28.04.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.7)

21.§ Par deklarētās dzīvesvietas [:], anulēšanu S[:] S[:]

 

1. Priekules novada dome izskatīja R[:] T[:], deklarētā dzīvesvieta [:], iesniegto iesniegumu par pieraksta anulēšanu viņam piederošā līdzīpašumā [:] nedzīvojošai S[:] S[:]. S[:] S[:] minētajā adresē deklarējusies pirms 1999. gada 22. janvāra īpašuma pirkuma līguma parakstīšanas, nekad tur nav dzīvojusi, jo arī iepriekšējai īpašniecei ar viņu nekāda īres līguma nav bijis, viņai nav būtiska pamata būt deklarētai pēc šīs adreses.
2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:
2.1. 09.11.2004. noslēgts dāvinājuma līgums, kur L[:] T[:] dāvina savam dēlam G[:] T[:] nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes gabala kopplatībā 2405 m2 ar zemes kadastra Nr.[:] un namīpašuma, sastāvoša no dzīvojamās ēkas un divām palīgceltnēm, kas atrodas [:]. Līgumslēdzēji vienojas, ka L[:] T[:] un G[:] R[:] T[:] mūža lietošanā paliek augšminētajā dzīvojamā mājā istaba Nr.3 – 10,7 m2 platībā un zemes gabals150 m2 platībā.
2.2. 01.12.2004. nekustamajam īpašumam [:] nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz G[:] T[:] vārda, kā arī L[:] T[:] un G[:] R[:] T[:] bezmaksas lietošanas tiesības dzīvojamā mājā uz istabu Nr.3 - 10,7 m2 platībā un zemas gabalu 150 m2 platībā līdz mūža galam.
2.3. Iedzīvotāju reģistrā pārbaudot deklarētās personas [:], uzrāda, ka minētajā adresē [:], 25.04.1994. deklarēta persona S[;] S[:].
2.4. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, ir noteikts:  „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.
2.5. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, ir noteikts: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.
2.6. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas S[:] S[:] minētajā mājā nedzīvo no 2000. gada, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.
2.7. S[:]S[:], pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem, līdz 2011. gada 4. februārim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veikusi.
2.8. S[:] S[:] 2011. gada 14. februārī reģ. Nr.3-11/182, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 15.02.2011. kvīts Nr. RR078379263LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.
3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka S[:] S[:] būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.
4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.
5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, kas nosaka” Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.
6. Viedokļi netika izteikti.
7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.
 
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1.                  Anulēt deklarēto dzīvesvietu [:] S[:] S[:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo daudzus gadus, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.
 
2.                  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.
 
3.                  Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt S[:] S[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
 
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

22.§ Par deklarētās dzīvesvietas [:], anulēšanu M[:] P[:]

 

1. Priekules novada dome izskatīja R[:] M[:], deklarētā dzīvesvieta [:], iesniegto iesniegumu par pieraksta anulēšanu viņai piešķirtā dzīvoklī [:],  nedzīvojošam M[:] P[:].
2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:
2.1. Pašvaldības dzīvoklis [:] tika piešķirts R[:] M[:] 1997. gada 10. decembrī, par ko tika noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.
Dzīvojamās telpas īres līgumā, kas tika noslēgts ar R[:]M[:], M[:] P[:] netika ierakstīts, ne kā dzīvokļa īrnieks vai apakšīrnieks.
2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.
2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, ir noteikts: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.
2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas, M[:] P[:] minētajā dzīvokli nedzīvo no 1999. gada.  Pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.
2.5. M[:] P[:], pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem, līdz 2011. gada 15. februārim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veicis.
2.6. M[:] P[:] 2011. gada 15. janvārī, reģ. Nr.3-11/200, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 16.01.2011. kvīts Nr. RR078379878LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.
3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka M[:] P[:] būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.
4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka: „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.
5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, ir noteikts: ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.
6. Viedokļi netika izteikti.
7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka: „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1.                  Anulēt deklarēto dzīvesvietu [:] novadā M[:]P[:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo daudzus gadus, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.
 
2.                  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.
 
3.                  Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt M[:] P[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
 
4.                  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
23.§ Par nedzīvojamo telpu nomu Liepājas ielā 13A, Priekulē, Priekules nov., A.L[:]

 

2011.gada 31.martā Priekules novada domē reģistrēts A[:] L[:], dzīvojoša [:], iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpu Liepājas ielā 13A, Priekulē, kurpnieku darbnīcas vajadzībām 9,3 m² ar 2011.gada 1.aprīli.
Uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, kas sastāv no zemesgabala, ar kadastra numuru 6415 001 0075 50 848,   uz zemes gabala atrodas katlu mājas komplekss, kas sastāv no 6 būvēm, Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000 0018 6197.
2011.gada 31.martā Priekules novada domē reģistrēts (reģ. Nr.3-13/228), SIA „Priekules pakalpojumi” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valdes locekļa I.O[:] iesniegums, kurā Sabiedrības valdes loceklis I.O[:] neiebilst, ka A.L[:] tiek iznomāta 9,3 m² liela telpa Liepājas ielā 13A, Priekulē, kurpnieku darbnīcas vajadzībām.
Sabiedrības valdes loceklis I.O[:] lūdz nodot iekasēto nomas maksu SIA „Priekules pakalpojumi” rīcībā, ēkas apsaimniekošanas nodrošināšanai.
Priekules novada pašvaldība nodevusi ēku - katlu māju Sabiedrības patapinājumā saskaņā ar 23.04.2004. Patapinājuma līgumu, kas noslēgts starp Priekules pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules pakalpojumi”, reģistrācijas Nr. 42103018992. Patapinājuma līgums noslēgts pamatojoties uz 10.12.2003. lēmumu (prot. Nr.15) 17.§ un 22.04.2004. Priekules pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.30/07 par to, ka pašvaldība nodod bez atlīdzības Domei piederošo katlu māju ar piederumiem, kurināmā noliktavu, apkures katlus ar apsaiti.
            2011.gada 28.martā starp SIA „Priekules pakalpojumi” valdes locekli I[:] O[:] un A[:] L[:], personas kods [:], noslēgts pakalpojuma līgums Nr.35.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, 2011.gada 18.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
novada dome NOLEMJ:
 
1. Atbilstoši likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums„ Pārejas noteikumu 13.punktam, veiktgrozījumus 23.04.2004. Patapinājuma līgumā, kas noslēgts starp Priekules pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.42103018992, mainīt vārdu „pilsētas” ar „novada” visā tekstā.
 
2. Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.42103018992, valdes loceklim I[:] O[:] noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar A[:] L[:], personas kods [:], par telpas nomu ēkā (kadastra apzīmējums 6415 001 0075 001) Liepājas ielā 13A, Priekulē 9,3 m² platībā, kurpnieku darbnīcas vajadzībām, nosakot līguma termiņu līdz 2012. gada 30.aprīlim.
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.
 
4. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 76.,un 79. pantam šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā4, Liepājā.
24.§ Par nedzīvojamo telpu Vaiņodes ielā 4A, Priekulē, Priekules nov., nomu SIA „GS Termo”

 

Pamatojoties uz 2003.gada 10.decembrī Priekules pilsētas dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.15) 17.§ „Par kapitālsabiedrību „Priekules pakalpojumi”” un 2004.gada 22.aprīļa Priekules pilsētas Domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.31/07, 2004.gada 23.aprīlī starp Priekules pilsētas domi reģistrācijas Nr.90000031601, turpmāk tekstā - Patapinātājs un sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules pakalpojumi” reģistrācijas numurs 42103018992, kuras vārdā rīkojas rīkotājdirektors I[:]O[:], turpmāk tekstā Patapinājuma ņēmējs, tika noslēgts Patapinājuma līgums. 2006.gada 1.maijā tika noslēgta vienošanās 23.04.2004. patapinājuma līgumam, par to, ka pašvaldība atļauj Patapinājuma ņēmējam (SIA „Priekules pakalpojumi”) nodot nomā „SIA Maileks” reģistrācijas Nr.58501004241, katlu māju ar piederumiem (2 apkures katli ar apsaiti), Priekulē, Vaiņodes ielā 4A.
2006.gada 1.maijā SIA „Priekules pakalpojumi” pamatojoties uz 2006.gada 1.maijā noslēgto vienošanos, noslēdza nomas līgumu ar „SIA „Maileks” par to, ka SIA „Priekules pakalpojumi” nodod un „SIA „Maileks” pieņem nomā katlu māju ar piederumiem (2 apkures katli ar apsaiti). Saskaņā ar iepriekš minēto nomas līgumu, nomas objekti tika nodots bez jebkādām formalitātēm.
SIA „Priekules pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.42103018992, valdes loceklis I[:] O[:] zina, ka (mutiskās pārrunās) SIA „GS Termo”, reģistrācijas Nr.42103054739, vēlas nomāt katlu māju ar visiem tās piederumiem siltumenerģijas ražošanai un nodrošināt siltumenerģijas piegādi patērētājiem un neiebilst par to. 
2011.gada 17.martā Ģ[:] Š[:], dzīvojošs [:], iesniedza Priekules novada domei iesniegumu, kurā lūgts iznomāt telpas – katlu māju, Vaiņodes ielā 4A, Priekulē.
 
 2011.gada 24.martā Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.5) 36.§ ”Par nedzīvojamo telpu nomu Vaiņodes ielā 4A, Priekulē” - iznomāt Ģ[:] Š[:], personas kods [:], telpas Nr.10 un Nr.11 ēkas Vaiņodes ielā 4A, Priekulē, Priekules nov., (kadastra apzīmējums 6415 007 0011 007) 1.stāvā ar kopējo platību 19,9 m².
2011.gada 13.aprīlī Priekules novada domē saņemts Ģ[:] Š[:] iesniegums (reģ. Nr.3-13/267) , kurā lūgts lauzt 28.03.2011. nomas līgumu Nr.3-39/10-2011, par telpu nomu Vaiņodes ielā 4A, sakarā ar to, ka nodibinājis firmu SIA „GS Termo”, reģ. Nr.42103054739.
 Ģ.Š[:] iesniegumam pievienojis Komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, LR Uzņēmu reģistra 07.04.2011. Lēmuma Nr.15-10/44896 „Par komercsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā” kopiju.
2011.gada 13.aprīlī Priekules novada domē saņemts SIA „GS Termo” reģistrācijas Nr. 42103054739, iesniegums (reģ .Nr 3-13/269), kurā lūgts noslēgt nomas līgumu par visas ēkas nomu, Vaiņodes ielā 4A, Priekule ar SIA „| GS Termo”, SIA darbības nodrošināšanai.
Nekustams īpašums Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0006 1768, uz Priekules novada pašvaldības vārda. Ēku (būvju) īpašums sastāv no katlu mājas un noliktavas (kadastra apzīmējums 6415 007 0011 007, 6415 007 0011 009). Ēkas saistītas ar zemesgabalu Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 007 0012 , Priekules pilsētas nodalījuma Nr.1000 0000 5667.
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 2011.gada 18.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Agrita Driviņa, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:
 
 
1.                  Noslēgt ar SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) „GS Termo”, reģ. Nr.42103054739, juridiskā adrese Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov., nomas līgumu par ēkas (apzīmējums kadastrā 6415 007 0011 007), kas atrodas Vaiņodes ielā 4A, Priekule, Priekules nov., nomu. Ēkas lietderīgā platība 346,1 m², nosakot:
1.1. nomas maksu 0,35 Ls/ m² t.i. 121,13 Ls/ mēnesī, pievienotās vērtības nodokli (PVN 22%) 26,64, kopā 147,77 Ls/ mēnesī;
1.2. nomas termiņu no 2011.gada 2.maija līdz 2021.gada 31.decembrim.
 
2.                  Nomnieks SIA „GS Termo” ir informēts, ka uz nomas līguma noslēgšanas brīdi katlu mājas ēka (lēmuma 1.punkts) ir pašvaldības īpašums un ir saistīts ar zemesgabalu Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules novads (kadastra numurs 6415 007 0012), kas ir citas personas īpašumā.
 
3.                  Nomniekam ir zināms Ēkas tehniskais stāvoklis un no nomas līguma noslēgšanas brīža viņš uzņemas pilnu atbildību par Ēkas turpmāko apsaimniekošanu un apņemas nodrošināt siltuma padevi patērētājiem.
 
4.                  Par pieņemto lēmumu (1.punkts) informēt SIA „Priekules pakalpojumi”, reģistrācijas Nr. 42103018992, valdes locekli I[:] O[:].
 
 
5.                  SIA „Priekules pakalpojumi” ir tiesības slēgt līgumus par komunālo un citu pakalpojumu nodrošināšanu ar SIA „GS Termo” (ūdensapgādi, kanalizāciju u.tml.).
 
6.                  Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei (I.A[:]) sagatavot atbilstošu (lēmuma 1.punkts) nomas līgumu.
 
7.                  Ar 2011.gada 2.maiju izbeigt 2011.gada 28.martā starp Priekules novada pašvaldību un Ģ[:] Š[:], personas kods 250786-14303, noslēgto telpu nomas līgumu Nr.3-39/1-2011 par 2 (divu) telpu Nr.10 un telpas Nr.11, 19,9 m² platībā nomu, katlu mājas ēkā (apzīmējums kadastrā 6415 007 0011 007) , kas atrodas Vaiņodes ielā 4A, Priekulē.
 
8.                  Nomniekam (Ģ[:] Š[:]) telpas jāatbrīvo 10.dienu laikā no līguma laušanas brīža, telpas jānodod ar telpu nodošanas-pieņemšanas aktu.
 
9.                  Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79.pantam šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājs tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.
 
25.§ Par nekustamā īpašuma „Vējotnes”, Bunkas pag., Priekules nov., atsavināšanu

 

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktam 2011.gada 14.martā Priekules novada domē S[:] A[:], dzīvojošs [:], iesniedzis iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 31.014.03.2011.Nr.3-13/164), kurā lūgts atsavināt īpašumu „ Vējotnes”, par kuru 11.03.2011. noslēgts īres līgums.
 
2011.gada 11.marta Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.1.(turpmāk tekstā – īres līgums) kā īrnieks ir norādīts S[:] A[:], personas kods [:], pārējie viņa ģimenes locekļi nav norādīti.
Īres līguma priekšmets ir dzīvojamā māja ar kopējo platību 55,6 m² (3.istabas, virtuve, gaitenis un 3 palīgtelpas).
Uz zemesgabala, kadastra numurs 6446 001 0376 (4700 m² platības) atrodas viena dzīvojamā māja, šķūnis, kūts.
Nekustamais īpašums „Vējotnes”, Bunkas pag., Priekules nov., reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000 0006 8692 uz Bunkas pagasta pašvaldības vārda.
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība lemj par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā, Publisko personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, piekto daļu, 2011.gada 18.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumu „Vējotnes”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 001 0376, kas sastāv no :
- viena dzīvokļa mājas (apzīmējums kadastrā 6446 001 0333 001),
- šķūņa (apzīmējums kadastrā 6446 001 0333 002) ,
- kūts (apzīmējums kadastrā 6446 001 0333 003) ,
- zemesgabala, kuras platība ir 4700 m².
 
2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.un 79.pantu, lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā.
26.§ Par SIA „Latlina” atteikšanos no nomas zemēm „Dūmi”, „Pie Lāčplēšiem”, „Pie Liepziediem”, Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi SIA „Latlina”, reģ.Nr.42103038700, adrese Jaunatnes iela 14-29, Grobiņa, Grobiņas nov., 28.03.2011.gada iesniegumu (reģ.Nr.3-13/219) par atteikšanos no nomas zemēm ar nosaukumu „Dūmi”, apzīmējums kadastrā 64980020577, 2,6 ha platībā, „Pie Lāčplēšiem”- 4,4 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980020363, „Pie Liepziediem” – 5,0 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980020272.
Starp Virgas pagasta padomi un SIA „Latlina” 2007.gada 29. jūnijā noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.VPP-2007/65 par zemes „Dūmi” 3,5 ha, apzīmējums kadastrā 64980020577, zemes „Pie Liepziediem” 5,0 ha iznomāšanu .
Starp Virgas pagasta padomi un SIA „Latlina” 2007.gada 30. jūlijā noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.VPP- 2007/91 par zemes „Pie Lāčplēšiem” 4,4 ha, apzīmējums kadastrā 64980020363, iznomāšanu.
Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.24, protokols Nr.10, pielikums Nr.22, augstāk minētās zemes vienības ir pašvaldībai piekrītošās zemes.
 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. VPP-2007/91 no 30.07.2007., par zemes „Pie Lāčplēšiem” 4,4 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980020363, iznomāšanu SIA „Latlina”, reģ.Nr. 42103038700.
2. Izbeigt zemes nomas tiesības SIA „Latlina”, reģ. Nr.42103038700, uz zemēm „Dūmi” – 2,6 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980020577 un „Pie Liepziediem” – 5,0 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980020272.
 
3. Slēgt vienošanos par grozījumiem 29.06.2007. gada zemes nomas līgumā Nr. VPP- 2007/65.
 
27.§ Par I.K[:] atteikšanos no daļas nomas zemes ”Branči” , Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi I[:] K[;], dzīvojošas [:], 28.03.2011.gada iesniegumu (reģ.Nr.3-13/218) par atteikšanos no daļas nomas zemes ”Branči”, Virgas pag., Priekules nov., 2,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980030101.
 
Starp Priekules novada domi un I[:] K[:] 01.08.2010.gadā noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/38-2010 par apbūvētās zemes „Branči” 7,5 ha, kadastra apzīmējums 64980030101, iznomāšanu.
 
 Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. gada lēmumu Nr.1.24, protokols Nr.10, pielikums Nr.22, augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītošā zeme.
 
Sakarā ar to, ka zemes nomniecei nav iespējas apstrādāt visu iznomāto zemes platību, viņa atsakās no 2,8 ha nomas zemes. Turpmāk nomās 4,7 ha zemes.
 
             Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Izbeigt I[:] K[:], personas kods [:], zemes nomas tiesības uz 2,8 ha zemi ar nosaukumu ”Branči” ar kadastra apzīmējumu 64980030101, saskaņā ar zemes robežu skici (pielikumā). 
 
