28.04.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.7)

41.§ Par nekustamā īpašuma [:], sadalīšanu

 

Priekules novada dome izskatījusi B[:] U[:], dzīvojošas [:],   23.03.2011.gada iesniegumu, reģ.Nr. 3-13a/ 202,   ar lūgumu ļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], [:], 3.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] -5,7 ha lielā platībā un piešķirt nosaukumu [:]. Zemes lietošanas mērķis netiek mainīts.
 Nekustamais īpašums [:] ir B[:] U[:] īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.96.
Nekustamais īpašums [:] 12,9 ha kopplatībā, ar kadastra Nr.[:], sastāv no 3 (trijām) atsevišķām zemes vienībām – 1. zemes vienība 4,8 ha, ar kadastra apzīmējumu [:], 2. zemes vienība 2,4 ha, ar kadastra apzīmējumu [:], 3. zemes vienība 5,7 ha, kadastra apzīmējums [:].
 Uz atdalāmā zemes gabala ēkas un būves neatrodas.
             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Piekrist 3.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], 5,7 ha lielā platībā, atdalīšanu no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], [:].
 
2. Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu – [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.
42.§ Par nekustamā īpašuma [:], sadalīšanu

 

Priekules novada dome izskatījusi I[:] V[:], dzīvojošas [:],   21.03.2011.gada iesniegumu, reģ.Nr. 3-13/197, ar lūgumu ļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], [:], 2.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] -18,66 ha lielā platībā un piešķirt nosaukumu [:]. Zemes lietošanas mērķis netiek mainīts.
            Nekustamais īpašums [:] ir I[:] V[:] īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.[:].
Nekustamais īpašums [:] 29,08 ha kopplatībā, ar kadastra Nr.[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām –1. zemes vienība 10,42 ha, ar kadastra apzīmējumu [:] un 2. zemes vienība 18,66 ha, ar kadastra apzīmējumu [:].
 Uz atdalāmā zemes gabala ēkas un būves neatrodas.
             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Piekrist zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], 18,66 ha lielā platībā, atdalīšanai no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], [:].
 
2. Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu – [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.
43.§ Par starpgabala statusa noteikšanu un Tirgoņu ielas robežas precizēšanu posmā no Brīvības iela 39, Priekule, līdz Pļavu ielai, Priekulē

 

2009.gada 27.novembrī VSIA „Latvijas mērnieks” veica mantojamās zemes vienības Tirgoņu ielā 20, Priekule, instrumentālu uzmērīšanu, kuras rezultātā izveidojās starpgabals.
Atbilstoši Priekules novada teritoriālajam plānojuma Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (apstiprināts ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu (prot.Nr.1,45.§) 3.5.punkts 3.5.3.apakšpunkts nosaka, ka jaunveidojamo Ģimeņu māju dzīvojamās teritorijās zemesgabala minimālā platība ir 1200 m²,
Jaunizveidotais zemesgabals, kas pieguļ īpašumam Tirgoņu ielā 20, Priekulē nav izmantojams kā atsevišķs apbūves gabals, jo tā platība un konfigurācija neatbilst Priekules novada teritoriālajam plānojuma Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums nosaka, ka zemes starpgabals — publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība: a) pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 21.pantu, „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu un 13.panta pirmās daļas 8.punktu, atbilstoši Priekules novada teritoriālajam plānojuma Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 2011.gada 14.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Noteikt zemesgabalam (~. 200 m² pirms uzmērīšanas), kas pieguļ īpašumam Tirgoņu ielā 20, Priekule, Priekules nov., Zemes starpgabala statusu, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
 
2. Noteikt zemes starpgabalam (lēmuma 1.punks) adresi - Tirgoņu iela 20A, Priekule, Priekules nov., saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
 
3. Noteikt zemes starpgabalam lietošanas mērķi - Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme – 0600.
 
4. Precizēt Tirgoņu ielas robežu posmā no Brīvības iela 39, Priekule līdz Pļavu ielai, Priekule, saskaņā ar pielikumu Nr. 3, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.un 79.pantu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā. 
44.§ Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes starpgabalam Brīvības ielā 39A, Priekule, Priekules nov.

