27.08.2020. domes sēde (protokols Nr.11)

590. Par zemes ierīcības projekta  „X” un “X”, Priekules pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 590           

          (protokols Nr.11, 79.punkts)

 

   Par zemes ierīcības projekta  „X” un “X”, Priekules pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

 

                   Priekules novada pašvaldības domē  08.05.2020. saņemts SIA ,,Metrum Reģistrācijas numurs 40003388748  Liepājas biroja vadītājas Inese Herbstas, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”X”, Priekules  pag., Priekules nov., kadastra Nr. X zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X  sadalīšanu un nekustamā īpašuma “X”, Priekules pag., Priekules novads, kadastra nr. X zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X robežu pārkārtošanai.

             Nekustamais īpašums „X”, Priekules pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000601144 , īpašnieks Dzintars Priede.

            Nekustamais īpašums „X”, Priekules pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2 , īpašnieks XX.

Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojumā minētās zemes atzīmētas kā lauksaimniecības un mežu teritorijas.

22.07.2020. Priekules novada pašvaldība sagatavojusi Zemes ierīcības izstrādes noteikumus  (iereģistrēti ar Nr. 2.1.4/20/1319-N) nekustamā īpašuma „X”, Priekules pag., Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „X”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6482 009 0182, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X sadalīšanu un nekustamā īpašuma “X”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra nr. X, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X robežu pārkārtošanu,  izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un 3.punktu.

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr. 40003388748 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „X”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. X, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X sadalīšanai un nekustamā īpašuma “X”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. X, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X robežu pārkārtošanu, atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam.

2. Projektēto zemes vienību Nr.1 (4.04 ha), jaunais kad.apz. X, saglabāt esošā īpašuma “X” (kadastra Nr. X) sastāvā un būvēm saglabāt adresi “X”, Priekules pagasts, Priekules novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

3. Projektētās zemes vienības Nr.2 (6.19 ha), jaunais kad.apz. X, un Nr.3

(41.43 ha), jaunais kad.apz. X, saglabāt esošā īpašuma “X”, Priekules

pagasts, Priekules novads (kadastra Nr. X) sastāvā. Projektētām zemes vienībām Nr.2 un Nr.3 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

4. Projektētai zemes vienībai Nr.4 (2.16 ha), jaunais kad.apz. X, piešķirt

nosaukumu un būvei ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0001 003 piešķirt adresi “X”, Priekules pagasts, Priekules novads, jauna īpašuma veidošanai. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

5. Projektētai zemes vienībai Nr.5 (54.51 ha), jaunais kad.apz. 6482 009 0185, piešķirt

nosaukumu “X”, Priekules pagasts, Priekules novads, jauna īpašuma veidošanai. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

6. Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

            Lēmums 1 eks. izsūtāms:

                -  nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

                -  SIA „Metrum”: liepaja@metrum.lv

                -Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, VZDKRN@90000030432

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Zemes ierīcības projekta  grafiskais pielikums

 

591. Par mācību procesa organizāciju Priekules novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 591          

          (protokols Nr.11, 80.punkts)

Par mācību procesa organizāciju Priekules novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā

2020. gada 9. Jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 25.punkts nosaka, ka Izglītības ieguves procesu organizē klātienē, ievērojot pamatprincipus: (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošās prasības. Ja, organizējot mācību procesu klātienē, nav iespējams izpildīt šo noteikumu 7.7. apakšpunktā (vēdināšana) un II nodaļā noteiktās prasības (Pulcēšanās ierobežojumi), tās var nepiemērot.

II nodaļā minētie pulcēšanās ierobežojumi, ko, organizējot mācības klātienē, izglītības iestādēs var nepiemērot, ja tās nav iespējams izpildīt:

 • Pasākumos 1000 cilvēku pulcēšanās ierobežojums vai 3kv.m uz vienu cilvēku,
 • Ēdnīcā 3kv.m uz 1 cilvēku, 8 cilvēki pie viena galdiņa, 2 m starp galdiņiem

Organizējot izglītības procesu, izglītības iestāde:

 • nosaka kārtību un atbildīgos par pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā
  • par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli,
  • koplietošanas telpu izmantošanu,
  • ēdināšanas organizēšanu,
  • laboratoriju izmantošanu,
  • dienesta viesnīcu izmantošanu;
 • iepazīstina ar šo kārtību izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus, darbiniekus, pakalpojumu sniedzējus,
 • publisko šo kārtību iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē.

Atbilstoši MK noteikumu 27.punktam, izglītības iestādēs izglītības procesu daļēji vai pilnībā var īstenot attālināti atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam un izglītības iestādes noteiktajai kārtībai.

 

Attālinātās mācības var organizēt

7.-12.klasei

 • lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, piemēram, koplietošanas telpās,
 • lai organizētu izglītojamo plūsmu.

Visām klasēm

 • ja SPKC noteicis izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam obligātus pretepidēmijas pasākumus;
 •  ja pašvaldības teritorijā, novērojams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji atbilstoši SPKC sniegtajai informācijai;

Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola un Mežupes pamatskola un Priekules Mūzikas un mākslas skola ir izvērtējušas, ka var ievērot 4 pamatprincipus, tai skaitā distancēšanās iespējas koplietošanas telpās un spēj organizēt izglītojamo plūsmu un ir izteikušas priekšlikumu pamatā strādāt klātienē. Taču, lai gatavotos sliktākai epidemioloģiskai situācijai pašvaldībā, visās klasēs tiks veikta apmācība darbam ar attālināto mācību platformām uz vietas skolā skolotāju vadībā, lai vajadzības gadījumā to varētu lietot attālināti. Atsevišķās dienās var tikt plānotas attālinātas mācības, bet ne regulāri.

Priekules vidusskolā maksimāli tiks samazināta skolēnu pārvietošanās starp telpām, 1.-6.klasēm stundas notiks g.k. klases telpās, 7.-12.klasēm stundu sarakstā tiks plānotas blokstundas. Izvērtējot iespēju nodrošināt skolēnu plūsmas, distancēšanās iespējas koplietošanas telpās, skola izsaka priekšlikumu strādāt klātienē, bet 7.-12.klasei vienu dienu nedēļā pēc direktores apstiprināta grafika mācīties attālināti.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

2020./21.mācību gadā Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs.

 1. Pirmsskolas un -6. klašu izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs mācības organizēt klātienē,
 2. 7. - 1 klašu vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās pamatizglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamajiem mācības organizēt klātienē ar attālinātā mācību procesa elementiem līdz 20% no mācību laika,
 3. aktivitātes ārpus formālās izglītības var notikt, ievērojot epidemioloģiskās drošības pamatprasības, priekšroku dodot pasākumiem brīvā dabā, ja tas iespējams.

 

Lēmumu izsniegt:

 1. Izglītības vadītājai
 2. Priekules vidusskolai
 3. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai
 4. Krotes Kronvalda Ata pamatskolai
 5. Mežupes pamatskolai
 6. Priekules Mūzikas un mākslas skolai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

592. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 592          

          (protokols Nr.11,81.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

593. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 593          

          (protokols Nr.11, 82.punkts)

 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 

Priekules novada pašvaldībā 2020.gada 21.augustā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums, ar lūgumu piešķirt daļu no 2020.gada ikgadējā atvaļinājuma - otro daļu – divas kalendāras nedēļas no 2020.gada 1.septembra.

V.Jablonska par domes priekšsēdētāju strādā no 2006.gada 19.janvāra. Atkārtoti ievēlēta par domes priekšsēdētāju ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 15.jūnija lēmumu Nr.234.

           

 Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

       Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 9

(Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai ikgadējā atvaļinājuma otro daļu – divas kalendāras nedēļas no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 14.septembrim (ieskaitot) par darba periodu no 19.01.2020. - 18.01.2021.

 

Lēmums nosūtāms: personāla speciālistei un grāmatvedībai.

 

 

 

Finanšu komitejas priekšsēdētājas vietniece                                     Gražina Ķervija

594.Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Pie Ozoliem”, kadastra apzīmējums 6446 004 0106, Bunkas pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                                 

Nr. 594          

          (protokols Nr.11, 83.punkts)

 

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Pie Ozoliem“ 4,97 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6446 004 0106, Bunkas pagastā, ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

Daļa no zemes „Pie Ozoliem” 0,07 ha platībā iezīmēta kā zeme zem ceļa, kas nodrošina piekļuvi nekustamam īpašumam „Bunkas Zvejas”, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra nr. 6446 004 0049, kadastra apzīmējums 6446 004 0107.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Bunkas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 71,00 EUR bez PVN.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Saskaņā ar likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes vienības daļai “Pie Ozoliem”, kadastra apzīmējums 6446 004 0106, Bunkas pag., Priekules nov.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nomas tiesību izsoles rīkošanai zemes vienības daļai “Pie Ozoliem”, kadastra apzīmējums 6446 004 0106, Bunkas pag., Priekules nov., nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas rīkot pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Pie Ozoliem” 4,90 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 004 0106, Bunkas pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
 4. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 71,00 EUR bez PVN (septiņdesmit viens euro un 00 centi).
 5. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).
 6. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu.
 7. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
 8. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

-Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

-finkomisija@dkn.lv.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums 

2.pielikums  

3.pielikums

4.pielikums

1.grafiskais pielikums

 

 

595. Par  Dzīvojamo telpu maiņu X, Priekule, Priekules novads un X, Priekule, Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 595           

          (protokols Nr.11, 84.punkts)

 

Par  Dzīvojamo telpu maiņu X, Priekule, Priekules novads

un X, Priekule, Priekules novads

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

596. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 596           

          (protokols Nr.11, 85.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

597. Par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 597           

          (protokols Nr.11, 86.punkts)

Par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

Priekules novada pašvaldības dome 2020.gada 30.jūlijā pēc Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas publiskās apspriešanas, institūciju atzinumu saņemšanas un teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas ziņojuma, pieņēma lēmumu pilnveidot sagatavoto Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakciju.

Pamatojoties uz publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem institūciju atzinumiem,  ir sagatavota Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcija, kura saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk- MKN Nr.628) 90.punktu   apstiprināma un nododama publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš nav īsāks par trijām nedēļām.

Ņemot vērā augstāk minēto un ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Nodot Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

 1. Noteikt publiskās apspriešanas laiku 3 (trīs) nedēļas.
 2. Lēmumu un paziņojumu par Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekulesnovads.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
 3.  Par lēmuma izpildi atbildīgs Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādes vadītājs.

Pielikumā:

 1. Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu paskaidrojuma raksts;
 2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
 3. Grafiskā daļa;
 4. Aktualizēts pārskats par saņemtajiem institūciju atzinumiem un fizisko/juridisko personu iesniegumiem par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 un 2.0 redakciju.

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļai, SIA “Baltkonsults”.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska