26.10.2018. domes sēde (protokols Nr.14)

514. Par pašvaldības ūdenstorņa “Centrs” daļas, Virgas pagastā Priekules novadā iznomāšanu SIA “TELE 2”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.514            

          (protokols Nr.14, 39.punkts)

 

Par pašvaldības ūdenstorņa “Centrs” daļas, Virgas pagastā Priekules novadā iznomāšanu SIA “TELE 2”

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “TELE 2”, reģ.Nr.40003272854, pilnvarotā pārstāvja SIA “BM-Projekts”, reģ.Nr.40103196966, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/18/837-S, ar lūgumu iznomāt daļu no ūdenstorņa Paplakas ciemā, Virgas pagastā mobilo sakaru antenu novietošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Centrs” (turpmāk-īpašums), kadastra Nr.6498 002 0184, Virgas pagastā, atrodas pašvaldības tiesiskajā valdījumā. Īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā.

Īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība 0,2901 ha platībā, sūkņu māja un ūdenstornis.

Īpašums nodots apsaimniekošanai SIA “Priekules nami”.

Atbilstoši Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 6.3. apakšpunktu- noteikumu 2. nodaļas normas var nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30. un 31. punktu, ja iznomā nomas objektu bankomātu, pārtikas automātu vai tehnisko iekārtu izvietošanai, kā arī ja nekustamajā īpašumā vai tā daļā nomniekam, kurš nomā nekustamā īpašuma daļu, tiek iznomāta vieta tā reklāmas vai izkārtnes izvietošanai un 79. punktu - Ja nomas objekts ir nekustama manta, nomas objekta nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nomas objekta tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams noteikt iznomājamo publiskas personas zemes vienības daļu, piemēram, ja iznomā publiskas personas būves ārējo sienu vai citu būves konstruktīvo elementu, kas nav iekļauts būves kopējā platībā, nomas maksu par zemes vienības daļu neiekļauj. […]

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu- noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt SIA “TELE 2”, reģ.Nr.40003272854, pašvaldības nekustamā īpašuma “Centrs”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 002 0184, sastāvā esošās būves- ūdenstorņa ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0182 003 nenorobežoto daļu  mobilo sakaru antenu novietošanai.

2. Noteikt:

2.1. nomas līguma termiņu līdz 31.12.2029.

2.2. mēneša nomas maksu 100 EUR mēnesī. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

2.3. ka par elektrības pieslēgšanu un lietošanu slēdzams atsevišķs līgums.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “BM-projekts”, Pārslas iela 3B, Rīga, LV-1002, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai,

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska