27.03.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 7)

21.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Lejiņas’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kad.Nr.6458 002 0112, nomas procesa uzsākšanu

 Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tiek konstatēts, ka:

 

uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 94 ir reģistrēts Nekustamais īpašums Priekules novada, Gramzdas pagasta „Lejiņas”, kas sastāv no viena zemes gabala 11,3 ha platībā, dzīvojamās ēkas un četrām palīgēkām.

Priekules novada pašvaldībā ir saņemti vairāku pretendentu pieteikumi par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Lejiņas”, kadastra numurs 6458 002 0112, iznomāšanu, līdz ar to par nekustamā īpašuma nomas tiesību piešķiršanu rīkojama nomas tiesību izsole.

Attiecīgais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizācijai un nav citu šķēršļu tā nodošanai nomā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 5.punktu (turpmāk – Noteikumi), ja iznomā apbūvētu publiskas personas zemesgabalu, uz kura atrodas publiskas personas ēkas (būves), zemes nomas un ēku (būvju) nomas līgumi slēdzami vienlaikus.

Zemes vienība „Lejiņas” ,Gramzdas pag., Priekules nov. kadastra apzīmējums 6458 002 0112 kadastrālā vērtība uz 2014.gada 1.janvāri ir 5640,00 EUR (pieci tūkstoši seši simti četrdesmit euro un nulle euro centi). Saskaņā ar Noteikumu 7.2.punktu zemesgabala nomas maksa gadā par attiecīgo nekustamo īpašumu ir 84,60 EUR (astoņdesmit četri euro un sešdesmit euro centi) bez PVN. Nekustamais īpašums tiek nodots nomā kā apbūvēts zemesgabals.

Uz zemesgabala atrodas dzīvojamā ēka un saimniecības ēkas. Maksa par dzīvojamajām platībām Gramzdas pagastā ir 0,11 euro centi par kvadrātmetru mēnesī un saimniecības ēkām 0,07 euro centi par kvadrātmetru mēnesī. Kopējā izsoles sākumcena (kopsumma) par īpašumā esošajām ēkām ir EUR 19,97 (deviņpadsmit euro un deviņdesmit septiņi euro centi) vienā mēnesī.

Pašvaldība nodod nomas tiesību izsolei nekustamo īpašumu (apbūvētu zemesgabalu) „Lejiņas”, ar zemesgabala nomas maksas sākumcenu EUR 84,60/gadā un uz zemesgabala esošo visu ēku (būvju) nomas sākumcenu EUR 19,97/mēnesī (EUR 20,00) nosakot, ka solīšana par zemesgabalu un ēkām notiek atsevišķi, un nomas tiesības piešķiramas pretendentam, kurš nosolījis augstāko nomas maksu par visu nekustamo īpašumu kopumā (summējot zemesgabala nosolīto nomas maksu gadā ar nosolīto ēku nomas maksu mēnesī).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 1.1.,7.2.,19.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 15 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lejiņas ”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6458 002 0112 11,3 ha platībā, lēmumā noteikto nomas tiesību izsoles sākumcenu par zemi  EUR 84,60 (EUR 85,00) gadā un par uz zemesgabala esošajām ēkām EUR 19,97 (EUR 20,00) mēnesī un uzsākt nomas tiesību izsoles procesu.

2. Apstiprināt šādus pielikumus:

2.1. Izsoles noteikumi -15. pielikums;

2.2. Grafiskais attēlojums -1.pielikums pie izsoles noteikumiem;

2.3. Pieteikuma veidlapa dalībai izsolē - 2. pielikums pie izsoles noteikumiem;

2.4. Dalībnieka reģistrācijas apliecības veidlapa - 3. pielikums pie izsoles noteikumiem;

2.5. Nekustamā īpašuma „Lejiņas” nomas līguma projekts - 4. pielikums pie izsoles noteikumiem.

4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai  organizēt pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Lejiņas”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 002 0112 11,3 ha platībā  nomas tiesību izsoli.

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā , Liepājā, Lielā ielā 4.

6. Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājam M. Baumanim.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A. F., adrese:[dzīvesvieta], Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV- 3486, L.Ķ., [dzīvesvieta], Gramzdas pag., Priekules novads, L. P., [dzīvesvieta], Liepāja, LV – 3401.

1  eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei.

 

Pielikumā:15.pielikums- nekustamā īpašuma ‘’Lejiņas’’ nomas tiesību izsoles noteikumi ar 1.,2.,3.,4.pielikumiem pie izsoles noteikumiem.

22.§ Par nekustamā īpašuma ‘’Rūķīši’’, Krote, Bunkas pagasts, Priekules nov., kad.Nr.6446 001 0298, nomaksas pirkuma līguma slēgšanu

 Ar 2013.gada 27. decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.11, 26.§) nekustamajam īpašumam „Rūķīši”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64460010298 (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums) apstiprināta nosacītā pārdošanas cena 7 803,60 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti trīs euro sešdesmit euro centi).

Atbildes iesniegumā (Nr.2.1.4/275) uz paziņojumu par pirmpirkumu tiesību izmantošanu (Nr.2.1.4/48)  pirmpirkuma tiesīgā persona lūdz norēķināties par nekustamo īpašumu ar atlikto maksājumu uz laiku līdz trīs gadiem.