 

Ar Priekules novada domes 24.03.2011. lēmumu (prot. Nr.5) 25.§ „Par zemes starpgabala Brīvības ielā, Priekulē reģistrēšanu zemesgrāmatā” zemesgabalam, kas pieguļ īpašumam Brīvības iela 39, Priekule (kadastra numurs 6415 003 0087) noteikts statuss- starpgabals apm. 240 m² - pirms uzmērīšanas. Starpgabalam nav noteikts lietošanas mērķis.
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 16.1. apakšpunkts nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek veidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 8.pantu 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 2011.gada 14.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Noteikt zemes vienībai adrese Brīvības iela 39A, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 003 0007, 240 m² (pirms uzmērīšanas) zemes lietošanas mērķi - Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme – 0600;  pielikumā - vietas situācijas plāns.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.un 79.pantu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā). 
45.§ Par grafiskā pielikuma maiņu zemes vienībām Lībju iela 1, Priekule un Lībju iela 3, Priekule

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2011.gada 14.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Sakarā ar to, ka izmainītas dabā robežas, mainīt Priekules novada domes 27.01.2011. lēmuma (prot. Nr.2) 30.§ „Par zemes vienības Lībju iela 1 un Lībju iela 3 Priekules pilsētā ierakstīšana zemesgrāmatā” grafisko pielikumu, saskaņā ar pievienoto izkopējumu no kadastra kartes, kas ir šī lēmuma neatņemam sastāvdaļa (pielikums Nr.1).
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.un 79.pantu šo lēmumu  viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā). 
46.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Virgas pag., Priekules nov., pēc atlases no Kadastra informācijas sistēmas

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes Vēras Rubezes 28.04.2011. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Atlikt jautājuma izskatīšanu, sakarā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtību”.
47.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Kalētu pag., Priekules nov., pēc atlases no Kadastra informācijas sistēmas

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes Vēras Rubezes 28.04.2011. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Atlikt jautājuma izskatīšanu, sakarā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtību”.
48.§ Par zemes lietošanas mērķu maiņu Bunkas pag., Priekules nov.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes Vēras Rubezes 28.04.2011. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Atlikt jautājuma izskatīšanu, sakarā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtību”.
49.§ Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībām Priekulē, Priekules nov.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes Vēras Rubezes 28.04.2011. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Atlikt jautājuma izskatīšanu, sakarā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtību”.
50.§ Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībām Gramzdas pag. un Priekules pag.,Priekules nov.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes Vēras Rubezes 28.04.2011. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Atlikt jautājuma izskatīšanu, sakarā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtību”.
 
51.§ Par adrešu precizēšanu adresācijas objektiem Virgas pag., Priekules nov. pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra departamenta ierosinājuma

 