2. Slēgt vienošanos par grozījumiem 01.08.2010. gada zemes nomas līgumā Nr.3-36/38-2010.
28.§ Par A. Ž[:] atteikšanos no nomas zemes ”Aizparka ”, Kalētu pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi A[:]Ž[:], dzīvojošas [:], 2011.gada 06.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr. 3-13/248) par atteikšanos no 0,7 ha nomas zemes „Aizparka”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640010140.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmumu Nr.5, protokols Nr.11, pielikumu Nr.2.1, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Aizparka”, kadastra Nr.64640010140; 5,5 ha lielā platībā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.
            Starp Kalētu pagasta padomi un A[:] Ž[:] 05.01.2009. gadā tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.314 par zemes „Aizparka” 0,7 ha platībā iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām.
A[:] Ž[:] labprātīgi atsakās no nomas zemes „Aizparka” 0,7 ha lielā platībā.
                                                     
Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
Pārtraukt 05.01.2009. gada zemes nomas līgumu Nr.314 par 0,7 ha zemes „Aizparka”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640010140, iznomāšanu A[:] Ž[:], personas kods [:].
29.§ Par 26.02.2007. gada zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/30 pārtraukšanu T. A. F[:], Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes M[:]K[:] iesniegumu (07.03.2011., reģ.Nr.3-24/79) ar lūgumu pārtraukt 26.02.2007. gada zemes nomas līgumu Nr.VPP-2007/30, kas noslēgts starp Virgas pagasta padomi un T[:] A[:] F[:], sakarā ar nomnieka nāvi.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
 Starp Virgas pagasta padomi un T[:] A[:] F[:], dzīvojošu [:], 26.02.2007.gadā bija noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP- 2007/30 par zemes ar nosaukumu „Ukstiņi”, kadastra apzīmējums 64980030074 – 15,3 ha platībā, 64980030075 – 1,9 ha platībā, 64980030131-10,8 ha lielā platībā iznomāšanu, kā pirmnomas personai.
Nomnieks T[:] A[:] F[:] mira 2011.gada februārī.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64980030074 ir apbūvēta un ir pašvaldībai piekrītoša zeme, saskaņā ar Priekules novada domes 26.11.2009. gada lēmumu Nr.47 (protokols Nr.14). Uz tā atrodas dzīvojamā ēka ar palīgēkām.
 Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2¹. daļu – pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
 
            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma ”Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹. daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
           
1. Pārtraukt 26.02.2007.gada zemes nomas līgumu Nr.VPP-2007/30 par zemes „Ukstiņi”, kadastra apzīmējums 64980030074, 64980030075, 64980030131, iznomāšanu T[:] A[:]F[:].
 
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64980030075 - 1,9 ha un 64980030131- 10,8 ha platībā ieskaitīt rezerves zemes fondā. Noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
 
30.§ Par zemesgabala Liepājas ielā 9B, Priekulē nomas līguma pārtraukšanu V.L[:] un nomas līguma noslēgšanu ar E.P[:]

 

2011.gada 31.martā Priekules novada domē saņemts V[:] L[:], dzīvojošas [:], iesniegums ar lūgumu pārtraukt 30.10.2008. Zemes gabala nomas līgumu Nr.13 par zemesgabalu nomu sakarā ar to, ka garāžu, kas atrodas Priekulē, Liepājas ielā 9B (garāžas Nr.10) nodevusi P[:] E[:] lietošanā. V. L[:] lūdz atļaut turpmāko dokumentu kārtošanu.
Ar 31.03.2011.iesniegumu V.L[:] lūdz pārtraukt 30.10.2008 noslēgto zemesgabala nomas līgumu Nr.13.
2011.gada 31.martā Priekules novada domē saņemts E[:]P[:], dzīvojoša [:], iesniegums ar lūgumu iznomāt zemesgabalu garāžas Nr.10, kas atrodas Liepājas ielā 9B, Priekulē, garāžas uzturēšanai.
Ar 31.03.2011. iesniegumu E[:] P[:] lūdz iznomāt zemesgabalu Liepājas ielā 9B, Priekulē, garāžas Nr.10 uzturēšanai.
Zemesgabals Liepājas ielā 9B, Priekulē, ar kadastra numuru 6415001 0009 ir pašvaldībai piederošs.
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Veltas Limbaites un Edvina Pērkona, personīgo iesniegumu, 2011.gada 14.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Ar 2011.gada 2.maiju pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. 13 /2008, noslēgtu 2008.gada 30.oktobrī ar V[:] L[:], personas kods [:], par daļu (kas ir 79.88 m²) no zemesgabala Liepājas ielā 9B, Priekulē, kadastra numurs 6415 001 0009, nomu, garāžas Nr.10 uzturēšanai.
 
2. Noslēgt ar 2011.gada 2.maiju zemes nomas līgumu ar E[:] P[:], personas kods [:], uz daļu  Priekules novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu Liepājas ielā 9B, Priekulē, garāžas Nr.10 uzturēšanai, nosakot:
- nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 31.maijam,
- nomas maksu 1,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus.
 
3. E.P[:] divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums. Ja minētajā termiņā līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.
 
4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).
 
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.un 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā.
31.§ Par zemesgabala Paplakas ielā 28, Priekulē, nomas līguma pārtraukšanu R.L[:] un zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.D[:]

 

 
2011.gada 18.martā Priekules novada domē saņemts R[:] L[:], dzīvojoša [:], iesniegums ar lūgumu atļaut turpmāko dokumentu kārtošanu un garāžas lietošanu J[:] D[:]. R.L[:] iesniegumā min, ka savstarpēji vienojies ar J.D[:] par garāžas Nr.17, Paplakas ielā 28, Priekule, nodošanu J.D[:].
2008. gada 30. oktobrī starp Priekules pilsētas pašvaldību un R.L[:] tika noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr. 45/2008 par daļu no zemesgabala Paplakas ielā 28, Priekule, nomu garāžas uzturēšanai.
            2011.gada 31.martā Priekules novada domē saņemts J[:]D[:], dzīvojoša [:], iesniegums ar lūgumu iznomāt zemesgabalu garāžas Nr.17, kas atrodas Paplakas ielā 28, Priekulē, uzturēšanai.
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, R.Lietavnieka un J.Dirnēna iesniegumu, 2011.gada 14.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Ar 2011.gada 2.maiju pārtraukt zemes nomas līgumu Nr.45/2008, noslēgtu 2008.gada 30.oktobrī ar R[:] L[:], personas kods [:], par daļu (kas ir 65,28  m²) no zemesgabala Paplakas ielā 28, Priekulē, kadastra numurs 6415 001 0007, nomu garāžas Nr.17 uzturēšanai.
 
2. Ar 2011.gada 2.maiju noslēgt nomas līgumu par zemesgabala nomu ar J[:] D[:], personas kods [:] uz daļu Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala (kadastra numurs 6415 001 0007) Paplakas ielā 28, Priekule,   65,28 m² platībā nomu, garāžas Nr.17 uzturēšanai, nosakot :
- nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 31.maijam;
- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā;
Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus.
 
3. Nomniekam divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums. Ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.
 
4. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).
 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.un 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā iela 4.
32.§ Par daļu no zemes ”Doņi ”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu Z.A[:]

 

Priekules novada dome izskatījusi Z[:] A[:], dzīvojoša [;], 30.03.2011.gada iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/222) ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu ”Doņi” ar kadastra apzīmējumu 64640010092, 1,53 ha lielā platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.
Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmumu Nr.5, protokola Nr.11 pielikumu Nr.2.1, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Doņi” ar kadastra Nr.64640010092; 7,7 ha lielā platībā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.
Saskaņā ar 29.12.2009. noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”,  11.punktu – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5.gadiem un 27.punktu – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks, Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Iznomāt Z[:] A[:], personas kods [:], zemi ar nosaukumu ”Doņi” 1,53 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 64640010092, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici.
 
2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
33.§ Par zemes Gramzdas pag. Priekules nov., iznomāšanu R.G[:]

 

Priekules novada dome izskatīja R[:] G[;], adrese [:], 07.04.2011. iesniegumu Nr.3-13/246 par pašvaldībai piekrītoša zemes gabalu iznomāšanu 0,9 ha platībā. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.
 
Zemes vienība ar kadastra Nr.64580010173; 1,9 ha platībā, pamatojoties uz Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008. lēmumu Nr.10, 4.§, piekrīt pašvaldībai. Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12.2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1.                  Iznomāt saskaņā ar zemes robežu plānu uz 5 gadiem R[:] G[:] 0,9 ha lielu zemes gabalu, kas atrodas uz Gramzdas pagasta Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra Nr.64580010173.
 
 
2.                  Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
 
3.                  Par iznomājamo zemes gabalu divu mēneša laikā noslēdzams nomas līgums. Ja nomas līgums netiek noslēgts R.G[:] vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.
34.§ Par zemes „Jaunvēveri”, Gramzdas pag.,Priekules nov., iznomāšanu S.G[:]

 

Priekules novada dome izskatīja S[:] G[:] 08.04.2011.  iesniegumu Nr.3-13/254 par zemes  „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu.
 Konstatēts, ka ar Priekules novada domes 2010. gada 28. oktobra lēmumu Nr.18S[:] G[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov., 1,8 ha platībā. Uz zemes vienības atrodas S[:] G[:] piederošas ēkas, pamatojoties uz mantojuma apliecību, izdotu 10.09.2004., reģistra Nr.15167.
 Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 3. punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 2009. gada 31. augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu, bet līdz 2010. gada 31. maijam nav iesnieguši VZD iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. Augstāk minētās personas, saskaņā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.¹ daļā noteikto, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas iepriekš aprakstītajā gadījumā ir līdz 2011. gada 1. jūnijam.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļu, 1. punktu, kas nosaka, ka uz zemes reformas gaitā pašvaldībām piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai, noslēdzami zemes nomas līgumi.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Iznomāt uz 10 gadiem S[:] G[:] zemes vienību „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov., 1,8 ha platībā, kadastra Nr.64580020116.
 
2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
 
3. Par iznomājamo zemes gabalu noslēdzams „Lauku apvidus zemes nomas līgums” divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Ja līgums šajā laikā netiek noslēgts S.G[:] vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.
 
4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no     tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 
35.§ Par zemes Gramzdas pag. Priekules nov., iznomāšanu J.J[:]

 

Priekules novada dome izskatīja J[:] J[:], adrese [:], 07.04.2011. iesniegumu Nr.3-13/246 par pašvaldībai piekrītoša zemes gabalu iznomāšanu 0,5 ha platībā. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.
Zemes vienība ar kadastra Nr.645800101737; 15,4 ha platībā, pamatojoties uz Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008.  lēmumu Nr.10, 4.§, piekrīt pašvaldībai.
Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1.                  Iznomāt uz 5 gadiem J[:] J[:] 0,5 ha lielu zemes gabalu, saskaņā ar zemes robežu plānu,  kas atrodas uz Gramzdas pag., Priekules nov., pašvaldībai piekrītošā zemes vienībā ar kadastra Nr.64580010177.
 
2.                  Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
 
 
3.                  Par iznomājamo zemes gabalu divu mēnešu laikā noslēdzams nomas līgums. Ja līgums šajā laikā netiek noslēgts J.J[:] vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.
 
4.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.un 79.pantu, lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā.
 
36.§ Par zemes gabala „Personīgā palīgsaimniecība Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., nomu V.K[:]

 

 
Pamatojoties uz 27.04.2011. Bunkas pagasta zemes lietu speciālistes I.K[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
            Sakarā ar to, ka ir pieteicies vēl viens pretendents uz zemesgabala „Personīgā palīgsaimniecība Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu, atlikt jautājuma izskatīšanu līdz apstākļu noskaidrošanai.
37.§ Par zemes nomu Liepājas ielā 13,Priekulē, R.L[:], sakņu dārzam

 

2011.gada 7.martā R[:] L[:], dzīvojoša [:],  iesniedza iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemesgabala sakņu dārza ierīkošanai, Liepājas ielā 13, Priekulē 785 m² platībā.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2011.gada 14.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, R.L[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Iznomāt R[:] L[:], dzīvojošai [:] daļu no zemesgabala Liepājas ielā 13, Priekule, 785 m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai, nosakot:
1.1. nomas maksu 1.5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,
1.2. nomas līguma termiņu līdz 2013.gada 30.aprīlim.
Pielikumā vietas situācijas plāns.
 
2. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu nomas līgumu.
 
3. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 76.un 79. pantam, šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā4, Liepājā.
 
38.§ Par zemes „Jaunie Dālderi”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu R.K[:]

 

Priekules novada dome izskatījusi R[:] K[:], dzīvojošas [:], iesniegumu (16.13.2011. reģ. Nr.3-13a/172) ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu “Jaunie Dālderi”, kadastra Nr.6446 001 0237; 7,4 ha platībā.
          Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
          Iesniegums Priekules novada domē saņemts 2011.gada 17.martā.
          Nomas līgums Nr.1 noslēgts 2005.gada 21.decembrī starp Bunkas pagasta padomi un R[:] K[:] par zemes gabala “Jaunie Dālderi”, kadastra Nr.6446 001 0237; 7,4 ha platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām līdz 2010.gada 31.decembrim.
       Pamatojoties uz R.K[:] 16.03.2011. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Pagarināt 21.12.2005. starp Bunkas pagasta padomi un R[:] K[:] noslēgto zemes nomas līgumu Nr.1 uz zemes gabalu “Jaunie Dālderi” ar kadastra Nr.6446 001 0237; 7,4 ha platībā uz laiku – 5 gadi līdz 2015.gada 31.decembrim.
 
2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības..
39.§ Par zemesgabala [:] sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi

 

A[:] A[:] A[:] (A[:]), dzim.[:], dzī­vo [:] un I[:] Ma[:] P[:] ( P[:]), dzi­mu­šas [:], dzī­vo­jo­šas [:],pilnvarotā persona D[:] K[:], dzīvojoša [:], 18.03.2011. iesniedza pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu atdalīt no īpašuma [:], (kadastra numurs [:]) vienu zemes gabalu ar platību 15 000 m² un otru zemesgabalu ar platību 3500 m² , vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc iemērīšanas dabā. D. K[:] lūdz piešķirt atdalītajam zemes gabalam 15 000 m² (pirms uzmērīšanas) adresi Vaiņodes iela 4, otrajam atdalītajam zemesgabalam 3500 m² (pirms uzmērīšanas) adresi Vaiņodes iela 4A.
            1. Saskaņā ar Priekules pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr.1,  45.§) zemesgabals [:]: 
 1.1. Daļa no augstāk minētās teritorijas atrodas – Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijā;
1.2. Daļa no augstāk minētās teritorijas atrodas – Tehniskās apbūves teritorijā;
1.3. Daļa no augstāk minētās teritorijas atrodas – Ģimeņu māju dzīvojamās apbūves teritorijā.
            2. Atdalāmie zemesgabali ar platību 15 000 m² (pirms uzmērīšanas) un 3500 m² (pirms uzmērīšanas) atrodas Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijā.
3. Saskaņā ar Priekules pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Jauktas ražošanas objektu un tehniskās apbūves teritorijās jaunveidojama zemesgabala minimālā platība ir noteikta ne mazāka par 800 m².
4. Jaunveidojamo zemesgabalu platība atbilst Priekules pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un tā ir - 15 000 m2 un 3500 m² (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā).
5. Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemes vienību robežu pārkārtošanai; 2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās teritorijas), apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 4) zemes konsolidācijai; 5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai; 6) pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 13 punktu , kas nosaka, ka pašvaldības pildot autonomās funkcijas nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību atbilstoši teritorijas plānojumam, Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošu) sadalīšanai, 14.04.2011. Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrādi zemes gabalam, kas atrodas [:].,  kadastra numurs [:], sadalot nekustamo īpašumu trīs  (3) daļās, saskaņā ar pievienoto vietas situācijas plānu (Pielikums Nr.1 un Nr. 2, izstrādājot zemes ierīcības projektu).
 
2. Atdalāmajiem zemesgabaliem (apm. 15 000 m² un 3500 m² platībām pirms uzmērīšanas) zemesgabala ierīcības projektu izstrādāt uz saskaņota topogrāfiskā plāna (ne vecāka par 1 gadu).
 
3. Paliekošajam zemesgabalam - adrese [:], kadastra numurs [:], topogrāfisko plānu neizstrādāt.
 
4. Zemes ierīcības projektā norādīt zemes gabala platību m2, adresāciju, nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, iespējamos nekustamā īpašuma apgrūtinājumus-servitūtus un aizsargjoslas, atbilstoši Priekules pilsētas apbūves noteikumiem un Ministru kabineta noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
 
5. Zemesgabala ierīcības projektu uzdot izstrādāt licencētai firmai (licence pievienojama zemes ierīcības projektam).
 
6. Zemesgabala ierīcības projektam jābūt saskaņotam ar Ministru kabineta noteikumos Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 20.punktā minētām institūcijām.
 
7. Pēc zemes ierīcības projekta akceptēšanas, uzdot novada nekustamo īpašuma speciālistēm sagatavot lēmumprojektu par adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, apgrūtinājumu uzlikšanu, kas tiek apstiprināts domes sēdē.
 
 
8. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.un 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā.
40.§ Par nekustamā īpašuma [:], sadalīšanu

 

Priekules novada dome izskatījusi L[:] K[:], dzīvojošas [:] un Ā[:]E[:], dzīvojošas [:], iesniegumu, reģ.Nr. 3-13/241, ar lūgumu ļaut sadalīt kopīpašumā esošo nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], [:], divos atsevišķos īpašumos un piešķirt nosaukumus: zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] - 10,9 ha paliek nosaukums [:], zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] - 8,74 ha piešķirt nosaukumu [:]. Zemes lietošanas mērķis netiek mainīts.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
 Nekustamais īpašums [:] ir L[:] K[:] un Ā[:] E[:] kopīpašums, katrai ½ domājamā daļa, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.194.
Nekustamais īpašums [:] 19,64 ha kopplatībā, ar kadastra Nr.[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām – 1. zemes vienība 10,9 ha, ar kadastra apzīmējumu 64980010066 un 2. zemes vienība 8,74 ha, ar kadastra apzīmējumu [:].
Īpašnieki vēlas sadalīt nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], divos īpašumos: pirmajai zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:] paliek nosaukums [:] – Ā[:] E[:], otrajai zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:] piešķirt nosaukumu [:] – L[:]K[:].
            Uz zemes vienībām ēkas un būves neatrodas.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.pantam zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienību apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām(teritorijām).
Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.
             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.03.2007. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objektu noteikšanu” 140.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], divos atsevišķos īpašumos, saskaņā ar pielikumu - zemes robežu plānu.
 
2. Zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:] – 10,9 ha platībā, atstāt nosaukumu – [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Īpašumā Ā[:] E[:], personas kods [:].
 
3. Zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:] – 8,74 ha platībā, piešķirt nosaukumu – [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Īpašumā L[:] K[:], personas kods [:].
 
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.