Izvērtējot lietas apstākļus, Priekules novada pašvaldības konstatē, ka personai pirmpirkuma tiesības piekrīt saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – PPMAL) 45.panta trešo daļu un atsavināt nekustamo īpašumu persona ierosinājusi pēc savas iniciatīvas. No kā izriet, ka persona ir izvērtējusi savu pirktspēju pirms atsavināšanas lietas ierosināšanas. Priekules novada pašvaldība, izvērtējot visus lietderības apsvērumus arī konstatē, ka, ņemot vērā kopējo pārdošanas summu, nekustamā īpašuma nodošana uz trīs gadu nomaksu pašam pircējam ievērojami sadārdzina kopējo pārdošanas cenu. Pircējs visa atsavināšanas procesa gaitā nav informējis pašvaldību, par finansiālām grūtībām, kas būtu par iemeslu atliktā maksājuma noformēšanai.  Pie pirkuma kopējās pārdošanas cenas, trīs gadu nomaksas termiņa noteikšana nebūtu lietderīga ne pircējam, ne arī pašvaldībai kā pārdevējam.

Normatīvie akti neuzliek publiskai atvasinātai personai par pienākumu slēgt atlikto maksājumu nomaksas pirkuma līgumus, pašvaldībai ir tiesības, izvērtējot visus lietderības apsvērumus pieņemt lēmumu, nosakot, kāds nomaksas termiņš katrā individuālajā atsavināšanas gadījumā būtu nepieciešams un lietderīgs, ievērojot PPMAL minētos termiņa ierobežojumus.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atteikt atsavināšanas ierosinātājam I.B. izmantot atlikto maksājumu uz termiņu 3 (trīs) gadi.

2.      Noteikt, I.B. tiesības izmantotatliktā maksājuma nomaksas termiņu uz 1 (vienu) gadu.

3.      Uzlikt I.B. par pienākumu divu nedēļu laikā no lēmuma paziņošanas dienas rakstveidā sniegt atbildi par pirkuma līguma noslēgšanu vai nenoslēgšanu uz nomaksas termiņu ar vienu gadu. Par atbildes un piekrišanas izteikšanu šajā gadījumā tiks uzskatīta arī iemaksātā avansa summa 10% apmērā no pirkuma summas.

4.      Uzlikt Atsavināšanas un nomas izsoles komisijai līguma slēgšanas gadījumā organizēt un sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju darījuma noslēgšanai.

5.      Lēmums nosūtāms I. B., dzīvojošs[dzīvesvieta], Bunkas pag, Priekules nov., LV – 3446, viens eksemplārs Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai, viens eksemplārs Atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

6.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu šis lēmums pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV – 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

23.§ Par pirkuma līguma slēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rīta iela 12A, Priekule, Priekules nov., kad.Nr.6415 504 0007

 Ar 2014.gada 30.janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.3, 18.§) apstiprināta nekustamā īpašuma Rīta iela 12A, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 504 0007 (turpmāk tekstā - nekustamais īpašums). Ar lēmumu noteikta nekustamā īpašuma kopējā pārdošanas cena 1798,92 EUR (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit astoņi euro un deviņdesmit divi euro centi).

Atsavināšanas ierosinātāja I.T., tās pilnvarotās personas F.J., deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], Liepāja, LV – 3414, personā, atbildot uz atsavināšanas paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, iesniegumā Nr.2.1.4/402 norāda, ka vēlas iegādāties nekustamo īpašumu par piedāvāto (lēmumā noteikto) cenu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsavināšanas ierosinātāja ir persona, kurai piekrīt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu. Saskaņā ar PPMAL 44.panta ceturtajai daļai Publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 44.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noslēgt pirkuma līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu, Rīta iela 12A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 504 0007, par pirkuma līguma cenu 1798,92 EUR (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit astoņi euro un deviņdesmit divi euro centi) 7 (septiņu) dienu laikā pēc pilnas pirkuma summas veikšanas.

2.      Noteikt, ka visa pirkuma summa pircējai F.J. jāsamaksā 7 (septiņu) dienu laikā no šā lēmuma paziņošanas dienas.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu un darījumam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu.

4.      Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

5.      Lēmums nosūtāms Ingas Trences pilnvarotajai personai F.J., deklarētā adrese Vērgales iela 4 – 38, Liepāja, LV – 3414, viens eksemplārs Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, viens  - Attīstības un plānošanas nodaļai, viens pašvaldības grāmatvedībai  - galvenajai grāmatvedei A.Ķipstei.

6.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo daļu šis lēmums pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV – 3401 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

24.§ Par dzīvokļa Nr.1 Saules ielā 10, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 1.2014.gada 17.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Edgara Darguža iesniegums (reģ.Nr.2.1.3./280), ar lūgumu uzņemt pašvaldības bilancē dzīvokli nr.1 Saules ielā 10, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā

 

2.Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1.Dzīvoklis nr.1 Saules ielā 10, Tadaiķos, Bunkas pagastā ar kopējo platību 52.3 kvm ir neapdzīvots un atrodas pagasta pārvaldes apsaimniekošanā esošajā dzīvojamā mājā. Vēsturiski minētajā dzīvoklī atradies Tadaiķu ciema feldšeru punkts, kurš šobrīd vairs neeksistē.

 

2.2.Dzīvoklī nepieciešams remonts, jo tur šobrīd nav apkure, nav sakārtoti logi, dzīvojamās telpās nepieciešams sakārtot sienas.

 

2.3.Zemes gabals, uz kura atrodas ēka ar minēto dzīvokli, ir reģistrēts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0045 3049, ar kadastra nr. 6446 003 0151 Saules iela 10, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads ar kopējo platību 0,1754 ha un pieder Priekules novada pašvaldībai.

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Uzņemt bilancē dzīvokli nr.1 Saules ielā 10, Tadaiķos, Bunkas pagastā Priekules novadā.

2. Telpu grupas bilances vērtība uz 2014.gada 1.janvāri ir 1116 EUR -.

           3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

            4.Atbildīgs par lēmuma izpildi Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis.

 

Lēmums izsūtāms:

1)Bunkas pagasta pārvaldei;

2)Finanšu nodaļai.

 

 

25.§ Par neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli reliģisko organizāciju Priekules Vissvētās Dievmātes ikonas ‘’Negaidītais prieks’’ pareizticīgo draudzi par īpašumu Dārza iela 9, Priekule, Priekules novads

 Priekules novada dome izskatīja reliģiskās  organizācijas Priekules Vissvētās Dievmātes ikonas „Negaidītais prieks” pareizticīgās draudzes  17.02.2014. iesniegumu  , kas reģistrēts Priekules novada domē 18.02.2014. ar reģistrācijas Nr. 2.1.4/288 „Par neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli reliģisko organizāciju

            Priekules Vissvētās Dievmātes ikonas „Negaidītais prieks” pareizticīgo draudzi  par īpašumu Dārza  iela 9, Priekule, Priekules nov.”                           

 nodokli reliģisko organizāciju

            Priekules Vissvētās Dievmātes ikonas „Negaidītais prieks” pareizticīgā draudze  ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā Dārza iela 9a, Priekule, Priekules nov. Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli”1. pantu, 2. daļu ,4 punktu (kas nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu, kuru neizmanto saimnieciskā  darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli īpašumu Dārza iela 9, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 005 0032, platība 4708m², kas pieder reliģiskai organizācijai Priekules Vissvētās Dievmātes ikonas „Negaidītais prieks” pareizticīgo draudzei.  

26.§ Par izbraukuma tirdzniecību Virgas un Bunkas pagastos

 Izskata SIA „Ozols X2” reģ.nr.42103046356,  valdes locekļa I.O. – O. iesniegumu (reģ.Nr.2.1.4/403  no 7.03.2014.), kurā  lūdz atļauju turpināt izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm.

             Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā no P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

             Bunkas pagasta teritorijā pie mājām “Tēva nams”, ,pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

             Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu kā pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut SIA „Ozols X2” reģ.nr.42103046356, izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm  līdz 2015.gada 1.aprīlim:

 

1.1.Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

1.2.Bunkas pagasta teritorijā pie mājām “ Tēva nams”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

27.§ Par jaunbūvi (nepabeigtu dzīvojamo māju) Ganību ielā 3B, Priekule, Priekules nov.

 2014.gada 19.martā Liepājas reģiona novadu būvvalde reģ. nr. 90001892719 atbildot Priekules novada pašvaldības iesniegumu (19.03.2014. iesniegums) sniedza atzinumu par nepabeigto jaunbūvi, kuras adrese ir Ganību iela 3B, Priekule. Nepabeigtā jaunbūve  saistīta ar  zemes vienību ar kadastra numuru  6415 003 0099. Atzinumā norādīts, ka būvniecība pārtraukta ap 1993.gadu. Būvvaldes rīcībā nav dokumentu par akceptētu projektu, un attiecīgās būvatļaujas šim būvprojektam. Būve šādā tehniskā stāvoklī degradē vidi, un ir bīstama iedzīvotājiem. 

Liepājas rajona pašvaldību apvienotās būvvaldes vadītāja - būvinspektora A.Vaivara secinājums, ka Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 31.panta prasībām pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par būves nojaukšanu, un jāorganizē būves nojaukšana saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem.

Iepazīstoties ar Liepājas reģiona novadu būvvaldes atzinumu un izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tiek konstatēts, ka : 

Pamatojoties uz valsts uzņēmuma „Liepājas agroķīmija”13.09.1993. iesniegumu nr. 73 , Priekules pilsētas valde 1993.gada 14. septembrī (prot.Nr.89)  pašvaldība nolēma uzņemt  bilancē šādu objektu:

-          Nepabeigtu dzīvojamo māju Priekulē, Ganību ielā 3B, ar atlikušo bilances vērtību Ls 63,- .

Jaunbūve –nepabeigtā dzīvojamā māja Ganību iela 3B, Priekule saistīta ar zemes vienību Ganību iela 1, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0099, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0015 9908, platība 914 m². Zemes gabala īpašnieks ir D. O.

Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem (pamatlīdzekļu kartiņas Nr. 673 , inventāra nr. 1211-673) nepabeigtās dzīvojamās mājas, kuras adrese ir adrese Ganību iela 3B, Priekule, Priekules nov., bilances vērtība uz 2014.gada 1.janvāri ir 104,89 EURO.

Jaunbūve –nepabeigtā dzīvojamā māja, kuras adrese ir Ganību iela 3B, Priekule sakarā ar šā brīža tehnisko stāvokli ir lietošanai bīstama un ar savu pastāvēšanu kopumā apdraud sabiedrisko drošību, kā arī vizuāli bojā Priekules pilsētainavu. Jaunbūvē  netiek veikti būvdarbi,  ilgstošas atmosfēras iedarbības   dēļ nesošās konstrukcijas ir stipri bojātas, nav veikti pasākumi, lai novērstu jaunbūves pašsabrukšanu, jaunbūve nav norobežota. Secināms, ka jaunbūve apdraud  apkārtējās sabiedrības drošību, degradē pilsētas ainavu un ir jādemontē.                

Saskaņā ar Civillikuma 1084.pantā ietverto principu, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī , ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem, kā arī, ja būves īpašnieks vai valdītājs, pretēji attiecīgās varas pieprasījumam, nenovērš draudošās briesmas, tad attiecīgai iestādei, raugoties no pēc apstākļiem, būve jāsaved kārtībā vai arī jānojauc uz īpašnieka rēķina.

  Ņemot vērā Būvniecības likuma 31.panta un Civillikuma 1084.pantā ietverto principu ,ka attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība ir tiesīga izskatīt rīcību ar sabrukušām vai bīstamā stāvoklī nonākušām būvēm. Pašvaldība var pieņemt lēmumu uzlikt pienākumu būves īpašniekam vai valdītājam sakārtot vai nojaukt būvi. Augstāk minētā Būve ir sliktā tehniskajā stāvoklī , konstatējama konstrukciju strauja bojāšanās , jo tās ir pakļautas ārējās vides ietekmei. Būve ir bīstama apkārtējiem iedzīvotājiem un bojā pilsētas ainavu.

Būvniecības likuma 31.panta pirmā daļa uzliek pienākumu būves īpašniekam (valdītājam) savest un uzturēt  kārtībā būvi . No minētās normas jēgas izriet ,ka tās mērķis ir panākt, lai būvju lietošana būtu droša un lai attiecīgā būve nebojātu ainavu. Savukārt , ja būve bojā ainavu vai arī tā ar savu pastāvēšanu kļūst apdraudējums apkārtējiem, minētās normas mērķis ir panākt , lai būve tiktu savesta kārtībā vai arī nojaukta.

            Ņemt vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Civillikuma 1084.pantu, Būvniecības likuma 31.panta pirmo un piekto daļu, kas nosaka, 31. pants. (1) Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem. (5) Būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu, 19.03.2014. nr. 1-12/010 Liepājas reģiona novadu būvvaldes vēstuli –atzinumu „Par ēku tehnisko stāvokli ganību ielā 3B, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Veikt Priekules novada pašvaldības valdījumā esošās jaunbūves – nepabeigtās dzīvojamās mājas Priekulē, Ganību ielā 3B (turpmāk lēmumā-jaunbūve), nojaukšanu ar pamatiem. 

2. Jaunbūves nojaukšanu organizē Priekules novada pašvaldība atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem.

3. Jaunbūvi nojaukt līdz 30.aprīlim.

4. Ar jaunbūves nojaukšanu saistītos izdevumus sedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

5. Izslēgt no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva jaunbūvi –nepabeigtu dzīvojamo māju, kuras adrese ir Ganību iela 3B, Priekule, Priekules nov. (pamatlīdzekļu kartiņas Nr. 673).jaunbūves atlikusī vērtība uz 01.01.2014. ir 104,89 EURO.

6. Uzdot šī lēmuma izpildi Priekules pilsētas un pagasta saimniecības vadītājam E.Rubezim.

7. Šī lēmuma izpildi uzdot veikt Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

28.§ Par ēkām ar vienādām adresēm Priekules pilsētā

 Priekules novada pašvaldībā saņemta VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 13.02.2014. Nr. 2-04.1-K/210 e- vēstule „Par ēkām ar vienādām adresēm Priekules novadā” , kurā VZD Kurzemes reģionālā nodaļa informē, ka veicot datu kvalitātes kontroles procedūru Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā konstatēts, ka vairākiem adresācijas objektiem tiek izmantota viena adrese, kas neatbilst Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr. 1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi”6.2. apakšpunkta prasībām, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi , savukārt šo noteikumu 2.9. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta vai reāli nodalīta ēkas daļa.  Saskaņā ar e- vēstulei pievienoto sarakstu Priekules pilsētā,   uz vienu adresi:  Aizputes iela 16, ir divas būves: 

1) Vasaras kafejnīca, kadastra apzīmējums 6415 002 0061 002 –būves galvenais lietošanas veids  1211 –Viesnīcu ēkas , būves tips 10103 –restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēkas un

2) Sadzīves kalpojumu ēka, kadastra apzīmējums 6415 002 0061 001-būves galvenais lietošanas veids 1230- Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas , būves tips -00101 –tirdzniecības ēkas.

Lai adresācijas objekti atbilstu Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr. 1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi”6.2. apakšpunkta prasībām, nepieciešams katram adresācijas objektam piešķirt vienu adresi, jo abas augstāk minētās būves ir funkcionāli saistītas.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uzlikumu „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 20 punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”6.2.apakšpunktu , VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 13.02.2014. Nr. 2-04.1-K/210 vēstuli, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Saglabāt vienotu adresi Aizputes iela 16, Priekules, Priekules  nov.,  būvei ar kadastra apzīmējumu  6415 002 0061 002 un būvei ar kadastra  apzīmējumu 6415 002 0061 001.

2.      Pieņemto lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā,  nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

 

29.§ Par SIA ‘’Niedres & KO’’, reģ.Nr.42103045327, valdes locekļa J. P. iesniegumu

 Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atlikt SIA ‘’Niedres & KO’’ , reģ.Nr.42103045327, valdes locekļa J.P. iesnieguma par zemesgabala ar kad.Nr.6415 005 0020, Priekulē, nomu, izskatīšanu uz 2014.gada aprīļa tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi.

 

Lēmums izsūtāms :

1eks.  SIA „Niedres &KO” reģ. Nr. 42103045327, valdes loceklim  J. P., pasta adrese:  Ķieģeļu iela 11, Priekule, Priekules nov., LV-3434.

 

30.§ Par nomas līguma noslēgšanu ar S. G. par zemesgabala nomu Paplakas ielā 28, Prieku

 2014.gada 26.februārī (reģ.nr.2.1.4/331) Priekules novada pašvaldībā saņemts S. G., dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule iesniegums, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu garāžas, kas atrodas Paplakas ielā 28, Priekulē, uzturēšanai.

 Pamatojoties uz 2013.gada 27.decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.11) 47.§ „Par zemesgabalu nomas līgumu izbeigšanu” Nomniekam I. G. izbeigts 30.10.2008. noslēgtais zemes nomas līgums, sakarā ar nomnieka nāvi 30.04.2012.

 S. G. ir I. G. atraitne.

Ar 2008.gada 8.septembra Liepājas tiesas Zemesgrāmatu tiesneša lēmumu, nekustamais īpašums -zemesgabals Paplakas ielā 28, Priekulē, ar kadastra numuru 6415001 0007, 3656 m² platībā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz Priekules novada pašvaldības vārda. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0044 2973.  

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, S. G.  26.02.2014. iesniegumu, 2014.gada 13.marta  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt ar 2014.gada 1.aprīli  zemes nomas līgumu ar S. G.,  personas kods [:] , uz daļu par Priekules novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu Paplakas  ielā 28, Priekulē  nomu, garāžas   uzturēšanai, nosakot:

-  nomas līguma termiņu līdz 2024.gada 31.martam,

- nomas maksu 1,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.

Saskaņā ar Grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7² punktu, kas nosaka, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu  7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Ar 2014.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa par Priekules novada pašvaldībai piederošu, apbūvētu zemesgabalu Paplakas iela 28, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 001 0007 ir 28 euro gadā, ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus.

2. S. G. divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja minētajā termiņa līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo punktu.

 

Izsūtāms:

1 eks. S. G., adrese:[dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. finanšu nodaļai.

 

31.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu Priekules pagastā, Priekules novadā un jauna nosaukuma [adrese] piešķiršanu

 Priekules novada dome izskatīja Z. R., dzīvo [dzīvesvieta], Priekules pag., Priekules nov. 06.03.2014.  iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģ. Nr.2.1.4/395, par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukumu piešķiršanu. Iesniegumam pievienots apstiprināts zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

            Īpašums [adrese] Priekules pagastā Priekules novadā 55,7 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 19.03.2012., zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0000 0789. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [:] atrodas dzīvojamā ēka un četras palīgceltnes.

            Atbilstoši „Likumam par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta teritorijas plānojumu (2009-2021 gads, apstiprinātiem ar Priekules novada domes 29.12.2009. sēdes lēmumu prot. Nr. 17;45§), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], 55,7 ha platībā, kadastra Nr. [:], kas atrodas Priekules pagastā Priekules novadā.

 

  1. No nekustamā īpašuma [adrese] atdalīt 2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], platība 17,3 ha. Priekules pagastā Priekules novadā. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

 

  1. Palikušai zemes vienībai [adrese], platība 38,4 ha, apzīmējums kadastrā [:] mainīt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.
32.§ Par nosaukuma piešķiršanu inženierbūvēm (ceļiem) Priekules pagastā, Priekules novadā

  

Priekules novada dome izskatīja Guntas Briekmanes 11.03.2014. iesniegumu, par nosaukumu        piešķiršanu un maiņu inženierbūvēm (ceļiem) Priekules pag., Priekules novadā.

Konstatēja:

Lai deklarētu inženierbūves ( ceļus) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nepieciešams ceļu Jaunenieki – Būrīši, apzīmējums kadastrā 6482 002 0069 sadalīt divās daļās un inženierbūvēm piešķirt jaunus nosaukumus.

Konstatēts, ka ceļš Jaunenieki –Būrīši pārklājas ar ceļu Jūdu kapi-Tiltnieki.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Sadalīt ceļu „Jaunenieki – Būrīši”, apzīmējums kadastrā 6482 002 0069 divās daļās un piešķirt jaunus nosaukumus 1. ceļam „Judu ceļš” un 2. ceļam „Birznieki – Jaunenieku ferma”., Priekules pag., Priekules novadāsaskaņā ar klāt pievienoto robežu skici.

2.      Pievienot zemes vienību „Jūdu kapi Tiltnieki”, Priekules pag., Priekules nov., īpašuma kadastra nr. 6482 002 0093, zemes vienības apzīmējums kadastrā 6482 006 0252 ceļam „Judu ceļš”

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400).  

33.§ Par grozījumiem 01.05.2013.Zemes nomas līgumā Nr.34/13 par zemes vienības ‘’Zvirbulēni’’, Gramzdas pagastā, nomu

 2014.gada 17.februārī (reģ. Nr. 2.1.4/274) saņemts A.F., personas kods [:], iesniegums (turpmāk-Iesniegums), kurā lūgts pārslēgt nomas līgumu „Zvirbulēni”, kas atrodas Gramzdas pagastā, kadastra numurs 6458 002 0271, sakarā ar z/s Jaunvēveri reģistrāciju. Z/S reģistrācijas Nr. 42101024994 , kas atrodas Gramzdas pagasta „Jaunvēveri”. Īpašnieks A. F..

Izskatot A. F. iesniegumu, tiek konstatēts, ka:

[1.] Iesniegumā minēts, ka A. F. vēlas pārslēgt 01.05.2013. Zemes nomas līgumu Nr. 34/13 uz zemnieku saimniecības „Jaunvēveri” reģistrācijas Nr. 42101024994 vārda, kuras īpašnieks ir A. F..

[2.] Saskaņā ar „Lursoft” datu bāzes informāciju, 2014.gada 10.janvārī Uzņēmumu reģistrā ir ierakstīta Priekules novada zemnieku saimniecība „Jaunvēveri”, reģistrācijas Nr. 42101024994, juridiskā adrese „Jaunvēveri”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., LV-3487, reģistrācijas apliecība Nr. Z007560.  

[3.] 2013.gada 1.maijā starp Priekules novada pašvaldību un A. F., dzīvojošs [dzīvesvieta], Gramzdas pag., Priekules nov., noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 34/13 par zemes gabala „Zvirbulēni”, kadastra apzīmējums 6458 002 0277, kas atrodas Gramzdas pagastā, Priekules nov., 10,0 ha platībā nomu. Zemes nomas līgums ir noslēgts līdz 2018.gada 1.maijam, zemesgabala lietošanas mērķis –zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

[4.] Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0277 piekrīt Priekules novada pašvaldībai saskaņā ar 22.09.2008. Gramzdas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.10) 4.§ ”Par lauku apvidus zemes piekritību Gramzdas pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2013.gada 1.maija Zemes nomas līguma Nr. 34/13 septītās daļas 7.1.apakšpunktu, 17.02.2014. A.Freimaņa iesniegumu, 2014.gada 13.marta Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt 2013.gada 1.maijā starp Priekules novada pašvaldība un A. F., dzīvojošs [dzīvesvieta], Gramzdas pag., noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr. 34/13 (turpmāk –Līgums) par zemes gabala „Zvirbulēni”, kadastra apzīmējums 6458 002 0277, kas atrodas Gramzdas pagastā, Priekules nov., 10,0 ha platībā nomu šādus grozījumus:

1.1.Līguma ievada daļā aizstāt Nomnieks „A. F., dzīvojošs [dzīvesvieta], Gramzdas pag., Priekules nov.,” ar Nomnieks „Priekules novada zemnieku saimniecība „Jaunvēveri”, reģistrācijas Nr. 42101024994, juridiskā adrese „Jaunvēveri”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., LV-3487, kuras vārdā rīkojas īpašnieks A. F.’’.

 

2.      Pārējie līguma nosacījumi netiek grozīti.

3.      Uzdot dienas nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanas dienas sagatavot atbilstošu vienošanos (lēmuma 1.punkts).

4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājam Modrim Baumanim.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. z/s „Priekules novada zemnieku saimniecība „Jaunvēveri”, īpašniekam A. F., juridiskā adrese „Jaunvēveri”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., LV-3487;

2 eks. nekustamo īpašumu speciālistēm (G.Briekmanei ,V.Rubezei);

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei.

34.§ Par zemes vienības ‘’Sprīdīši’’ iznomāšanu J. Š. Gramzdas pagastā, Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja J. Š., adrese [dzīvesvieta], Gramzdas pag., Priekules nov. 26.02.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas  Nr.2.1.4/333 par zemes gabala „Sprīdīši” iznomāšanu 1,0 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

            Zemes vienība ar kadastra Nr. 6458 001 0146 1,0 ha ar Priekules novada domes 26.11.2009. g. lēmumu Nr. 10, piekrīt pašvaldībai. Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt J. Š. zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0146 1,0 ha platībā uz 5 gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

2.      Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3.      Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

35.§ Par lietošanas tiesību izbeigšanu uz daļu īpašuma[adrese], Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldība izskatīja A. E., kurš ir I. E., M. N. un I. N. pilnvarotā persona (Ģenerālpilnvara, izdota Brīvības gatvē 226, Rīgā pie zvērinātas notāres Dzintras Zitmanes, 17.09.2013.reģ. Nr. 2912.) 04.03.2014. iesniegumu, kurš ir reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr. 2.1.4/372. „Par atteikšanos no zemes vienības  „Līgotes”, Gramzdas pag., Priekules nov. 2,6 ha platībā.

Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1991. gada 9. septembra izziņu Nr. Nr.143 nekustamais īpašums [adrese] līdz 1940. gada 21. jūlijam piederēja J. V., zemes gabala kopplatība 17,3 ha.

Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts, ka ar Gramzdas pagasta padomes 1994. gada 9. augusta lēmumu V. N. ir saņēmusi pastāvīgā lietošanā 16,6 ha zemes zemnieku saimniecības [adrese] uzturēšanai. Ar Gramzdas pagasta zemes komisijas 1994. gada 7. jūlija lēmumu V.N. ir atjaunotas īpašuma tiesības uz mantojamo [adrese] zemi, platība 16,6 ha ar jaunu nosaukumu [adrese]. Īpašuma tiesības nostiprinātas V. N. Liepājas zemesgrāmatu nodaļā uz īpašumu [adrese] 16,6 ha platībā, nodalījuma Nr.2. 03.01.1995.g.

Ar Gramzdas pagasta zemes komisijas 1996. gada 20. septembra lēmumu Nr. 59/22 V. N. piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 2,5 ha platībā īpašuma [adrese] paplašināšanai. Zeme tiks iegūta īpašumā par samaksu, kas netika izdarīts likumā noteiktā termiņā.

V. N. mirusi. Zemes īpašuma tiesības pamatojoties uz 2013. gada 17. septembra mantojuma apliecību, ar reģ. Nr.2906. ir reģistrētas I. E., M. N. un I. N., katram viena domājamā trešā daļa.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai personai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”. Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.un2¹ daļā noteikto, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas dienas ( 2012. gada 31. decembrim). Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1. punktam zemes vienība piekrīt pašvaldībai.

            Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR likumiem un Gramzdas pagasta, Priekules novada spēkā esošo Teritorijas plānojumu, pārapstiprinātu 27.08.2009. (Priekules novada domes sēdes protokols Nr 6.1.§), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt zemes lietošanas tiesības V. N. uz zemes vienību [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov. 2,6 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6458 001 0142.

2.      Noteikt statusu zemes vienībai „Līgotes, Gramzdas pag., Priekules nov. 2,6 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6458 001 0142- pašvaldībai piekrītoša zeme.

3.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

36.§ Par zemes vienības ‘’Upes’’, apzīmējums kadastrā 6458 003 0213, Gramzdas pagastā, Priekules nov., jauna grafiskā apzīmējuma apstiprināšanu

 Ar Gramzdas pagasta padomes 22.09.2013.g.lēmumu Nr. 10 noteica, ka zemes vienības „Upes’’, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 003 0213, platība 4,3 ha  un apzīmējums kadastrā 6458 003 0194 11,3 ha piekrīt pašvaldībai.

Ar Priekules novada domes 28.11.2013. gada lēmumu Nr.9.nolēma ierakstīt zemes vienības „Upes” zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ir parakstīta vienošanās par mērniecības darbu izpildi 26.02.2014.ar mērniecības firmu SIA „Metrum”.

            Veicot zemes iemērīšanu dabā konstatēts, ka mainās zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0213 robežas. Blakus zemes vienībai „Upes” ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0213 atrodas pašvaldībai piekrītoša zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0170, platība 1,9 ha. Nebūtu lietderīgi atstāt neiemērītu šo zemes vienību un veikt atkārtotu uzmērīšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā. Tādēļ būtu lietderīgi pie kadastrālās uzmērīšanas pievienot  šīs zemes vienības.

            Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR likumiem un Priekules pilsētas, Priekules novada spēkā esošo Teritorijas plānojumu, pārapstiprinātu 27.08.2009. (Priekules novada domes sēdes protokols Nr6.1.§), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pievienot zemes vienībai „Upes”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 6458 003 0213, daļu no pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0170, platība 1,0 ha.

 

2.      Apstiprināt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra Nr.6458000300213 „Upes” Gramzdas pag., Priekules nov., platība 5,5 ha, vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc kadastrālās iemērīšanas dabā.

 

37.§ Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Ievnieki’’, Virgas pagastā, Priekules novadā un nosaukuma ‘’Jaunievnieki’’ piešķiršanu

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi  SIA „Artis JP”, reģ.Nr.40003402933, juridiskā adrese-Ūliha iela 57, Liepāja, kuru saskaņā ar 28.02.2014. Rokasnaudas līgumu, izdevusi un apliecinājusi Kurzemes apgabaltiesas zvērināta notāre Aija Burbecka, iereģistrēts ar Nr.1285, pārstāv G. Z., 04.03.2014. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/378, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0165  1,5 ha platībā atdalīšanu no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā un nosaukuma „Jaunievnieki” piešķiršanu. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], Virgas pag., Priekules nov., pieder A. Š., īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.90.

Nekustamais īpašums [:adrese] 4,7 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], Virgas pag., Priekules nov., sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0009- 3,2 ha un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0165- 1,5 ha.

Īpašnieks vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienību 1,5 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [adrese] un nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:]adrese, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]  1,5 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu (21. pielikums).

 

2.      Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un SIA „Artis JP”, Ūliha iela 57, Liepāja, LV 3401.

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

38.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [adrese], Virgas pagasts, Priekules novads

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts A. N., personas kods [:], 24.02.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/319, ar lūgumu apstiprināt sagatavoto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese], Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

28.11.2013.Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr.42., protokols Nr.9 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala atdalīšanai no nekustamā īpašuma [adrese] zemes vienības ar kad.apz.[:], Virgas pag., Priekules nov.”

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „ Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošo noteikumu Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” prasībām un izstrādāto darba uzdevumu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.,30.,31.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „TOPOPROJEKTS”, reģ.Nr.42103041630, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese], kadastra [:], Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanu divos nekustamos īpašumos.

2.      Atļaut veikt zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējums [:], Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot zemes gabalu Nr.1  3,19 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) platībā.

3.      Atdalītajam (jaunveidojamam) zemes gabalam (Nr.1) apstiprināt nosaukumu [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

4.      Pamata zemes gabalam (Nr.2) 6,14 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) platībā saglabāt nosaukumu [adrese] un zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

5.      Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

39.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala atdalīšanai no nekustamā īpašuma [adrese] zemes vienības ar kad.apz.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts A.L., dzīvojoša Priekules novadā, Virgas pagastā, [dzīvesvieta] pilnvarotās personas I. D., dzīvojošas Priekules novadā, Priekulē, [dzīvesvieta] (17.02.2014.pilnvaru izdevusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja O.Niedola, iereģistrēts ar Nr.18), 20.02.2014. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/301, par zemes gabala 3,4 ha platībā atdalīšanu (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kad.apz.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā un nosaukuma [adrese] piešķiršanu. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība.

Iesniegumam pievienota zemes robežu plāna kopija.

Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Projekta izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks A. L., kura īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības 26,8 ha kopplatībā, nostiprinātas Liepājas tiesas  zemesgrāmatu nodaļā Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.18.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Virgas pagasta Teritorijas plānojuma grafisko daļu nekustamais īpašums [adrese] ar kadastra Nr.[:], Priekules novada, Virgas pagastā atrodas plānotajā un atļautajā teritorijā - meliorētajā lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā un daļēji Valsts nozīmes lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā.

Virgas pagasta Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 5.9.1.6. punkts nosaka, ka lauksaimniecības teritorijās minimālā nesadalāmā zemes vienības platība  ir 2,0 ha.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu,22.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2., 11. punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus, pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai. Grafiskais plāns ar plānoto sadalījumu 22.pielikumā.

 

2.      Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (23.pielikums).

 

3.      Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.punktu, nosaukums atdalāmajam zemes gabalam tiks piešķirts, pēc zemes ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

 

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un I. D.,[dzīvesvieta], Priekulē, Priekules nov.

 

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

40.§ Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ‘’Mazvīksnas’’ un ‘’Lielās Palejas’’, Virgas pagastā, Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 04.03.2014. iesniegums par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Mazvīksnas”  2,15 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0178 un „Lielās Palejas” 1,7 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0505, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu- zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

Ar Virgas pagasta padomes 24.01.2007. sēdes lēmumu, protokols Nr.2, M. H. tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību „Mazvīksnas” 1,5 ha, kad.apz.6498 004 0178,Virgas pag., Priekules nov. 2007.gada 26.februārī  tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr. VPP-2007/21. Pēc Iedzīvotāju Reģistra datiem M. H.  mirusi 2011. gada 05.augustā.

Ar Virgas pagasta padomes 24.01.2007. sēdes lēmumu, protokols Nr.2, S. Š. tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Mazās Palejas” zemes vienībām ar kad.apz.6498 004 0195- 0,5 ha un 6498 004 0505- 0,8 ha, Virgas pag., Priekules nov. 2007.gada 26.februārī  tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr. VPP-2007/26.

Sakarā ar dzīvesvietas maiņu 2010.gada oktobrī S. Š. atteicās no turpmākās zemes nomas.

            Ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 3.septembra sēdes protokola izrakstu Nr.10, 1.24.§ „Par pašvaldībai piekrītošajām zemēm”, nekustamais īpašums „Mazās Palejas”, sastāvošam no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0505, 6498 004 0195 un „Mazvīksnas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0178, Virgas pagastā, Priekules novadā, piekrīt pašvaldībai.

            Ar Priekules novada pašvaldības domes 29.08.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.5,37.§ zemes vienībām „Mazvīksnas”, kad.apz.6498 004 0505, precizēta platība no 1,5 ha uz 2,15 ha, „Mazās Palejas”, kad.apz.6498 004 0505, precizēta platība no 0,8 ha uz 1,7 ha.

            Ar Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2013. sēdes lēmumu, protokols Nr.9, 49.§, zemes vienība „Mazās Palejas” ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0505, Virgas pagastā atdalīta no nekustamā īpašuma „Mazās Palejas”, kadastra Nr.6498 004 0195, un piešķirts jauns nosaukums „Lielās Palejas”, kadastra Nr.6498 004 0269, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 004 0505 un noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

            Zemes vienības nav instrumentāli uzmērītas.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Mazvīksnas”  2,15 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0178 un „Lielās Palejas” 1,7 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0505, Virgas pag., Priekules nov., uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu,  izkopējumu no Priekules novada Virgas pagasta kadastra kartes (24.pielikums).

 

2.      Uzdot Virgas pagasta pārvaldes vadītājai R.Balodei organizēt zemes vienību „Mazvīksnas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0178 un „Lielās Palejas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0505, Virgas pagasts, Priekules novads, instrumentālo uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā.  

3.      Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma1.un 2.punkts) uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Virgas pagasta pārvaldes vadītājai R.Balodei. 

5.      Pieņemtais lēmums nosūtāms: 2 eks.- Virgas pagasta pārvaldei, 1 eks.- V.Rubezei.