Priekules novada dome izskatījusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra departamenta 03.03.2011.gada iesniegumu (elektroniski) par nepareizo adrešu lietošanu un to labošanu lēmumu, kuri minēti iesnieguma pielikumā „Akts. Adrese nav ARIS PRIEKULES NOVADS”
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Aktā iekļautas adresācijas objektu adreses, kuras lielākā daļa neatrodas Virgas pagasta ciemu – Virgas, Paplakas, Purmsātu, teritorijā. Nepieciešams pieņemt lēmumu par adrešu precizēšanu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punktu, kas nosaka, ka lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome norāda:
- adresācijas objektu;
- līdzšinējā adresācijas objekta nosaukumu;
- jaunais adresācijas objekta nosaukums;
- adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā.
             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Precizēt adreses:
1.1. „Mežrozes”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980030020, kods Adrešu reģistrā – 103818822, uz „Mežrozes”, Virgas pag., Priekules nov.;
1.2. „Akmentiņi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980020015, kods Adrešu reģistrā – 103817250, uz „Akmentiņi”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.;
1.3. „Asteres”-2, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980020222001002, kods Adrešu reģistrā – 117641876, uz „Asteres”-2, Virgas pag., Priekules nov.;
1.4. „Šturmi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980020146, kods Adrešu reģistrā – 103819785, uz „Šturmi”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.;
1.5. „Brālīši 1”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980030055, kods Adrešu reģistrā – 103817507, uz „Brālīši”, Virgas pag., Priekules nov.;
1.6. „Atvari”-2, Virga, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980010282001002, kods Adrešu reģistrā – 116971476, uz „Atvari”-2, Virgas pag., Priekules nov.;
1.7. „Dārznieki”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980010132, kods Adrešu reģistrā – 103817757, uz „Dārznieki”, Virga, Virgas pag., Priekules nov.;
1.8. „Krīgēni”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980010156, kods Adrešu reģistrā – 103818373, uz „Krīgēni”, Virga, Virgas pag., Priekules nov.;
1.9. „Liesmas”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980010157, kods Adrešu reģistrā – 103818662, uz „Liesmas”, Virga, Virgas pag., Priekules nov.;
1.10. „Papardes”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980010020, kods Adrešu reģistrā – 103818935, uz „Papardes”, Virga, Virgas pag., Priekules nov.;
1.11. „Rasas”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980010162, kods Adrešu reģistrā – 103819133, uz „Rasas”, Virga, Virgas pag., Priekules nov.;
1.12. „Ziedlejas 1”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980010063, kods Adrešu reģistrā – 103820273, uz „Ziedlejas 1”, Virga, Virgas pag., Priekules nov.
 
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
52.§ Par adrešu precizēšanu adresācijas objektiem Kalētu pag., Priekules nov. pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra departamenta ierosinājuma

 

Priekules novada dome izskatījusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra departamenta 03.03.2011.gada iesniegumu(elektroniski) par nepareizo adrešu lietošanu un to labošanu lēmumu, kuri minēti iesnieguma pielikumā „Akts. Adrese nav ARIS PRIEKULES NOVADS”.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Aktā iekļautas adresācijas objektu adreses, kuras lielākā daļa neatrodas Kalētu pagasta ciemu – Kalēti, Ozoli teritorijā. Nepieciešams pieņemt lēmumu par adrešu precizēšanu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punktu, kas nosaka, ka lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome norāda:
- adresācijas objektu;
- līdzšinējā adresācijas objekta nosaukumu;
- jaunais adresācijas objekta nosaukums;
- adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā.
             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Precizēt adreses:
1.1. „Kamoliņi”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640010134, kods Adrešu reģistrā – 103936671, uz „Kamoliņi”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.;
 
1.2. „Stenderi”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640020092, kods Adrešu reģistrā – 103940743, uz „Stenderi”, Kalētu pag., Priekules nov.;
 
1.3. „Ceļmalas, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640040045, kods Adrešu reģistrā – 103936165, uz „Ceļmalas”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.;
 
1.4. „Līvas”, Kalēti, Kalētu pag.,Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640060022, kods Adrešu reģistrā – 103938626, uz „Līvas”, Kalētu pag., Priekules nov.;
 
1.5. „Vējkalni”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640040073, kods Adrešu reģistrā – 103940985, uz „Vējkalni”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.;
 
1.6. „Vītoli”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640040044, kods Adrešu reģistrā – 103941046, uz „Vītoli”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.;
 
1.7. „Gulbji”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640060040, kods Adrešu reģistrā – 103936487, uz „Gulbji”, Kalētu pag., Priekules nov.;
 
 
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
53.§ Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem Priekule, Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 09.02.2011. Nr.4-04-K/64 vēstuli par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem.
Izvērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka adresācijas objekti, Miera iela 1 Priekule, Priekules nov. LV-3434, Miera iela 2 Priekule, Priekules nov. LV-3434, Ozolu iela 9 Priekule, Priekules nov. LV-3434, Smilšu iela 1, Priekule, Priekules nov. LV-3434, Smilšu iela 13, Priekule, Priekules nov. LV-3434, Smilšu iela 4A, Priekule, Priekules nov. LV-3434, Smilšu iela 61, Priekule, Priekules nov. LV-3434, Smilšu iela 64, Priekule, Priekules nov. LV-3434, Smilšu iela 65, Priekule, Priekules nov. LV-3434, Smilšu iela 70, Priekule, Priekules nov. LV-3434, Smilšu iela 73, Priekule, Priekules nov. LV-3434, Smilšu iela 76, Priekule, Priekules nov. LV-3434, dabā neeksistē.
Adresācijas objekti Ganību iela 3B Priekule, Priekules nov. LV-3434 un Parka iela 8, Priekule, Priekules nov. LV-3434, dabā eksistē.
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 4.2.3. punkts, kas nosaka adresācijas objektu – viensētu, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzētu ēku vai reāli nodalītu ēkas daļu un apbūvei paredzētu zemes vienību, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Likvidēt adreses:
1.1. Miera iela 1 Priekule, Priekules nov. LV-3434;
1.2. Miera iela 2 Priekule, Priekules nov. LV-3434;
1.3. Ozolu iela 9 Priekule, Priekules nov. LV-3434;
1.4. Smilšu iela 1, Priekule, Priekules nov. LV-3434;
1.5. Smilšu iela 13, Priekule, Priekules nov. LV-3434;
1.6. Smilšu iela 4A, Priekule, Priekules nov. LV-3434;
1.7. Smilšu iela 61, Priekule, Priekules nov. LV-3434;
1.8. Smilšu iela 64, Priekule, Priekules nov. LV-3434;
1.9. Smilšu iela 65, Priekule, Priekules nov. LV-3434;
1.10. Smilšu iela 70, Priekule, Priekules nov. LV-3434;
1.11. Smilšu iela 73, Priekule, Priekules nov. LV-3434;
1.12. Smilšu iela 76, Priekule, Priekules nov. LV-3434.
 
 2. Saglabāt adreses:
 2.1. Ganību iela 3B Priekule, Priekules nov. LV-3434;
 2.2. Parka iela 8, Priekule, Priekules nov. LV-3434. 
 
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 
54.§ Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem Priekules pag. Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 09.02.2011. Nr.4-04-K/64 vēstuli par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem.
Izvērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka adresācijas objekti „Noras”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, „Stūri” Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, „Vistiņi”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, „Jansona Smilgas”, Priekules pag., Priekules nov., LV 3434; dabā neeksistē. Adresācijas objekti objekti „Žibali”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 un „Zeidaki” Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, dabā eksistē.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 4.2.3. punktu, kas nosaka adresācijas objektu – viensētu, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzētu ēku vai reāli nodalītu ēkas daļu un apbūvei paredzētu zemes vienību), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Likvidēt adreses:
1.1. „Noras”, Priekules pag., Priekules nov., LV 3434;
1.2. „Stūri”, Priekules pag., Priekules nov., LV 3434;
1.3. „Vistiņi”, Priekules pag., Priekules nov., LV 3434;
1.4. Nākotnes iela 3A, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., LV 3434;
1.5. Celtnieku iela 11A, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., LV 3434;
1.6. „Bērzi”, Priekules pag., Priekules nov., LV 3434;
1.7. „Vītoliņi”, Kaņepji, Priekules pag., Priekules nov., LV 3434;
1.8. „Eglieni”, Priekules pag., Priekules nov., LV 3434;
1.9. „Jaunlēvaldi”, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., LV 3434;
1.10.„Jeksti”, Priekules pag., Priekules nov., LV 3434;
1.11.„Jansona Smilgas”, Priekules pag., Priekules nov., LV 3434.
 
2. Saglabāt adreses:
 2.1. „Zeidaki”, Priekules pag., Priekules nov., LV 3434;
 2.2.„Žibali”, Priekules pag., Priekules nov., LV 3434;
 2.3. „Ziediņi”, Kaņepji, Priekules pag., Priekules nov., LV 3434;
 2.4. Celtnieku iela 6, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., LV 3434.
       

