo noteikumu 16.punktam telpām, ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  t.i. 0.70 EUR/m² bez PVN.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmā panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 4. un 7.punktu,  Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem” 9.punktu,  Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” 9. un 16.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.         Iznomāt SIA “Priekules Zviedru vārti”, reģ.nr. 42103026792, daļu no zemes ar nosaukumu   Zviedru vārtu iela 2, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 007 0028  473 m2 platībā, telpu uzturēšanai.

2.      Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un citus likumos noteiktos nodokļus.

3.      Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 54, izsakot nedzīvojamo telpu nomas līgumu jaunā redakcijā (1.pielikums) par nedzīvojamām telpām Zviedru vārtu iela 2, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 007 0010 002 102,1 m2  nomu (2.pielikums) SIA “Priekules Zviedru vārti” veikala  vajadzībām.

4.      Noteikt nedzīvojamo telpu nomas 0.70 EUR/m² mēnesī bez PVN

5.      Noteikt nedzīvojamo telpu nomas un zemes nomas līguma termiņu no 2018. gada 1.janvārim līdz 2022.gada 31.decembrim ar tiesībām pagarināt līgumu, ja tas nav pretrunā ar tiesību aktiem.

6.      Līgumā iekļaut punktu, ka līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, ja iznomātā ēka tiks nodota atsavināšanai.

7.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei sagatavot šim lēmumam atbilstošu zemes nomas un nedzīvojamo telpu nomas līgumu.

8.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums paziņojams

nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;

SIA “Priekules Zviedru vārti”, valdes loceklei XX:XX, Finanšu nodaļai.

 

PIELIKUMS