27.12.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.17)

121.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 27.08.2009. ( prot.Nr.6) 15.§ 13.punktā Nolikums „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē” Pielikums Nr.13

Sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Izdarīt sekojošas izmaiņas 3.nodaļā „Krājumu uzskaite”: 

 

1.1.    Papildināt  4.punktu ar jaunu 4.3.punktu : „Krājumu novērtēšana un vērtības samazinājumu noteikšana”.

1.2.    Papildināt ar apakšpunktu 4.3.1. sekojoši: „Krājumi, kuri pēc savām funkcijām neatšķiras no pamatlīdzekļiem, bet neatbilst pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības atzīšanas kritērijiem (inventārs), un kuri nav nodoti lietošanā, vērtības samazinājumu nosaka saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1486, 27.-38.punktu, bet tā reversēšanu- saskaņā ar šo noteikumu 39.-41.punktu”.

1.3.    Papildināt ar apakšpunktu 4.3.2. sekojoši: „Krājumiem, kuri paredzēti ilgstošai lietošanai, bet kuru vienas vienības sākotnējās atzīšanas vērtība ir zemāka par normatīvajos aktos  budžeta izdevumu klasifikāciju  jomā noteikto vērtību, līdz to nodošanai lietošanā vērtības samazinājumu nosaka un uzskaita  tāpat kā pamatlīdzekļiem 8693 kontā”.

1.4.    Papildināt ar apakšpunktu 4.3.3. sekojoši: „Krājumus novērtē zemākajā vērtībā salīdzinot iegādes ( izmaksas ) vērtību   ar    krājumu   aizstāšana     ( aizvietošanas) vērtību”.

1.5.    Papildināt ar apakšpunktu 4.3.4. sekojoši: „Krājumiem katra pārskata gada beigās nosaka to aizstāšanas izmaksas, t.i., izmaksas, kādas Priekules novada domei rastos tajā pašā datumā, aktīvu iegādājoties :

            1.5.1. tas attiecas uz krājumiem, kas paredzēti Priekules novada domes funkciju nodrošināšanai un izplatīšanai bez maksas vai par minimālo samaksu vai šādu krājumu izgatavošanai,

            1.5.2. tas neattiecas uz krājumiem, kas nodoti lietošanā vai izlietoti”.

1.6.    Papildināt ar apakšpunktu 4.3.5. sekojoši: „Ja krājumi , kas paredzēti Priekules novada domes funkciju nodrošināšanai un izplatīšanai bez maksas vai par minimālo samaksu vai šādu krājumu izgatavošanai ir bojāti, pilnīgi vai daļēji novecojuši, tad nosaka šādu krājumu patieso vērtību tāpat kā ieguldījumiem.Ja šo krājumu patiesā vērtība ir zemāka par iegādes vērtību ,krājumus uzskaita patiesajā vērtībā, norakstot pārējos izdevumos starpību, kas rodas starp iegādes un patieso vērtību”.

1.7.    Papildināt ar apakšpunktu 4.3.6. sekojoši: „Nosaka atsavināšanai  paredzēto krājumu patieso vērtību pārskata gada beigās.Ja patiesā vērtība ir zemāka par to iegādes vērtību ,krājumus uzskaita patiesajā vērtībā, starpību noraksta pārējos izdevumos kontā 8620.Tas neattiecas uz aktīviem, kas paredzēti nodošanai bez atlīdzības citai budžeta iestādei”.

1.8.    Papildināt ar apakšpunktu 4.3.7. sekojoši: „Krājumu samazinājumu uzrāda inventarizācijas sarakstā papildu ailē un to dara nozīmētā inventarizācijas  komisija gada beigās”.

1.9.    Papildināt ar apakšpunktu 4.3.8. sekojoši: „Krājumu samazinājuma būtiskuma līmenis ir 10%”.

 

122.§ Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Gramzdas pag.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt Priekules novada domes iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Priekules novada Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā”.

 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:

 

Rādītāji

LVL

Finansējums, kopā

391 597,47

t.sk.

Attiecināmām izmaksām

323 634,27

Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts

323 634,27

   Pašvaldības budžets/ kredīts

48 545,14

   ERAF finansējums

275 089,13

Cits (norādīt)

0,00

Neattiecināmām izmaksām (PVN)

67 963,20

 

 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):

 

Pasākums (investīciju projekta komponente)

Pasākuma mērķis

Pasākuma raksturojums

Tehnoloģisko iekārtu raksturojums

Ū1 Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana

Nodrošināt pietiekamu dzeramā ūdens daudzumu.

 

Jauna artēziskā urbuma izbūve 8,0l/sek.

 

Dziļurbuma sūknis Q=8,0l/sek.

Ū2 Pazemes ūdens horizonta aizsardzība

Esošo neizmantojamo būvju likvidēšana.

Esošā urbuma „Centrs Nr.2”tamponēšana.

-

Ū3 Ūdens kvalitātes nodrošināšana

Nodrošināt patērētājiem kvalitatīvu ūdens piegādi, ūdens spiediena nodrošināšana, kā arī ūdens padeve elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā.

Jaunas atdzelžošanas stacijas izbūve 8,0m3/h.

 

Iekārtas 7,0m3/h.

 

Ū4 Ūdens rezervju un spiediena nodrošināšana.

Nodrošināt patērētājiem ūdens piegādi arī elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā un atbilstošu spiedienu.

Esošā ūdenstorņa rekonstrukcija.

V=88m3

Ū5 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu drošību un nepārtrauktību, pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegādi patērētājiem.

Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1156 m

DN110,DN50, DN32.

Ū6 Ūdensapgādes sistēmu apvienošana

Savienot abas ūdensapgādes sistēmas pieslēdzot.

Jaunu ūdensapgādes cauruļvadu izbūve (sistēmu apvienošanai) 85m.

DN110

K1 Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana

Nodrošināt kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu, novērst vides eitrofikācijas draudus.

Esošās NAI rekonstrukcija

Ģenerators 6,0kW.

K2 Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana.

Nodrošināt efektīvu notekūdeņu savākšanas sistēmu un samazināt lietus ūdeņu/ gruntsūdeņu pieplūdi kanalizācijas sistēmā.

Esošo pašteces tīklu rekonstrukcija 614m, spiedvada rekonstrukcija 100m.

Esošās KSS rekonstrukcija, jaudas samazināšana uz 10,0m3/h.

Pašteces tīkli DN200, spiedvadi DN63.

Notekūdeņu sūknis 10,0m3/h.

 

K3 Jaunu pieslēgumu nodrošināšana.

Nodrošināt jaunu patērētāju piesaisti centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Jaunu pašteces cauruļvadu izbūve 98m, jaunu spiedvadu izbūve 135m, jaunas KSS izbūve 4,0m3/h.

DN200 – pašteces, DN50 – spiedvadi, notekūdeņu sūknis 4,0m3/h.

 

 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Priekules novada domes ieguldījuma daļu 48 545,14 lati, kas sastāda 15 % no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 275 089,13.

 

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

 

6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.

 

7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.

 

 

123.§ Par nosaukuma un adreses piešķiršanu SIA „Priekules siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103490684, piederošam angāram.

2012.gada 21.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Priekules siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103490684, juridiskā adrese Dzirnavu iela 62-2, Rīga, iesniegums, kurā lūgts piešķirt adresi SIA „Priekules siltumtīkli” piederošam   angāram, kurš atrodas uz nomātās zemes, ar apbūves tiesībām, zemesgabala „Nodegu skola”, Priekules pagastā, Priekules novadā.

Uz zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 6482 006 0187 8003, atrodas SIA „Priekules siltumtīkli” piederoša būve – angārs.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu (prot. Nr.14, 44§ ). 2012.gada 1.novembrī starp Priekules novada pašvaldība un SIA „ Priekules siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 40103490684 tika noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr. 3-38/6-2012, par daļu no nekustamā īpašuma „Nodegu skola”, kadastra numurs 6482 006 0187, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules novadā 3.25 ha platībā nomu – ar apbūves tiesībām saimnieciskās darbības un uzņēmējdarbības nodrošināšanai.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta 2.9.apakšpunktu, 2012.gada 21.decembra SIA „Priekules siltumtīkli” iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr.40103490684,  piederošam angāram nosaukumu „Priekules siltumtīkli”, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules novadā, uz nomas zemes vienības, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 8003, un adresi „Priekules siltumtīkli”, Priekules pag., Priekules nov., LV- 3434, saskaņā ar vietas situācijas plānu pielikumā.

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

1.eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401;

1.eks. SIA „Priekules siltumtīkli: adrese Dzirnavu iela 62-2, Rīga, LV-1050.

 

3. Atbildīgā par lēmuma nosūtīšanu Priekules novada pašvaldības kanceleja.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.