28.04.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.7)

61.§ Par zemes vienības „Rozes” Priekules pag. Priekules nov. iznomāšanu z/s „Mazpoļi”, adrese Cīravas pag., Aizputes nov.

 

Priekules novada dome izskatīja Z/s „Mazpoļi”, adrese Cīravas pag., Aizputes nov., 05.04.2011. iesniegumu par zemes reformas pabeigšanai piekrītoša zemes gabala „Rozes” iznomāšanu 2,1 ha platībā. Iesniegumam pievienoti zemes robežu plāns.
Zemes vienība ar kadastra Nr.64820030033; 2,1 ha platībā pamatojoties uz Priekules pagasta padomes 17.09.2008.  lēmumu Nr.9, 1.§ piekrīt pašvaldībai.
Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1.                  Iznomāt Z/s „Mazpoļi” uz 1 gadu  2,1 ha   lielu zemes vienību „Rozes”, saskaņā ar zemes robežu plānu,  kas atrodas uz Priekules pagastā Priekules novadā  ar kadastra Nr. 64820030033.
 
2.                  Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
 
3.                  Par iznomājamo zemes gabalu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēdzams nomas līgums.
62.§ Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada domes priekšsēdētājai

 

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta (2) daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Vija Jablonska, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās),  nolemj:
 
 
            Piešķirt Priekules novada domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai kārtējo atvaļinājumu 2 kalendārās nedēļas (neskaitot svētku dienas) laikā no 2011.gada 2.maija līdz 17.maijam (ieskaitot).
63.§ Par nekustamā īpašuma „Brāļu kapi”, Priekules pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un likumu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1.      Ierakstīt zemesgrāmatā nekustamu īpašumu „Brāļu kapi”, kas atrodas Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 008 0115, uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu.
 
2.      Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 
3.      Uzdot novada Attīstības plānošanas nodaļai sagatavot dokumentus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma „Brāļu kapi”, kas atrodas Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6482 008 0115, ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 
4.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 75. un 79.pantam, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
64.§ Par atbalstu T.E[:] izvirzīšanai Valsts apbalvojumam

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes priekšsēdētājas V.Jablonskas 27.04.2011. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
            Atbalstīt SIA „Priekules slimnīca” valdes locekles T[:] E[:] izvirzīšanu Valsts apbalvojumam par neatlaidīgu un mērķtiecīgu darbu regulārā investīciju piesaistē SIA „Priekules slimnīca” veselības pieejamības un kvalitātes uzlabošanai Kurzemes reģiona rietumdaļas iedzīvotājiem.
 
65.§ Par Priekules novada pašvaldības līdzdalību ar Bunkas pagasta Bunkas ciema bibliotēku pārrobežu sadarbības projektā „Latviešu un lietuviešu oriģinālliteratūra kā paaudžu sadarbības instruments laukos”

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
            Pilnvarot Domes priekšsēdētāju Viju JABLONSKU parakstīt apliecinājumu par piedalīšanos ar Bunkas pagasta Bunkas ciema bibliotēku pārrobežu sadarbības projektā „Latviešu un lietuviešu oriģinālliteratūra kā paaudžu sadarbības instruments laukos” un garantē projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu ņemot kredītu Valsts kasē 31983,48 eiro apmērā, t.sk. Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 4797,52 eiro. + PVN.