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

55.§ Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem Gramzdas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 09.02.2011. Nr.4-04-K/64 vēstuli par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem.
Izvērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka adresācijas objekti   „Dāma”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486, „Jauntiltiņi”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486, „Laukmuiža”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486, Nākotnes iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486, Nākotnes iela 8, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486,. LV-3486, „Pavārišķe”, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486, „Kalniņi”, Aizvīķi, Gramzdas pag.,Priekules nov. LV-3486, „Lankas”, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486, „Gramzdas savāktuve”, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486dabā neeksistē.
Adresācijas objekti , „Dārznieki 1”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486, „Blūmi”, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486 „Lejnieki”, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486, „Strautiņi”, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486 „Birzes”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486, dabā eksistē.
 
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 4.2.3. punktu, kas nosaka adresācijas objektu – viensētu, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzētu ēku vai reāli nodalītu ēkas daļu un apbūvei paredzētu zemes vienību, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Likvidēt adreses:
1.1. „Dāma”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486;
1.2. „Jauntiltiņi”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486;
1.3. „Laukmuiža”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486;
1.4. Nākotnes iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486;
1.5. Nākotnes iela 8, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486;
1.6. „Pavārišķe”, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486;
1.7. „Kalniņi”, Aizvīķi, Gramzdas pag.,Priekules nov. LV-3486;   
1.8. „Lankas”, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486;
1.9. „Gramzdas savāktuve”, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486;
 
2. Saglabāt adreses:
2.1.„Dārznieki 1”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486;
2.2.„Blūmi”, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486;
2.3. „Lejnieki”, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486;
2.4. „Strautiņi”, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486;
2.5. „Birzes”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov. LV-3486.
 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

56.§ Par platības noteikšanu un adreses piešķiršanu zemes vienībai Vaiņodes ielā, Priekulē, Priekules nov.

 

2011.gada 22.martā Priekules novada domē reģistrēts „Valsts nekustamie īpašumi” Liepājas filiāles 16.03.2011. iesniegums Nr. 30/3577 „Par zemesgabalu Vaiņodes ielā 17, Priekule, Priekules nov.”.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 31.05.2010. rīkojumu Nr. 297, VAS „Valsts Nekustamie īpašumi” Liepājas filiāle ir uzsākusi dokumentu sagatavošanu zemesgabala, kadastra numurs 6415 006 0039, reģistrāciju uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā. Dokumentu sagatavošanas gaitā Valsts nekustamie īpašumi konstatējuši, ka uz minētā zemesgabala atrodas Priekules kooperatīvai sabiedrībai „Vālodze R” piederošas sešas ēkas (kadastra apzīmējums 6415 006 0005 010- 6415 006 0005 015), kuras ierakstītas Priekules pilsētas Zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0046 344 un divas zemesgrāmatā nereģistrētas ēkas.
Ar Priekules pilsētas zemes komisijas 15.12.2008.lēmumu Nr.519 (prot. Nr.9) sabiedrībai „Vālodze R” ēku, kuru adrese ir Vaiņodes iela 17, Priekule, ierakstīšanai zemesgrāmatā ir noteikta platība 24020 m².
Lai veiktu zemesgabala Vaiņodes ielā 17, kadastra numurs 6415 006 0039, ierakstīšanu zemesgrāmatā un tālāku atsavināšanu par labu ēkas īpašniekam, Valsts nekustamie īpašumi Liepājas filiāle lūdz atdalīt lieko gabalu un noteikt tam jaunu adresi, noteikt piebraucamo ceļu zemesgabalam Vaiņodes ielā 17 (piebraukšanai no Vaiņodes iela caur īpašumu ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0161 un 6482 008 0072).  
Īpašums „Krīvi”, Priekules pag., ar kadastra numuru 6482 008 0161 ir reģistrēts zemesgrāmatā un noteikts servitūts 0.00,25 ha par tiesībām uz braucamo ceļu par labu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6482 008 0067.
Priekules pilsētas teritorijas plānojums (apstiprināts ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu Saistošie noteikumi ( prot. Nr.1, 45.§) 2.daļas 2.1.3. apakšpunkts Piekļūšanas noteikumi paredz , ka neviena fiziskā vai juridiskā persona nedrīkst ierīkot kādu ēku vai citu būvi un izmantot jebkādu būvi vai zemesgabalu, ja zemesgabalam, kur nodomāts izvietot minēto ēku vai citu būvi, vai, kur šī būve atrodas, nav nodrošināta piebraukšana, t.i., zemesgabals nerobežojas ar maģistrāli, ielu, piebraucamo ceļu vai tam piekļūšanu nenodrošina servitūts.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Ministru kabineta 20.03.2007. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” 6.punktu, 2011.gada 14.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1.    Atdalīt zemes vienību no īpašuma Vaiņodes iela 17, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 006 0039 saskaņā ar pielikumu Nr. 1, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
2.    Atdalītajam zemesgabalam noteikt adresi Vaiņodes iela 17A, Priekule, Priekules nov., saskaņā ar pielikumu Nr. 1 (lēmuma 1.punkts)
3.    Atdalītajam zemesgabalam noteikt lietošanas mērķi – Lauksaimnieciska ražošanas rakstura uzņēmumu apbūve – kods 1003.
4.    Noteikt piebraucamos ceļus Nr.1 un Nr.2 zemesgabalam Vaiņodes ielā 17, Priekule, Priekules nov. kadastra numurs 6415 006 0039 un zemesgabalam Vaiņodes iela 17A, Priekule no Vaiņodes ielas caur zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0161, un gar zemesgabala kadastra numurs 6482 008 0072 malu, saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
5.    Mainīt zemes vienībām - piebraucamie ceļi (piebrauktuve) Nr. 1.un Nr. 2 statusu (skat. lēmuma 4.punktu) no valstij piekritīgās zemes uz pašvaldībai piekrītošu zemi.
6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.un 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā iela 4.
57.§ Par zemesgabala Liepājas iela 9B, Priekule, nomas līguma pārtraukšanu A.G. B[:]un zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.Š[:]

 

2011.gada 11.martā Priekules novada domē saņemts J[:] Š[:], dzīvojošas [:], iesniegums ar lūgumu iznomāt zemesgabalu Liepājas ielā 9B, Priekulē, garāžas Nr.16 uzturēšanai.
J.Š[:] iesniegumam pievienojusi A[:] G[:] B[:] 27.07.2010. iesniegumu, kurā paziņots, ka par garāžu Nr.16, Liepājas ielā, Priekulē saņēmusi 300,- Ls. un uz   Savstarpēju vienošanās pamata nodod garāžu lietošanā J[:] Š[:]. A.G.B[:] lūdz turpmāko dokumentu kārtošanu un garāžas lietošanu veikt J.Š[:].
2008. gada 30.oktobrī starp Priekules pilsētas pašvaldību un A[:] G[:] B[:] tika noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr.45/2008 (turpmāk – līgums) par daļu no zemesgabala Paplakas ielā 28, Priekule, nomu garāžas uzturēšanai.
Saskaņā ar līguma nosacījumiem 7.daļas 7.1.punkts nosaka, ka līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kamēr Puses abpusēji rakstveida paziņojuma veidā ir vienojušās to, ka vai kāda no pusēm rakstveida paziņojusi par līguma laušanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  14.panta pirmās daļas 2.punktu, iesniegumu, 2011.gada 14.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,   Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,   Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Ar 2011.gada 2.maiju pārtraukt zemes nomas līgumu Nr.31 /2008, noslēgtu 2008.gada 30.oktobrī ar A[:] G[:] B[:], personas kods [:], par daļu (kas ir 79.88 m²) no zemesgabala Liepājas ielā 9B, Priekulē, kadastra numurs 6415 001 0009, nomu, garāžas Nr.16 uzturēšanai.
 
2. Ar 2011.gada 2.maiju noslēgt nomas līgumu par zemesgabala nomu, ar J[:] Š[:], personas kods [:], dzīvojošu [:], uz daļu Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala (kadastra numurs 6415 001 00079) Liepājas ielā 9B, Priekule, 79.88 m² platībā, garāžas Nr.16 uzturēšanai, nosakot :
 2.1. nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 31.maijam;
2.2. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā;
Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus.
 
3. Nomniekam divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.
 
4. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).
 
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.un 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā iela 4.
58.§ Par jauna nosaukuma [:] piešķiršanu zemesgabalam [:].

 

2011.gada 13.aprīlī iesniegumu ar lūgumu par zemesgabalam, kadastra numurs [:], jauna nosaukuma piešķiršanu iesniedza I[:] M[:], dzīvojoša [:].
            I.M[:] iesniegumam pievienojusi Zemesgrāmatu apliecības kopiju, zemes vienības robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu [:] – kopiju un zemes vienības robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu kopiju [:].
Saskaņā ar ierakstu Zemesgrāmatu apliecībā, Virgas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000 0042 1212 īp. Nosaukums [:].
 Pēc atdalīšanas uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu [:] instrumentālās uzmērīšanas, nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem [:] un [:],  dzīvojamās mājas un palīgēkas.
I.M[:] vēlas zemesgabalam (bij. nosaukums [:]) ar apzīmējumu kadastrā [:] piešķirt jaunu nosaukumu [:]. Zemes vienības platība 3.22 ha , no tās 3,17 ha mežs un 0,05 ha zeme zem ūdeņiem.
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20 punktu, Ministru kabineta 03.11.2009 noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, I.M[:] iesniegumu, 2011.gada 14.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra numuru 6498 004 0078 jaunu nosaukumu [:], saskaņā ar pielikumu Nr.1, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.un 79.pantu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā). 
59.§ Par nekustamā īpašuma “Centrs ap ūdenstorni ”, Kalētu pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640010370 platības precizēšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

 

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas iesniegumu (reģ.Nr. 3-13/272 no 13.04.2011.) ar lūgumu precizēt zemes vienībai “Centrs ap ūdenstorni” ar kadastra apzīmējumu 64640010370, Kalētu pag., platību no 3,0 ha uz 2,34 ha. Kā arī nepieciešams zemes vienībām noteikt lietošanas mērķi.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
 Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmuma Nr.5, protokols Nr.11,  pielikumu Nr.2.1. nekustamais īpašums “Centrs ap ūdenstorni” ar kadastra Nr. 64640010370, piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64640010370 - 3,0 ha un 64640010371- 0,3 ha platībā. 
Zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 64640010370, tiek iznomāta pagasta iedzīvotājiem. Uz zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 64640010371 atrodas ēkas/būves, kuru piederība nav noskaidrota.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem zemes vienības „Centrs ap ūdenstorni”, kadastra apzīmējums 64640010370, platība ir 3,0 ha. Dabā zemes platība ir 2,34 ha.
Augstāk minētajam nekustamam īpašumam nav noteikts zemes lietošanas mērķis.
Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktam – lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt pašvaldības institūcija un 16.2.punktam – lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis.
Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Precizēt zemes vienībai „Centrs ap ūdenstorni”, ar kadastra apzīmējumu 64640010370, Kalētu pag., Priekules nov., platību no 3,0 ha uz  2,34 ha.
 
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64640010370 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
 
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64640010371 noteikt zemes lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme, kods 0908.
60.§ Par daļu no zemes ”Centrs ap ūdenstorni ”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu D.Š[:]

 

Priekules novada dome izskatījusi D[:]Š[:], dzīvojošas [:], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/272) ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu ”Centrs ap ūdenstorni” ar kadastra apzīmējumu 64640010370 1,5 ha lielā platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.
Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmumu Nr.5, protokols Nr.11 pielikumu Nr.2.1, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Centrs ap ūdenstorni” ar kadastra Nr.64640010370 3,3 ha lielā platībā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām.
Saskaņā ar noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, (spēkā ar 29.12.2009.), 11.punktu – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5.gadiem un 27.punktu – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
 
            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Iznomāt D[:] Š[:], personas kods [:], daļu no zemes ar nosaukumu ”Centrs ap ūdenstorni” 1,5 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 64640010370, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5.(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis- palīgsaimniecības vajadzībām.
 
2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
 
3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 
4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.un 79.pantu, lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā.