27.08.2020. domes sēde (protokols Nr.11)

530. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 530          

          (protokols Nr.11, 19.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

531. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 531           

          (protokols Nr.11, 20.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

532. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 532           

          (protokols Nr.11, 21.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

533. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 533          

          (protokols Nr.11, 22.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

534. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 534          

          (protokols Nr.11, 23.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

535. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 535          

          (protokols Nr.11, 24.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

536. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 536           

          (protokols Nr.11, 25.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

537. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 537           

          (protokols Nr.11, 26.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

538. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 27.augustā                                                                                                                             

Nr. 538          

          (protokols Nr.11, 27.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

539. Par finansējumu Liepājas rajona Sporta skolai

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                                 

Nr. 539           

          (protokols Nr.11, 28.punkts)

 

Par finansējumu Liepājas rajona Sporta skolai

 

2020. gada 06. augustā Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi Liepājas rajona sporta skolas iesniegumu ar lūgumu rast iespēju piešķirt papildus finansējumu sporta pedagogu darba algām no septembra līdz decembrim, pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kuros noteikts, ka pedagogu zemākā mēneša darba algas likme no 750 EUR palielinās uz 790 EUR. Liepājas rajona Sporta skola lūdz papildus finansējumu 875,15 EUR apmērā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt papildus finansējumu Grobiņas novada domes dibinātajai Liepājas rajona Sporta skolai 875,15 EUR apmērā.

 

 1. Noslēgt sadarbības līgumu ar Liepājas rajona Sporta skolu par augstāk minēto summu.

 

 1. Par lēmumu izpildi atbild sporta vadītāja Mārtiņš Mikāls.

 

Lēmums izsniedzams: Finanšu nodaļai; Liepājas rajona Sporta skolai; M.Mikālam.

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

540. Par nekustamā īpašuma “Izriedes parks”, Bunkas pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 540           

          (protokols Nr.11, 29.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Izriedes parks”, Bunkas pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Izriedes parks”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 004 0095 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000602945 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums „Izriedes parks”, Bunkas pagasts, Priekules novads, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0095  0,4020 ha platībā – zeme zem ēkām. Uz zemes vienības atrodas būve – sporta zāle 319,3 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6446 004 0095 002.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, , 5.panta pirmo daļu,, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu „Izriedes parks”, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra  numurs 6446 004 0095, kurš sastāv no zemesgabala 0,4020  ha platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0095 002, par brīvu cenu. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepicka.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;
 •  Finanšu nodaļai;
 • Bunkas pagasta pārvaldes vadītājai  Patricijai Andersonei

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

541. Par dzīvokļa īpašuma Liepu aleja 3-1, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 541           

          (protokols Nr.11, 30.punkts)

 

Par dzīvokļa īpašuma Liepu aleja 3-1, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

Izskatot jautājumu par dzīvokļa īpašuma Liepu aleja 3-1, Kalētos, Kalētu pagastā, Priekules novadā nodošanu atsavināšanai tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums Liepu aleja 3-1, kadastra Nr. 6464 900 0097, Kalētos, Kalētu pagastā ir pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.115 1.

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst dzīvoklis 95,9 m² platībā, kopīpašuma domājamā daļa no būves 46/1000 un kopīpašuma domājamā daļa no zemes 46/1000.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un otrajā daļā, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Nekustamais īpašums Liepu aleja 3-1, Kalētos, Kalētu pagastā, Priekules novadā  nav nepieciešams pašvaldības  noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Liepu aleja 3-1, kadastra Nr.6464 900 0097, Kalētos, Kalētu pagastā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Finanšu nodaļai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

542. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Parka iela 32B,  Priekule, Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 542           

          (protokols Nr.11, 31.punkts)

 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Parka iela 32B,  Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 004 0127, kadastra apzīmējums 6415 004 0127, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

 1. Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);
 2. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);
 3. publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada Priekules pilsētā pabeigta 2015.gada 09.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.494 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada Priekules pilsētā”.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0127   nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu - adresācijas objekts ir zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos objektus (turpmāk – apbūvei paredzēta zemes vienība) un 9.punktu- pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

            Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0127  3200 m2 platībā, Parka iela 32B, Priekule, Priekules novads, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu (pielikums).

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0127 piešķirt adresi Parka iela 32B, Priekule, Priekules novads  3200 m2 platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), noteikt NĪLM - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600).

Lēmuma 1 eks. paziņojams:

 • Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 ;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei ;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

543. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.15 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 543           

          (protokols Nr.11, 32.punkts)

 

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.15 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 28.07.2020. iesniegums                   reģistrācijas Nr. 2.1.5/20/1377-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par nodošanu atsavināšanai dzīvokli Liepājas 5A-15,  Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0024, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 81 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Dzīvoklim Nr.7 nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

Dzīvoklis nr. 7 izīrēts XX.

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļa īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0024 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  
  1. dzīvoklis Nr.15  58,1 m² - 10/100;
 2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.
 3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.
 6. Noteikt, ka Priekules novada pašvaldība sedz SIA "Priekules nami" izdevumus par neizīrētā dzīvokļa apkuri un apsaimniekošanu līdz brīdim, kad telpas tiks izīrētas vai atsavinātas.
 7. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.
 8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;
 • Finanšu nodaļai
 •  

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                               V.Jablonska

 

 

544. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/153 pagarināšanu ar X

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 544          

          (protokols Nr.11, 33.punkts)

 

Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/153 pagarināšanu ar X

 

2020.gada 12.augustā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/1461-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  X, reģ.nr. X pilnvarotās personas XX  iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/153 uz zemes vienību  „X ”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. X, kadastra apzīmējums X   0,3388 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Jaunie Lauki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000513910 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nomas līgums Nr. 2.3.4/153 uz zemes vienību “Jaunie Lauki” 0,3388 ha platībā ar X,  noslēgts 12.02.2016..

Nomas līgums beigsies 31.08.2020.

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi X  nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr. 1, 8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”. Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nomas līguma pagarināšanai ar zs “X”, X, uz nekustamo īpašumu „Jaunie Lauki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 005 0136, kadastra apzīmējums 6446 005 0136, 0,3388 ha platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nomas līguma pagarināšanai ar X uz nekustamo īpašumu „Jaunie Lauki”, Bunkas pagastā, Priekules novads, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.4/153, uz zemes vienību „Jaunie Lauki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 005 0136, kadastra apzīmējums 6446 001 0136, 0,3388 ha platībā, ar,, slēdzot papildus vienošanos un  nosakot:
  • nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha,
  • nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.septembra līdz 31.08.2025,
  • Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus.
 4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

 

545. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma “Lāčplēši”-21, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                                 

Nr. 545          

          (protokols Nr.11, 34.punkts)

 

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma “Lāčplēši”-21, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Lāčplēši”, dzīvokļa Nr.21, Bunka, Bunkas pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Ar 30.04.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.257, protokols nr.6 tika nolemts izveidot dzīvokļa īpašumu un reģistrēt to zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, nekustamā īpašumā “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts , Priekules novads, dzīvoklim Nr.21.

29.06.2020. dzīvoklis Nr.21, “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 900 0018 , reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000558881 21 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

          Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

          30.06.2020. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Lāčplēši”, dzīvokļa nr.21 , Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6446 900 0018  tirgus vērtība uz 2020. gada 30.jūniju (apsekošanas datumu) ir 1200,00 EUR  (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 22.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) “Lāčplēši” dzīvokli Nr. 21, Bunkā, Bunkas pagastā,  Priekules novadā, kadastra Nr.6446 900 0018 .
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Lāčplēši”, dzīvoklim Nr.21, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 900 0018 nosacīto cenu 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi).
 3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
 4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).
 5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.
 7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- X

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

 

546. Par nekustamā īpašuma “Mazirbenāji”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                                 

Nr. 546           

          (protokols Nr.11, 35.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Mazirbenāji”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Mazirbenāji”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2020.gada 25.jūnija sēdes lēmumu Nr.409, protokols Nr.8, tika nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Mazirbenāji”, kadastra Nr.6498 002 0284, Virgas pagastā. Atsavināšanas ierosinātājs- pirmtiesīgā persona (pirmnomas persona).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-PPMAL) 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

2020.gada 30.jūlijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Mazirbenāji”, Virgas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6498 002 0284, tirgus vērtība uz 2020.gada 30.jūniju ir  450 EUR (četri simti piecdesmit eiro).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprinātnekustamā īpašuma “Mazirbenāji”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6498 002 0284, nosacīto cenu 450 EUR (četri simti piecdesmit eiro).
 2. Nosūtītpaziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.3.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (   pielikums).
 3. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.
 4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eks. paziņojams:

-X,

-Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-finanšu nodaļai;

-nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

547. Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 547           

          (protokols Nr.11, 36.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 25.06.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.8, 39.punktu zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0011, ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs, tai piešķirts adrese  - Smilšu iela 3, Priekule, Priekules novads.

Nekustamo  īpašumu nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Uzņemt pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu:

 

 • Smilšu iela 3, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 005 0011    17 900 m2 platībā, ar kadastrālo vērtību 1253 EUR;

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:   

 Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;  Finanšu nodaļai (G.Vaičekauskai);

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

548. Par nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                                 

Nr. 548           

          (protokols Nr.11, 37.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pagastā nodošanu atsavināšanai tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums “Līcīši”, kadastra Nr.6498 002 0263, Virgas pagastā ir pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000095429.

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0263  0,21 ha platībā un četru dzīvokļu dzīvojamā māja. Dzīvojamā mājā nav izveidoti dzīvokļu īpašumi.

Dzīvojamā māja ir brīva no īrniekiem.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un otrajā daļā, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Virgas pagasta pārvaldes vadītāja D.Egle saskaņoja nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pagastā nodošanu atsavināšanai, jo dzīvojamās mājas uzturēšanai un remontam nepieciešami lieli kapitālieguldījumi un nav nepieciešams pašvaldības un Virgas pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Dzīvojamās mājas sadalīšana dzīvokļu īpašumos ir neracionāla, tādēļ nododama atsavināšanai kā viens vesels, organizējot īpašuma atsavināšanu atklātā izsolē.

Atsavināšanas izdevumus, saistītus ar nekustamā īpašuma novērtēšanu, atsavināšanas procesa veikšanu iekļauj pārdošanas cenā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Nodot atsavināšanainekustamo īpašumu “Līcīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 002 0263.
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Finanšu nodaļai, Virgas pagasta pārvaldei, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

549. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.augustā                                                                                                                              

Nr. 549           

          (protokols Nr.11, 38.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 24.07.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1351-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 143 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu, nav slēgts.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanu Liepājas ielā 13a, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086  143 m² platībā, XX.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv.
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 143 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pielikums), nosakot:

3.1.nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

3.2.nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz 2025.gada  31.jūlijam.

 4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

Pielikums