27.10.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 19)

44.§ Par vienota nosaukuma piešķiršanu „Krotes meži” AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošām zemes vienībām.

Priekules novada dome izskatījusi AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr.40003466281, pilnvarotās personas J[:] G[:] pers. kods. [:], 26.09.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/ 648 ) ar lūgumu piešķirt nosaukumu AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošajām zemes vienībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošais nekustamais īpašums ar nosaukumu „Valsts meži” kopplatībā 1573.3 ha sastāv no 10 zemes vienībām:

kadastra apzīmējums 64460010299  -   19.6 ha;

kadastra apzīmējums 64460010300   24.9 ha;

kadastra apzīmējums 64460010301 539.5 ha;

kadastra apzīmējums 64460020035 432.3 ha;

kadastra apzīmējums 64460020042 259.8 ha; 

kadastra apzīmējums 64460020311    38.3 ha;

kadastra apzīmējums 64460040115   84.2 ha;

kadastra apzīmējums 64460060117 105.6 ha;

kadastra apzīmējums 64460060128   62.0 ha;

kadastra apzīmējums 64460060135     7.1 ha.

AS „Latvijas valsts meži ” pilnvarojusi LVM Nekustamie īpašumi Nekustamo īpašumu vadītāju Janu Gūtu veikt visas nepieciešamās darbības Latvijas valstij LR Zemkopības ministrijas personā un akciju sabiedrībai  „Latvijas valsts meži” piederošā un/vai piekrītošā nekustamā īpašuma reģistrācijai Zemesgrāmatā, tai skaitā iesniegt un saņemt visus nepieciešamos dokumentus, sabiedrības vārdā parakstīties.

Saskaņā ar MK 20.06.2009. noteikumu Nr.1 269 „Adresāciju sistēmas noteikumi” 2.5.punktu prasībām, un MK 20.06.2006 noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība ” 16.2 punktu, NĪLM mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikt lietošanas mērķis.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt vienotu nosaukumu „Krotes meži” sekojošām zemes vienībām:  

1.1. kadastra apzīmējums   64460010299  -   19.6 ha;

1.2. kadastra apzīmējums   64460010300   24.9 ha;

1.3. kadastra apzīmējums   64460010301 539.5 ha;

1.4. kadastra apzīmējums   64460020035 432.3 ha;

1.5. kadastra apzīmējums   64460020042 259.8 ha;

1.6. kadastra apzīmējums   64460020311   38.3 ha;

1.7. kadastra apzīmējums   64460040115   84.2 ha;

1.8. kadastra apzīmējums   64460060117 105.6 ha;

1.9. kadastra apzīmējums   64460060128   62.0 ha;

1.10. kadastra apzīmējums 64460060135   7.1 ha.

 

2. Noteikt minētajām zemes vienībām NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

45.§ Par R.Ž[:] atteikšanos no nomas zemēm „Pie Kalnbērziem” un „Dižāboli”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi R[:] Ž[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 14.09.2011. iesniegumu par atteikšanos no nomas zemēm „Pie Kalnbērziem” 0,8 ha, kadastra apzīmējums 64640040170, un 0,1 ha, kadastra apzīmējums 64640040328, „Dižāboli” 0,8 ha, apzīmējums kadastrā 64640040151.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Kalētu pagasta padomi un R[:] Ž[:] 2007.gada 08.maijā  noslēgts zemes nomas līgums ar  Nr.234 par zemes „Pie Kalnbērziem” , apzīmējums kadastrā 64640040170 – 0,8 ha, 64640040328 – 0,1 ha un „Dižāboli”, apzīmējums kadastrā 64640040151- 0,8 ha iznomāšanu.

Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008.  lēmumu, protokols Nr.11, zemes vienības ar nosaukumu „Dižāboli”, kadastra apzīmējums 64640040151 un „Pie Kalnbērziem”, kadastra apzīmējums 64640040170, ir pašvaldībai piekrītoša zeme. Zemes vienība „Pie Kalnbērziem” ar kadastra apzīmējumu Nr.64640040328 ir pašvaldībai piekrītoša ar Priekules novada Domes 26.11.2009. lēmumu Nr.47.§, protokols Nr.14.

R.Ž[:] labprātīgi atsakās no nomas zemēm.

Pamatojoties uz R.Ž[:] iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Pārtraukt 08.05.2007. zemes nomas līgumu Nr.234 par zemes vienību „Pie Kalnbērziem”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6460040170- 0,8 ha un 64640040328 – 0,1 ha, „Dižāboli”, apzīmējums kadastrā 64640040151- 0,8 ha, iznomāšanu R[:] Ž[:], personas kods [:].

 

 

46.§ Par P.Ž[:] atteikšanos no daļas nomas zemēm „Pie Ievlejām” un „Krēsliņi”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi P[:] Ž[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 14.09.2011. iesniegumu par atteikšanos no daļas nomas zemēm „Pie Ievlejām”, apzīmējums kadastrā 64640040096, zemesgabala Nr.5 - 0,5 ha, un „Krēsliņi”, apzīmējums kadastrā 64640040110, zemes gabala Nr.8 - 0,25 ha (saskaņā ar zemes robežu skici).

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Kalētu pagasta padomi un P[:] Ž[:] 2003.gada 01.septembrī  noslēgts zemes nomas līgums ar  Nr.66 par 1,0 ha zemes nomu no zemes gabala „Pie Ievlejām”, apzīmējums kadastrā 64640040096. 2004.gada 04.februārī noslēgts zemes nomas līgums Nr.130 par 0,25 ha zemes nomu no zemes gabala „Krēsliņi”, apzīmējums kadastrā 64640040110.

Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008.  lēmumu, protokols Nr.11, augstāk minētās zemes vienības ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

P[:] Ž[:] labprātīgi atsakās no 0,5 ha zemes nomu no zemes gabala „Pie Ievlejām”, kadastra apzīmējums 64640040096 un no 0,25 ha zemes zemesgabalā „Krēsliņi”, kadastra apzīmējums 64640040110.

Pamatojoties uz P[:] Ž[:] iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pārtraukt zemes nomas tiesības P[:] Ž[:], personas kods [:], uz 0,5 ha  no pašvaldībai piekritīgās zemes „Pie Ievlejām”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640040096 (saskaņā ar zemes robežu skici).

 

2. Pārtraukt 04.02.2004 zemes nomas līgumu Nr.130  par  0,25 ha zemes iznomāšanu no zemes vienības „Krēsliņi”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6460040110,  P[:] Ž[:], personas kods 310362-11910.

 

3. Slēgt vienošanos par grozījumiem 01.09.2003.gada zemes nomas līgumā Nr.66.

 

 

 

47.§ Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala nomu Brīvības ielā 62, Priekulē, Priekule nov., A.Ž[:].

2011.gada 3.oktobrī (reģ. Nr.3-13/663) Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] Ž[:] iesniegums par zemesgabala nomu Brīvības ielā 62, Priekulē. Sakarā ar tēva N[:] Ž[:] nāvi,  A.Ž[:] lūdz izbeigt  10.12.2009. nomas līgumu Nr. 39/2009.

A.Ž[:] iesniegumam pievienojis mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojuma pēc likuma). Mantojuma sastāvā ietilpst: dzīvojamās mājas jaunbūve un saimniecības ēkas (garāžas) jaunbūve. 14.09.2011. Mantojuma apliecību izsniegusi un apstiprinājusi Zvērināta notāre A.B[:], iereģistrēta reģistru un apliecinājumu reģistrā ar Nr.5744.

2009.gada 10.februārī starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada dome) un N[:] Ž[:] tika noslēgt nomas līgums par zemesgabala, apzīmējums kadastrā 6415 004 0083, adrese  Brīvības ielā 62, Priekule, 573 m² platībā (pirms uzmērīšanas), nomu.

N. Ž[:] miris 2011.gada 24.martā.

Zemesgabals Brīvības ielā 62, Priekulē, atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestajai daļai, zemes reformas laikā piekrīt un ierakstāms zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Uz zemesgabala atrodas dzīvojamās mājas jaunbūve un saimniecības ēkas (garāžas) jaunbūve, kuras pamatojoties uz 2011.gada 14.septembra Mantojuma apliecību, pieņēmis A[:] Ž[:].

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4. punkts nosaka, ka: „Zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2011.gada 13.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, A[:] Ž[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr.39/2008, noslēgtu 2009.gada 10.decembrī ar N[:] Ž[:], par zemesgabala Brīvības ielā 62, Priekule, kadastra numurs 6415 004 0083; 573 m² platībā (pirms uzmērīšanas), nomu.

 

2. Ar 2011.gada 1.novembri noslēgt nomas līgumu par zemesgabala nomu ar A[:] Ž[:], persona kods [:], dzīvojošu [dzīvesvieta], uz Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala kadastra apzīmējums 6415 004 0083, Brīvības ielā 62, Priekulē, 573 m² platībā (pirms uzmērīšanas), nomu, ēku/būvju uzturēšanai, saskaņā ar pielikumu Nr.1, nosakot :

2.1. Nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim;

2.2. Nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus.

2.3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 

3. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 2.punkts).

 

4. Priekules novada pašvaldība pilnvaro Antanu Žališauski, personas kods 040759-11916, ierakstīt zemesgrāmatā nomas līgumu, visās valsts iestādēs pieprasīt, iesniegt un saņemt visus šim mērķim nepieciešamos dokumentus un, ja nepieciešams, arī pārsūdzēt zemesgrāmatu tiesneša un valsts iestāžu lēmumus un rīcību.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

48.§ Par zemes „Lejiņas”, Virgas pag., Priekules nov. , nomas līguma termiņa pagarināšanu J.L[:].

Priekules novada dome izskatījusi J[:] L[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 2011.gada 04.oktobra iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10.gadiem par zemes „Lejiņas” 0,6 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

26.02.2007. starp Virgas pagasta padomi un J[:] L[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/8 par zemes ar nosaukumu „Lejiņas”, apzīmējums kadastrā 64980040242, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011.gadam.

Atbilstoši likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrai daļai personai, kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas , zemes nomas līgums tiek pagarināts.

 

Pamatojoties uz J.L[:] 04.10.2011.gada iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt zemes nomas termiņu J[:] L[:], personas kods [:], uz 10 (desmit) gadiem par zemes ar nosaukumu  ”Lejiņas” 0,6 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980040242,  iznomāšanu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

49.§ Par zemes „Mazirbenāji”, Virgas pag., Priekules nov. , nomas līguma termiņa pagarināšanu N. T[:].

Priekules novada dome izskatījusi N[:] T[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 2011.gada 04.oktobra iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10.gadiem par zemes „Mazirbenāji” 0,2 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

01.03.2007. starp Virgas pagasta padomi un N[:] T[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/18 par zemes ar nosaukumu „Mazirbenāji”, apzīmējums kadastrā 64980020284, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011.gadam.

Atbilstoši likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrai daļai personai, kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas , zemes nomas līgums tiek pagarināts.

Pamatojoties uz N.T[:] 04.10.2011. iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt zemes nomas termiņu N[:] T[:], personas kods [:], uz 10 (desmit) gadiem par zemes ar nosaukumu  ”Mazirbenāji” 0,2 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020284,  iznomāšanu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

50.§ Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu A.N[:] uz zemes vienībām „Bekas” un „Bērzlapes”, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi A[:] N[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 2011.gada 11.oktobra iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10.gadiem par zemes vienību „Bekas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 64980030127 - 20,56 ha un „Bērzlapes”, apzīmējums kadastrā 64980040120; 29,23 ha, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

01.02.2007. starp Virgas pagasta padomi un A[:] N[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/1 par zemes ar nosaukumu „Bekas”, apzīmējums kadastrā 64980030127 - 20,56 ha un „Bērzlapes”, apzīmējums kadastrā 64980040120; 29,23 ha, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011.gadam.

Atbilstoši likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrai daļai personai, kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.

Pamatojoties uz A.N[:] 11.10.2011. iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt zemes nomas termiņu A[:] N[:], personas kods [:], uz 10.(desmit) gadiem par zemes vienību  ”Bekas” 20,56 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980030127 un „Bērzlapes” 29,23 ha platībā, Virgas pag.,, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980040120,  iznomāšanu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums Nr.1, Nr.2).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

51.§ Par zemes „Dižcaunas”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu V. S[:].

Priekules novada dome izskatījusi V[:] S[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 2011.gada 04.oktobra iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10.gadiem par zemes „Dižcaunas” 5,8 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

01.03.2007. starp Virgas pagasta padomi un V[:] S[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/13 par zemes ar nosaukumu „Dižcaunas”, apzīmējums kadastrā 64980020366, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011.gadam. 

Atbilstoši likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrai daļai personai, kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.

Pamatojoties uz V.S[:] 04.10.2011. iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt zemes nomas termiņu V[:] S[:], personas kods [:], uz 10.(desmit) gadiem par zemes ar nosaukumu  ”Dižcaunas” 5,8 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020366,  iznomāšanu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

52.§ Par zemes „Brālīši”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu B.S[:].

Priekules novada dome izskatījusi B[:] S[:], personas kods [:], dzīvojoša  [dzīvesvieta], 2011.gada 11.oktobra iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10.gadiem par zemes vienību „Brālīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 64980030055- 5,0 ha, 64980030056 - 6,8 ha, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

01.03.2007. starp Virgas pagasta padomi un B[:] S[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/24 par zemes ar nosaukumu „Brālīši”, apzīmējums kadastrā 64980030055 -5.0 ha un 64980030056 - 6.8 ha, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011.gadam.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64980030055 ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām. Augstāk minētās ēkas, pamatojoties uz 09.10.1990. līgumu (reģ.Nr.1-864), kuru apliecinājusi 2.Liepājas valsts notariāta kantora vecākā valsts notāre M[:] L., pieder B. S[:].

Atbilstoši likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrai daļai personai, kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.

Pamatojoties uz B.S[:] 11.10.2011. iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt zemes nomas termiņu B[:] S[:], personas kods [:], uz 10.(desmit) gadiem par nekustamā īpašuma ar nosaukumu  ”Brālīši” 11,8 ha kopplatībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 64980030055, sastāvošu no divām zemes vienībām 64980030055-5,0 ha, 64980030056 -6,8 ha,  iznomāšanu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums Nr.1).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

53.§ Par zemes iznomāšanu SIA „Alberta saimniecība” Gramzdas pag. Priekules novadā.

Priekules novada dome izskatīja SIA „Alberta saimniecība”, reģistrācijas Nr.40103201824, adrese „Stūri”, Gramzdas pag. Priekules nov., 26.09.2011. iesniegumu, reģ. Nr.3-13/625  par pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu iznomāšanu 0,5 un 0,4  ha platībā un valstij piekrītoša zemes gabala „Ābeles„ 3,5 ha platībā iznomāšanu.  Iesniegumam pievienoti zemes robežu plāni.

Zemes vienības ar kadastra Nr. 64580010177  15,4 ha kopplatībā, pamatojoties uz Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008.  lēmumu (prot.Nr.10) 4.§, piekrīt pašvaldībai, zemes vienība ar kadastra Nr.64580010385, „Ābeles” 3,5 ha platībā piekrīt valstij.

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt uz 5 gadiem SIA „Alberta saimniecība” 0,5 un 0,4 ha   lielus zemes gabalus,  kas atrodas uz Gramzdas pagasta Priekules novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra Nr.64580010177, saskaņā ar zemes robežu plānu. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Iznomāt uz 1 gadu SIA „Alberta saimniecība” 3,5 ha lielu zemes gabalu „Ābeles”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64580010385, saskaņā ar zemes robežu plānu. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

3. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

4. Pagarināt zemes nomas līgumus 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

 

 

54.§ Par zemes „Pie Saules iela 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu O.E[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi O[:] E[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 04.10.2011.  iesniegumu  (reģ.Nr.3-13/ 674) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules iela 10”, 0,05 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Daļu no zemes  „Pie Saules iela 10”, 0,05 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168,  O[:] E[:] izmanto kopš  1991.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt O[:] E[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,05 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Pie Saules iela 10, apzīmējums kadastrā 64460030168, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

55.§ Par zemes „Pie Saules iela 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu V.B[:].

Priekules novada dome izskatījusi V[:] B[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 04.10.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/ 670) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules iela 10”, 0,08 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008.gada lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Daļu no zemes  „Pie Saules iela 10”, 0,08 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168,  V[:] B[:] izmanto kopš  1991.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, kas nosaka, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

 

1. Iznomāt V[:] B[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,08 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Pie Saules iela 10, apzīmējums kadastrā 64460030168, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

56.§ Par zemes „Pie Saules iela 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.B[:].

Priekules novada dome izskatījusi A[:] B[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 04.10.2011. gada iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/ 668) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” 0.03 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008.gada lēmumu , protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Zemes daļu no zemes  „Pie Saules iela 10” 0.03 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168  A. B[:] izmanto kopš  2008.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 10.punktu, kas nosaka, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                              Iznomāt A[:] B[:], personas kods [:], zemes gabalu 0.03 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Pie Saules iela 10, apzīmējums kadastrā 64460030168, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2. (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2.                               Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3.                              Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4.                              Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

57.§ Par zemes „Pie Saules iela 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.B[:].

Priekules novada dome izskatījusi L[:] B[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 04.10.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/ 669) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules iela 10”, 0,03 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Daļu no zemes  „Pie Saules iela 10”, 0,03 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168,  L[:] B[:] izmanto kopš  1991.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:] B[:] , personas kods [:], zemes gabalu 0.03 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Pie Saules iela 10, apzīmējums kadastrā 64460030168, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2. (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

58.§ Par zemes „Pie Saules iela 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu S.[:].

Priekules novada dome izskatījusi S[:] B[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 04.10.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/ 666) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules iela 10”, 0,03 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Daļu no zemes  „Pie Saules iela 10”, 0,03 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168,  S[:]  B[:] izmanto kopš  1991.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kurš tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt S[:] B[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,03 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Pie Saules iela 10, apzīmējums kadastrā 64460030168, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

59.§ Par zemes „Pie Saules iela 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu G.J[:].

Priekules novada dome izskatījusi G[:] J[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 04.10.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/ 675) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules iela 10”, 0,02 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Zemes daļu no zemes  „Pie Saules iela 10”, 0.02 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168,  G[:]J[:]  izmanto kopš 1997.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt G[:] J[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,02 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Pie Saules iela 10, apzīmējums kadastrā 64460030168, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

60.§ Par zemes „Pie Saules iela 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.D[:].

Priekules novada dome izskatījusi L[:] D[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 04.10.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/ 673) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules iela 10”, 0,07 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Daļu no zemes  „Pie Saules iela 10”, 0,07 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168,  L[:] D[:] izmanto kopš  1999.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:] D[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,07 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Pie Saules iela 10, apzīmējums kadastrā 64460030168, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

61.§ Par zemes „Pie Saules iela 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.Z[:].

Priekules novada dome izskatījusi L[:] Z[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 04.10.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/ 677) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules iela 10”, 0,08 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Daļu no zemes  „Pie Saules iela 10”, 0,08 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168,  L[:] Z[:] izmanto kopš  1991.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt L[:] Z[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,08 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Pie Saules iela 10, apzīmējums kadastrā 64460030168, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

62.§ Par zemes „Pie Saules iela 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.B[:].

Priekules novada dome izskatījusi A[:] B[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 04.10.2011. gada iesniegumu (reģ.Nr.3-13/ 671) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules ielas 10”; 0,03 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008.gada lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Daļu no zemes  „Pie Saules iela 10” 0.08 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168,  A[:] B[:] izmanto kopš 2008.gada.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt A[:] B[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,03 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Pie Saules iela 10, apzīmējums kadastrā 64460030168, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

63.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu O.E[:].

Priekules novada dome izskatījusi O[:] E[:], dzīvojoša [dzīvevieta], 04.10.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/679) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 1,3 ha un 0,7 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030118, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības  vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ir ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās neapbūvētājās zemēs kā palīgsaimniecības zemes

Daļas no zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 1,3 ha un 0,7 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030118, O[:] E[:] izmanto kopš  2003.gada. Nomas līgums, kas slēgts Bunkas pagasta padomē uz Bunkas pagasta padomes lēmuma Nr.4 pamata, beidzies 01.11.2005.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt O[:] E[:], personas kods [:], zemes gabalus 1,3 ha un 0,7 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 64460030118, ganību platību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.

       Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.