27.03.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 7)

61.§ Par atbalstu projektam ’’Dabas draugi’’

 Saņemts Priekules vidusskolas direktores 2014.gada 25.marta  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada pašvaldības.

            Vidusskola gatavojas dalībai LVAF izsludinātajā aktivitātē “Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem” ar  projektu Dabas draugi”.

Projekta gaitā plānota 3 diennakšu nometne, kurā piedalīsies 36 skolnieki no Kalētu, Gramzdas, Bārtas un Purmsātu skolām.

 

            Projekta kopējās izmaksas                                           EUR    1980

            LVAF                                                                         EUR    1482

            Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums           EUR      198

            Dalībnieku līdzfinansējums                                         EUR      300

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 14 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piedalīties projektā Dabas draugi”

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu                      EUR 198

62.§ Par adreses maiņu VAS ‘’Latvijas dzelzceļš’’ piederošai ēkai – paku noliktavai

 2014.gada  25.martā (reģistrācijas Nr. 2.1.7./362) Priekules novada pašvaldībā saņemts Valsts akciju sabiedrības (VAS) „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065,, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, iesniegums (turpmāk-Iesniegums), kurā VAS „Latvijas dzelzceļš”, vēlas  mainīt adresi  paku noliktavai.

    

Ar  2014.gada 27.februāra   Priekules novada pašvaldības  domes lēmumu (prot.Nr. 5) 25.§ ”Par adreses piešķiršanu VAS „Latvijas dzelzceļš” piederošām ēkām” paku noliktavai piešķirta adrese Raiņa iela 6.

                  Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās domes pārziņā, turklāt tikai dome var piešķirt nosaukumus ielām, parkiem, laukumiem, kā arī pārdēvēt tos, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,  25.03.2014. (VAS) „Latvijas dzelzceļš” iesniegumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 14 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt Valsts akciju sabiedrības (VAS) „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, piederošai ēkai- paku noliktavai adresi no  Raiņa iela 6, Priekule, Priekules nov., LV-3434, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0060,  uz Raiņa iela 2A, Priekule, Priekules nov., LV-3434,  saskaņā ar 37.pielikumu.

 

  1. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms :

2 eks. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV- 1050.

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401.

63.§ Par Sociālā atbalsta centra vienkāršotās renovācijas uzsākšanu

 2013.gadā nolēma izveidot Sociālā atbalsta centru Priekulē, Ķieģeļu ielā 7. Gada beigās tika pasūtītas izgatavot apliecinājuma kartes Sociālā atbalsta centra vienkāršotai renovācijai piecām daļām - iekštelpu un fasādes renovācijai, elektrības, siltuma un ūdens un kanalizācijas iekšējo tīklu renovācijai. Visu šo darbu koptāme ir EUR 137324.14, tai skaitā PVN 21% EUR 23833.12. Sastādot 2014.gada budžetu, šim mērķim tika paredzēti EUR 42686, no kuriem EUR 35571 ir kā mērķdotācija no valsts pašvaldību pasākumiem. Lai Sociālā atbalsta centru renovētu 2014.gadā ir nepieciešams papildus EUR 94638.14. Līdz ar to būtu nepieciešams kredīts Valsts Kasē.

            Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Veikt Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotu renovāciju visām piecām daļām 2014.gadā.

2.      Nepieciešamo finansējumu EUR 137324.14 nodrošinot no pašvaldības budžeta, valsts mērķdotācijas un ilgtermiņa aizņēmuma līdzekļiem.

3.      Par lēmuma izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

64.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā ‘’Par limitiem 2014.gadā Priekules novada pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai

 Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumā „Par limitiem 2014.gadā Priekules novada  pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.11, 11.§) šādus grozījumus:

1. Noteikt no 2014.gada 1.aprīli līdz 2014.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai novada transportam :

 

1)Bunkas pagastu pārvalde

   Renault Trafic  JM 5508

   (E. Dargužis - saimniecisko jautājumu risināšanai)         500 euro/mēnesī                                                     

65.§ Par papildus vienošanās slēgšanu 21.01.2014.deleģēšanas līgumā Nr.2.2.2/24 ar SIA ‘’Priekules nami’’

 Priekules novada pašvaldībai ir jāuztur kārtībā Priekules pilsētā esošās sabiedriskās tualetes Aizputes ielā 19, kadastra nr. 6415 001 0065 001; Galvenā iela 3, kadastra Nr. 6415 003 0145 003; Tirgoņu ielā 7, kadastra Nr. 6415 003 0140 003; Raiņa iela 6.

 

            Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. pantu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noslēgt ar SIA „Priekules nami” papildus vienošanos Nr.1 pie 21.01.2014. deleģēšanas līguma  Nr. 2.2.2/24.

66.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošo telpu Aizputes ielā 1A, Priekulē, Priekules nov., kad.apz.6415 008001 4013, nomas tiesību izsoles uzsākšanu un nosacītās nomas tiesību izsoles sākumcenas apstiprināšanu

 Starp Priekules novada pašvaldību, reģ. NR.90000031601, juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads kā iznomātāju un SIA „Priekules Zviedru vārti”, reģ.Nr.42103026792, juridiskā adrese: Uzvaras iela 2 – 1, Priekule, Priekules novads, kā nomnieku 2009.gada 05.jūnijā noslēgts nedzīvojamo telpu īres līgums Nr.5/2009 ar līguma termiņu līdz 2014.gada 31.maijam. Nomniekam iznomātas Priekules daudzfunkcionālās sporta halles ēdināšanas telpas, Aizputes ielā 1A, Priekulē, 167 m2 platībā (turpmāk tekstā – Telpas) skolēnu un halles apmeklētāju ēdināšanai.

 

Priekules novada pašvaldība secina, ka telpas ir labiekārtotas tā, ka tās izmantojamas ēdināšanas pakalpojumus sniegšanai un nav nepieciešamas pašvaldībai tās funkciju īstenošanai.

Saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija MK noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.515) 10.punktu nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.

Telpu lietošanas mērķis – ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Priekules vidusskolas izglītojamajiem un Priekules daudzfunkcionālās sporta halles apmeklētājiem. Papildus Nomnieks tiesīgs sniegt arī citus ar ēdināšanas pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu saistītus pakalpojumus.

Pašvaldība, izvērtējot visus lietderības apsvērumus un ņemot vērā, ka tās rīcībā ir ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai atbilstošas telpas, balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas otrajam punktam uzskata par nepieciešamu nodot attiecīgās telpas nomas tiesību izsolei. Telpas tiek nodotas nomā ar visām tajās esošajām un uzstādītajām iekārtām.

Izsoles sākumcena par telpu nomu ir 0,50 EUR/m2 mēnesī. Papildus nomas maksai nomniekam ir pienākums apmaksāt papildus maksājumus par ūdensapgādi un kanalizāciju – 86,72 EUR/mēnesī, siltumapgādi – 36,74 EUR/mēnesī un elektrību, saskaņā ar attiecīgā mēneša patērētās elektrības skaitītāja rādījumiem un Iznomātāja izrakstīta rēķina.

Papildus telpu nomai, nomniekam tiek dota iespēja nomāt pašvaldības telpu inventāru un iekārtas, par to noslēdzot atsevišķu līgumu uz laiku ne ilgāku kā 5 (pieciem) gadiem. Telpu iekārtu un inventāra kopējā nomas maksa tiek noteikta 122,12 EUR/mēnesī, ko veido pamatlīdzekļu noma 110,16 EUR/mēnesī un inventāra noma 11,96 EUR /mēnesī.

Telpu nomas līgumu un inventāra un iekārtu līgumu pašvaldība ar nomnieku slēdz atsevišķi.

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunkti, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2010.gada 8.jūnija MK noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 10.punktu, 11.punktu, 63., 65.punktu, noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” 1.pielikuma 4.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 14 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Nodot Priekules novada pašvaldības nekustamajā īpašumā (kadastra numurs 6415 008 0014) Aizputes ielā 1A, Priekulē, Priekules nov., ēkā (ar kadastra apzīmējumu 64150080014013) esošās ēdināšanas telpas (virtuve un palīgtelpas) 167 m2 platībā pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli.

2.      Noteikt nosacīto nomas objekta sākumcenu 0,50 EUR/m2 mēnesī, bez PVN un izsoles soli 0,10 EUR/m2.

3.      Apstiprināt izsoles noteikumus un tiem pievienotos pielikumus, t.sk. publicējamo informāciju par nomas tiesību objektu.

4.      Uzdot īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nomas tiesību izsoli, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.      Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības nodaļas vadītājam M.Baumanim.

6.      Lēmums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paziņojams pašreizējam telpu nomniekam SIA „Priekules Zviedru vārti”, juridiskā adrese Uzvaras iela 2 – 1, Priekule, Priekules nov., viens lēmuma eksemplārs nododams īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

7.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā , Liepājā, Lielā ielā 4.

Pielikumā:

38.pielikums – mutiskās izsoles noteikumi NĪ Aizputes iela 1A, telpu nomai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai uz 5lp.

1.,2.,3.,4.pielikumi mutiskās izsoles noteikumiem (kopā uz 4 lp.).

39.pielikums – publicējamā informācija par objektu- paziņojums par pirmo mutisko Nomas tiesību izsoli Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā uz 1 lp.

67.§ Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam ‘’Līvāni Lielā iela’’, Bunkas pagastā, Priekules nov

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi Bunkas pagasta zemeslietu speciālistes Ilzes Lācītes iesniegumu ar lūgumu mainīt nekustamajam īpašumam „ Līvas Lielā iela ” , Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0193 nosaukumu .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu , protokols Nr.10,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Līvāni Lielā iela” ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs .

Nekustamais īpašums „Līvāni Lielā iela”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datos reģistrēta kā inženierbūve.

Bunkas pagastā nekustamajā īpašumā „Līvāni Lielā iela”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads atrodas nekustamie īpašumi, kuru adrese ir :

„Krasta iela 1”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Krasta iela 2”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Krasta iela 4”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Tūjas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Lejiņas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Kalna iela 1”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Kalna iela 2”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Kalna iela 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Kalna iela 4”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Kalna iela 5”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

„Kalna iela 6”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads,

             2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta 2.7.apakšpunkts nosaka, ka  adresācijas objekts ir iela (arī bulvāris, prospekts, aleja, gatve, gāte), laukums un 29. punkta 29.1. apakšpunkts , ka lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo noteikumu 2.punkta apakšpunktam.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 14 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

  1. Mainīt Priekules novada pašvaldības valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam „Līvāni Lielā iela”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads ar kadastra numuru 6446 005 0193 nosaukumu uz „Krasta iela”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads (saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.40) un Kalna iela, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads (saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.41).
  2. Noteikt nekustamajam īpašumam „Krasta iela”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads NĪLM 1101- Zeme zem koplietošanas ceļiem - ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, estakādēm u.c.
  3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Kalna iela”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads NĪLM 1101- Zeme zem koplietošanas ceļiem - ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, estakādēm u.c.
  4. Lēmuma izraksts nosūtāms: Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401
  5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
68.§ Par atbalstu projektam „Latvijas novadu dārgumi”

 Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, kā arī stiprinot Priekules novada vēstures izpētes nozīmi, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, ir iespēja piedalīties AS „Latvijas avīze” veidotajā projektā “Latvijas novadu dārgumi”. Tiek veidota grāmata ar katrai Latvijas pašvaldībai veltītu atvērumu. Atvērumā paredzēts izvietot vienu Priekules novadam nozīmīgu likteņstāstu ar fotogrāfijām.

 

            Priekules novada pašvaldības finansējums     EUR     150,00

                                                                                   

            Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 14 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piedalīties projektā „Latvijas novadu dārgumi”.

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150,00.