26.11.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.16)

21. Par Priekules novada pašvaldībai piederoša ēku (būvju) nekustamā īpašuma „Zvani”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., mutiskās izsoles ar lejupejošu soli izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 29.maija lēmumu (prot.Nr.10, 14.§) nekustamais īpašums „Zvani”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6498 502 0120 kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0120 004 nodots atsavināšanai.

Ar 2015.gada 26.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.5, 24.§) otrā mutiskā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli atzīta par nenotikušu, saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu. Priekules novada pašvaldības dome nolēmusi organizēt turpmāku nekustamā īpašuma atsavināšanu, rīkojot rakstisku izsoli ar lejupejošu soli.

Ar 2015.gada 26.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nolemts izdarīt grozījumus 2015.gada 26.marta lēmuma (prot.Nr.5, 26.§) lemjošās daļas 2.punktā vārdu “rakstisku” izstājot ar vārdu “mutisku”.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var rīkot izsoli ar lejupejošu soli.

Atsaucoties uz atsavināšanas nepieciešamības apsvērumiem, kas minēti 2014.gada 29.maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.10, 14.§) un ņemot vērā augstāk minēto normu Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka būtu lietderīgi turpināt atsavināšanas procesu, rīkojot izsoli ar lejupejošu soli, atsavināšanas mērķi atstājot nemainīgu.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 33.panta pirmajai daļai noteikt, ka slepeno cenu izsolei ar lejupejošu soli noteiks Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 3.punktu, 33.panta pirmo daļu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.                    Nodot ēku (būvju) nekustamo īpašumu “Zvani”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6498 502 0120 atsavināšanai mutiskā izsolē ar lejupejošu soli.

2.                    Apstiprināt ēku (būvju) nekustamā īpašuma mutiskās izsoles ar lejupejošu soli izsoles noteikumus.

3.                    Apstiprināt mutiskās izsoles ar lejupejošu soli nosacīto cenu 1950 EUR.

4.                    Noteikt, ka nekustamā īpašuma pārdošanas slepeno cenu nosaka Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija.

5.                    Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos un izsoles noteikumos paredzēto kārtību.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Izsoles noteikumi

 

 

                         

22. Par platības precizēšanu Priekules novada pašvaldības piekrītošām zemes vienībām

 Priekules novada pašvaldības domē saņemta Valsts zemes dienesta 03.11.2015.vēstule Par  pārskatu par zemi Priekules novadā, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/1442, ar lūgumu izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju un pieņemt lēmumu par platības precizēšanu tām zemes vienībām, kurām atšķirība pārsniedz noteikto pieļaujamo platību atšķirības.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           Pielikumā pievienotajā sarakstā ir norādītas zemes vienības, kurām Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā zemes vienības platība atšķiras no kadastra kartē norādītās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas.

      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Precizēt platības sekojošām zemes vienībām: 

Zemes vienības nosaukums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha (no)

Platība, ha (uz)

Rudzīši, Bunkas pagasts

6446 001 0168

0.7

0.5918

Kapi Izriedes, Bunkas pagasts

6446 004 0083

0.1

0.1552

 2. Zemes vienībām platības pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizētas.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

                 

Lēmums izsūtāms:

 Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

 Priekules novada finanšu nodaļai;

Bunkas pagasta zemes lietu speciālistei.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

23. Par nekustamā īpašuma [adrese], Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts L.K. dzīvojošas [adrese] Bunkas pagasts, Priekules novads, iesniegums (Nr.2.1.4/2073) ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:] , Bunkas pagastā, Priekules novadā, trijos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., ir L.K. īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.211.

Nekustamais īpašums [adrese] 7.00 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 3 (trīs) atsevišķām zemes vienībām –zemes vienība 0.60  ha, ar kadastra apzīmējumu [:]  zemes vienība  2.90  ha, ar kadastra apzīmējumu[:] un zemes vienība 3.50 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu [:].

Īpašniece vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], atdalot zemes vienību 0.60  ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [adrese] un zemes vienību 3.50 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu [:], piešķirot nosaukumu  [adrese], atdalītajiem zemes gabaliem nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods- 0101) .

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

      Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], Bunkas pag., Priekules nov.,  zemes vienību 0.60  ha platībā, kadastra apzīmējums[:] un zemes vienību 3.50 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu [:] saskaņā ar pielikumu- zemes robežu skici.
 2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu [adrese] , noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101 .
 3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:]  piešķirt nosaukumu [adrese], noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101 .
 4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:]  atstāt nosaukumu [adrese].
 5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei

1 eks. L.K. :[adrese] Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

24. Par zemes „Krotes Ziedkalni” , Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu G.K

 2015.gada 14.oktobrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/1863) Priekules novada pašvaldībā saņemts  G.K., dzīvojoša [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi „Krotes Ziedkalni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0021 , 2.28  ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes  26.11.2009. lēmumu protokola Nr.14  nekustamais īpašums „Krotes Ziedkalni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0021   ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Zemes vienība „Krotes Ziedkalni”, ar kadastra Nr. 6446 001 0021 sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0164  0.48 ha platībā un kadastra apzīmējumu 6446 001 0222 1.80 ha platībā.

Neviens cits pretendents nav pieteicies uz minēto zemes vienību.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu , Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.                         Iznomāt zemi „Krotes Ziedkalni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0021  2.28 ha  platībā lauksaimniecības vajadzībām G.K. personas kods[:], dzīv.[adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads , (1.,2pielikumi), nosakot:

- nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2015.gada 1.decembra līdz 2020.gada 31.novembrim.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1   eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1   eks. G.K.: [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 Pielikumi

25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma [adrese], Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanai

 2015.gada 20.oktobrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1917) Priekules novada pašvaldībā saņemts Z.B. un A.S.iesniegums ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]. Atdalītajam zemesgabalam, ar plānoto atdalāmo platību 7.045  ha , piešķirot nosaukumu [adrese].

Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieces Z.B. un A.S. Z.B. un A. S.  īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese] Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprinātas zemesgrāmatā,  Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000066974.

Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], robežu plāns ar plānoto zemes sadalījumu. Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, kas nosaka , vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija., un Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.[:] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanu (zemes robežu plāns 2.pielikumā).

2.Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus . (1.pielikums).

3.Plānotajam atdalāmajam zemesgabalam pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukums – [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. Z. B., adrese:[:], Rīga, LV-1002;                                                                                                                                                           

1 eks. A. S., adrese: [:], Liepāja;

1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei I.Lācītei

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikumi

26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma [adrese], Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanai

 2015.gada 20.oktobrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1914) Priekules novada pašvaldībā saņemts B.G. pilnvarotās personas S.P. (20.10.2015. zvērinātas notāres Jevgenijas Jaunģelžes izsniegta ģenerālpilnvara Nr. 5281 ) iesniegums ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]. Atdalītajam zemesgabalam, ar plānoto atdalāmo platību 17.00  ha , piešķirot nosaukumu [adrese].

 

Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieces B.G. pilnvarotās personas S.P. (20.10.2015. zvērinātas notāres Jevgenijas Jaunģelžes izsniegta ģenerālpilnvara Nr.5281). B.G. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese] Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprinātas zemesgrāmatā,  Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.107.

Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], robežu plāns ar plānoto zemes sadalījumu. Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, kas nosaka , vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija., un Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.[:] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu[:] sadalīšanu (zemes robežu plāns pielikumā Nr.2).

2.Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus . (Pielikums Nr.1.)

3.Plānotajam atdalāmajam zemesgabalam pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukums – „Jaunauziņas”, Bunkas pagasts, Priekules novads.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Nosacījumi zemes ierīcības projektam pielikumā uz 2 lp. (1.pielikumu) un robežu plāns uz 2 lp. (skat.2. pielikumu).

 

                                                                           

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Sandim Podniekam, adrese: Loka maģistrāle 13-52, Jelgava, LV-3004;

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikumi

27. Par nekustamā īpašuma [adrese] Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts M.L. B. dzīvojošas [adrese] Bunkas pagasts, Priekules novads, iesniegums (Nr.2.1.4/1961) ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:] , Bunkas pagastā, Priekules novadā, trijos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., ir M.L.B. īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.127.

Nekustamais īpašums [adrese] 6.10 ha kopplatībā, kadastra Nr[:], sastāv no 3 (trīs) atsevišķām zemes vienībām –1. zemes vienība 3.80  ha, ar kadastra apzīmējumu [:],  2. zemes vienība  0.6  ha, ar kadastra apzīmējumu [:] un 3.zemes vienība 1.70 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu [:].

Īpašniece vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], atdalot zemes vienību 0.60  ha platībā, kadastra apzīmējums[:], piešķirot nosaukumu [adrese] un zemes vienību 1.70 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu [:] , piešķirot nosaukumu [adrese], atdalītajiem zemes gabaliem nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods- 0101) .

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

      Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], Bunkas pag., Priekules nov.,  zemes vienību 0.60  ha platībā, kadastra apzīmējums [:] un zemes vienību 1.70 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu [:], saskaņā ar pielikumu- zemes robežu skici.
 2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu [adrese], noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101 .
 3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu [adrese], noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101 .
 4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu[:]  atstāt nosaukumu [adrese].
 5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei

1 eks. M.L.B. :[adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

Pielikumi

28. Par Priekules novada pašvaldības domes 2015. gada 24.septembra lēmuma Nr. 14, 12.§ „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Burvji”

 Priekules pag. Priekules novadā” atcelšanu un īpašuma sadalīšanu

 

Priekules novada dome izskatīja Ē.B., adrese [:], Priekules pag., Priekules nov. iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada pašvaldībā  03.11.2015. ar reģistrācijas Nr.2.1.4/2032par Priekules novada domes pašvaldības 2015. gada 24.septembra lēmuma Nr.14, 12.§ „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Burvji” Priekules pag. Priekules novadā” atcelšanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

Īpašums „Burvji” Priekules pagastā Priekules novadā 30,3 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 01.06.2001. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.252. Tā īpašnieks ir Ē. B.

Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem 2015. gada 28. augusta lēmumu (sēdes prot. Nr.13, 6.§), Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1. Atcelt Priekules novada domes pašvaldības 2015. gada 24.septembra lēmumu Nr.14, 12.§ „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Burvji” Priekules pag. Priekules nov.”.
 2.  No nekustamā īpašuma „Burvji”, Priekules pagastā, Priekules nov. atdalīt 2. zemes vienību 9,3 platībā, apzīmējums kadastrā 6482 003 0024.
 3. Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Mazburvji”, Priekules pagasts, Priekules novads.
 4. Zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6482 003 0024 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101.
 5. Palikušajai zemes vienībai „Burvji” ar apzīmējumu kadastrā 6482 003 0023 atstāt spēkā zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101.
 6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no     tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400).

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. Ē.B.;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikumi

29. Par 01.02.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/6/2011 termiņa pagarināšanu A .P. par daļu no zemes „Mazā zeme”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts A. P., dzīvojoša [adrese], Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., 04.11.2015. iesniegums ar lūgumu pagarināt 01.02.2011.zemes nomas līguma ar Nr.3-36/6/2011 termiņu par daļu no zemes vienības „Mazā zeme” 8,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0063, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 01. februārī starp Priekules novada pašvaldību un A. P. noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/6/2011 par daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Mazā zeme” 8,8 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0063, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš  noteikts līdz 31.01.2016.

Nekustamais īpašums “Mazā zeme”, kadastra nr.6464 001 0063, 26,8277 ha kopplatībā, Kalētu pagastā, piekrīt pašvaldībai.

A. P. lūdz pagarināt zemes nomas līgumu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.Pagarināt 01.02.2011. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/6/2011, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un A.P., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2021.gada 31.janvārim.

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem 01.02.2011. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/6/2011 atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A. P., [adrese], Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.,LV3484;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

30. Par 18.04.2007. zemes nomas līguma Nr.276 pirmstermiņa izbeigšanu J.V., Kalētu pag., Priekules nov.

 2015.gada 21.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts J.V., dzīvojoša [adrese] Kalētu pagastā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1933, par atteikšanos no zemes „Pie Zaķīšiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0415, Kalētu pagastā, turpmākās nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 18.aprīlī starp Kalētu pagasta padomi (Iznomātājs) un J.V. (Nomnieks) tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.276 par zemes „Pie Zaķīšiem” 1,7 ha platībā, Kalētu pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 2016.gada 31.decembrim.

J.Viskonts atsakās no turpmākās zemes nomas.

Pamatojoties uz J.V.iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Izbeigt 2007.gada 18.aprīļa zemes nomas līgumu Nr.276 par zemes „Pie Zaķīšiem” 1,7 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu J.V. ar 2015.gada 30.novembri.

2. Paziņojumu par iznomājamo zemes vienību „Pie Zaķīšiem” 1,7 ha platībā, Kalētu pagastā ievietot pašvaldības mājaslapā un izlikt Kalētu pagasta pārvaldes ēkā.

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. J. V.,[adrese] Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

31. Par 09.12.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/80-2011 laušanu ar I.M., Virgas pag., Priekules nov

 Izskatot jautājumu par 2011.gada 09.decembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/80-2011 laušanu ar I.M. par zemes „Doles” 6,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0368, Virgas pagastā iznomāšanu tika konstatēts, ka:

2011.gada 09.decembrī starp Priekules novada pašvaldību (Iznomātājs) un I.M. (Nomnieks) tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.3-36/80-2011 (turpmāk tekstā- līgums) par zemes „Doles” 6,5 ha platībā, Virgas pagastā, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir noteikts līdz 2022.gada 31.decembrim.

Atbilstoši līguma 4.2.3.punktam Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja nomnieks ir nokavējis nomas maksas vai nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus vairāk nekā divus ceturkšņus pēc kārtas vai nav veicis līguma V nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļauto pārkāpumu sekas.

I.M.nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas maksājumus nav veikusi kopš 2013.gada.

2015.gada 03.septembrī Virgas pagasta pārvalde I.M. nosūtīja brīdinājumu Nr.2.1.17/133 par parāda nomaksu līdz 2015. gada 12.oktobrim.

I.M. parādu nav nomaksājusi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Lauzt 09.12.2011 lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.3-36/80-2011, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un I. M., par zemes “Doles” 6,5 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu, ar 2015.gada 30.novembri.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I. M.,[adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV-3485;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

32. Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū

 Priekules novada pašvaldībā 2015.gada 03. novembrī saņemts saskaņošanai Valsts zemes dienesta sagatavotais pārskats par zemi Priekules novada lauku apvidū (turpmāk- Pārskats), iereģistrēts ar Nr.2.1.7/1442, ar lūgumu izvērtēt nosūtīto informāciju un saskaņot to.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Pārskatā iekļauto informāciju Priekules novada lauku apvidū ir:

1)     68 zemes vienības, par kurām pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu;

2)     99 fizisku un juridisku personu tiesiskā valdījumā esošas zemes vienības;

3)     940 pašvaldībai piekritīgās zemes vienības;

4)     70 valstij piekritīgās zemes vienības;

5)     2 publisko ūdeņu zemes vienības;

6)     62 zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes vienības;

7)     70 rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības;

8)     2 zemes vienības, kas ierakstītas zemesgrāmatā, īpašnieku domājama daļa neveido vienu veselu.

Saskaņā ar Pārskatā sniegto informāciju visām zemesgrāmatā neierakstītajām zemes vienībām ir noteikts to piederības vai piekritības statuss un tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam.

Atbilstoši Likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta ceturtajai daļai, kas nosaka, ka Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, sagatavo pārskatu par zemi un saskaņo to ar attiecīgo pašvaldību.

Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Saskaņot Pārskatu par zemi Priekules novada lauku apvidū (pielikumā).

2. Lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par zemes reformas pabeigšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienestam, e-pasts: vzd@vzd.gov.lv ;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

33. Par Priekules novada pašvaldības domes 2015. gada 24. septembra lēmuma Nr. 14. 24.§ „Par platības un zemes robežu skices apstiprināšanu

 zemes vienībai „Centra katlu māja”, Gramzdas pag., Priekules nov. un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda” precizēšanu

 

Saskaņā spēkā esošo Gramzdas pagasta teritorijas plānojumu (2009-2021 gads, apstiprinātiem ar Priekules novada domes 29.12.2009. sēdes lēmumu prot.Nr.17,45.§), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, un likumu „Par pašvaldībām”.

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

      1.Precizēt Priekules novada pašvaldības domes 2015. gada 24. septembra lēmuma Nr.14. 24., 1. punktu izteikt sekojošā redakcijā –

 

‘’Pārkārtot robežas zemes vienībām „Centra katlu māja”, Gramzdas pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0212 un „Pagasta palīgsaimniecības”, Gramzdas pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0178.

Zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0212 apstiprināt platību 0,9 ha, zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0178 apstiprināt platību 2,8 ha.’’

 

2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400).

 

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. Attīstības plānošanas nodaļai

1eks. VZD Graudu iela 27/29, Liepāja

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

34. Par SIA “ Niedres & Ko” valdes locekļa iesniegumu par zemes nomu ganību ierīkošanai un siena sagatavošanai

 2015.gada 13.oktobrī (reģ.nr.2.1.4/1859) saņemts SIA “ Niedres & Ko”  reģistrācijas nr. 42103045327, juridiskā adrese, Lauktehnikas iela 1C, Grobiņa, Grobiņas novads, valdes locekļa J.P. iesniegums (turpmāk tekstā –iesniegums), kurā izteikta vēlēšanās nomāt pašvaldībai piederošās, aizaugušās platības šādus zemesgabalus  ar adresēm un platībā ganību ierīkošanai, siena sagatavošanai:

 Brīvības iela 14 ,Priekule, platība 33 826 m²;

Dārza iela 20,Priekule, platība 72 597 m²;

Ķieģeļu iela 33, Priekule, platība 44 822 m².

Iesniegumā minēts, ka SIA “ Niedres & Ko”  vēlas , iznomāt  citas aizaugušas platības, kuras nav piedāvājumā minētas, kā piemēram Priekules garnizona teritoriju.

Izskatot SIA “ Niedres & Ko”  iesniegumu tiek konstatēts, ka;

            [1.] SIA “ Niedres & KO” vēlas nomāt šādas  zemes vienības:

Brīvības iela 14 ,Priekule, platība 33 826 m²;

Dārza iela 20,Priekule, platība 72 597 m²;

Ķieģeļu iela 33, Priekule, platība 44 822 m².

[2.] Zemes vienība Brīvības iela 14 , Priekule, platība 33 826 m², kadastra apzīmējums 6415 002 0085 ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienība. Daļa  no šīs zemes vienības ir   iznomāta citām personām- pagaidu lietošanai - sakņu dārzu ierīkošanai. 

[3.] Zemes vienība Dārza iela 20, Priekule, platība 72 597 m²;kadastra apzīmējums 6415 005 0017 ir zeme zemes reformas pabeigšanai. Šī  zemes vienība nav iznomāta, zemes vienības eksplikācija: 72 597 m²  lauksaimniecībā izmantojamā zeme – kods 0101.

[4.] Izbraucot dabā, tika konstatēts, ka  uz zemes vienības  Dārza iela 20, Priekule  (tās lielākajā daļā) ir/atrodas  krūmu, koku apaugums. Citi iesniegumi pašvaldībā, attiecībā  uz šo zemes vienību, nav reģistrēti.

[5.] Zemes vienība  Ķieģeļu iela 33, Priekule, platība 44 822 m², kadastra apzīmējums 6415 002 0084 ir rezerves zemes fonda zeme. Šī zemes vienība nav iznomāta. , zemes vienības eksplikācija: 24.900 m² lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 10 000 m² ir zem purva. Galvenais lietošanas veids lauksaimniecībā izmantojamā zeme –kods 0101.   Citi iesniegumi pašvaldībā, attiecībā  uz šo zemes vienību, nav reģistrēti.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 4.pantu, kas nosaka, ka “  Realizējot vietējo pārvaldi, pašvaldības likumā noteiktajos ietvaros ir publisko tiesību subjekts, bet privāttiesību jomā pašvaldībām ir juridiskās personas tiesības” ,14.panta pirmās daļas 2.punktu,  kas nosaka, ka “ pildot savas funkcijas , pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības”, Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9, „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punkta, 2.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka sakņu dārziem, kuru platība līdz 400 m², ne mazāk kā 4,0 EURO gadā, 2.punkta, 2.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka sakņu dārziem, kuru platība vairāk kā 400 m², ne mazāk kā 7,0 EURO gadā apstiprināti ar Priekules novada domes 26.09.2013. lēmumu (prot. Nr.11,5.§), Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 9 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde; „pret”- 2 deputāti Ainars Cīrulis, Arnis Kvietkausks, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.     Ar 2015.gada  1.decembri iznomāt   SIA “ Niedres & Ko”,  reģistrācijas nr.42103045327, juridiskā adrese, Lauktehnikas iela 1C, Grobiņa, Grobiņas novads,  rezerves zemes fonda zemi   Ķieģeļu  iela 33, Priekule (zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 002 0084), 44 822 m² platībā,  siena sagatavošanai, saskaņā ar pielikumu,  nosakot:

-        nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, ne mazāk kā 7 (septiņi)  EURO gadā. 

-        nomas līguma termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus (pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli) . 

 

Priekules novada pašvaldības domei ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu pirms termiņa  līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

2.     Ar 2015.gada 1.decembri iznomātSIA “ Niedres & Ko”, reģistrācijas nr. 42103045327, juridiskā adrese, Lauktehnikas iela 1C, Grobiņa, Grobiņas novads, zemi reformas pabeigšanai Dārza iela 20, Priekulē, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0017, siena sagatavošanai, nosakot:

nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, ne mazāk kā 7 (septiņi)  EURO gadā. 

nomas līguma termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus (pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli) . 

3.     Jautājumu Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes  vienības   Brīvības iela 14, Priekule, 33 826 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 005 0017, iznomāšanu, izskatīt 2016.gada marta/aprīļa mēnešos (atkarībā no laika apstākļiem), sakarā ar to, ka daļa no šī zemes vienības ir iznomāta citām personām, apsekojot dabā. 

4. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) divu mēnešu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu  (lēmuma 1.un 2.punkts)

 

5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmā daļa).

Atbilstoši  Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt    

 

 

 

 

Lēmumu nosūtīt:

1 eks. SIA “ Niedres & Ko”  reģistrācijas nr. 42103045327,

valdes loceklim J. P., pasta adrese : [:]. juridiskā adrese, Lauktehnikas iela 1C, Grobiņa, Grobiņas novads;

1 eks.  Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

35. Par platības precizēšanu zemes vienībām “Brunči” un “Pavāru ceļš” Virgas pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldībā 2015.gada 03. novembrī saņemta elektroniska vēstule Pārskats par zemi Priekules novadā no Valsts zemes dienesta kadastra departamenta kadastra pārraudzības daļas, iereģistrēta ar Nr.2.1.7/1442, ar lūgumu izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju un pieņemt lēmumu par platības precizēšanu tām zemes vienībām, kurām atšķirība pārsniedz noteikto pieļaujamo platību atšķirības.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Pielikumā pievienotajā sarakstā ir norādītas zemes vienības, kurām Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā zemes vienības platība atšķiras no kadastra kartē norādītās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt platības sekojošām zemes vienībām:

1.1. valsts rezerves zemes fonda zemei “Brunči”, kadastra apzīmējums 6498 002 0129, Virgas pag., no 2,7 ha uz 2,139 ha;

1.2. pašvaldībai piekritīgai zemei “Pavāru ceļš”, kadastra apzīmējums 6498 004 0221, Virgas pag., no 0,9345 ha uz 1,0749 ha.

2. Zemes vienībām platības pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizētas.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

36. Par Priekules vidusskolas iesaistīšanos projektā Erasmus+

 Erasmus+ mācību mobilitātes mērķi ir piedāvāt skolu pedagoģiskajam personālam profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, uzlabojot un dažādot skolu pedagoģiskā personāla metodiskās zināšanas un prasmes un veidojot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.

Erasmus+ programma atbalsta:

1) mācību stundu vadīšanu, kuras ietvaros skolotāji vai cits skolu pedagoģiskais personāls pasniedz mācību stundas ārvalstu skolā vai

2) personāla mācības – atbalsta skolotāju, skolas vadības un cita skolu pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, nodrošinot to dalību

a) profesionālās pilnveides kursos un apmācībās,

b) darba vērošanu ārvalstu skolā vai citā atbilstošā organizācijā, kas darbojas skolu izglītības jomā.

Priekules vidusskolas iesniegtā un atbalstītā projekta mērķis ir skolotāju Zaigas Strelevičas un Airitas Ešenvaldes piedalīšanās starptautiskos pedagogu profesionālās pilnveides kursos. Pēc kursiem plānots dalīties pieredzē ar kolēģiem skolā un novadā.

Kopējās izmaksas 5117 EUR. Pašvaldības līdzekļi projektā nav jāiegulda.

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 1. Atbalstīt Priekules vidusskolas piedalīšanos Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 1. Pamatdarbības aktivitātē – individuālās mācību mobilitātes.
 2. Noteikt par projekta vadītāju un paraksta tiesīgo personu Priekules vidusskolas direktori Irinu Tiesnesi.

 Lēmums izsniedzams: Priekules vidusskolai, Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

37. Par bioloģisko aktīvu uzskaiti

 Saņemts   Valsts kontroles Revīzijas ziņojumus “ Par Latvijas Republikas 2014.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem”, kurā norādīts,  ka  uz pārskata gada sākuma   nav uzrādīti pašvaldības parkos esošie bioloģiskie aktīvi.

[1.] Ņemot vērā  Valsts kontroles Revīzijas ziņojumu “ Par Latvijas Republikas 2014.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem” un pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1486 “ Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 18.punktu,  ar 11.11.2015.  Rīkojumu Nr. 2.1.4/183 Priekules novada pašvaldība izveidoja komisiju (turpmāk komisija)  bioloģisko aktīvu (koku) uzskaites veikšanai Priekules novada pašvaldībai piederošos/piekrītošos parkos.

[2.] Bioloģiskie aktīvi sastāv no atsevišķiem kokiem,   Priekules novada pašvaldības  parkos (apstādījumos) uz pašvaldības īpašuma/valdījuma zemēm. Šādi  bioloģiskie aktīvi Priekules novadā ir:

1.     Bunkas pagastā:

1.1.Dzirnavu parks , kadastra apzīmējums 64460050206 un 6446 005 0244;

1.2.Izriedes muižas parks, kadastra apzīmējums 64460040095;

1.3. "Ata Kronvalda Krotes pamatskola" /Krotes parks/, kadastra apzīmējums 64460010352;

1.4.Parks stadions, kadastra apzīmējums 64460010293.

2.     Gramzdas pagastā:

2.1.Skolas parks, kadastra apzīmējums 64580010336;

3.     Kalētu pagastā:

3.1.Kalētu skola, kadastra apzīmējums 64640010143.

4.     Virgas pagastā:

4.1.Purmsātu muižas parks, kadastra apzīmējums 64980040149.

5.Priekules pagastā

5.1.“ Saulaines birzs”, kadastra apzīmējums 64820060201.

6.     Priekules pilsētā:

6.1.Valta Birzs, Parka iela 31, Priekule, kadastra apzīmējums 64150030164;  

6.2. Barona Korfa parks, Aizputes iela 1, Priekule, kadastra  apzīmējums  6415 008 0014.

[3.] Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti “ 18.punktā noteikts, ka “ Ilgtermiņa ieguldījumu, izņemot mežaudzes, novērtē budžeta iestādes vadītāja apstiprināta komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus. Komisija vai minētie speciālisti, izmantojot vispāratzītas vērtēšanas metodes vai šo noteikumu 32., 33., 34. un 35.punktā minētās metodes, novērtē ieguldījumu vai apstiprina ieguldījuma vērtību, ja tā ir zināma, šādos gadījumos: 18.1. iekļaujot bilancē līdz šim neuzskaitītu esošu ilgtermiņa ieguldījumu;

Savukārt šo noteiktumu 18.1  punktā ir noteikts, ka “ Budžeta iestādes līdz šo noteikumu 18.punktā minētajai ilgtermiņa ieguldījuma novērtēšanai vai vērtības apstiprināšanai nodrošina aktīvu uzskaiti daudzuma vienībās”  .

[4.] Likums “Par Grāmatvedību” 2.  pants pirmā daļa nosaka, ka (1) “ Uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību. Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī (turpmāk — saimnieciskie darījumi). Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei”.  

(2) Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai. Grāmatvedībai ir jānodrošina ieņēmumu un izdevumu norobežošana pa pārskata periodiem

 

Ņemot vērā iepriekš minēto,  Komisijas 24.11.2015. sastādīto aktu par bioloģisko aktīvu uzskaiti likumu “ Par pašvaldībām”  14.panta   otrās daļas 3 .punktu , kas nosaka, ka “ Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums  3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; likumu “ Par grāmatvedību” 2.panta pirmo un otro daļu,  15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu  Nr. 1486 “ Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, 18.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.     Uzņemt Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilancē (bez vērtības apstiprināšanas) uzskaitītos bioloģiskos aktīvus (kokus)  kopskaitā:  lapkoki – 8600  un skujkoki  61,  saskaņā ar pievienoto sarakstu Nr.1 un  Nr.2, kas ir šī lēmuma   neatņemama sastāvdaļa  (pielikumā) .

2.     Atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļa.

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 Pielikums

Pielikums

38. Par kvalitatīvu un vienotu bibliotekāro pakalpojumu nodrošināšanu pamatskolām Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos

 Gramzdas pamatskolā un Kronvalda Ata Krotes pamatskolā bibliotekārie pakalpojumi tiek nodrošināti attiecīgi Gramzdas pagasta un Bunkas pagasta Krotes publiskajās bibliotēkās.

Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (10.11.2015.prot.Nr.12), sniegto atzinumu, par to, kā tiks nodrošināti bibliotekārie pakalpojumi pagastu pamatskolu skolēniem un skolotājiem, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 2016.gada 1.janvāri Priekules novada Kalētu pamatskola, Virgas pamatskola, Gramzdas pamatskola, Kronvalda Ata Krotes pamatskola nepieciešamosbibliotekāros un informācijas pakalpojumus saņems attiecīgā pagasta publiskajā bibliotēkā:

 

1.1.          Lai nodrošinātu Kalētu pamatskolai bibliotekāros pakalpojumus, uzdot Kalētu pagasta publiskās bibliotēkas vadītājai [:] pārņemt Kalētu pamatskolas bibliotēkas grāmatu un metodiskās literatūras fondu Kalētu pagasta bibliotēkas uzskaitē līdz 2016. gada 1. janvārim.

1.2.          Lai nodrošinātu Virgas pamatskolai bibliotekāros pakalpojumus, uzdot Virgas pagasta publiskās bibliotēkas vadītājai [:] pārņemt Virgas pamatskolas bibliotēkas grāmatu un metodiskās literatūras fondu Virgas pagasta bibliotēkas uzskaitē līdz 2016. gada 1. janvārim.

 

2.     Uzdot kultūras nodaļas vadītājam Gundaram VENENAM paziņot LR Kultūras ministrijas bibliotekārajai nodaļai par izmaiņām bibliotekāro pakalpojumu sniegšanā Priekules novada pagastu pamatskolās un izslēgt tās no skolu izglītības iestāžu bibliotēku reģistra Kultūras kartē.

 

Izsūtāms: kultūras nod., Kalētu pamatskola, Virgas pamatskola, Gramzdas pamatskola, Kronvalda Ata Krotes pamatskola.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

39. Par Priekules novada apbalvojumu piešķiršanu Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadskārtas priekšvakarā

 Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto apbalvojamo sarakstu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 1. Izteikt PATEICĪBU:

1.1. Ingūnai SUDRABAI, Saeimas deputātei, partijas “No sirds Latvijai” frakcijas priekšsēdētājai par sniegto atbalstu Purmsātu skolas vides sakārtošanā un bērnu ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošanā.

 

1.2.Jūlijam KRŪMIŅAM par finansiālu atbalstu Purmsātu skolas vides sakārtošanā un bērnu ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošanā.

 

1.3.Terjem BINDERAM par Priekules novada publicitātes un atpazīstamības veicināšanu grāmatā “Kur piedzimst vējš” un sniegto atbalstu Purmsātu skolas vides sakārtošanā un bērnu ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošanā.

 

2. Izteikt ATZINĪBU Dairai ŠALMAI biedrības ‘’Rumula’’ valdes priekšsēdētājai par līdzekļu piesaisti Purmsātu speciālajai internātpamatskolai, piešķirot ATZINĪBAS rakstu un naudas balvu 50 EUR apmērā.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

40. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu Aizputes ielā 5, Priekulē

 2015.gada 19.novembrī (reģ. Nr.2.1.7/1503) Priekules novada pašvaldībā saņemta Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.11.2015. Nr. 17-8/14384 vēstule (turpmāk-Vēstule), kurā Nodrošinājuma valsts aģentūra (Turpmāk –Aģentūra) informē, ka 2015.gada 31.decembrī beidzas termiņš  2012.gada 19.oktobrī  starp SIA “ Priekules slimnīca”, Aģentūru, Priekules novada domi un Vaiņodes novada domi noslēgtajam Nomas līgumam Nr. 2012/536-Nom (turpmāk –Nomas līgums), ar kuru Aģentūrai nodotas telpas 132, 8 m² platībā, Aizputes ielā 5, Priekulē.

            Vēstulē minēts, ka Aģentūra arī turpmāk vēlās izmantot šīs telpas un ir sagatavota Vienošanās Nr.2 “Par grozījumiem Nomas līgumā, pagarinot termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim”. Aģentūra lūdz Priekules novada domes piekrišanu Nomas līguma pagarināšanai.

Izskatot Aģentūras Vēstuli, tiek konstatēts, ka:

[1.] Aģentūra vēlas pagarināt 19.10.2012. Nomas līguma  Nr. 2012/536-Nom termiņu. Nomas līguma termiņš ir līdz 2015.gada 31.decembrim (31.03.2014. Vienošanās Nr. 1 “ Par grozījumu 19.10.2012. nomas līgumā Nr. 2012/536-Nom Aizputes iela 5, Priekulē).   

[2.] 2012.gada 10.oktobrī  starp SIA “ Priekules slimnīca” , Nodrošinājuma valsts aģentūru, NMR kods 90009112024, Priekules novada domi, Vaiņodes novada domi tika noslēgts Nomas līgums Nr. 2012/ 536-Nom,par telpu  132,8 m² platībā nomu, kas atrodas Aizputes ielā 5, Priekulē, Nodrošinājuma valsts aģentūrai.

Ņemot vērā Nodrošinājuma valsts aģentūras 16.11.2015. Nr. 17-8/14384 vēstuli, pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 4.pantu, kas nosaka, ka “ Realizējot vietējo pārvaldi, pašvaldības likumā noteiktajos ietvaros ir publisko tiesību subjekts, bet privāttiesību jomā pašvaldībām ir juridiskās personas tiesības”, 14.panta pirmās daļas 2.punktu,kas nosaka,  Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības;” Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Rigonda Džeriņa, Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.     Pagarināt 2012.gada 10.oktobrī starp SIA “Priekules slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003218218, Nodrošinājuma valsts aģentūru, NMR kods 90009112024, Priekules novada domi reģistrācijas Nr. 90000031601, Vaiņodes novada domi, reģistrācijas Nr. 90000059071, noslēgto Nomas līgumu Nr. 2012/ 536-Nom, par telpu 132,8 m² platībā nomu, kas atrodas Aizputes ielā 5, Priekulē, Nodrošinājuma valsts aģentūras darbības nodrošināšanai, līdz 2017.gada 31.decembrim.

2.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. SIA “ Priekules slimnīca”, reģistrācijas  Nr. 40003218218, adrese: Aizputes iela 5,Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Nodrošinājuma valsts aģentūru, NMR kods 90009112024, adrese: Čiekurkalna līnija 1,k/2,Rīga, LV-1026;

1 eks. Vaiņodes novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000059071, adrese: Raiņa iela 23A,Vaiņode, Vaiņodes novads, LV3435;

1 eks. Priekules novada pašvaldībai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska