27.08.2020. domes sēde (protokols Nr.11)

570. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 13.augustā                                                                                                                              

Nr. 570           

          (protokols Nr.11, 59.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 28.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1374-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 156 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanas Liepājas ielā 13a, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086   156 m² platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 156 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:

3.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

3.2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz 2025.gada  31.jūlijam.

4.  Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

5.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  X

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

571. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 571          

          (protokols Nr.11, 60.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 28.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1373-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 72 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, ,   atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanas Liepājas ielā 13a, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086  72 m² platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 72 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:

3.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

3.2.  nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz 2025.gada  31.jūlijam.

4.  Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  X

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)                                   V.Jablonska

 

Pielikums

572. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 572           

          (protokols Nr.11, 61.punkts)

                                                                                                                                                             

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 28.07.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/1372-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 127,2 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no zemes vienības nomas Liepājas ielā 13a, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086  127,2 m² platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu par daļu no zemes vienības nomas Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas,  iznomāt Svetlanai Auzniecei, personas kods 100569-11911, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 127,2 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pielikums), nosakot:

3.1 nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

3.2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.septembra līdz 2025.gada  31.augustam.

 

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX;

-  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

- finkomisija@dkn.lv;

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

573. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 573          

          (protokols Nr.11, 62.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 28.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1370-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 70 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanas Liepājas ielā 13a, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086   70 m² platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 70 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:

3.1 nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

3.2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz 2025.gada  31.jūlijam.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  X;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

574. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 574          

          (protokols Nr.11, 63.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 28.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1371-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 200 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanas Liepājas ielā 13a, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086 200 m² platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt Ingai Mikālei, personas kods 170460-11903, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 200 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:

 3.1.nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

3.2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz 2025.gada  31.jūlijam.

4.  Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

5.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

575. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 575          

          (protokols Nr.11, 64.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 24.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1354-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 177 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar  XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanas Liepājas ielā 13a, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086  177 m² platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt   XX, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 177 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:

3.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

3.2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz 2025.gada  31.jūlijam.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  X

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

Pielikums

576. Par daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules novads, iznomāšanu  XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 576           

          (protokols Nr.11, 65.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Par daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules novads, iznomāšanu  XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 31.07.2020. iesniegumu ar lūgumu iznomāt  daļu no zemes  Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0009, garāžas uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0009 ierakstīts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442971 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.              

Ar XX 11.01.2019. noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/19/112 uz daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekule, 79,88 m2 platībā, garāžas uzturēšanai. Nomas līguma beigu termiņš 31.10.2028. XX garāžu pārdevusi XX.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanas Liepājas ielā 9B, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 001 0009, kadastra apzīmējums 6415 001 009  79,88 m² platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0009, kadastra apzīmējums 79,88 m2 platībā, Gvido Leiļunam nosakot (pielikums):
  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.
  •  nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.septembra līdz 2029.gada 31. decembrim.
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

6.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                      

Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,

XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

 

 

577. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 577           

          (protokols Nr.11, 66.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 30.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1390-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 60 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar  XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu.

Iesniedzējam nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanas Liepājas ielā 13a, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086  60 m² platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 60 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:

3.1.nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

3.2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz 2025.gada  31.jūlijam.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  X;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

 

578. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 578          

          (protokols Nr.11, 67.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX  04.08.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1414-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 240 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar  XX 01.10.2013. noslēgtais mazdārziņa nomas līgums Nr. 3-36/46-2013, uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu, beidzies 31.12.2016..

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanu Liepājas ielā 13a, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086  240 m² platībā, XX.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 240 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:

3.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

3.2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz 2025.gada  31.jūlijam.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

579. Par nomas līguma Nr. 2.3.4/19/112 izbeigšanu ar XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 579          

          (protokols Nr.11, 68.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                             

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  Liepājas iela 9B, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr. 6415 001 0009 ierakstīts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442971 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.             

Ar XX 11.01.2019. noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/19/112 uz daļu no zemes Liepājas iela 9B, Priekule, 79,88 m2 platībā, garāžas uzturēšanai. Nomas līguma beigu termiņš 31.10.2028. XX garāžu pārdevusi XX.

Tā kā XX vairs nav garāžas valdītāja zemes nomas līgums izbeidzams pamatojoties uz līguma  7.1.1. punktu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Ar 30.08.2020. izbeigt 101.2019. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/19/112 ar XX.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: 

  • Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
  • X

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

580. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – „Jaunriekstiņi”,  Bunkas pagasts, Priekules novads...

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 580          

          (protokols Nr.11, 69.punkts)

 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – „Jaunriekstiņi”,  Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr.  6446 006 0308 , kadastra apzīmējums 6446 006 0308, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

 1. Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);
 2. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);
 3. publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada Priekules pilsētā pabeigta 2015.gada 09.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.494 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada Priekules pilsētā”.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190

“Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0308   nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu - adresācijas objekts ir zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos objektus (turpmāk – apbūvei paredzēta zemes vienība) un 9.punktu- pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

            Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0308  5,10 ha platībā, „Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu (pielikums).
 2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0308  piešķirt nosaukumu „Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads  5,10 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), noteikt NĪLM -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (kods 0101 ).

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams:

 

 • Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 ;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei ;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

Pielikums

 

581. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 581          

          (protokols Nr.11, 70.punkts)

                                                                                                                                      

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 24.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1357-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 110 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu, nav slēgts.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanu Liepājas ielā 13a, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086  110 m² platībā, XX.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 110 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:

3.1.nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

3.2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz 2025.gada  31.jūlijam.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu  līgumu.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  X

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

-  finkomisija@dkn.lv;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

582. Par nekustamā īpašuma  Paplakas iela 11, Priekule , Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 582           

          (protokols Nr.11, 71.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  Paplakas iela 11, Priekule , Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 03.08.2020. iesniegums Reģ. nr.2.1.4/20/1404-S, kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību Paplakas iela 11, Priekule, Priekules nov.,  1554 m2  platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0047, Priekulē, Priekules novadā.                 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           Nekustamais īpašums Paplakas iela 11, kadastra Nr.6415 001 0047  – 1554 m2  platībā, Priekulē, Priekules novadā, ar 29.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr.14, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs.

            Nekustamais īpašums nav kadastrāli uzmērīts un reģistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Uz nekustamā īpašuma Paplakas iela 11, Priekule, Priekules novads atrodas dzīvojamā ēka, un šķūnis, ar adresi Paplakas iela 11, Priekule,  Priekules nov., kadastra apzīmējumi  6415 001 0047 001, 6415 001 0047 002.

 Ēkas kā būvju īpašums nav reģistrētas zemesgrāmatā, Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā ēkas tiesiskais valdītājs norādīta Rasa Simsone.

Ar R.Simsoni tiks noslēgts zemes nomas līgums būvju uzturēšanai.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu, tas kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Reģistrēt Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Paplakas iela 11, Priekule, Priekules nov., kadastra nr.6415 001 0047 uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 2. Pēc zemes reģistrēšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda atkārtoti skatīt jautājumu par atsavināšanas ierosinājumu.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 •  nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei
 •  Finanšu nodaļai;
 •  Rasai Simsonei: Kanālu iela 4, Priekule, Priekules novads, LV3434;

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

583. Par  nekustamā īpašuma „X” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 583           

          (protokols Nr.11, 72. punkts)

 

Par  nekustamā īpašuma „X” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums (Nr.2.1.4/20/1400- S) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „X”, kadastra Nr. X, Priekules pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “X”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. X, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 13 uz XX vārda.

Nekustamais īpašums „X” 10,30 ha kopplatībā, kadastra Nr. X sastāv no 3 (trīs) atsevišķām zemes vienībām – zemes vienība 5,0 ha, kadastra apzīmējums 6482 008 0003, zemes vienība 1,0  ha, kadastra apzīmējums X, zemes vienība 4,30 ha, kadastra apzīmējums X.

Īpašniece vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „X”, kadastra Nr. X, atdalot zemes vienību 4,30  ha platībā, kadastra apzīmējums X, piešķirot jaunu nosaukumu  „X”, atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,  ( NĪLM kods- 0101).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr. X, Priekules pag., Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  X, 4,30  ha platībā.
 2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X piešķirt nosaukumu „X”, noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.
 3. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem X, X, atstāt nosaukumu „X”.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms :

- Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, VZDKRN@90000030432;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei;

- X

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

584. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 584          

          (protokols Nr.11,73.punkts)

 

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

585. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 585          

          (protokols Nr.11, 74.punkts)

 

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

586. Par dzīvokļa maiņu  XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 586           

          (protokols Nr.11, 75.punkts)

 

Par dzīvokļa maiņu  XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

587. Par siltumenerģijas piegādi Priekules pilsētas centralizētai siltumapgādes sistēmai

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr.  587          

          (protokols Nr.11, 76.punkts)

 

Par siltumenerģijas piegādi Priekules pilsētas centralizētai siltumapgādes sistēmai

Nolūkā samazināt  Priekules  pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas tarifu un ņemot vērā iepriekšējo sadarbību ar Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecību “Nodegi”, reģistrācijas Nr.42101007918, juridiskā adrese “Nodegi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, koģenerācijas stacijas adrese “Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6482 006 0187, turpmāk – z/s “Nodegi”,  ir panākta vienošanās, ka no z/s “Nodegi” koģenerācijas stacijas Priekules pilsētas fizisko un juridisko personu vajadzībām tiks piegādāta siltumenerģija par 1 MWh maksājot  40,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Ar šo siltumenerģiju tiks apkurināts Priekules pilsētas Liepājas ielas mikrorajons, ieskaitot daudzdzīvokļu māju Liepājas ielā 11B, daudzdzīvokļu ēka Aizputes ielā 3, Priekules SIA “Priekules slimnīca” ēkas Aizputes ielā 5, Priekules evaņģēliski luteriskās baznīca Aizputes ielā 10, Priekules evaņģēliski luteriskās draudzes ēkas Aizputes ielā 8, Pakalpojumu ēkas Aizputes ielā 6, pašvaldības administrācija Saules ielā 1, SIA “Priekules nami” (ēkas īpašnieks pašvaldība) Ķieģeļu ielā 2A , Sociālā atbalsta centrs Ķieģeļu ielā 7 un Priekules kultūras nams Peldu ielā 1. Siltumenerģijas piegādes veids – uzkarsēts ūdens. Piegāde uz nosauktajām vietām notiek pa trīs siltumtrašu atzariem un siltumenerģijas pārvadi un sadali gala patērētājiem nodrošinās pašvaldības kapitālsabiedrība “Priekules nami”.

Pamatojoties uz likuma  Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldībām ir autonomā funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un Enerģētikas likuma 51.panta pirmo daļuPašvaldības, veicot likumā noteikto pastāvīgo funkciju, organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā, kā arī veicina energoefektivitāti un konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Slēgt siltumenerģijas piegādes līgumu ar  Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecību “Nodegi”, reģistrācijas Nr. 42101007918, juridiskā adrese “Nodegi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, par siltumenerģijas piegādi Priekules pilsētas fizisko un juridisko personu vajadzībām no z/s “Nodegi” koģenerācijas stacijas, kas atrodas “Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6482 006 0187,   par 1MWh maksājot ne vairāk par 40,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Siltumenerģija tiek nopirkta siltuma ražošanas vietā atbilstoši  ražotāja  siltumskaitītāja rādījumam.
 2. Slēgt trīspusēju līgumu par siltumenerģijas piegādi, kur līgumslēdzējas puses ir z/s “Nodegi” (piegādātājs), Priekules novada pašvaldība (pasūtītājs) un SIA “Priekules nami” (lietotājs). Līguma darbības termiņš 2020/2021. gada apkures sezonas beigām, ņemot vērā, ka līgums tiek parakstīts 2020.gada septembrī.
 3. Lai nodrošinātu precīzu piegādātās siltumenerģijas uzskaiti, siltumenerģijas pārvadi/sadali un zudumu uzskaiti, slēgt līgumu ar pašvaldības SIA “Priekules nami” par  siltumenerģijas piegādes administrēšanu, līgumā iekļaujot šādus galvenos uzdevumus:
  1. uzturēt tehniskā kārtībā pašvaldības siltumtīklu, siltummezglus un siltumapgādes sistēmas atbilstoši kvalitātes un drošuma prasībām,
  2. izveidot iekšējās uzskaites kārtību, kādā tiks uzskaitīts piegādātās siltumenerģijas daudzumus atbilstoši skaitītāju rādījumiem, tajā skaitā pārvades un sadales zudumi, sagatavoti un izsniegti apmaksai rēķini par piegādāto siltumu Priekules pilsētas fiziskajām un juridiskajām personām šādās piegādes vietās:
  3. (1.atzars) Liepājas ielas mikrorajons, ieskaitot daudzdzīvokļu ēku Liepājas ielā 11B;
  4. (2.atzars) Priekules evaņģēliski luteriskās baznīca Aizputes ielā 10, Priekules evaņģēliski luteriskās draudzes ēka Aizputes ielā 8, Pakalpojumu ēka Aizputes ielā 6, SIA “Priekules slimnīca” ēkas Aizputes ielā 5, daudzdzīvokļu māja Aizputes ielā 3;
  5. (3.atzars) Pašvaldības administrācija Saules ielā 1, SIA “Priekules nami” (ēkas īpašnieks pašvaldība) Ķieģeļu ielā 2A , Sociālā atbalsta centrs Ķieģeļu ielā 7 ,  Priekules kultūras nams Peldu ielā 1.
 4. Apstiprināt SIA “Priekules nami” iesniegto siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu  3,79  EUR par 1Mwh (bez pievienotās vērtības nodokļa). Tarifā papildus iekļaujami pārvades un sadales zudumi, kas aprēķināmi pēc to faktiskās rašanās un apmēra.
 5. Atbildīgā persona lēmuma izpildei – Priekules novada pašvaldības izpilddirektors A.Razma.
 6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
 7. Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

-SIA “Priekules nami”, Reģ.Nr. 42103020465, Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, LV-3434;

-Izpilddirektoram A.Razmam

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

 

 

 

588. Par  nekustamā īpašuma „ X” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 588           

          (protokols Nr.11, 77.punkts)

 

Par  nekustamā īpašuma „ X” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 21.08.2020. iesniegums (Nr. 2.1.4/20/1520- S), XX 21.08.2020. iesniegums (Nr. 2.1.4/20/1521- S) un XX 21.08.2020. iesniegums (Nr. 2.1.4/20/1525- S)  ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „X”, kadastra Nr. X, Priekules pagastā, Priekules novadā, trīs atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “X”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr.X, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 110  uz XX vārda.

20.08.2020. Kurzemes apgabaltiesas zvērināta notāre Aija Burbecka izsniegusi Mantojuma apliecību Nr. 2936 uz XX, X, mantojuma 1/3 domājamo daļu, XX, X, mantojuma 1/3 domājamo daļu un XX, mantojuma 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “X”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. X.

Nekustamais īpašums „X” 52,80 ha kopplatībā, kadastra Nr. X sastāv no 4 (četrām) atsevišķām zemes vienībām – zemes vienība 16,10 ha, kadastra apzīmējums X,  zemes vienība  13,20  ha, kadastra apzīmējums X, zemes vienība 18,40 ha , kadastra apzīmējums X un zemes vienība 5,10 ha platībā, kadastra apzīmējums X. 

Mantinieces vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „X”, kadastra Nr. X, atdalot zemes vienību 16,10  ha platībā, kadastra apzīmējums X, piešķirot jaunu nosaukumu  „X”, atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,  ( NĪLM kods- 0101) un atdalot zemes vienību 18,40  ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 008 0222, piešķirot jaunu nosaukumu „X”, atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,  ( NĪLM kods- 0101).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr. X, Priekules pag., Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  X, 16,10  ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X, 18,40 ha platībā.
 2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X piešķirt nosaukumu „X”, noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.
 3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X piešķirt nosaukumu „X”, noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība , kods-0101.
 4. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  X, X, atstāt nosaukumu „X”.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 

- Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, VZDKRN@90000030432;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei;

- X

- X;

- X

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

589. Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam “X”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                                 

Nr. 589           

          (protokols Nr.11, 78.punkts)

 

Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam “X”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

2020.gada 24.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk- Iesniedzēja), dzīvojošas X Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1542-S, ar lūgumu mainīt nosaukumu un adresi nekustamajam īpašumam “X”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Iesniedzēja, darījuma rezultātā, 2020.gada 21.augustā ieguva īpašumā nekustamo īpašumu “X”, kadastra Nr.X, Gramzdas pagastā. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā. Īpašuma sastāvā ietilpst divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem X un X. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā ēka un saimniecības ēkas.

Iesniedzēja vēlas mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam un adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0009 no  “X” uz “X”.

       Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums (stājās spēkā 23.06.2020.). Saskaņā ar šā likuma 11.panta trešo daļu pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās un ciemos, nosaukumus vai numurus viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un ēkām, kā arī numurus telpu grupām. […], ceturto daļu- lēmumu par nosaukuma vai numura piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam un 13.panta ceturto daļu- adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Pašvaldības lēmumu var izdot arī vispārīgā administratīvā akta veidā.

Saskaņā ar 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 29. punktu- lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija norāda:

29.1. adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo noteikumu 2. punkta apakšpunktam;

29.2. hierarhiski augstākos adresācijas objektus;

29.3. līdzšinējo adresācijas objekta nosaukumu vai numuru;

29.4. jauno adresācijas objekta nosaukumu vai numuru;

29.5. adresācijas objekta kodu adrešu klasifikatorā.

 Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 11.panta trešo un ceturto daļu, 13.panta ceturto daļu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.7., 29.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Mainīt nekustamajam īpašumam “X”, kadastra Nr.X, Gramzdas pagastā, Priekules novadā,  nosaukumu uz “X”.
 2. Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X un ēkām ar kadastra apzīmējumiem: X, X, X, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, adresi no “X”, Priekules novads, ARIS kods 103792377, uz “X”.
 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: X, Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 , nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska