27.09.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.11)

21.§ Par Priekules novada domes 26.07.2012. sēdes lēmuma ( protokols Nr.9 ) 30.§ „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Ē.G[:] [adrese]”, atcelšanu.

Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 05.09.2012. vēstuli Nr.10-03/163797-22/1 (reģ.Nr.3-06/731) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” ar lūgumu atkārtoti izvērtēt un pārskatīt vēstulē minētos lēmumus zemes lietošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           Priekules novada dome, izskatot LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu „Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots 27.06.2012.vēstulei Nr.2-04-K/ 2825, pieņēma lēmumu izbeigt zemes lietošanas tiesības un piešķirt pirmnomas personas tiesības Ē. G[:] uz nekustamo īpašumu [adrese] zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [:], 11,40 ha lielā platībā un  [:],  16,33 ha lielā platībā, jo Valsts zemes dienestā nebija reģistrēts augstāk minētais līgums ar banku.

05.09.2012. vēstulē VZD Kurzemes reģionālā nodaļa informē, ka Kadastra informācijas sistēmā līgumi reģistrēti atbilstoši VAS „Hipotēku un zemes banka” iesniegtajam sarakstam. Dokumentu reģionālās nodaļas rīcībā nav.

No Ē.G[:] iegūta līguma kopija par zemes izpirkšanu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, kuru noslēdzis 22.08.2008., līguma Nr.34/8795.

 

            Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas vēstuli , likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atcelt Priekules novada domes 26.07.2012. lēmumu (prot.Nr.9) 30.§ „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Ē.G[:], [adrese]”.

 

2. Lēmuma izraksts nosūtāms Ē.G[:], [dzīvesvieta] un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai Graudu iela 27/29, Liepāja LV-3401.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

22.§ Par Priekules novada domes 26.07.2012. sēdes lēmuma (protokols Nr.9) 35.§ „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu M.T[:], [adrese]”, atcelšanu.

Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 05.09.2012. vēstuli Nr.10-03/163797-22/1 (reģ.Nr.3-06/731) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” ar lūgumu atkārtoti izvērtēt un pārskatīt vēstulē minētos lēmumus zemes lietošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           Priekules novada dome, izskatot LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu „Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots 27.06.2012. vēstulei Nr.2-04-K/ 2825, jo Valsts zemes dienestā nebija reģistrēts augstāk minētais līgums ar banku, tāpēc pieņēma lēmumu izbeigt zemes lietošanas tiesības un piešķirt pirmnomas personas tiesības M. T[:] uz nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [:],  2,60  ha lielā platībā   un  [:],  4,30 ha lielā platībā  .

05.09.2012. vēstulē VZD Kurzemes reģionālā nodaļa informē, ka Kadastra informācijas sistēmā līgumi reģistrēti atbilstoši VAS „Hipotēku un zemes banka” iesniegtajam sarakstam. Dokumentu reģionālās nodaļas rīcībā nav.

 

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas vēstuli, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atcelt Priekules novada domes 26.07.2012. lēmumu (prot.Nr.9)  35.§ „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu M. T[:], [adrese]”.

 

2. Lēmuma izraksts nosūtāms M.T[:] [dzīvesvieta] un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai Graudu iela 27/29, Liepāja LV-3401.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

23.§ Par Priekules novada domes 26.07.2012. sēdes lēmuma (protokols Nr.9) 36.§ „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu R.Ķ[:] un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu R.Ķ[:] mantiniekiem [adrese]”, atcelšanu.

Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 05.09.2012. vēstuli Nr.10-03/163797-22/1 (reģ.Nr.3-06/731) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” ar lūgumu atkārtoti izvērtēt un pārskatīt vēstulē minētos lēmumus zemes lietošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           Priekules novada dome, izskatot LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu „Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots 27.06.2012. vēstulei Nr.2-04-K/2825, pieņēma lēmumu izbeigt zemes lietošanas tiesības un piešķirt pirmnomas personas tiesības R. Ķ[:] uz nekustamo īpašumu [adrese], zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [:], 0,52  ha lielā platībā,  [:],  0,48 ha lielā platībā  un  [:],  0,56 ha lielā platībā .

05.09.2012. vēstulē VZD Kurzemes reģionālā nodaļa informē, ka Kadastra informācijas sistēmā līgumi reģistrēti atbilstoši VAS „Hipotēku un zemes banka” iesniegtajam sarakstam. Dokumentu reģionālās nodaļas rīcībā nav.

No R[:] Ķ[:] mantiniekiem saņemta līguma kopija par zemes izpirkšanu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, kas noslēgts 11.11.1998., līguma Nr.34/P/015.

 

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas vēstuli , likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atcelt Priekules novada domes 26.07.2012. lēmumu (prot.Nr.9) 36.§ „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu R.Ķ[:] un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu R.Ķ[:] mantiniekiem, [adrese]”.

 

2. Lēmuma izraksts nosūtāms R[:] Ķ[:] mantiniekiem [dzīvesvieta]  un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai Graudu iela 27/29, Liepāja,  LV-3401.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

24.§ Par Priekules novada domes 2012.gada 26.jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.9) 15.§ „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A.P[:] [adrese]”, atcelšanu.

Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 05.09.2012. vēstuli Nr.10-03/163797-22/1 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, kurā lūgts atkārtoti izvērtēt un pārskatīt vēstulē minēto lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A.P[:]  Virgas pag., Priekules nov.”, jo A.P[:] piederošais nekustamais īpašums [adrese] ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 23.07.2012.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

A.P[:] nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:] 2012.gada 23.jūlijā ir reģistrējusi Liepājas zemesgrāmatu nodaļā. Nodalījuma Nr.100000507748.

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļas 27.punktu, 13.09.2012.Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,   Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atcelt Priekules novada domes 2012.gada 26.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.9) 15.§ „Parzemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A.P[:] [adrese]”.

 

2. Lēmuma izraksts nosūtāms A.P[:] un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai Graudu iela 27/29, Liepāja LV-3401.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

25.§ Par 01.09.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/ 45-2011 izbeigšanu G. B[:], [adrese], sakarā ar nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 07.09.2012. iesniegumu ar lūgumu izbeigt 01.09.2011. zemes nomas līgumu  Nr.3-36/45-2011 par nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[;], Kalētu pagastā,  iznomāšanu G[:]B[:], sakarā ar nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Starp Priekules novada domi un G[:] B[:], personas kods [:], 2011.gada 01.septembrī tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/45-2011 par apbūvēta zemes  gabala ar nosaukumu [adrese], kadastra apzīmējums [:], iznomāšanu.

G[:] B[:] augstāk minēto nekustamo īpašumu ir ieguvis īpašumā (17.05.2012. pirkuma līgums Nr.3-30/217 ar Priekules novada domi).

Atbilstoši 24.08.2012. Liepājas zemesgrāmatu nodaļas paziņojumam, nekustamā īpašuma [adrese]  0,56 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], īpašnieks ir G[:] B[:]. Nodalījuma Nr.137.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 13.09.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,   Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 2012.gada 1.septembri izbeigt 01.09.2011. zemes nomas līgumu  Nr.3-36/45-2011, par nekustamā īpašuma [adrese] 0,56 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], iznomāšanu G[:] B[:], personas kods [:], sakarā ar nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā.

 

2. Par lēmuma izpildi atbildīga Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

26.§ Par zemes „Jaunmežiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu ZS Austrumi.

Priekules novada dome izskatījusi ZS Austrumi, reģ. Nr.42101005226, īpašnieces I[:] K[:],  dzīvojošas [dzīvesvieta], 06.09.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/755) ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumus uz zemes gabalu [adrese] 9,00 ha platībā, apzīmējums kadastrā [:],  palīgsaimniecības  vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Jaunmežiņi”, kadastra Nr.6446 007 0050,  ir zeme, kas nodota zemes reformas pabeigšanai.

ZS Austrumi  14.10.2011. noslēgts zemes nomas līgums ar Priekules novada domi  (Nr.3-36/52-2011).  Par šo zemes gabalu ZS Austrumi  maksā nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu. Nomas līgums beidzas 13.10.2012.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, neapbūvēta zemes gabala  nomas maksa ir 1.5% no  zemes kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,   Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt ZS Austrumi, reģ.Nr.42101005226, zemes gabala 9,0 ha platībā ar nosaukumu Jaunmežiņi”, Bunkas pag. ,Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 007 0050, nomu, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici. Mērķis- zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un  pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Zemes nomas līgumā iekļaut punktu – pašvaldībai ir tiesības lauzt zemes nomas līgumu  uz minēto zemes gabalu, ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi tiesību akti, kas padara neiespējamu līguma saistību turpināšanu.

 

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:]

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

7. Lēmuma izraksts nosūtāms ZS Austrumi : „Austrumi”, Durbes pagasts, Durbes novads, LV-3446.

 

8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

27.§ Par zemes „Rudenīši”, Virgas pag., Priekules nov. nomas līguma termiņa pagarināšanu G. K[:].

Priekules novada dome izskatījusi G[:] K[:], personas kods [:], [dzīvesvieta], 11.09.2012. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/59, noslēgta Virgas pagastā, termiņu par zemes vienības „Rudenīši” 1,0 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0187, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un G[:] K[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/59 par zemes vienības ar nosaukumu „Rudenīši” 1,0 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0187, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012. 

Zemes vienība „Rudenīši”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10. 

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu,  personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 13.09.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un G[:] K[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar G[:] K[:], personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu ”Rudenīši”1,0 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0187, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums Nr.1).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

28.§ Par platības un zemes robežu plāna apstiprināšanu zemes vienībai [adrese].

Priekules novada dome izskatīja V[:] B[:] pilnvarotās personas (ģenerālpilnvara Nr.1179, izdota 24.05.2011. pie zvērinātas notāres M[;] A[;]) A[;] K[;] 27.08.2012. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/737,  par platības un robežu plāna apstiprināšanu zemes vienībai  [adrese].

2012. gada 19. jūnijā mērniecības firmas „Metrum” Liepājas birojs, ir veicis zemes vienības, kadastra apzīmējums [:], ēku un zemes  īpašuma [adrese], kadastrālo uzmērīšanu.

            Zemes kadastrālā uzmērīšana veikta pamatojoties uz Priekules pagasta padomes 2008. gada 17. septembra lēmumu Nr.9. Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība ir 3,19 ha.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, mērniecības firmas „Metrum” Liepājas biroja kadastrālās uzmērīšanas datiem, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt zemes vienības, kadastra apzīmējums [:], [adrese],  platību 3,19 ha pēc kadastrālās uzmērīšanas   un robežu plānu saskaņā ar pielikumu mērogā 1:2000.

 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu, šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

29.§ Par atļauju J.S[:] reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā divas saimniecības ēkas, kā pastāvīgu īpašumu un adreses [adrese], piešķiršanu.

Priekules novada dome izskatījusi J[:] S[:], personas kods [:], pilnvarotās personas (pilnvaru, reģ.Nr.60, 11.04.2011. izsniegusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja O.N[:]), I[:] S[:], personas kods [:],  dzīvojošas [dzīvesvieta], 05.09.2012. iesniegumu reģ.Nr.3-13/754, ar lūgumu Priekules novada domei atļaut reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) divas saimniecības ēkas, kā pastāvīgu īpašumu un piešķirt adresi [adrese]..

Iesniegumam pievienoti ēku piederību apliecinoši dokumenti:

1.      16.10.1992. Vienošanās, ko apliecinājusi 2.Liepājas valsts notariāta kantora valsts notāre A[:]  M[:], iereģistrēta ar Nr.2-2268.

2.      20.03.2012. Akts (kods 12 000020 0646400) par divu saimniecības ēku un lapenes (mazēkas) būvniecību.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Kalētu pagasta padomi un J[:] S[:] 2009.gada 09.februārī tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums  Nr.308 par apbūvētas zemes „Plostnieki”, kadastra apzīmējums 64640030020, nomu kā pirmnomas personai. Līgums noslēgts līdz 2021.gada 31.decembrim. Uz iznomātās zemes atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām.

2012.gada 02.aprīlī noslēgta Vienošanās par grozījumiem augstāk minētajā zemes nomas līgumā  Nr.3-36K/1-2012,  par tiesībām veikt apbūvi.

Saskaņā ar 16.10.1992. Vienošanos, ko apliecinājusi 2.Liepājas valsts notariāta kantora valsts notāre A[:] M[:], iereģistrētu ar Nr.2-2268, dzīvojamā māja pieder J[:] S[:].

Iesniegumam pievienots 20.03.2012. Akts (kods 12 000020 0646400) par divu saimniecības ēku un lapenes (mazēkas) būvniecību „Plostnieki”, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Ēkas nav reģistrētas zemesgrāmatā.

Nekustamais īpašums „Plostnieki”, kadastra Nr.64980030020, 09.03.2012. reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, Kalētu pagasta nodalījuma Nr.100000502917. Īpašnieks Priekules novada dome.

Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.panta 5.apakšpunkts nosaka, ka ēkas (būves) uzceltas uz nomātas zemes, ja zemes nomas līgums ir noslēgts uz laiku, kas nav mazāks par desmit gadiem, un zemes īpašnieka un nomnieka līgumā ir paredzētas nomnieka tiesības celt uz iznomātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus. Šādas ēkas (būves) par patstāvīgu īpašuma objektu uzskatāmas tikai laikā, kamēr ir spēkā zemes nomas līgums.

Atbilstoši  03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.punktam – adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa.

            Pamatojoties uz likuma ,,Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.panta 5.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.punktu, 13.09.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut J[:] S[:], personas kods [:], reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā pastāvīgu būves īpašumu divas saimniecības ēkas. 

 

2. Saimniecības ēkām piešķirt nosaukumu un adresi – [adrese].

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un I.S[:], [dzīvesvieta]                                                                                                                                                                                                              

4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

30.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.

Priekules novada dome izskatīja I[:] A[:], kas ir  G[:] J[:]  pilnvarotās personas (pilnvara, izdota Liepājā 01.12.2004., reģistra  Nr.22333), dzīvo [dzīvesvieta], iesniegumu, kurš reģistrēts Priekules novada domē 13.09.2012. Nr.3-13/777, par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

Īpašums [adrese]un [adrese] 207,35 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 26.11.2008. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000136454.  Uz zemes vienībām ēkas un būves neatrodas.

      Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktam, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot. Nr.17; 45.§), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], 207,35 ha platībā, kadastra Nr [:], kas atrodas [adrese].

 

2. No nekustamā īpašuma [adrese] atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], platība 9,68 ha un 6482 006 0153, platība 2,12 ha,  atdalītajām  zemes vienībām piešķirt nosaukumu [adrese], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā  Lielā  ielā 4, Liepāja 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas.

 

31.§ Par nodokļa atbalsta pasākuma nepiemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Priekules novadā.

2012.gada 23.augustā stājās spēkā „Nodokļu atbalsta pasākuma likums”, kura mērķis ir īstenot vienu reizi veicamu pasākumu, atvieglot nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parādu slogu.

            Līdz 2012.gada 1.oktobrim pašvaldībām ir jāizvēlas vai tās vēlas vai nevēlas šo pasākumu izmantot savā administratīvajā teritorijā.

            Ņemot vērā to, ka Priekules novada pašvaldība jau vairāku gadu garumā strādā ekonomiskas krīzes apstākļos ar valsts noteiktu konsolidētu budžetu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībā”14.panta otrās daļas 4) apakšpunktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Nepiedalīties nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanā nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Priekules novada teritorijā.

 

32.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu Priekules novadā.

Sakarā ar ievērojamo nekustamā īpašuma nodokļa parādu (pēc stāvokļa uz 25.09.2012. Ls 124442,40), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei I[:] A[:] sagatavot pieteikumu tiesu izpildītājiem par nekustāmā īpašuma parādu piedziņu no Priekules novada pašvaldības parādniekiem, kuru nekustamā īpašuma nodokļa un ar to saistītajiem maksājumiem parāda summa ir virs 1000 (viens tūkstotis) latiem.

 

2.      Par šī lēmuma izpildes gaitu I[:] A[:] sniegt ziņojumu Priekules novada administrācijas sēdē š.g. 22.oktobrī.

 

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.