26.10.2018. domes sēde (protokols Nr.14)

494. Par saistošo noteikumu Nr.11/18 “Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība iznomā neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes” apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.494            

          (protokols Nr.14,  19.punkts)

 

Par  saistošo noteikumu Nr.11/18 “Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība iznomā neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes” apstiprināšanu

 

Priekules novada pašvaldībā ir izdoti saistošie noteikumi Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar domes 26.09.2013. sēdes lēmumu).

Šajā normatīvajā aktā ir noteikta nomas maksa par iznomājamiem zemesgabaliem, bet nav noteikta kārtība kādā tiek iznomāti neapbūvēti lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

2018.gada 01.jūlijā stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kurā ir noteikta jauna nomas maksas noteikšanas un zemes iznomāšanas kārtība.

Lai pašvaldības teritorijā noteiktu vienotu zemesgabalu iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību, ir jāpieņem jauni saistošie noteikumi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 14. a. apakšpunktu, 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11/18  Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība iznomā neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes” (skat.pielikumā).

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinumu sniegšanai likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteiktajos termiņos un kārtībā.

3.  Publicēt saistošos noteikumus likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistiem

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

495. Par stipendijām Priekules vidusskolas 10.-12.klašu audzēkņiem

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.495           

          (protokols Nr.14,  20.punkts)

Par stipendijām Priekules vidusskolas 10.-12.klašu audzēkņiem

           

            Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules vidusskolas direktores iesniegums ar lūgumu apstiprināt nolikumu par stipendijām 10.-12.klašu audzēkņiem par augstiem sasniegumiem mācībās.

            A.Purviņa ierosina no nosaukuma izņemt vārdus “par augstiem sasniegumiem mācībās”. Ir veikti redakcionāli labojumi.

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Apstiprināt Priekules vidusskolas ‘’Noteikumus par stipendiju piešķiršanu Priekules vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamiem’’.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

496. Par atklāta projektu konkursa vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.496            

          (protokols Nr.14,  21.punkts)

 

Par atklāta projektu konkursa vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu

 

2018.gada 11.septembrī Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr.413 (protokols Nr.12, 4.punkts) par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.

Saskaņā ar nolikuma 26.punktu pašvaldība izveido konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju. Saskaņā ar nolikuma 27.punktu vērtēšanas komisija darbojas saskaņā ar vērtēšanas komisijas nolikumu. Pamatojoties uz minēto un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma projekts uz 2 lpp.

 

 

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļai

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

497. Par Purmsātu speciālās internātpamatskolas pašvērtējuma ziņojuma un attīstības plāna saskaņošanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.497            

          (protokols Nr.14,  22.punkts)

Par Purmsātu speciālās internātpamatskolas pašvērtējuma ziņojuma un attīstības plāna saskaņošanu

 

 

            Ir saņemts Purmsātu speciālā internātpamatskolas direktores iesniegums ar lūgumu saskaņot skolas pašvērtējuma ziņojumu un attīstības plānu 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadam.

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Saskaņot Purmsātu speciālās internātpamatskolas pašvērtējuma ziņojumu un attīstības plānu 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadam.

 

Pielikumā: Purmsātu speciālās internātpamatskolas pašvērtējuma ziņojums un attīstības plāns 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadam.

 

 

Lēmums nosūtāms- Purmsātu speciālajai internātpamatskolai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

498. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.498            

          (protokols Nr.14,  23.punkts)

 

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegumu ( reģistrācijas Nr.2.1.4/18/1716-S), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, sakņu dārza vajadzībām 88 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Ar XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums

 Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par  400 m² , ne mazāk kā 4,00 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, zemes vienības adrese: Liepājas iela 13A, Priekule, Priekule novads, ar:

           

1.1. XX, dzīvojošu XX, 88 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 18.maija  līdz 2022.gada  17.maijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

499. Par nomas līguma Nr.48/2008 pagarināšanu ar XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.499            

          (protokols Nr.14,  24.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  personas kods XX, 04.10.2018. iesniegumu Nr. 2.1.4/18/1792-S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.48/2008 uz daļu no zemes  “Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007, garāžas uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  „Paplakas iela 28” , Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0007 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.              

