27.08.2020. domes sēde (protokols Nr.11)

550. Par grozījumiem 02.06.2014. telpu nomas līgumā Nr.2.3.2/22

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 550          

          (protokols Nr.11, 39.punkts)

 

 

Par grozījumiem 02.06.2014. telpu nomas līgumā Nr.2.3.2/22

 

Deputāts Vaclovs Kadaģis, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

2020. gada 06. augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts X valdes locekles XX iesniegums, kurā lūgts pārskatīt iekārtu nomas maksu Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē, Aizputes ielā 1A, Priekulē.

02.06.2014. ar X, noslēgtajā telpu nomas līgumā  Nr. 2.3.2/22, iekārtu nomas maksa ir noteikta 122,12 EUR  mēnesī, ko veido pamatlīdzekļu noma – 110,16 EUR un inventāra noma – 11,96 EUR. Nomas maksas aprēķinā izmantots nolietojuma apmērs mēnesī, kas veidojas 10% apmērā no iekārtu sākotnējās vērtības (1.pielikums).

Iesniegumā norādīts, ka galvenās, saimnieciskajai darbībai nepieciešamās, iekārtas, kartupeļu mizojamā iekārta un izgāžamā panna, ir daudzkārt remontētas un šobrīd to darbība vairs nav atjaunojama, to apliecina 2020. gada 11. augustā SIA “Grandus” izsniegtais iekārtu defektācijas akts. Veicot precizējumus nodoto pamatlīdzekļu sarakstā, konstatēts, ka aparāts kafijas pagatavošanai arī vairs nedarbojas un X saimnieciskajā darbībā netiek izmantots.

 X valde locekle iesniegumā norāda, ka iekārtas, par kurām sagatavots defektācijas akts, uzņēmums ir iegādājies jaunas par saviem finanšu līdzekļiem un pašvaldības iekārtas vairs netiek izmantotas.

Nepieciešams precizēt 02.06.2014. telpu nomas līguma Nr. 2.3.2/22 2.pielikuma (pieņemšanas – nodošanas akts) uzskaitīto nodoto telpu iekārtu sarakstu, izslēdzot no saraksta neizmantojamās iekārtas.

Veicot aprēķinu, secināts, ka iekārtu, kuras uzņēmums neizmanto, nomas maksa un nolietojuma apmērs mēnesī sastāda 29,54 EUR.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu iekārtu nomas maksas samazināšanai X.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par iekārtu nomas maksas samazināšanu, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas samazināt X nomas maksu par iekārtu izmantošanu par 29,54 EUR mēnesī, tādējādi nosakot nomas maksu 92,58 EUR mēnesī.
 4. Samazināto nomas maksu piemērot no 2020. gada 01. septembra.
 5. Precizēt 02.06.2014.telpu nomas līguma Nr. .2.3.2/22  2.pielikumu.
 6. Nekustamā īpašuma speciālistei Ilzei Lācītei veikt grozījumus 2014. gada 02. jūnija telpu nomas līgumā Nr. 2.3.2/22. 

 

Lēmums izsniedzams: Finanšu nodaļai; nekustamā īpašuma speciālistei, X

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

 

 

 

551. Par 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/190 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 551          

          (protokols Nr.11, 40.punkts)

 

 

Par 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/190 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

 

2020.gada 17.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), X Virgas pag., Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1494-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža”, Virgas pagastā nomu šķūņa uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Purmsātu muiža” 0,3515 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pagastā, Priekules novadā, pieder pašvaldībai.

2015.gada 16.novembrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/190 (turpmāk- līgums) par daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža” 0,02 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pagastā, iznomāšanu šķūņa uzturēšanai.

Līguma termiņš noteikts līdz 2020.gada 01.novembrim.

Iesniedzējai nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Iesniedzēja lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” otro nodaļu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par līguma termiņa pagarināšanu par daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža” 0,02 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pagastā, Priekules novadā, nomu šķūņa uzturēšanai.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/190 termiņu uz pieciem gadiem, nosakot zemes nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim.
 4. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv ,

X,  nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

552. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 552           

          (protokols Nr.11, 41.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem

 

2020. gada 17. augustā pašvaldībā saņemts Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktores Inese Kudumas iesniegums (2.1.3/20/397) un 2020.gada 20.augustā Inas Dalbiņas iesniegums (Nr.2.1.3/20/403) par papildus amata vietas izveidošanu ar šā gada 01. septembri.

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktore pamato papildus amata vietas nepieciešamību ar to, ka ar septembri skolā būs četras pilna laika pirmsskolas izglītības grupas, tādēļ nepieciešama papildus 0,5 slodze. Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" vadītāja papildus amata vietas nepieciešamību pamato ar jaunas grupas izveidi, kur nepieciešama pilnas slodzes amata vieta.

Kopsavilkums par tehniskajiem darbiniekiem pirmsskolas grupās ar iekļautām papildus amata vietām:

 

Iestāde

Bērnu skaits pirmsskolas grupās

Grupu skaits

Darba laiks

Skolotāja palīgs

Veļas mazgātāja

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

120

6

7.15-17.45 (10,5 st)

7

1

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

59

 

4

7.00-18.00

(11 st)

4,25

0,3

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

26

2

8.00-15.30

(7,5 st)

1,75

Pakalpojums Priekulē

Virgas pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa”

28

2

7.30-17.30

(10 st)

2,8

Aukles pienākumos

Mežupes pamatskola

6

1

diennakts

1

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2020. gadam.
 2. Grozījumi stājas spēkā ar 2020. gada 01. septembri.

 

Lēmums nosūtāms:

Personāla vadības speciālistei, Finanšu nodaļai, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai,

Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas"

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

553. Par grozījumiem Priekules novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 553           

          (protokols Nr.11, 42.punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijā

Ir saņemts Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktores Initas Rubezes iesniegums ar lūgumu iekļaut viņu interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Initu RUBEZI par Priekules novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekli ar 2020.gada septembri.

 

Lēmumu izsniegt: Izglītības vadītājai, Initai Rubezei

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

554. Par nedzīvojamās telpas-kūtiņas nekustamajā īpašumā „Pūpoli”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 554           

          (protokols Nr.11, 43.punkts)

 

Par nedzīvojamās telpas-kūtiņas nekustamajā īpašumā „Pūpoli”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 

2020.gada  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.16/20/1498-S, ar lūgumu iznomāt kūtiņu Nr.53 ēkā “Pūpoli”, Gramzdā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Pūpoli”, Gramzdas pagastā  ir pašvaldībai piekrītošs. Īpašuma sastāvā ietilpst kūts un zeme. Ēkai nav veikta inventarizācija.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8,12.§):

 • 5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiskā fakta iestāšanos vai uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;
 • 16.punktu – ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tad tiek piemēroti 1.pielikumā minētie Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi (kūtiņas) – 0.07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un likumos noteiktie nodokļi.

Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par kūtiņas Nr.53- 25,2 m² platībā  nekustamajā īpašumā “Pūpoli” Gramzdas pag., Priekules nov., ēkā ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0345 001, iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, iznomāt Vilim Viesim, personas kods 030189-11907, kūtiņu Nr.53- 25,2 m² platībā nekustamajā īpašumā “Pūpoli”, Gramzdas pag., Priekules nov., ēkā ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0345 001, saskaņā ar pielikumā pievienoto 6.korpusa shēmu (pielikums).
 4. Noteikt:
  1. līguma termiņu līdz 31.10.2025.;
  2. nomas maksu mēnesī- 0,07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.
  3. Nomnieks patstāvīgi norēķinās par komunālajiem maksājumiem elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem.
 5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot telpu nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv, X, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

555. Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta apstiprināšanu no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 555           

          (protokols Nr.11, 44.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta apstiprināšanu no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam

 

            Atbilstoši 2020.gada 30.jūlijā apstiprinātajai Kārtībai, kādā finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada izglītības iestādēs (lēmums Nr.445), nepieciešams apstiprināt pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 2020.gada 1.septembra. Štatu saraksts izveidots pamatojoties uz prognozējamo izglītojamo skaitu un tiks precizēts septembrī pēc izglītojamo skaita, kas būs ievadīti Valsts izglītības informatizācijas sistēmā 2020.gada 1.septembrī un atbilstoši izglītības iestāžu iesniegtajiem pagarinātās dienas grupas un  pirmsskolas izglītības grupu darba grafikiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 2020.gada septembra līdz 2021.gada 31.augustam Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts no 2020.gada 1. septembra līdz 2021.gada 31.augustam uz 2 lp.

 

Lēmumu izsniegt:

 1. A.Purviņai
 2. Grāmatvedībai
 3. Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas"
 4. Krotes Kronvalda Ata pamatskolai
 5. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai
 6. Virgas pirmsskolas izglītības iestādei “Gaismiņa”
 7. Priekules Mūzikas un mākslas skolai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

556. Par pārdošanas cenas noteikšanu grāmatai “Purmsātu vēsture Purmsātu muiža”

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 556           

          (protokols Nr.11, 45.punkts)

 

Par pārdošanas cenas noteikšanu grāmatai “Purmsātu vēsture Purmsātu muiža”

 

2020. gada 17. augustā Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Daigas Egles iesniegumu (Nr.2.1.3/20/399) ar lūgumu noteikt grāmatas “Purmsātu vēsture Purmsātu muiža” cenu.

Purmsātu senlietu krātuves vadītāja Ieva Šteinberga sagatavoja materiālus un Inga Raškova apkopoja tekstus un fotogrāfijas grāmatai “Purmsātu vēsture Purmsātu muiža”. 2019. gada rudenī tika noslēgts autoratlīdzības līgums ar Tatjanu Raičiņecu par grāmatas maketa izveidi un ar SIA “Jumavas izdevniecība” par grāmatas iespiešanu 2020. gadā. Grāmata ir iespiesta 200 eksemplāros. Grāmatas izgatavošanas un iespiešanas kopējās izmaksas sastāda 1900,95 EUR, kur vienas grāmatas pašizmaksa ir 9,50 EUR. Virgas pagasta pārvaldes vadītājas iesniegumā piedāvātā grāmatas cena ir 10 EUR par vienu eksemplāru.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Noteikt grāmatas “Purmsātu vēsture Purmsātu muiža” pārdošanas cenu 10 EUR par vienu eksemplāru.
 2. Atļaut grāmatu “Purmsātu vēsture Purmsātu muiža” dāvināt visām 11 novada bibliotēkām un 6 novada senlietu krātuvēm.
 3. Par lēmumu izpildi atbild un par grāmatas tirdzniecību atbildīgā persona ir Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

 

Lēmums izsniedzams: Finanšu nodaļai; Virgas pagasta pārvaldei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

557. Par saistošo noteikumu Nr.10/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”’’ apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                                 

Nr. 557           

          (protokols Nr.11,  46.punkts)

 

 

Par saistošo noteikumu Nr.10/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”’’ apstiprināšanu

 

 1. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
 2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10/20 „Grozījumi 2020.gada 23. janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” (noteikumi pielikumā).
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10/20 „Grozījumi 2020.gada 23. janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pamatbudžets

Paskaidrojuma raksts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

 

 

 

 

 

558. Par daļu no zemes “Kūtiņas”, Priekules pag., Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0063 iznomāšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 558           

          (protokols Nr.11, 47. punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX  13.08.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/1475-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  “Kūtiņas”, Priekules pag., Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0063, 25,90 m2   platībā  ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Kūtiņas”, Priekules pagasts, Priekules novads ar 17.09.2008. Priekules pagasta padomes lēmumu nr.9  ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Uz zemes vienības “Kūtiņas”, Priekules pag., Priekules novads, atrodas kūtiņas, kuras nav reģistrētas Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā un neatrodas pašvaldības bilancē.

 Ar XX nav noslēgts zemes  nomas līgums.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanu “Kūtiņas”, Kalnenieki, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 007 0063, kadastra apzīmējums 6482 007 0063  25,90 m² platībā, Sarmītei Ukstiņai.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma “Kūtiņas”, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas  iznomāt daļu no zemes „Kūtiņas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 007 0063, kadastra apz.6482 007 0063  25,90 m2  platībā XX, nosakot (pielikums):

  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.
  •  nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.septembra līdz 2024.gada  30.septembrim.
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam viena mēneša laikā, no Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemtā lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                        

  •  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
  • X
  •  finkomisija@dkn.lv

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

 

559. Par NĪ Rudeņi, Virgas pagasts Atcēlēja līguma slēgšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 559           

          (protokols Nr.11, 48.punkts)

 

Par NĪ Rudeņi, Virgas pagasts Atcēlēja līguma slēgšanu

            Pamatojoties uz pirmpirkuma tiesīgās personas atsavināšanas ierosinājumu, ar Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.207, atsavināšanai nodots nekustamais īpašums “Rudeņi”, Virgas pagastā, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0140 1,3 ha platībā (turpmāk – nekustamais īpašums).   

            Ar 2019.gada 30.maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.263 apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena 4200,00 EUR (četri tūkstoši divi simti eiro un 00 centi) un pirkuma līguma slēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

            2019.gada 29.jūlijā ar pirmpirkuma tiesīgo personu Gitu Cvībeli, personas kods 280486-11914, deklarētā dzīvesvietas adrese “Ezerlauki”, Virgas pagasts, Priekules novads, noslēgts nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgums Nr.2.3.9/19/906 ar nomaksas maksājuma grafiku līdz 2024.gada 29.jūlijam.

            Saskaņā ar 2020.gada 4.augusta Kurzemes rajona tiesas (Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000573173) lēmumu, Gitas Cvībeles īpašuma tiesība uz būvi, kas saistīta ar nekustamo īpašumu, ir izbeigusies. Pamatojums – 2020.gada 23.jūlija pirkuma līgums, kas noslēgts ar Lindu Gūžu, personas kods 150484-11901, deklarētā dzīvesvietas adrese “Prūši”, Virgas pagasts, Priekules novads.

2020.gada 18.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts Gitas Cvībeles iesniegums Nr.2.1.4/20/1500-S ar lūgumu atļaut nodot 29.07.2019 nekustamā īpašuma “Rudeņi” nomaksas pirkuma līguma Nr.2.3.9/19/906 saistības jaunajai  pirmpirkuma tiesīgajai personai - uz minētā īpašuma esošās būves īpašniecei Lindai Gūžai.

Pamatojoties uz augstāk minēto informāciju ar Gitu Cvībeli ir noslēdzams Atcēlēja līgums, kurš izbeidz 2019.gada 29.jūlija nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu Nr.2.3.9/19/906.

Civillikuma 2041.pants nosaka, ka abām pusēm vienojoties var atcelt katru pirkuma līgumu, kā pirms, tā arī pēc tā izpildīšanas [..].

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 2041.pantu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Rudeņi”, Virgas pagastā, kadastra apzīmējumu 6498 002 0140  
 2. Atcēlēja līguma slēgšanu ar Gitu Cvībeli, personas kods 280486-11914, deklarētā dzīvesvietas adrese “Ezerlauki”, Virgas pagasts, Priekules novads
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- Gitai Cvībelei, “Ezerlauki”, Virgas pag., Priekules nov., LV-3433;

- finanšu nodaļai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

560. Par NĪ Rudeņi, Virgas pagasts nomaksas pirkuma līguma saistību tiesību nodošanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 560          

          (protokols Nr.11, 49.punkts)

 

Par NĪ Rudeņi, Virgas pagasts nomaksas pirkuma līguma saistību tiesību nodošanu

            2020.gada 18.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums Nr. 2.1.4/20/1500-S ar lūgumu atļaut nodot 29.07.2019. nekustamā īpašuma “Rudeņi”, Virgas pagastā, kadastra apzīmējums 6498 002 0140 (turpmāk – nekustamais īpašums), nomaksas pirkuma līguma Nr.2.3.9/19/906 saistības jaunajai  pirmpirkuma tiesīgajai personai – uz minētā īpašuma esošās būves īpašniecei XX (Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000573173).

2020.gada 18.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums Nr. 2.1.4/20/1499-S ar lūgumu atļaut pārņemt 29.07.2019. nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līguma Nr.2.3.9/19/906 saistības kā jaunajai  pirmpirkuma tiesīgajai personai.

Ar 2020. gada 27. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 559 apstiprināta nekustamā īpašuma Atcēlēja līguma slēgšana ar XX, deklarētā dzīvesvietas adrese X.

Saskaņā ar Civillikuma 1403.pantu, tiesisks darījums ir atļautā kārtā izdarīta darbība tiesisku attiecību nodibināšanai, pārgrozīšanai vai izbeigšanai.

Saskaņā ar Civillikuma 1404.pantu, katrā tiesiskā darījumā jāņem vērā dalībnieki, priekšmets, gribas izteikums, sastāvdaļas un forma.

XX lūdz ieskaitīt samaksāto summu 984,97 EUR apmērā, kas veikta saskaņā ar nomaksas pirkuma līguma 29.07.2019. Nr.2.3.9/19/906 nomaksas grafiku periodā 29.08.2019. – 29.02.2020., jaunā tiesiskā darījuma dalībnieka labā.

XX, kā jaunais tiesiskā darījuma dalībnieks un pirmpirkuma tiesiskā persona, apņemas segt nokavētos maksājumus 472,13 EUR apmērā periodā 29.03.2020. – 29.08.2020., saskaņā ar nomaksas pirkuma līguma 29.07.2019. Nr.2.3.9/19/906 nomaksas grafiku.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.

Pamatojoties uz, Civillikuma 1403.pantu, 1404.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,   atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt parnekustamā īpašuma Rudeņi”, Virgas pagastā, kadastra apzīmējumu 6498 002 0140, nomaksas pirkuma līguma jauno saistību pārņēmēju XX, deklarētā dzīvesvietas adrese X, un noslēgt nomaksas pirkuma līgumu;
 2. Slēgt nomaksas pirkuma līgumu ar nomaksas grafiku no 29.09.2020. – 29.07.2024;
 3. Veikt ieskaitu summas 984,97 EUR apmērā, kas veikta saskaņā ar nomaksas pirkuma līguma 29.07.2019. Nr.2.3.9/19/906 nomaksas grafiku periodā 29.08.2019. – 29.02.2020., jaunā tiesiskā darījuma dalībnieka labā.
 4. Apstiprināt nokavēto maksājumu apmaksu 472,13 EUR apmērā periodā 29.03.2020. – 29.08.2020., saskaņā ar nomaksas pirkuma līguma 29.07.2019. Nr.2.3.9/19/906 nomaksas grafiku.
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- X;

- X;

- finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

561. Par Priekules Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 561         

          (protokols Nr.11, 50.punkts)

 

Par Priekules Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu

Ir nepieciešami vairāki grozījumi esošajā Priekules Mūzikas un mākslas skolas nolikumā, tāpēc nepieciešams to apstiprināt jaunā redakcijā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1.  Apstiprināt Priekules Mūzikas un mākslas skolas nolikumu.

Nolikums pielikumā.

Lēmums nosūtāms:

Priekules Mūzikas un mākslas skolai

Dokumentu pārvaldības nodaļai

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

PRIEKULES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS NOLIKUMS

 

 

562. Par Priekules Mūzikas un mākslas skolas uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr.  562          

          (protokols Nr.11, 51.punkts)

Par Priekules Mūzikas un mākslas skolas uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu

Ir nepieciešami vairāki grozījumi esošajos Priekules Mūzikas un mākslas skolas uzņemšanas noteikumos, tāpēc nepieciešams to apstiprināt jaunā redakcijā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Apstiprināt Priekules Mūzikas un mākslas skolas uzņemšanas noteikumus.

Noteikumi pielikumā.

 

Lēmums nosūtāms:

Priekules Mūzikas un mākslas skolai

Dokumentu pārvaldības nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

 

 

563. Par Anitas Zviedres atbrīvošanu no Priekules novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 563           

          (protokols Nr.11, 52.punkts)

 

Par Anitas Zviedres atbrīvošanu no Priekules novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas

 

Pašvaldībā 2020.gada 4.augustā saņemts Anitas Zviedres iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

 

Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atbrīvot Anitu Zviedri no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Priekules novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijā ar 2020.gada 3augustu.

 

 1. Lēmumu nosūtīt Anitai Zviedrei.

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

564. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/94 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 564           

          (protokols Nr.11, 53. punkts)

 

Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/94 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 

2020.gada 30.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1393-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņa nomu zemes vienībā “Liepu aleja 5”, Kalētu pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Liepu aleja 5” 1,10 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0249, Kalētu pagastā, Priekules novadā, piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

2014.gada 22.augustā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/94 (turpmāk- līgums) par mazdārziņa zemes vienībā “Liepu aleja 5” 0,0435 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0249, Kalētu pagastā, iznomāšanu. 2015.gada 26.augustā tika noslēgta Vienošanās Nr.2.3.4/93 par papildus platības 0,087 ha iznomāšanu. Kopējā iznomātā platība- 0,1305 ha.

Līguma termiņš noteikts līdz 2020.gada 31.augustam.

Iesniedzējai nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Iesniedzēja lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu-  neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts zemes nomas maksu gadā nosaka – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem un 56.punkts- pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.

Zemes nomas līgumu kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par līguma termiņa pagarināšanu par mazdārziņa nomu zemes vienībā “Liepu aleja 5” 0,1305 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0249, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/94 un 26.08.2015. Vienošanās Nr.2.3.4/93 termiņu uz pieciem gadiem, izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

4. Noteikt:

4.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 31.augustam;

4.2. zemes nomas maksu gadā- 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5.00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv ,

X., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

 

565. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 565            

          (protokols Nr.11, 54.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 24.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1352-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086,  83  m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar  XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanas Liepājas ielā 13a, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086  83 m² platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 83 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:

3.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00   EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

3.2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz 2025.gada  31.jūlijam.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  X

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

566. Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/17/884

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 566           

          (protokols Nr.11, 55.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/17/884

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 24.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1353-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086,  300 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar  XX 19.06.2017. noslēgts mazdārziņa nomas līgums Nr. 2.3.4/17/884 uz zemes vienības daļu 50 m2 platībā. XX vēlas mazdārziņu lielākā platībā un citā vietā.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanas Liepājas ielā 13a, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086  300 m² platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas atļaut veikt grozījumus 19.06.2017. zemes nomas līgumā Nr. 2.4/17/884:
  1.  aizstājot līguma 1.1. punktā iznomājamās zemes platību no 50 muz 300 m2.
  2. precizēt zemes nomas līguma pielikumu (pielikums).

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu   vienošanos.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

567. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 567           

          (protokols Nr.11, 56.punkts)

                                                                                                                                                              

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 24.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1353-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 162 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar  XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu.

Iesniedzējam nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanas Liepājas ielā 13a, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086  162 m² platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt Pēterim Svētem, personas kods 220251-11901, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 162 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:

1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz 2025.gada  31.jūlijam.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

568. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 568           

          (protokols Nr.11, 57.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 24.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1356-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 99  m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar  XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, ,   atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanas Liepājas ielā 13a, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086 99 m² platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 99 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:

3.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

3.2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz 2025.gada  31.jūlijam.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  X

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

Pielikums

569. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 569           

          (protokols Nr.11, 58.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 24.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1358-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 92 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar  XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanas Liepājas ielā 13a, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086 92 m² platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt Irēnai Bērziņai, personas kods 040775-11908, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 92 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:

3.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

3.2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz 2025.gada  31.jūlijam.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu  līgumu.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums