27.12.2018. domes sēde (protokols Nr.16)

599. Par daļu no zemes Smilšu iela 3, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0011, iznomāšanu XX

 

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.599            

          (protokols Nr.16,  39.punkts)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 29.11.2018. iesniegumu Nr. 2.1.4/18/2159-S  ar lūgumu iznomāt  daļu no zemes Smilšu iela 3, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 005 0011, 350 m2  platībā mazdārziņa vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0011, Smilšu iela 3, Priekule, Priekules novadā ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr. 14,  ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

Ar XX zemes nomas līgums nav slēgts.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības Smilšu iela 3,350 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 005 0011, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pielikums), nosakot:

1.1.nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

1.2. nomas līguma termiņu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2023.gada  31.decembrim.

2.  Zemes nomas līgumā paredzēt  pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:  XX; nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

600. Par zemes ”Lejiņas”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.600            

          (protokols Nr.16,  40.punkts)

 

 

Par zemes ”Lejiņas”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 06.12.2018. iesniegums, iereģistrēts Nr.2.1.4/18/2195-S, ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Lejiņas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0242, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Lejiņas”  0,7311 ha platībā, Virgas pagastā ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0242 ir pašvaldībai piekrītošs.

Ar Virgas pagasta padomes 2007.gada 24.janvāra lēmumu XX tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” (turpmāk tekstā- noteikumi)  ar XX tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums par augstāk minētās zemes vienības iznomāšanu.

Nomnieks nomira 2018.gada 06.aprīlī.

Saskaņā ar 2018.gada 16.augusta Mantojuma apliecību ar reģistra Nr.3549 uz visu atstāto mantojumu apstiprināts XX dēls XX.

Civillikuma (ceturtā daļa „Saistību tiesības”) 1519.pantā ir noteikts: „No līguma izrietošās tiesības un saistības, ciktāl tās nav tīri personiskas, pāriet uz līdzēju mantiniekiem un tiesību pēcniekiem, ja vien likumā nav paredzēts noteikts izņēmums.”

Saskaņā ar noteikumiem, kas izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta septīto daļu, ir apstiprināts lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums un noteikti zemes nomas līguma būtiskie nosacījumi, kurā līguma 7.3. punkts nosaka, ka līgums ir saistošs līgumslēdzējiem, kā arī līgumslēdzēju tiesību pārņēmējam.

Zemes vienība ir apstrādāta. Nekustamā īpašuma nodoklis un nomas maksa samaksāta  par viesu 2018.gadu.

Pamatojoties uz Civillikuma (ceturtā daļa „Saistību tiesības”) 1519.pantu,likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pārslēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes “Lejiņas”, Virgas pag., kadastra apzīmējums 6498 004 0242 -0,7311 ha platībā iznomāšanu uz XX vārda, personas kods XX. 

2. Noteikt :

2.1. līguma termiņu līdz 31.12.2028.;

2.2. gada nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

601. Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 21, Priekulē, Priekules novadā, nomas līguma pagarināšanu ar SIA “B.K.J.”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.601            

          (protokols Nr.16,  41.punkts)

 

 

Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 21, Priekulē, Priekules novadā, nomas līguma pagarināšanu ar  SIA “B.K.J.”

            2018.gada 5.novembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/18/2002-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “B.K.J.” valdes priekšsēdētājas XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt 03.10.2006. nedzīvojamo telpu  nomas līgumu Nr. 84.

         Nomas telpa atrodas Aizputes ielā 21, Priekulē, Priekules nov. ar kopējo platību 62 m2.

         Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

         Ar SIA “B.K.J. 03.10.2006. noslēgts nedzīvojamo telpu  nomas līgums Nr.84 uz nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 21, Priekule, 62 m2 platībā, veikala vajadzībām.

         Nomas līguma beigu termiņš 31.12.2018..Telpas tiek nomātas no 03.10.2006.

         Atbilstoši 20.02.2018. MK noteikumu Nr.97 " Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 18.punktam, kas  nosaka, “ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai ” .

      Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.1 panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.

      Līguma kopējais termiņš, pagarinot to uz 10 gadiem, kopā nepārsniedz likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma maksimālo termiņu.

      Šobrīd Nomniekam iznomātā Telpa nav nepieciešams Priekules  novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai

     Uz minēto telpu  SIA “B.K.J.” nav nomas parādu.

     Saskaņā ar 13.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1 . Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

       Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Veikt grozījumus 03.10.2006. Telpu nomas līgumā Nr.84, slēdzot papildus vienošanos ar SIA “B.K.J.”, Reģ.nr. 40003013584 izsakot līguma 8.1. punktu šādā redakcijā:

  1.1.   Šis līgums ir spēkā no 2019.gada 01.janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim.

2.      Izteikt līguma 5.1. šādā redakcijā:

2.1. Par telpu nomu nomnieks maksā nomas maksu 0,50 EUR/m2 mēnesī (bez PVN) saskaņā ar 31.10.2013.Priekules novada domes lēmuma (prot.Nr.8), 12.§”Par Priekules novada pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu”.

 

3.Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei  sagatavot papildus vienošanos.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX                     

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

602. Par zemes nomas līguma Nr. 3-36/29-2012 pagarināšanu ar XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.602            

          (protokols Nr.16,  42.punkts)

 

 

 

 

2018.gada 10.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/29-2012 uz zemes vienību „Kalna Riekstiņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 006 0305 3,40 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Kalna Riekstiņi” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošās neapbūvētās zemēs kā lauksaimniecības zeme.

Nomas līgums Nr.3-36/29-2012 uz zemi “Kalna Riekstiņi” ar XX slēgts 01.03.2012. Nomas līgums beidzies.

Uz minēto zemes vienību XX nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.8. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt zemes vienību, „Kalna Riekstiņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 006 0305  3,40 ha  platībā, XX, personas kods  XX, dzīv. XX, (1.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim.

- Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus.

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

603. Par zemes nomas līguma Nr. 3-36/28-2012 pagarināšanu ar XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.603            

          (protokols Nr.16,  43.punkts)

 

 

 

 

2018.gada 10.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/28-2012 uz zemes vienību „Ziņģenieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 006 0106, 4,00 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Ziņģenieki” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošās neapbūvētās zemēs kā lauksaimniecības zeme.

Nomas līgums Nr. 3-36/28-2012 uz zemi “Ziņģenieki” ar XX slēgts 01.03.2012. Nomas līgums beidzies.

Uz minēto zemes vienību XX nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.8. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt zemes vienību „Ziņģenieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 006 0106  4,00 ha  platībā, XX, personas kods XX, dzīv. ‘’Ziņģenieki Jaunie’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim.

- Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX.

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

604. Par nomas līguma Nr.47/2008 pagarināšanu ar XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.604            

          (protokols Nr.16,  44.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 20.11.2018. iesniegumu Nr.2.1.4/18/2091-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.47/2008 uz daļu no zemes  “Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007, garāžas uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Paplakas iela 28”, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0007 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.              

Ar XX 03.11.2008. noslēgts zemes nomas līgums Nr.47/2008 uz daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, 65,28 m2 platībā, garāžas uzturēšanai. Nomas līguma beigu termiņš 02.11.2018.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0007, kadastra apzīmējums 65,28 m2 platībā, XX, nosakot (pielikums) :

-   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

-    nomas līguma termiņu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2029.gada  31. decembrim.

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

605. Par nomas līguma nr. 2.3.4/36 pagarināšanu ar XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.605            

          (protokols Nr.16,  45.punkts)

 

Par nomas līguma nr. 2.3.4/36 pagarināšanu ar  XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegumu (reģistrācijas Nr. 2.1.4/18/2031-S), ar lūgumu pagarināt mazdārziņa nomas līgumu uz daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, sakņu dārza vajadzībām 290 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Ar XX 01.03.2015. slēgts mazdārziņa nomas līgums Nr.2.3.4/36. Nomas līguma beigu termiņš 31.12.2018.

Iznomātā platība 550 m2 . XX turpmāk vēlaS nomāt 100 m2 lielu platību .

 Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par  400 m² , ne mazāk kā 4,00 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, zemes vienības adrese: Liepājas iela 13A, Priekule, Priekule novads, ar:

           

1.1. XX, dzīvojošu XX, 290 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2019.gada 1.janvāra  līdz 2023.gada  1.decembrim.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX; Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

606. Par Priekules novada pašvaldības domes 26.10.2018. saistošo noteikumu Nr.11/18 “Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība iznomā neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes” precizēšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.606            

          (protokols Nr.16, 46.punkts)

 

Par  Priekules novada pašvaldības domes 26.10.2018. saistošo noteikumu Nr.11/18 “Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība iznomā neapbūvētas   lauksaimniecībā izmantojamās zemes” precizēšanu

 

2018.gada 26.oktobra domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.494 Par saistošo noteikumu Nr.11/18 “Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība iznomā neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes” apstiprināšanu”.

Saistošie noteikumi tika nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai turpmāk tekstā- VARAM) izvērtēšanai un atzinumu sniegšanai.

2018.gada 30.novembrī no VARAM saņemta vēstule Nr.1-18/9952 „Par saistošajiem noteikumiem”. Vēstulē ministrija vērš pašvaldības uzmanību uz atsevišķiem saistošo noteikumu punktiem, lūdzot tos pārskatīt un precizēt, kā arī paziņot par pieņemto lēmumu ministrijai.

Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja saņemts ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Precizēt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11/18 “Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība iznomā neapbūvētas   lauksaimniecībā izmantojamās zemes”:

1.1.   19.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

 ”19.1. neapbūvētam zemesgabalam, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts”.

1.2. 19.2. punktu izteikt šādā redakcijā:

“19.2. neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts – 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.”.

1.3. 19.3.punktu izteikt šādā redakcijā:

 “19.3. neapbūvētam zemesgabalam līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par piecām darbdienām, pieteicies tikai viens pretendents – atbilstoši pašvaldības domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par 28 euro gadā).”.

1.4.  20.punktu izteikt šādā redakcijā:

 “20. Zemesgabaliem, kam nepieciešama rekultivācija (augsnes sakopšana lauksaimnieciskai izmantošanai), saskaņā ar domes lēmumu, zemes nomas maksa var tikt samazināta līdz 50% (bet tā nedrīkst būt mazāka par 28 euro gadā) uz laiku līdz 2 gadiem.

2. Precizētos saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3.  Publicēt saistošos noteikumus likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

 

Precizētie saistošie noteikumi pielikumā.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

607. Par nekustamā īpašuma (zemes) “Gulbji”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.607            

          (protokols Nr.16,  47.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma (zemes) “Gulbji”, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (zemes) “Gulbji”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 29. novembra sēdes lēmumu Nr.536, protokols Nr.15, tika nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Gulbji” 0,45 ha platībā, kadastra Nr.6464 006 0040, Kalētu pagastā. Atsavināšanas ierosinātājs- pirmtiesīgā persona.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 14.11.2018. ir 1313 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīspadsmit eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma (zemes) „Gulbji”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6464 006 0040, nosacīto cenu 1313 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīspadsmit eiro).

2. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;       

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

608. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu XX par zemes “Kociņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., nomu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.608            

          (protokols Nr.16,  48.punkts)

 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu XX par zemes “Kociņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., nomu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

 

2018.gada 11.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, dzīvojoša XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/2225-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Kociņi” nomu Gramzdas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Kociņi” Gramzdas pagastā, kadastra Nr.6458 001 0535, sastāvošs no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0087- 2,0 ha platībā un 6458 001 0535- 4,8146 ha platībā ir pašvaldībai  piekrītošs.

2013.gada 17.decembrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.42/2013 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0087- 2,0 ha un 6458 001 0535 - 6,7 ha iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 01.01.2019.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 29.05.2014. sēdes lēmumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0535 precizēta platība.

Ir jāprecizē iznomātās zemes platība.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi)  30.4.apakšpunktu, kas nosaka, ka, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā […], uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem […], nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto , t.i. 28 euro gadā).[…].

Tā kā pašvaldībā pašlaik nav apstiprināts šāds nomas pakalpojumu maksas cenrādis, tad nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 5.punktu- nomas maksa pārējos gadījumos noteikta 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā [..].

Noteikumu 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem un 56.punkts- pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu, 53.,56.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 17.12.2013.zemes nomas līguma Nr.42/2013 termiņu, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. nomas līguma termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim;

2.2. nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Precizēt  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0535 iznomājamo platību no 6,7 ha uz 4,59 ha.

4. Zemes nomas maksa tiks pārskatīta pēc nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanas.

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

6. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

Lēmums 1 eks. izsūtāms:XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

609. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ZS “Miglas” par zemes daļas “Avotiņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., nomu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.609            

          (protokols Nr.16,  49.punkts)

 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ZS “Miglas” par zemes daļas “Avotiņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., nomu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

 

2018.gada 11.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts ZS “Miglas”, reģ.Nr. 42101001578, adrese Jasmīnu iela 2, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., tās īpašnieces XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs) iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/2226-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes vienības daļas “Avotiņi” nomu Gramzdas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Avotiņi” ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0116  2,2 ha kopplatībā piekrīt pašvaldībai. Uz zemes vienības atrodas nenoskaidrotas piederības ēka.

2013.gada 17.decembrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.41/2013 par zemes vienības daļas “Avotiņi”  1,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0116, Gramzdas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 01.01.2019.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi)  30.4.apakšpunktu, kas nosaka, ka, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā […], uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem […], nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto , t.i. 28 euro gadā).[…].

Tā kā pašvaldībā pašlaik nav apstiprināts šāds nomas pakalpojumu maksas cenrādis, tad nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 5.punktu- nomas maksa pārējos gadījumos noteikta 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā [..].

Noteikumu 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem un 56.punkts- pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu, 53.,56.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 17.12.2013.zemes nomas līguma Nr.41/2013 termiņu, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. nomas līguma termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim;

2.2. nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Precizēt iznomājamo zemes platību no 1,9 ha uz 1,5 ha.

4. Zemes nomas maksa tiks pārskatīta pēc nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanas.

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

6. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

Lēmums 1 eks. izsūtāms:XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

610. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.610            

          (protokols Nr.16,  50.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 30.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.5/18/2166-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX dzīvo un ir deklarēts XX. Dzīvoklis ir bez labierīcībām.

2.2. XX dzīvokli ir apsekojis un remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.3. Informācija par brīvo dzīvokli un ar to saistītajiem maksājumiem publicēta SIA “Priekules nami” mājas lapā sadaļā “Brīvie pašvaldības dzīvokļi”. Dzīvoklis ir brīvs kopš 01.11.2018.

2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu, īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

2.5. XX nav parādsaistības pret SIA “Priekules nami”.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz vienistabas dzīvokli XX ar kopējo platību 32,80 m², tai skaitā dzīvojamā platība 25,50 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā, kad tas paziņots adresātam.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

611. Par kustamas mantas – kalēju laktas nodošanu īpašumā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Rumula”, reģ.Nr. 40008192555

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.611            

          (protokols Nr.16,  51.punkts)

Par kustamas mantas – kalēju laktas nodošanu īpašumā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Rumula”, reģ.Nr. 40008192555

2018.gada 12.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “Rumula”, reģ.Nr. 40008192555 iesniegums ar lūgumu nodot bez atlīdzības likvidētajā Gramzdas pamatskolā uzskaitē esošo pamatlīdzekli – kalēju laktu.

Biedrība iesniegumā norāda, ka lakta sadarbībā ar biedrību “Aizvīķu parks” tiks izmantota vēstures rekonstrukcijas pasākumos ar mērķi iepazīstināt jaunatni un interesentus ar Aizvīķu parku un pilskalnu, senajiem amatiem.

Biedrība “Rumula”, reģ.Nr. 40008192555,  reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 04.04.2012., tai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Pašvaldībai piederošās kalēju laktas atlikusī vērtība ir EUR 0.00, saskaņā ar pamatlīdzekļu uzskaites kartīti Nr.2257, inventāra Nr. 1232-2257.

Kalēju lakta nav nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai un ilgstoši netiek izmantota.

Saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 42.panta trešo daļu – publiskas personas mantu var nodot bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizācijai.

Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu, 42.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Atsavināt – nododot bez atlīdzības kalēju laktu ar bilances vērtību EUR 0.00 sabiedriskā labuma organizācijai -  biedrībai “Rumula”, reģ.Nr. 40008192555, adrese: Kurši – 15, Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads, turpmākai izmantošanai pasākumu organizēšanā.

2.Par kalēju laktas atsavināšanu noformējams pieņemšanas – nodošanas akts.

3.Par lēmuma izpildi, kalēju laktas atsavināšanu un dokumentu noformēšanu atbild izglītības vadītāja Agrita Purviņa.

Lēmumu izsūtāms: A.Purviņai, grāmatvedībai, biedrībai “Rumula”

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

612. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.612            

          (protokols Nr.16,  52.punkts)

 

Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

2018.gada 20.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Inerto materiālu serviss”, reģ.Nr.42103025829, juridiskā adrese Dzintaru iela 19, Liepāja, valdes locekļu XX un XX 13.11.2018. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/2093-S, ar lūgumu iznomāt nekustamo īpašumu “Gramzdas karjers”, kadastra Nr.6458 001 0354, Gramzdas pagastā, derīgo izrakteņu izstrādei.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Gramzdas karjers”, kadastra Nr.6458 001 0354, Gramzdas pagastā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0354  8,26 ha platībā, ir pašvaldībai piederošs. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.

Priekules novada pašvaldība 2013.gadā pasūtīja atlikušo derīgo izrakteņu krājumu aprēķinu īpašumā “Gramzdas karjers” I iecirknī. Krājuma aprēķina laukums 5,039 ha.

Kopējie smilts-grants un smilts krājumi 185 521 m³. No tiem:

·         Smilts krājumi – 62 681 m³ ( no tiem 57 328 m³ zem pazemes ūdens līmeņa);

·         Smilts-grants krājumi- 122 840 m³ ( no tiem 26 232 m³ zem pazemes ūdens līmeņa).

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu- dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu […].

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punkts nosaka, ka publiskas personas manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un otrā daļa, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, 6.panta otrā daļa nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija un trešā daļa- lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17. un 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē,[..], otro daļu-publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. […], 4.panta pirmo daļu un 6.panta otro un trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pasūtīt nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, kadastra Nr.6458 001 0354, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, novērtējumu.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt nepieciešamās darbības lēmuma 1.punkta izpildei.

3. jautājumu par nekustamā īpašuma vai krājumu atsavināšanu atkārtoti skatīt pēc novērtējuma saņemšanas.

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: SIA “Inerto materiālu serviss”, Dzintaru iela 19, Liepāja, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai, Gramzdas pagasta pārvaldei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

613. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA „Priekules nami”

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.decembrī                                                                                                                            

Nr.613            

          (protokols Nr.16,  53.punkts)

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA „Priekules nami”

2018.gada 27.decembrī Priekules novada pašvaldība saņēma  SIA “Priekules nami” valdes locekles iesniegumu par īres maksas (peļņas) izlietojuma izmantošanu par dzīvokļa īpašumaNr.5, Aizputes iela 17, Priekule, Priekules novads sakārtošanas darbiem (sienas siltināšanu), pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas 2018.gada novembra sēdē nolemto.

Dzīvojamā māja Aizputes iela 17, Priekule, Priekules novads pieder Priekules novada pašvaldībai. Pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikto: Citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai”.

SIA “Priekules nami” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 100% pamatkapitāls pieder Priekules novada pašvaldībai un, kura apsaimnieko pašvaldības īpašumus Priekules pilsētā un Priekules pagastā, un attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.

Likums «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» nosaka, ka dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums ir piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Noslēgt deleģēšanas līgumu par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Aizputes iela 17, Priekule, Priekules novads, sakārtošanas darbiem EUR 475,11 apmērā par pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu veikšanu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, ar izpildes termiņu līdz 2019.gada 30.janvārim.

2.      Deleģēšanas līgumu noslēgt piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3.      Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma.

4.      Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 Lēmums paziņojams:1) SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads; 2) finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska