27.12.2013. domes sēdes lēmums (protoklols Nr. 11)

61.§ Par SIA „Priekules pakalpojumi” sniegto pakalpojumu tarifu noteikšanu Priekules pilsētā

 Priekules novada domē ir saņemts, SIA „Priekules pakalpojumi” valdes locekļa I. Oknera iesniegums, kurā lūgts apstiprināt SIA „Priekules pakalpojumi” sniegto pakalpojumu tarifus Priekules pilsētā.

            Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt centralizētās ūdensapgādes tarifu 0.70 euro/m3.

2.      Apstiprināt kanalizācijas tarifu 1.18 euro/m3.

3.      Apstiprināt siltumapgādes tarifu 43.72euro/MWh.

4.      Par lēmuma izpildi atbild SIA „Priekules pakalpojumi” valdes loceklis Ivars Okners.

5.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

62.§ Par Priekules novada Sociālā atbalsta centra izveidi

 Pamatojoties uz 2012.gada 22.novembra Priekules novada domes sēdes lēmumu (prot.Nr.15, 25.§) telpas Ķieģeļu ielā 7, Priekule, Priekules novads, tika nodotas  pašvaldības iestādes Sociālā dienesta vajadzībām

            Veicot sociālo darbu Priekules novadā, noskaidrots, ka vislielākās grūtības rodas darbā ar sociālām problēmām piecās funkcionēšanas sfērās: atkarības, fiziskā un psihiskā veselība, ģimenes saites, izglītība un motivācija. Tāpat noskaidrots, ka dažādu sociālo grupu cilvēkiem vērojamas līdzīgas problēmas, kuru diagnostikai un risināšanai izmantotās individuālā darba metodes nav pietiekamas. Lai vecinātu novada ekonomisko attīstību, nepieciešams rosināt šo cilvēku aktīvu līdzdarbību savu sociālo problēmu risināšanā,  ieviešot  jaunus sociālos pakalpojumus.

            Izveidojot Priekules novada Sociālā  atbalsta centru tiks organizēts pasākumu kopums dažādu sociālo grupu radošai un vispusīgai attīstībai, veikts preventīvs darbs, nodrošināts psiho sociāls atbalsts, kas veicinātu iedzīvotāju izkļūšanu no krīzes situācijām un sekmētu to integrēšanos sabiedrībā.  

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11. panta astoto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 27.panta astoto daļu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt ar 02.01.2014. Priekules novada Sociālā atbalsta centra izveidi Ķieģeļu ielā 7, Priekulē, Priekules novadā. 

2.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Sociālā dienesta vadītāja M. Gertnere.

63.§ Par reģionālā autoceļa statusa noteikšanu autoceļam V1198 Ilmāja - Priekule

 Ceļa V1198 Ilmāja–Priekule nepieciešams noteikt par reģionālo autoceļu pievienojot reģionālās nozīmes ceļam P114 Priekule–Lietuvas robeža (Plūdoņi).

Atbilstoši likumam  "Par autoceļiem" reģionālie autoceļi ir tādi ceļi, kas novadu administratīvos centrus savieno savā starpā ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, vai ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem. Ceļš V1198 ir ļoti nepieciešamā saikne Priekules novadam ar valsts galveno autoceļu A9 Rīga (Skulte) Liepāja, kas ved uz valsts galvaspilsētu un Kurzemes reģiona centru Kuldīgu, kā arī nozīmīgs tranzītkravu plūsmām no Kuldīgas, Aizputes, Skrundas virzienā uz Lietuvu ( Skoda,Salantai, Plunge, Rietava, Kauņa, Kretinga, Palanga Klaipēda). Pieminētā transporta plūsma atslogo Liepājas pilsētu un A11 Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava).

Priekules novadam 2013.gadā izstrādāta „Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030”, kurā par nozīmīgāko satiksmes uzlabošanas pasākumu atzīta nepieciešamība veicināt autotransporta kustību starp valsts galveno autoceļu A9 Rīga (Skulte) Liepāja un Lietuvu (Skodas). Tas ir svarīgs virziens tautsaimniecībai nozīmīgu kravu pārvadāšanā, valsts iestāžu pakalpojumu saņemšanā, dažādu  ar lauksaimniecību un kokapstrādi saistītu pakalpojumu saņemšanā, kultūras un sporta pieejamībai. Priekulē atrodas tādas svarīgas iestādes, kā SIA Priekules slimnīca, policija, ugunsdzēsības un glābšanas dienests, vidusskola, Mūzikas un mākslas skola, visdažādākie lauksaimniecības pakalpojumu sniedzēji. Priekules novadā ir labi attīstīta piena lopkopība, graudkopība, kokapstrāde, pārtikas ražošana un grants ieguve.

Ceļa V1198 Ilmāja–Priekule statusa dēļ autobraucējiem, kas vadās pēc autoceļu kartēm vai GPS kartēm (maps.google.com, balticmaps.eu u.c) uz Priekules novadu tiek norādīts maršruts nevis pa labāko un īsāko autoceļu, bet gan pa sliktā kārtībā esošo P116, kurš ir ļoti kalnains, ziemā kravas transportam neizbraucams vai ved pa alternatīvu maršrutu ar vairāk kā 30 km līkumu – caur Grobiņu pa autoceļu P106. Šī situācija rada papildus izdevumus uzņēmējiem un novada viesiem. Priekules novada iedzīvotājiem autoceļš V1198 Ilmāja – Priekule ir ļoti nepieciešams nokļūšanai un kravu nogādāšanai gan virzienā uz Aizputi, Kuldīgu, Saldu un īpaši Rīgu, kā arī pretējā virzienā.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam, sadaļā Telpiskās attīstības perspektīva, noteikts pirmais mērķis - Radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzīves vietas, sekmējot uzņēmējdarbību reģionos, attīstot kvalitatīvu transporta un komunikāciju  infrastruktūru un publiskos pakalpojumus. Pamatojoties uz to, telpiskās attīstības perspektīva akcentē trīs galvenos aspektus, no kuriem pirmais ir “sasniedzamība un mobilitātes iespējas”  Tādēļ nepieciešams uzlabot reģionālo un vietējo autoceļu, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti ar mērķi samazināt ceļā pavadīto laiku. Pilsētu un lauku mijiedarbība un sadarbība sniedz iedzīvotājiem plašākas iespējas neatkarīgi no dzīves vietas, ar uzlabotām mobilitātes iespējām, lauku iedzīvotājiem nodrošina attīstības centru sasniedzamību, kā arī rada iespējas lauksaimniecības un mājsaimniecības produkcijas realizācijai un tūrisma plūsmas, novirzīšanai no pilsētām uz lauku teritorijām.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, likuma „Par autoceļiem” 3.panta 3) daļas 2) punktu Priekules novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030, un Priekules novada attīstības programmu 2013-2019, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Ierosināt grozījumus 29.09.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr. 1104 „Valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu saraksti”

2.      Ierosināt LR Ministru kabinetam un Satiksmes ministrijai iekļaut vietējo autoceļu V1198 „Ilmāja-Priekule”  reģionālā autoceļa P114 „Priekule- Lietuvas robeža (Plūdoņi)” maršrutā, rezultātā mainot nosaukumu uz P114 „Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi)”, vai arī pārdēvēt V1198 par reģionālo autoceļu.

Pielikumā:

13.pielikums – izkopējums no autoceļu kartes ceļa posmam Ilmāja – Priekule uz 1 lp.

14.pielikums –Autoceļu maršrutu parametri un autoceļu maršrutu posmu piederība uz 1 lp.