Ar XX 30.10.2008. noslēgts zemes nomas līgums Nr.48/2008 uz daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, 65,28 m2 platībā, garāžas uzturēšanai. Nomas līguma beigu termiņš 02.11.2018.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Iznomāt daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule , Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0007, kadastra apzīmējums 65,28 m2  platībā, XX, nosakot (pielikums):

-   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

-    nomas līguma termiņu no 2018.gada 3.novembra līdz 2028.gada 31. oktobrim.

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                 V.Jablonska

 

500. Par daļu no zemes “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0092 iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.500            

          (protokols Nr.14,  25.punkts)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 08.10.2018. iesniegumu Nr.2.1.4/18/1831-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0092, 40 m2   platībā  ēku (malkas šķūņa un kūtiņas) uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pagasts, Priekules novads ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr.14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Uz zemes vienības “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules novads, atrodas malkas šķūnis, kūtiņas, kuras nav reģistrētas Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā un neatrodas pašvaldības bilancē.

 Ar XX nav noslēgts zemes  nomas līgums .

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 17.punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt daļu no zemes „Priekules pagasta palīgsaimn.apbūvētas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 007 0005, kadastra apz. 6482 007 0092  40 m2  platībā, XX, nosakot (pielikums):

-   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.

-    nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.novembra līdz 2023.gada  31.oktobrim.

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei; XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

501. Par nomas platības samazināšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.501            

          (protokols Nr.14,  26.punkts)

 

 

Par nomas platības samazināšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 17.09.2018. iesniegumu Nr. 2.1.4/18/1683-S  ar lūgumu samazināt iznomātās zemes platību nekustamā īpašumā  Celtnieku iela 8, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 009 0140.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Celtnieku iela 8, Mazgramzda, Priekules pagasts, kadastra apzīmējums 6482 009 0140 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.196 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0140 1,19 ha platībā, kur 1,04 ha lauksaimniecības zeme; 0,15 ha zeme zem ēkām.

XX ar SIA “Priekules nami” 10.02.2016. noslēdzis Dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 2.15/13 nekustamā īpašumā Celtnieku iela 8, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov.

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi XX izveidojies īres parāds 35,17 EUR apmērā un nekustamā īpašuma nodokļa parāds 541,88 EUR apmērā.

Nekustamā īpašuma nodoklis pēdējo reizi maksāts 11.07.2012.

Pārbaudot datus nomas programmā  konstatēts, ka zemes nomas līgums ar XX nav slēgts.

XX neapsaimnieko visu lauksaimniecības zemes platību.

Lai mazinātu nekustamā īpašuma nodokli, XX vēlas samazināt nomāto zemes platību no 1,19 ha uz 0,30 ha.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Iznomāt daļu no zemes Celtnieku iela 8, Mazgramzda, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 009 0140, kadastra apz.6482 009 0140  0,30 ha platībā,  Jānim Borisam, nosakot (pielikums):

-   nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā;

-    nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada  31.decembrim;

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei; XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

502. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.502            

          (protokols Nr.14,  27.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 19.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k.XX, iesniegums (ind.2.1.5/18/1712-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX dzīvesvietu deklarējis XX. Faktiski dzīvo XX.

2.2. XX remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.4. XX nav parādsaistības pret SIA “Priekules nami”.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz vienistabas dzīvokli XX ar kopējo platību 30,9 m², tai skaitā dzīvojamā platība 13,30 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā Zigmāra ZUBES vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

503. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.503            

          (protokols Nr.14,  28.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, XX

1.2018.gada 25. septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, XX, iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/18/1729-S), ar lūgumu piešķirt lielāku dzīvojamo platību, sakarā ar ģimenes paplašināšanos, XX

2.Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX šā brīža faktiskā dzīvesvieta XX ir vienistabas dzīvoklis, kurā dzīvo XX. Apdzīvojamā platība ir nepietiekama ģimenei, kurā ir trīs cilvēki. Līdz šim īrētais dzīvoklis XX,ir uzturēts kārtībā un uz 30.09.2018.nav parādsaistības.

2.2. XX ir pašvaldības darbinieks, strādā par XX pagastā. Kā speciālists ir nepieciešams, lai nodrošinātu XX pagasta iestāžu darbību.

2.3. Sakarā ar to, ka tiek atbrīvots dzīvoklis XX, pašvaldībai ir iespējas piedāvāt divistabu dzīvokli.

2.4.Pamats: 30.11.2017. Priekules novada pašvaldības noteikumi

 ”Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”.

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Piešķirt XX īres tiesības divistabu dzīvoklim XX ar kopējo platību 52,38 m2.

2.Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildīts īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar XX pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada domes veselības un sociālo jautājumu komitejas lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

4. Lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē, Saules ielā 1, Priekulē, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

504. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.504            

          (protokols Nr.14,  29.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 8.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemta SIA “Priekules nami” 08.10.2018.vēstule Nr.1.11/91-N (ind.2.1.4/18/1832-S) ar lūgumu pieņemt lēmumu par 01.10.2018. atbrīvotā dzīvokļa XX atsavināšanu vai izīrēšanu.

2018.gada 9.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.5/18/1842-S) ar lūgumu piešķirt viņai dzīvokli XX pirms ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.

2018.gada 9.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX aizbildnes XX, p.k.XX, iesniegums (ind.2.1.5/18/1843-S) ar lūgumu atbalstīt dzīvokļa piešķiršanu XX pirms ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās. XX garantē, ka savlaicīgi tiks veikti īres un komunālie maksājumi par dzīvokli.

 

2.  No Priekules novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas tika konstatēts:

2.1. Ar Priekules novada bāriņtiesas 2013.gada 5.jūnija lēmumu Nr. 1-6/16 “Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu XX” ir nodibināta aizbildnība XX un  par viņas aizbildni iecelta XX.

2.2.XX, p.k. XX, deklarētā dzīvesvieta ir XX.

2.3. Priekules novada pašvaldības dome 2018.gada 30.augustā pieņēmusi lēmumu Nr.358 “Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1-33, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.11, 3.punkts).

2.4.XX pilngadību sasniegs 2019.gada 12.martā. Deklarētā dzīvesvietāXX, nav iespējams atgriezties.

2.5. Dzīvoklis XX ir brīvs no 01.10.2018.

2.6.XX  un XX dzīvokli ir apsekojušas.

 

3. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvoklī nodrošināmas bez vecāku gādības palikuši bērni — pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe, un šī panta otrajā daļa noteikts, ka par to, ka bez vecāku gādības palikušam bērnam, pēc pilngadības sasniegšanas būs nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecīgā bērnu aprūpes iestāde, bāriņtiesa, ja bērns atrodas audžuģimenē, vai aizbildnis paziņo pašvaldības sociālajam dienestam. Šis paziņojums nosūtāms ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms tam, kad beidzas bērna ārpusģimenes aprūpe.

4. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.panta pirmo prim daļu, 6.panta trešo daļu un Priekules novada pašvaldības domes 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.16 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 3.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.    Piešķirt īres tiesības XX  uz vienistabas dzīvokli XX ar kopējo platību 33,10 m², tai skaitā dzīvojamā platība 18,1 m², apstiprinot remonta darbu tāmi par summu EUR 1304,55, līdzekļus ņemot no iekasētajām īres naudām.

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši. Ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no brīža, kad pašvaldība paziņojusi, ka dzīvoklis ir sakārtots izīrēšanai. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

6. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

505. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.505            

          (protokols Nr.14,  30.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, XX

1.      2018.gada 18. oktobrī  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p/k.XX,  iesniegums (reģ.Nr.2.1.5/18/1905-S), par atteikšanos no dzīvokļa īres tiesībām XX, bet ar nosacījumu, ka viņas dzīvesbiedram XX tiek piešķirts mazāks īres dzīvoklis.

2018. gada 18. oktobrī Priekules novada pašvaldība saņēma arī XX, p/k XX, iesniegumu ( reģ.Nr. 2.1.5/18/1906-S), par dzīvokļa piešķiršanu XX.

2. Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.XX šā brīža deklarētā un faktiskā dzīvesvieta XX ir četristabu dzīvoklis. Apdzīvojamā platība ir pārāk liela vienai personai. Līdz šim īrētais dzīvoklis XX uzturēts kārtībā un uz 18.10.2018.nav parādsaistības.

2.2. Sakarā ar to, ka netiek apdzīvots dzīvoklis XX, pašvaldībai ir iespējas piedāvāt divistabu dzīvokli.

2.4. Pamats: 30.11.2017. Priekules novada pašvaldības noteikumi

 ”Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”.

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Piešķirt XX īres tiesības divistabu dzīvoklim XX ar kopējo platību 37,40 m2.

2.Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildīts īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar XX pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada domes veselības un sociālo jautājumu komitejas lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

4. Lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē, Saules ielā 1, Priekulē, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

506. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.506            

          (protokols Nr.14, 31.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, XX

 

2018.gada 5. oktobrī  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p/k.XX, iesniegums (reģ.Nr.2.1.5/18/1813-S), par pašvaldības īres dzīvokļa piešķiršanu, XX pagastā.

2. Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX šā brīža faktiskā dzīvesvieta XX tiek īrēta no privāta dzīvokļa īpašnieka. Dzīvokļa īpašnieks ir lūdzis XX dzīvokli, jo pats vēlas turpmāk tur dzīvot.

2.2. XX ir pašvaldības darbinieks, strādā XX un XX, un abi bērni mācās XX. Kā speciāliste ir ļoti nepieciešama XX pagastam.

2.3. Sakarā ar to, ka tiek atbrīvots dzīvoklis XX, pašvaldībai ir iespējas piedāvāt pašvaldības dzīvokli.

2.4. Pamats: 30.11.2017. Priekules novada pašvaldības noteikumi

 ”Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”.

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Piešķirt XX īres tiesības četristabu dzīvoklim XX ar kopējo platību 83,10 m2.

2.Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildīts īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar XX pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada domes veselības un sociālo jautājumu komitejas lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

4. Lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē, Saules ielā 1, Priekulē, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

507. Par nedzīvojamo telpu Bunkas kultūras namā , Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, nomas līguma pagarināšanu ar Bunkas evaņģēliski luteriskai draudzei

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.507            

          (protokols Nr.14,  32.punkts)

 

 

Par nedzīvojamo telpu Bunkas kultūras namā , Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, nomas līguma pagarināšanu ar  Bunkas evaņģēliski luteriskai draudzei

 

        2018.gada 8.oktobrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/1830-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  Bunkas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces XX  iesniegums, kurā lūgts pagarināt 04.01.2010. nedzīvojamo telpu  nomas līgumu Nr. 3-39/11-2010 . Nomas telpa atrodas Bunkas Kultūras namā, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. ar kopējo platību 53,2 m2.

     Atbilstoši 20.02.2018. MK noteikumu Nr.97 " Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi  " 18.punktam, kas  nosaka, “ ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai ” .

      Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.1 panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.

      Līguma kopējais termiņš, pagarinot to uz 9 gadiem, kopā nepārsniedz likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma maksimālo termiņu. Šobrīd Nomniekam iznomātā Telpa nav nepieciešama Priekules  novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

     04.01.2010. nomas līguma Nr. 3-39/11-2010 beigu termiņš 31.12.2018.

     Uz minēto telpu  Bunkas evaņģēliski luteriskai draudzei nav nomas parādu.

     Saskaņā ar 13.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1 . Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

       Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            1. Veikt grozījumus 16.01.2010. Telpu nomas līgumā Nr.3-39/11-2010, slēdzot papildus vienošanos ar Bunkas evaņģēliski luterisko draudzi, re.g.nr. 99500003442, izsakot līguma 7.1. punktu šādā redakcijā:

     ‘’7.1. Šis līgums ir spēkā no 2019.gada 01.janvāra līdz 2027.gada 31.decembrim.’’           2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei  sagatavot papildus vienošanos.

           3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

XX,

Priekules novada finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

508. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā Suvorovs 31, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules nov.

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.508           

          (protokols Nr.14, 33.punkts)

 

Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā Suvorovs 31, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules nov.

 

Izskatot jautājumu par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvojamajā mājā Suvorovs 31, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads tika konstatēts, ka:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Suvorovs 31, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra Nr.6446 003 0351, nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,4459 ha platībā, divstāvu dzīvojamās ēkas ar 8 dzīvokļiem.

Dzīvokļi Nr.2,3,4,5,7 ir privatizēti, nav izveidoti dzīvokļu īpašumi un ierakstīti zemesgrāmatā. Dzīvokļi atrodas pašvaldības bilancē.

Dzīvokļi Nr.1,6,8 ir pašvaldības, tiem nav izveidoti dzīvokļu īpašumi un ierakstīti zemesgrāmatā. Dzīvokļi atrodas pašvaldības bilancē.

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Dzīvokļiem ir jāpiešķir adreses.

 Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.punkta 2.10.apakšpunktu-adresācijas objekts ir telpu grupa un 28.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

           1. Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu, noteikt dzīvojamās mājas „Suvorovs 31”, kadastra apzīmējums 6446 003 0351 001 un zemes “Suvorovs 31”, Bunkas pag., Priekules nov., dzīvokļa īpašumā ietilpstošās domājamās daļas:

1.1. telpu grupai (neapdzīvojamā telpa) Nr.1- 415 /3519;

1.2. dzīvoklim Nr.2 - 466/3519;

1.3. dzīvoklim Nr.3 - 467/3519;

1.4. dzīvoklim Nr.4 – 414/3519;

1.5. dzīvoklim Nr.5 - 407/3519;

1.6. dzīvoklim Nr.6 - 464/3519;

1.7. dzīvoklim Nr.7 - 472/3519;

1.8.dzīvoklim Nr.8 – 414/3519.

            2.  Piešķirt adresi:

   2.1 . telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0134 001 001, neapdzīvojamā telpa  Nr.1 - “Suvorovs 31 ”-1 ,Tadaiķi,  Bunkas pag., Priekules nov.;

  2.2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0134 001 002, dzīvoklis Nr.2 -   “Suvorovs 31 ”-2 ,Tadaiķi,  Bunkas pag., Priekules nov.;

   2.3 . telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0134 001 003, dzīvoklis  Nr.3 - “Suvorovs 31 ”-3 ,Tadaiķi,  Bunkas pag., Priekules nov.;

  2.4. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0134 001 004, dzīvoklis Nr.4 -   “Suvorovs 31 ”-4 ,Tadaiķi,  Bunkas pag., Priekules nov.;

   2.5 . telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0134 001 005, dzīvoklis Nr.5 - “Suvorovs 31 ”-5 ,Tadaiķi,  Bunkas pag., Priekules nov.;

  2.6. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0134 001 006, dzīvoklis Nr.6 -   “Suvorovs 31 ”-6 ,Tadaiķi,  Bunkas pag., Priekules nov.;

   2.7 . telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0134 001 007, dzīvoklis Nr.7 - “Suvorovs 31 ”-7 ,Tadaiķi,  Bunkas pag., Priekules nov.;

  2.8. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0134 001 008, dzīvoklis Nr.8 -   “Suvorovs 31 ”-8 ,Tadaiķi,  Bunkas pag., Priekules nov.;

          3. Izveidot dzīvokļu īpašumus pašvaldības bilancē esošajiem neprivatizētajiem dzīvokļiem, Nr.1,6,8.

          4. Pēc dzīvokļu īpašumu izveidošanas reģistrēt tos zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

         5. Pilnvarot nekustamo īpašumu speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

         6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

-          Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,  finanšu nodaļai

-          XX Bunkas pag., Priekules novads, LV-3446;

-          XX, Bunkas pag., Priekules novads, LV-3446;

-          XX, Bunkas pag., Priekules novads, LV-3446;

-          XX, Bunkas pag., Priekules novads, LV-3446;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

509. Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu jauna darba uzdevuma apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.509            

          (protokols Nr.14,  34.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu jauna darba uzdevuma apstiprināšanu

 

            2018.gada 27.septembrī dome pieņēma lēmumu “Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”, apstiprināja darba uzdevumu un izstrādes vadītāju. Tā kā grozījumu izstrādi veiks ar ārpakalpojumu, tika uzsāks darbs pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas, kuras laikā radās nepieciešamība papildināt un precizēt apstiprināto darba uzdevumu. Rezultātā ir sagatavots darba uzdevums jaunā redakcijā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu un 77.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.        Atzīt par spēku zaudējušu 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.455 (prot.Nr.13, 39.punkts) 2.punktu.

2.        Apstiprināt darba uzdevumu Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

 

 

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļai

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

510. Par ikgadējā atvaļinājuma otrās daļas piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

  

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.510            

          (protokols Nr.14,  35.punkts)

           

 

Par ikgadējā atvaļinājuma otrās daļas piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 

Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Priekules novada pašvaldībā 2018.gada 24.oktobrī saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums, ar lūgumu piešķirt 2018.gada ikgadējā atvaļinājuma otro daļu - divas kalendāras nedēļas no 2018.gada 29.oktobra līdz 2018.gada 11.novembrim.

V.Jablonska par domes priekšsēdētāju pašvaldībā strādā no 2006.gada 19.janvāra. Atkārtoti ievēlēta par pašvaldības domes priekšsēdētāju ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 15.jūnija lēmumu Nr.234.

            Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai ikgadējā atvaļinājuma otro daļu – divas kalendāras nedēļas no 2018.gada 29.oktobra līdz 2018.gada 11.novembrim (ieskaitot) par darba periodu no 19.01.2018. - 18.01.2019.

 

 

Lēmums nosūtāms: personāla speciālistei un grāmatvedībai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

511. Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāvā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.511            

          (protokols Nr.14,  36.punkts)

 

 

Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāvā

 

Ir saņemts Antras Rozentāles iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      Atbrīvot Antru ROZENTĀLI no Priekules novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanaskomisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2018.gada 31.oktobri.

 

 

 

Lēmumu izsniegt: A.Purviņai, I.Juškevičai

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

512. Par zemes ierīcības projekta „Jaunās attīrīšanas”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.512            

          (protokols Nr.14,  38.punkts)

 

 

   Par zemes ierīcības projekta  „Jaunās attīrīšanas”, Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

 

                   Priekules novada pašvaldības domē 16.10.2018. saņemts SIA ,,Latvijasmernieks.lv”, Reģistrācijas numurs 40003783960 Liepājas biroja administratores XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Jaunās attīrīšanas”, Bunkas  pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 003 0025  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0154 sadalīšanu.

             Nekustamais īpašums „Jaunās attīrīšanas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000483676, īpašnieks Priekules novada pašvaldība.

Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecības un tehniskās apbūves teritorijas .

07.09.2018. Priekules novada pašvaldība sagatavojusi Zemes ierīcības izstrādes noteikumus nekustamā īpašuma „Jaunās attīrīšanas”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Jaunās attīrīšanas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 003 0025, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0154 sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr. 40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunās attīrīšanas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 003 0025, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0154 sadalīšanai, atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot zemes gabalu  Nr.1 0,53  ha platībā .

2.      Plānotai zemes vienībai  Nr.1 0,53 ha platībā, ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 003 0185 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu  „Jaunās attīrīšanas”, Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve - kods 1201.

3.      Atdalītajam zemes gabalam Nr.2 2,36 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 003 0186 vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt jaunu nosaukumu: „Krustceles”, Bunkas  pagasts, Priekules novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  – kods 0101 .

4.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 Lēmums izsūtāms:

                         - 1 eks. nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

                         - 1 eks SIA „Latvijasmernieks.lv”: liepaja@latvijasmernieks.lv

                         - 1 eks -Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

513. Par pašvaldības dzīvokļa “Kalnāres” -3, Priekules pagasts , Priekules novads, nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.513            

          (protokols Nr.14, 38.punkts)

 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese- XX (iesniegumā norādītā deklarētā dzīvesvietas adrese – XX), iesniegumu (reģistrācijas Nr. 2.1.4/18/1784-S), ar lūgumu atļaut atsavināt dzīvokli ‘’Kalnāres’’-3.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Kalnu iela 1”, Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr. 6482 002 0059 reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 147 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Minētajā nekustamā īpašumā atrodas sešu dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi: “Kalnāres”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 002 0059 001.

 Nekustamais īpašums – dzīvoklis “Kalnāres”-3, Priekules pagasts, Priekules novads, 29,2  m2 kopplatībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 6482 002 0059 001,  nav  iereģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules  novada pašvaldības vārda .       

  Dzīvojamā mājā ar adresi “Kalnāres”, Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr. 6482 002 0059, dzīvoklis nr. 3 ir izīrēts XX īres līgums noslēgts 10.02.2016. līguma nr.2.15/15.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, noteikts, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt dzīvokļa īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, Ministru Kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai” .

XX nav īres līguma.

Dzīvokļa īpašuma likuma 8.pants nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu, dzīvokļa īpašums, kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izveidot dzīvokļa īpašumu nekustamā īpašumā Kalnu iela 1, Priekules pag., Priekules nov., dzīvojamā mājā ar adresi: Kalnāres, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 002 0059 001 nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļa mājas un zemes:

Dzīvoklim nr. 3 – 29,2 m2   - 191/1000

2.      Pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu – dzīvokļa īpašumu, kadastra apzīmējums 6482 002 0059 001 003  “Kalnāres”, Priekules pagasts, Priekules novads. Dzīvokļa īpašuma kopējā platība ir 29,2 m2 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 191/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

3.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei veikt nepieciešamās darbības  dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

5.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

XX, XX, nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

Finanšu nodaļai

Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska