27.03.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 7)

41.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu E.B., Virgas pagastā, Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 04.03.2014. vēstule ar Nr.9-01/336940-1/1  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, iereģistrēts 04.03.2014.ar Nr.2.1.7/247, kur E.B. jāizbeidz zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0569- 5,24 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 2007.gada 10.decembra VZD Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas lēmumu „Par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu E. B.” Nr.9A-1/L/883, E.B. īpašumā par samaksu piešķirta zeme 5,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0569, nekustamā īpašuma „Paplakas skola” paplašināšanai.

Nekustamais īpašums „Paplakas skola”, kadastra Nr.6498 002 0106, Virgas pagastā, reģistrēts zemesgrāmatā ar vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0106-0,57 ha  un vienu būvi (skolu).

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta 12.daļu, personai zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banku” bija jānoslēdz ne vēlāk kā līdz 2011.gada 30.decembrim.

 Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, personām, kuras līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banku”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2. un 2¹.daļā noteikto, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās dienas.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4. punktu, 25.panta 2., 2¹.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt E. B., personas kods [:], ar 2011.gada 31.decembri zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0569-  5,24 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., saskaņā ar grafisko pielikumu (25.pielikums).

2.      Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0569 5,24 ha lielā platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Paplakas skolas mežs”, Virgas pag., Priekules nov., saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201. Noteikt statusu - pašvaldībai piekritīgā zeme.

3.      Sakarā ar to, ka informācija par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu no Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas saņemta 2014.gada 04.martā, piešķirt E.B., personas kods [:], zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu ”Paplakas skolas mežs”, Virgas pag., Priekules nov., 5,24 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0569, kuras izmantojamas līdz 2014. gada 31.maijam.

4.      Zemes vienību „Paplakas skolas mežs”, kadastra apzīmējums 6498 002 0569, Virgas pagastā, Priekules novadā, ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

5.      Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei organizēt zemes vienības „Paplakas skolas mežs”, kadastra apzīmējums 6498 002 0569, Virgas pagasts, Priekules novads, ierakstīšanu zemesgrāmatā.

6.      Pieņemto lēmumu nosūtīt: 1 eks.- Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401, 1 eks.- E.B.,[dzīvesvieta], Virgas pag., Priekules nov., LV 3433, 1 eks.- nekustamā īpašuma speciālistei V.Rubezei, 2 eks.- Virgas pagasta pārvaldei.

7.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

42.§ Par zemes nomu daļā no zemes vienības ‘’Lāčplēši’’, Bunkas pagastā, Priekules novadā

 2014.gada 24.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/316 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts  J. B., dzīvojošas [dzīvesvieta], Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. Nomas zeme atrodas „Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., 100  m² platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Saskaņā ar Priekules novada domes 31.10.2013. izdotajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām’’ (protokols Nr.8, 14.§)  2.punktu, kas nosaka, ka nomā tiek nodotas neapbūvētas zemes platības un 11.punktu , kas nosaka, ka nomas maksa par zemes nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām tiek noteikta 0,5% no kadastrālās vērtības, ja pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nav noteikusi citādāk un 6.punktu-nomas līgumi tiek noslēgti saskaņā ar Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumiem.

J. B. nomas līgums uz minēto mazdārziņu nav bijis noslēgts.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Iznomāt zemi, sakņu dārzu ierīkošanai, no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6446 005 0201, zemes vienības adrese: „Lāčplēši” , Bunka, Bunkas pagasts, Priekule:

           

1.1. J.B. dzīvojošas [dzīvesvieta], Bunkas pagasts, Priekules novads , 100 m² platībā, (26.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 31.martam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte

3.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

43.§ Par nekustamā īpašuma ‘’Cīrulīši’’, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 2014.gada 17.janvārī ( reģ. Nr. 2.1.4/98 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts I.S., dzīvojošs [dzīvesvieta], Liepāja pilnvarotās personas B.S., dzīvojošas [dzīvesvieta], Liepājā iesniegums (turpmāk-Iesniegums), kurā lūgts atļaut iegādāties pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Cīrulīši”, Bunkas pag., Priekules nov. B.S.  iesniegumā min, ka uz zemes gabala atrodas I.S.  piederošas ēkas. Iesniegumam pievienots zemesgrāmatu apliecības kopija, 29.08.2012. Ģenerālpilnvara (reģistrācijas Nr.5359), ko apliecinājusi Zvērināta notāre Jevgenija Jaunģelže un personu apliecinoša dokumenta (pases) kopija.

Ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu  nodaļas   tiesneša 28.02.2013. lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Cīrulīši”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov.,  kas sastāv no viena zemesgabala, kadastra numurs 6446 001 0141, 0,6693 ha platībā ir nostiprinātas Priekules novada  pašvaldībai, Bunkas pagasta  zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 1000 0051 7442 .

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtā daļas 3.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: 3) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

Ar 27.09.2013. Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm), adrese: [:] Bunkas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu [:] un [:], ir nostiprinātas I. S., personas kods [:], Bunkas pagasta  zemesgrāmatu nodalījuma numurs 1000 0052 4425.

I. S. pilnvarotās personas B.S. atsavināšanas ierosinājums atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtā daļas 3.punktam.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un sesto daļu, 2013.gada 21.maija  finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu-  zemesgabalu „Cīrulīši”, Krote, Bunkas pag.,  Priekules nov., kadastra numurs 6446 001 0141, 0,6693 ha      platībā,  pārdodot par nosacīto cenu.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai  īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

3.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms :

 1 eks.B. S.,[dzīvesvieta], Liepāja, LV-3405;

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei.

 

44.§ Par daļu no zemes ‘’Personīgās palīgsaimniecības Biznieki’’, Bunkas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu B.B.

 2014.gada 24.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/314 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts  B. B. , dzīvojošas [dzīvesvieta], Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemes vienību „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0172 , 1.30 ha platībā un daļu no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0232 1.20 ha platībā personīgo palīgsaimniecību vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu , protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Nomas līgums Nr. 61 uz zemes vienību  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0172 1.30 ha platībā un daļu no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0232 1.20 ha platībā noslēgts 30.03.2009.

Nomas līguma beigu termiņš 31.03.2014.

Uz norādītajiem zemes gabaliem B. B. nav nodokļa parādu.

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”  (protokols Nr.11, 5.§) 3.punktu, neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme kods - 0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Iznomāt B.B.personas kods [:] daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apz. 6446 005 0172, „Spīdolas”, Bunkas pagasts, Priekules novads , 1.30 ha  platībā (27.pielikums),  un daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apz. 6446 005 0232 1.20 ha  platībā personīgo palīgsaimniecību vajadzībām (28.pielikums) nosakot:

- nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam;

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.      Lēmuma izraksts nosūtāms B.B. : [dzīvesvieta] Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

45.§ Par daļu no zemes ‘’Ozolaine’’, Bunkas pagasts, Priekules nov., iznomāšanu z/s ‘’Ābelnieki’’

 2014.gada 17.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 282 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts  z/s Ābelnieki  reģ. nr, 42101024636 īpašnieces L.G., dzīvojošas [dzīvesvieta],  Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes „Ozolaine”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0142 , 1.00 ha platībā personīgo palīgsaimniecību vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009.lēmumu protokola Nr.14 nekustamais īpašums „Ozolaine”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0179 2.90 ha platībā ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamais īpašums „Ozolaine”, Bunkas pagasts, Priekules novads sastāv no trīs atsevišķiem zemes gabaliem: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0110  0.80 ha platībā; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0142 1.00 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0179 1.10 ha platībā.

Z/s  Ābelnieki nomas līgums uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0142 1.00 ha platībā  beidzies 01.01.2014, nomas līgums reģistrēts Bunkas pagasta pārvaldē 01.12.2009. ar Nr.67.

Nodokļa parādu uz iznomāto zemes gabalu nav.

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām’’ (protokols Nr.8, 13.§)  2.punktu, kas nosaka, ka nomā tiek nodotas neapbūvētas zemes platības un 11.punktu , kas nosaka, ka nomas maksa par zemes nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām tiek noteikta 0,5% no kadastrālās vērtības, ja pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nav noteikusi citādāk un 6.punktu-nomas līgumi tiek noslēgti saskaņā ar Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumiem.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.8, 13.§) 2.,6. un 11.punktu , atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt daļu no zemes „Ozolaine”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām z/s Ābelnieki reģ. nr. 42101024636„Ābelnieki”, Bunkas pagasts, Priekules novads , 1.00 ha  platībā,  (29.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.      Lēmuma izraksts nosūtāms z/s Ābelnieki: „Ābelnieki”, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

 

46.§ Par daļu no zemes ‘’Ferma Ģildēni’’, Bunkas pagastā, Priekules nov., iznomāšanu V. P.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi V. P., dzīvojoša[dzīvesvieta], Bunkas pagastā, Durbes novadā, 28.01.2014. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu zemes vienības „Ferma Ģildēni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā 1.5 ha platībā, ganību vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu , protokols Nr.14,  nekustamais īpašums „Ferma Ģildēni” ar kadastra Nr. 6446 003 0150 2.70  ha kopplatībā ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

Zemes gabals „Ferma Ģildēni” ir apbūvēts.

Uz zemes vienības „Ferma Ģildēni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā ar kadastra apz. 6446 003 0150 atrodas kūts  ar kad. apz. 6446 003 0150 001. Ēka ir ar nenoskaidrotu piederību.

V.P. vēlas iznomāt tikai to zemes daļu, kas ir apsaimniekojama kā lauksaimniecības zeme.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotās Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12. pantu, kas nosaka, ka līdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un ministru kabineta 31.05.2010. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu „pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt V.P. daļu no zemes vienības „Ferma Ģildēni” 1.50 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0150 , slēdzot līgumu uz 5. (pieciem) gadiem , saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici (30.pielikums).

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas    maksai nomnieks maksā  pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Nomniekam divu mēneša laikā, no lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4.      Par lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte.

5.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

6.      Lēmuma izraksts nosūtāms V. P.: [dzīvesvieta], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446

 

47.§ Par daļu no zemes ‘’Šķūnis –Ēka’’ iznomāšanu SIA ‘’Tele 2’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts SIA “Jaunmāja”,reģ.Nr.40003706622, juridiskā adrese: Rīga, Mārupes iela 4-30, projektu vadītājas Agneses Pocjus ( 02.01.2014. SIA “Jaunmāja” izdota pilnvara Nr.14/04), kā SIA “Tele2” pilnvarotais pārstāvis (08.01.2014. SIA “Tele2” izdota pilnvara Nr.2014/11), 19.02.2014. iesniegums, iereģistrēts 21.02.2014. ar Nr.2.1.4/309, ar lūgumu atkārtoti izskatīt iespēju iznomāt daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Šķūnis- Ēka”, kadastra apzīmējums 6464 001 0265, Kalētu pagastā, Priekules novadā, 200 m² platībā  60 m augsta sakaru masta un aparatūras izvietošanai. SIA “Tele2” apņemas segt izdevumus, kas saistīti ar zemesgabala uzmērīšanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 15.septembra lēmumu, protokols Nr.9, 5.§, zemes vienība “Šķūnis- Ēka” 0,27 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0265, Kalētu pag., Priekules nov., piekrīt pašvaldībai. Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas šķūnis, kuru piederība nav noskaidrota.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 27.12.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.11, zemes vienībai “Šķūnis -Ēka”, kadastra apzīmējums 6464 001 0265, precizēta platība no 0,27 ha uz 0,6 ha.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta trešo daļu -neapbūvētu zemesgabalu ar apbūves tiesībām pašvaldība drīkst iznomāt tikai tādā gadījumā, ja pašvaldības īpašuma tiesības uz attiecīgo zemesgabalu ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Zemes vienība nav instrumentāli uzmērīta un reģistrēta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

SIA  „Jaunmāja” iesniegumā norādījusi, ka SIA „Tele2” apņemas segt visus izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.punkta 1.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pilnvarot SIA „Jaunmāja”, reģ.Nr. 40003706622, pilnvaroto personu A.P., personas kods [:], veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienību „Šķūnis -Ēka”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6464 001 0265,  0,6 ha platībā uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu. (31.pielikums).

 

2.      Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības „Šķūnis-Ēka”, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, apņemas segt SIA „Tele2”, reģistrācijas Nr.40003272854.

 

3.      Jautājumu par zemes daļas 200 m² platībā iznomāšanu skatīt pēc zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.

 

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt SIA „Jaunmāja”, Mārupes iela 4-30, Rīga, LV-1002 .

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

48.§ Par zemes ‘’Gravas’’, Kalētu pagasts, Priekules novads, piekritību pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 03.03.2014. iesniegumu par statusa- pašvaldībai piekritīgā zeme, noteikšanu zemes vienībai„Gravas”, kadastra apzīmējums 6464 002 0023, Kalētu pag., Priekules nov., uz kuru fiziskajai personai izbeigtas zemes lietošanas tiesības un noslēgts pirmnomas līgums un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 30.09.2010.lēmumu, protokols Nr.16, I. B. izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi „Gravas” 37,64 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 002 0023, Kalētu pagastā. Uz zemes vienības atrodas I. B. piederošas ēkas- dzīvojamā māja ar palīgēkām.

2011.gada aprīlī noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.3-36/16/2011 ar termiņu līdz 13.04.2021.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punkta 1.apakšpunktu , kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi, zemesgabals „Gravas” 37,64 ha,  kadastra  apzīmējums 6464 002 0023, Kalētu pagastā piekrīt pašvaldībai un ierakstāms zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Zemes vienība ir instrumentāli uzmērīta.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.punkta 1.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt, ka zemes vienība „Gravas”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6464 002 0023,  37,64 ha platībā, piekrīt pašvaldībai.

 

2.      Ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Gravas” 37,64 ha, kadastra apzīmējums 6464 002 0023, Kalētu pag., Priekules nov., uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu - robežu plānu (32.pielikums).

 

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei organizēt zemes vienības „Gravas”, kadastra apzīmējums 6464 002 0023, Kalētu pagasts, Priekules novads, ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

4.       Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A.Driviņai. 

 

6.       Pieņemtais lēmums nosūtāms: 1 eks.- Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401; 1 eks.- Kalētu pagasta pārvaldei, 1 eks.- V.Rubezei.

49.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabalu atdalīšanai no nekustamā īpašuma [adrese] zemes vienības ar kad.apz.[:], Kalētu pagasts, Priekules nov

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts M. A., dzīvojošas Priekules novadā, Kalētu pagastā, [dzīvesvieta], 05.03.2014. iesniegums,  par divu zemes gabalu Nr.1- 5,1 ha lielā platībā un Nr.2- 4,4 ha(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atdalīšanu no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā. Atdalītajiem zemesgabaliem piešķirot nosaukumus: Nr.1- [adrese] un Nr.2- [adrese].

Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma [adrese] zemes robežu plāna kopija ar plānoto zemes sadalījumu.

Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Projekta izstrādes ierosinātāja ir nekustamā īpašuma īpašniece M. A., kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā, kas sastāv no pieciem zemes gabaliem 17,9 ha kopplatībā, nostiprinātas Liepājas zemesgrāmatu nodaļā Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0004 4003.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Kalētu pagasta Teritorijas plānojuma grafisko daļu, zemes vienība „Austrumi” ar kadastra apzīmējumu 6464 003 0100 atrodas plānotajā un atļautajā teritorijā – meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā. Jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība nedrīkst būt mazāka par 2 ha.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu,22.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2., 11. punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus, pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai. Zemes robežu plāns ar plānoto sadalījumu uz 1lp.(33.pielikums).

 

2.      Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (34.pielikums).

 

3.      Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.punktu, nosaukums atdalāmajiem zemes gabaliem tiks piešķirts, pēc zemes ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

 

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un M.A., [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484.

 

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

50.§ Par J.L. atteikšanos no daļas nomas zemes ‘’Meža Siseņi’’, Kalētu pagasts, Priekules novads

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts J. L., dzīvojoša Priekules nov., Kalētu pag., [dzīvesvieta], 05.03.2014. iesniegums, par atteikšanos no daļas nomas zemes „Meža Siseņi” 5,0 ha, kadastra apzīmējums 6464 002 0106, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

08.05.2007. starp Kalētu pagasta padomi un J.L.noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr. 241 par zemes ar nosaukumu „Meža Siseņi” 7,0 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6464 002 0106, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu, kā ar pirmnomas personu. Līguma termiņš ir līdz 2016.gada 31.decembrim. Uz zemes vienības atrodas J.L. piederošas ēkas.

J.L. ir iesniedzis iesniegumu, ka atsakās no daļas -5 ha, zemes nomas un turpinās nomāt 2,0 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu.

            Pamatojoties uz J.Laurecka iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt ar 2014.gada 31.martu J. L., personas kods[:],  zemes nomas tiesības uz 5,0 ha zemes „Meža Siseņi”, kadastra apzīmējums 6464 002 0106, Kalētu pag., Priekules nov., nomu, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu (35.pielikums).

2.      Pārslēgt līgumu ar J. L., personas kods [:], par zemes „Meža Siseņi” 2,0 ha platībā, kadastra apz. 6464 002 0106, Kalētu pagastā, iznomāšanu.

3.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt J.L.,[dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484.

 

51.§ Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai ‘’Meža Siseņi’’, Kalētu pagasts, Priekules novads

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas, 05.03.2014. iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībai „Meža Siseņi”, kadastra apzīmējums 6464 002 0106, Kalētu pagastā, no 7,0 ha uz 5,9 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem, zemes vienībai ar nosaukumu „Meža Siseņi”, kadastra apzīmējums 6464 002 0106, Kalētu pagastā, Priekules novadā, reģistrēta platība 7,0 ha, bet grafiskajā daļā (kadastra karte) platība ir 5,9  ha.

Ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. lēmumu, protokols Nr.9, zemes vienība “Meža Siseņi” 7,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 002 0106, Kalētu pag., piekrīt pašvaldībai.

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta un iznomāta.

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Precizēt platību zemes vienībai „ Meža Siseņi”,  Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6464 002 0106, no 7,0 ha uz 5,9 ha. Grafiskais pielikums 36.pielikumā.

 

2.      Zemes vienībai platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

 

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

52.§ Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ‘’Liepas’’, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3. punktu, kas nosaka. ka „Zemes reformas laikā uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām personām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta  tikai gadījumos, ja : 3) uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un likuma „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhoza privatizāciju”, Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu (prot.Nr.11) 5.9.punkts „Par Bunkas pagasta padomei piederošo apbūvēto zemju izvērtēšanu”, 2014.gada 23.janvāra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 6446 001 0335, 1,0062 ha platībā, adrese : „Liepas”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov.

2.      Uzdot attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma „Liepas”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

3.      Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma (lēmuma1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Bunkas pagasta pārvaldes līdzekļiem.

Lēmums izsūtāms : 1eks. Bunkas pagasta pārvades zemes lietu speciālistei I.Lācītei; 2 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

53.§ Par kūtiņas nomas tiesībām Gramzdas pagastā

 Priekules novada Gramzdas pagasta pārvaldē 26.02.2014. ar Reģ. Nr. 2.1.4/334 saņemts V. J.  iesniegums par kūtiņas nomas tiesību piešķiršanu

Nekustamais īpašums kadastra Nr. 6450010069 ir pašvaldībai piekrītošs īpašums, uz zemes gabala atrodas kūts, kuru izmanto daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. noteikumiem ‘’Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu’’ noteikts, ka kūtiņas nomas maksa ir EUR 0,07 par 1 m² gadā (lēmuma 1.pielikums, 7.punkts, 3.zona).

            Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

             Iznomāt V.J. ar 2014. gada 1. aprīli kūtiņas telpas Nr. 8, Gramzdas pagastā 22. m²  platībā, kad.Nr.6450 010 069 .

54.§ Par atbalsta sniegšanu Priekules Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem

 2014.gada 24.februārī ir noslēgts līgums par atbalsta sniegšanu Priekules Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem starp Priekules novada pašvaldību un biedrību „CGBNETWORK”. Atbalsta mērķis – kustības „Iepriecini bērnu sirdi” ietvaros 2014.gadā atbalstīt talantīgus bērnus izglītības iegūšanā un talantu un spēju attīstīšanā mūzikā un mākslā gadījumos, kad ģimenēs nav pietiekoši naudas līdzekļu šo spēju izkopšanai.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt 2014.gada 24. februārī noslēgto līgumu par atbalsts sniegšanu ar biedrību „CGBNETWORK” par atbalsta EUR 267.75 pieņemšanu mācību maksas segšanai Priekules Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem:

1.1.   S. M. 76.50 euro;

1.2.   E. Š. 38.25 euro;

1.3.   A. Š. 76.50 euro;

1.4.   J. R. P. 76.50euro.

2.      Par lēmuma izpildi atbild Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktore Inita Rubeze.

55.§ M. Kokovihinas informācija – skaidrojums par ‘’Virgas kalti’’

 Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Virgas kalte” 1,0473 ha platībā, kadastra nr.6498 001 0291, Virgas pagastā, Priekules novadā. Reģistrēts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000443862. Īpašuma sastāvā ietilpst trīs ēkas- kalte- klēts, graudu šķūnis un svaru māja.

2009.gada 26.jūnijā starp Virgas pagasta padomi un E. B.ir noslēgts nomas līgums ar reģistra Nr.4685(sastādījusi un apliecinājusi zvērināta notāre Jevgenija Jaunģelže) par nekustamā īpašuma „Virgas kalte” 1,0473 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu lauksaimnieciskās darbības veikšanai. Nomas līgums 2009.gada 01.jūlijā reģistrēts zemesgrāmatā. Līguma termiņš līdz 31.12.2029.

Sakarā ar to, ka viena iznomātā ēka – kalte-klēts netiek izmantota, 2014.gada 07.janvārī E.B. domē iesniedza iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/37, ar lūgumu Priekules novada pašvaldības domei veikt attiecīgus grozījumus līgumā un pārskatīt nomas maksu un citus maksājumus.

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatīja iesniegumu un deputāti un speciālisti arī izbrauca uz vietas apskatīt objektu. Tika nolemts veikt grozījumus līgumā un ēku kalti-klēti nodot nomas tiesību izsolei.

Priekules novada pašvaldības dome 2014.gada 30.janvārī pieņēma lēmumu Nr.31.§, protokols nr.3 „Par grozījumiem 26.06.2009.nomas līgumā „Virgas kalte”, noslēgts ar E.B., Virgas pagastā, Priekules novadā”.

Nomas maksa tika noteikta atbilstoši noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”(apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu, protokols Nr.8,12.§) 16.punktam un 1.pielikumam-  0,14 EUR/m². Nomas maksa maksājama reizi mēnesī, saskaņā ar piestādīto rēķinu.

Nomas maksa par zemi tika noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.apakšpunktam – nomas maksā gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktam -apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

2014.gada 17.janvārī domē tika saņemts iesniegums ar lūgumu iznomāt Virgas kalti-klēti.

Priekules novada pašvaldības dome 2014.gada 27.februārī pieņēma lēmumu Nr.27.§,protokols Nr.5 „Par pašvaldībai piederošās ēkas „Kalte-klēts” un tai piekritīgās zemes, Virgas pag., Priekules nov., nomas izsoles procesa uzsākšanu”. Tika apstiprināti publicējamā informācija, nomas līgumu projekti un izsoles noteikumi. Noteikts izsoles datums – 2014.gada 26.maijs. Pieņemtais lēmums publicēts Priekules novada pašvaldības mājaslapā. Cilvēki jau ir izrādījuši interesi par nomas objektu.

2014.gada 13.februārī tika sagatavota Vienošanās par grozījumiem nomas līgumā.

2014.gada 21.februārī Virgas pagasta pārvaldē E. B. izsniedza iepriekš minēto Vienošanos, lai iepazītos ar tā saturu. Līdz 17.03.2014. Priekules novada pašvaldībā netika saņemta atbilde uz  izsniegto Vienošanos.

Š.g. 17.martā E. B. nosūtīja vēstuli par atbildes sniegšanu rakstiskā veidā.

Š.g. 18.martā domē saņemts E. B. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/459, ar lūgumu atkārtoti izskatīt jautājumu par grozījumiem nomas līgumā un piedāvāt ekonomiski saprātīgus grozījumus vai arī atstāt spēkā 2009.gada nomas līgumu bez grozījumiem.

Noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” 13.punkts nosaka, ka nomnieka atteikšanās no piedāvātajiem grozījumiem telpu nomas maksas apmērā vērtējama, kā atteikšanās no nomas tiesībām uz konkrēto pašvaldības neapdzīvojamo telpu.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Noteikt termiņu līdz 2014.gada 7.aprīlim E.B. parakstīt vienošanos.

            2. Līguma neparakstīšanas gadījumā dome lems par līguma izbeigšanu un par jauniem ēkas ‘’Kalte – klēts’’ nomas izsoles nosacījumiem.

56.§ Par atbalstu projektam ‘’Daba mūs vieno’’

 Saņemts Virgas pagasta biedrības Virdzenieces” 2014.gada 20.marta  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada pašvaldības.

            Biedrība gatavojas dalībai LVAF izsludinātajā aktivitātē “Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem” ar  projektu Daba mūs vieno”

Projekta gaitā plānots organizēt 6 dienu dienas nometni bērniem un 4 diennakšu nometni jauniešiem ar mērķi veicināt jaunās paaudzes izpratni par dabu, motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā. Kopējais dalībnieku skaits 80. Plānots iepazīties ar pagasta kultūrvēsturiskiem un aizsargājamiem objektiem, organizēt talku, paplašināt zināšanas par vides aizsardzības iespējām, kā arī organizēt sporta un atpūtas pasākumus. Paredzētas ekskursijas uz atkritumu apglabāšanas poligonu Grobiņā, Dunikas purva taku, Skrundas maizes ceptuvi un Kalvenes zoodārzu.

 

            Projekta kopējās izmaksas                                           EUR    6700

            LVAF finansējums                                                    EUR    5025

            Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums           EUR      518

            Sia Kurzemes gaļsaimnieks finansējums                     EUR      777

            Vecāku līdzfinansējums                                              EUR      380

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atbalstīt  projektu Daba mūs vieno”

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu                      EUR 518

 

57.§ Par atbalstu projektam ‘’Soli pa solim tīrā vidē’’

 Saņemts Virgas pagasta biedrības Smaidiņi” 2014.gada 24.marta  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada pašvaldības.

            Biedrība gatavojas dalībai LVAF izsludinātajā aktivitātē “Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem” ar  projektu Soli pa solim tīrā vidē”

Projekta gaitā plānots organizēt jauniešu 3 diennakts nometni ar mērķi veicināt jauniešu izpratni par vidi un dabu, motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā. Nometnē piedalīsies 25 jaunieši. Projekta gaitā paredzēts iepazīties ar dabas un kultūrvēsturiskiem aizsargājamiem objektiem Virgas pagastā, uzzināt par dabas resursu izmantošanu saimniecībā, organizēt vides sakopšanas talku, paplašināt zināšanas par vides aizsardzības daudzveidību, organizēt aktīvas atpūtas pasākumus un sporta sacensības jauniešiem.

 

            Projekta kopējās izmaksas                                           EUR    2000

            LVAF finansējums                                                    EUR    1500

            Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums           EUR      250

            Pašu līdzfinansējums                                                   EUR      250

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 14 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt  projektu Soli pa solim tīrā vidē”

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu                      EUR 250

 

58.§ Par projektu ‘’Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai Priekulē’’

 Pašvaldībai ir iespēja saņemt finansējumu biedrībā Liepājas rajona partnerība” projektam “Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai Priekulē.

Projekta mērķis ir visu vecumu iedzīvotāju aktīvas un drošas atpūtas iespēju pilnveidošana un esošo teritoriju labiekārtošana. Projekta ietvaros paredzēts uzlabot brīvā laika pavadīšanas iespējas Priekulē trijās vietās:

  • Dārza ielā 18 (bijušā garnizona iekšpagalma labiekārtošana, bērnu rotaļu un atpūtas elementu uzstādīšana),
  • Ganību ielā 3 (bērnu rotaļu un pieaugušo atpūtas vietas izveide) un
  • Aizputes ielā 1 (āra trenažieru ierīkošana pie Priekules daudzfunkcionālās sporta halles lielā stadiona).

 

            Projekta kopējās izmaksas                               EUR    19000

            LEADER LAP finansējums                           EUR    17100

            Priekules novada pašvaldības finansējums     EUR     1900

                                                                                    PVN      3990

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 14 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piedalīties projektā „Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai Priekulē”.

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 5890.

59.§ Par projektu ‘’ Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas pieredzes apmaiņa Skandināvijas valstīs’’

 Attīstības plānošanas nodaļa gatavo projekta “Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas pieredzes apmaiņa Skandināvijas valstīs” pieteikumu Ziemeļu ministru padomes biroja Igaunijā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai “Valsts administrācija”.

Projekta laikā plānots apgūt pieredzi Zviedrijas un Dānijas pašvaldībās, lai attīstītu turpmāko darba efektivitāti un uzlabotu darbu pašvaldības mērķu sasniegšanā.

 

Projekta kopējās izmaksas                                           EUR    13062

            Programmas “Valsts administrācija” finansējums       EUR    11103

            Priekules novada pašvaldības finansējums                 EUR     1959

                                                                                   

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 14 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piedalīties projektā Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas pieredzes apmaiņa Skandināvijas valstīs”.

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1959.

60.§ Par projektu ‘’Iz sentēvu lādes Dziesmu kalnā’’

 Pašvaldībai ir iespēja saņemt finansējumu iesniedzot pieteikumu biedrībā “Liepājas rajona partnerība” ELFLA VII kārtas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros no 6.rīcībai paredzētā finansējuma “Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana” projektam “Iz sentēvu lādes Dziesmu kalnā

Projekta mērķis ir iegādāties Krotes Kronvalda Ata pamatskolas folkloras kopai „Traistēni” tautas tērpus dalībai skolēnu dziesmu un deju svētkos 2015.gadā.

 

            Projekta kopējās izmaksas                               EUR    1766,39

            LEADER ELFLA finansējums                      EUR    1313,83

            Priekules novada pašvaldības finansējums     EUR   146,00

                                                                                    PVN    306,56

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 14 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piedalīties projektā „Iz sentēvu lādes Dziesmu kalnā”.

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 452,56.