26.10.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.7)

516. Par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadskārtas priekšvakarā

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.516                 

          (protokols Nr.7,  39.punkts)

 Par  Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadskārtas priekšvakarā

 Deputāti Inita Rubeze un Mārtiņš Mikāls, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto apbalvojamo sarakstu (10.10.2017.,prot.Nr.5, 1.punkts), atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piešķirt apbalvojumu GODA NOVADNIEKS:

1.1  Arnoldam PANKOKAM – meistars mūža garumā. Par nesavtīgu atbalstu novada iedzīvotājiem lauksaimniecības tehnikas detaļu izgatavošanā un remontēšanā.

 

  1. Piešķirt apbalvojumu GODA un GADA CILVĒKS VIRGAS pagastā:

2.1 Ludmila POLE – GADA cilvēks  Virgas pagastā -par radošumu un aizrautīgu darbošanos mākslinieciskās pašdarbības jomā. Par līdzcilvēku iedvesmošanu aktīvā dzīves veidā.

2.2 Aija VAINOVSKA – GODA cilvēks Virgas pagastā par ilgstošu un priekšzīmīgu darbu, par ieguldījumu skolas jaunatnes personības izaugsmē un sporta dzīves aktivizēšanā.

 

  1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS PRIEKULES pagastā:

3.1. Inese un Inārs JAUNZEMJI – par atbalstu grūtībās nonākušiem sabiedrības locekļiem, nesavtīgi dāvājot mājas siltumu, mīlestību un drošību.

 

  1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS BUNKAS pagastā:

4.1. Ilze LĀCĪTE – par padomiem un konsultācijām pagasta iedzīvotājiem, gūstot sabiedrības uzticību un mīlestību.

 

  1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS GRAMZDAS pagastā:

5.1. Mārīte GERTNERE – par gadu gaitā iegūto sabiedrības uzticību sociālajā jomā Gramzdas pagastā un sociālā dienesta izveidošanu Priekules novadā. 

 

  1. Piešķirt apbalvojumu GODA CILVĒKS KALĒTU pagastā:

6.1.Gunārs PŪCE – sporta dzīves pamatlicējam Kalētu pagastā, pensionētam sporta skolotājam Kalētu pamatskolā par iniciatīvām bagātu ilgstošu pedagoģisko darbību.

6.2.Velta STRĒLE – par mūžu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā, par Kalētu pamatskolas vadīšanu 14 gadu garumā, atstājot atmiņas kā  par stingru un prasmīgu pedagogu.

 

  1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS PRIEKULES pilsētā:

7.1.Inita RUBEZE – par radošumu un jaunu ideju īstenošanu, realizējot akustiskās koncertzāles projektu Priekules Mūzikas un mākslas skolā.

7.2.Inga MIKĀLE – par sirsnību un iejūtību veicot mājas medicīnisko aprūpes darbu Priekules iedzīvotājiem.

 

 

  1. Piešķirt apbalvojumu  GODA RAKSTS:

8.1.Andrim RETĒJUMAM, amatierteātra aktierim 50 gadu garumā

8.2.     Alfrēdam LEJAM, rakstniekam un publicistam

8.3.     Jānim LAUVAM, selekcionāram, kartupeļu šķirnes “Lauvas” radītājam 

8.4.     Vitālijam PRIŠČEPOVAM, Gramzdas pagasta pārvaldes darbiniekam 

8.5.     Vinetai GRĪNBERGAI, Gramzdas pamatskolas skolotājai

8.6.     Gaļinai ŠTEINAI, Gramzdas pamatskolas skolotājai

8.7.     Edgaram DARGUŽIM, ilggadējam pašvaldības darbiniekam

8.8.     Lūcijai  TUSKENAI, Priekules vidusskolas skolotājai

8.9.     Valdai VALPĒTEREI, Priekules vidusskolas skolotājai

8.10.    Mildai OZOLIŅAI, sabiedrības aktīvistei

 

 

  1. Piešķirt apbalvojumu  ATZINĪBAS RAKSTS:

9.1.Zigurdam GULTNIEKAM, Bunkas un Virgas pagasta elektriķim

 

 

10. Piešķirt apbalvojumu PATEICĪBA

     10.1    Ņinai MILTENIENEI, par nesavtīgu palīdzību bunceniekiem ikdienas rūpēs

     10.2.   Sarmītei PAULAUSKAI, cilvēku garīguma veicinātājai Tēva nama

                apmeklētājiem

     10.3.   Jānim KŅŪTAM, par atsaucību un palīdzību kroteniekiem lauku darbos.

517. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.517                  

          (protokols Nr.7,  40.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2017.gada 14.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.5/17/2545-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX, Priekule, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.XX dzīvesvietu deklarējusi XX.

2.2. XX dzīvokli ir apsekojusi un remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.3. XX nav parādsaistību pret SIA “Priekules nami”.

2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz vienistabas dzīvokli XX, Priekule, Priekules novads ar kopējo platību 26,00 m², tai skaitā dzīvojamā platība 14,40 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

518. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.518                  

          (protokols Nr.7,  41.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2017.gada 25.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.5/17/2648-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Informācija par brīvo dzīvokli un ar to saistītajiem maksājumiem publicēta SIA “Priekules nami” mājas lapā sadaļā “Brīvie pašvaldības dzīvokļi”. Dzīvoklis ir brīvs kopš 18.09.2017.

2.2. XX šobrīd dzīvo un dzīvesvietu deklarējusi XX, Priekules novads, vienistabas dzīvoklī, kurā dzīvo 4 ģimenes locekļi.

2.3. XX nav parādsaistību pret SIA “Priekules nami”.

2.4. XX dzīvokli ir apsekojusi un remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.5. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz trīsistabu dzīvokli XX, Priekules novads ar kopējo platību 65,50 m², tai skaitā dzīvojamā platība 61,90 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4.XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5.. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

519. Par mirušo personu izslēgšanu no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                                

Nr.519                  

          (protokols Nr.7, 42 .punkts)

Par mirušo personu izslēgšanu no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta

 Saņemts SIA “Priekules nami” valdes locekles Artas Braunas  iesniegums 20.10. 2017. Nr. 1. 12/74, kurā lūgts izslēgt no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta mirušās personas par kopējo debitoru parādu summu EUR 1937,06.

Pamatojoties uz likumu “Par grāmatvedību”, MK 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” un 06.05.2014. SIA ““Priekules nami” ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, prasību un saistību uzskaites kārtību”, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izslēgt no SIA “Priekules nami” debitoru saraksta mirušās personas ar šādiem parādiem:

1.1.   XX -  Priekules pagasts, parāds EUR 73,87

1.2.   XX -  Priekules pagasts, parāds EUR 348,76

1.3.   XX -  Priekule, parāds EUR 19,78

1.4.   XX -  Priekule, parāds EUR 48,93

1.5.   XX -  Priekule, parāds EUR 107,57

1.6.   XX -  Priekule, parāds EUR 836,86

1.7.   XX -  Priekule, parāds EUR 501,29

 

2.      Par lēmuma izpildi atbild SIA “Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Priekules nami”.

520. Par atļauju izmantot Priekules pilsētas ģerboni

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.520                  

          (protokols Nr.7,  43.punkts)

 Par atļauju izmantot Priekules pilsētas ģerboni

             2017.gada 18.oktobrī tika saņemta e-pasta vēstule no Viesītes vidusskolas jauniešiem, kuri Skolēnu mācību uzņēmuma ietvaros ir izveidojuši galda spēli par Latviju - ''Latvijas 100...". Spēle ir ar ģeogrāfisku noskaņu par Latvijas izcilākajām vietām, personībām un vēsturiskajiem notikumiem. Spēles mērķis ir rosināt spēlētājos interesi par dzimteni un savākt 100 žetonus.

            Spēles pamatni veido Latvijas kontūra ar visu pilsētu ģerboņiem. Šī spēle ļauj aptvert to, cik Latvija ir unikāla un varena. Skolēnu mācību uzņēmums vēlas izveidot dizaina patentu, tāpēc lūdz atļauju spēles pamatnei izmantot Priekules pilsētas ģerboni. Ir iesniegti spēles attēli. Informācija par spēli atrodama skolēnu mācību uzņēmuma mājas lapā:  gbgames.lv

Priekules pilsētas ģerbonis apstiprināts 1938. gada 30. septembrī ar Valsts prezidenta 169. lēmumu, kas nosaka, ka ģerbonī sarkanā laukā ir sudraba pilsētas mūris ar diviem torņiem un atvērtiem vārtiem.

            Izskatot iesniegumam pievienoto spēles parauga fotogrāfiju, Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka simbols (ģerbonis), kas izmantots spēlē atbilst apstiprinātajam ģerbonim.

Saskaņā ar Ģerboņu likuma 7.pantu, kas nosaka, ka ģerboņa īpašniekam, uz kura vārda reģistrēts ģerbonis, ir tiesības to lietot un nodot lietošanas tiesības citām personām, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut Skolēnu mācību uzņēmumam  SIA GB Games izmantot Priekules pilsētas ģerboni galda spēlē par Latviju - ''Latvijas 100...".

2.      Noteikt, ka Skolēnu mācību uzņēmumam  SIA GB Games Priekules pilsētas simboliku tiesīga izmantot, ievērojot tikai tādu ģerboņa formu, kāda tā apstiprināta 1938.gada 30.septembra Valsts prezidenta 169.lēmumā.

3.      Atļauja izsniegta uz nenoteiktu laiku.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums izsūtāms:1 eks. Skolēnu mācību uzņēmuma SIA GB Games, e-pasts gbgames@inbox.lv

521. Par dzīvokļa Nr.20 un dzīvokļa nr.21 “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads pieņemšanu pašvaldības īpašumā

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.521                  

          (protokols Nr.7,  44.punkts)

 Par dzīvokļa Nr.20 un dzīvokļa nr.21 “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads pieņemšanu pašvaldības īpašumā

           2017.gada 18.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, ar reģistrācijas Nr.2.1.4./17/2931-S, kurā XX atsakās no dzīvokļiem nr.20, nr. 21“Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads .

           Zeme “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0201 reģistrēta Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 100000558881 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

            Dzīvokļus Nr.20 28,9 m2 platībā un Nr.21 58,10 m2 platībā ar adresi “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts,  privatizējis XX, 27.12.1993. privatizācijas akts nr. 184, slēgts pie zvērināta notāra Mildas Ancānes.

            XX, kas ir iesniedzēja tēvs, miris 23.10.2000.

            Minētie dzīvokļi neatrodas pašvaldības bilancē.

            Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju - sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumā, nekustamais īpašums ir pārņemams Priekules novada pašvaldības īpašumā, sakārtojams dzīvošanai derīgā stāvoklī un reģistrējams zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pārņemt Priekules novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu – dzīvokļu īpašums “Lāčplēši” – dzīvoklis 20 un dzīvoklis 21 Bunkas pagastā, Priekules novadā un sakārtot dokumentus minēto dzīvokļu reģistrēšanai zemesgrāmatā.

2.      Uzņemt minētos dzīvokļu pašvaldības bilancē ar sekojošu kadastrālo vērtību:

Dz.nr. 20 – 555  EUR

Dz.nr. 21 – 1116 EUR

 

Lēmums izsūtāms:     

1 eks.  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, 1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei,  1 eks. Finanšu nodaļai (G.Vaičekauskai), 1 eks. XX.

522. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Josti, Kalētu pag., Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                                

Nr.522                  

          (protokols Nr.7,  45.punkts)

 Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Josti, Kalētu pag., Priekules novads

Ar 2017.gada 29.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.248 nekustamais īpašums Josti, Kalētu pag., Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2017.gada 31.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.413 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 8470 EUR.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks SIA “RUĢI”, juridiskā adrese Galvenā iela 15, Priekule, Priekules nov., kura saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 8470 EUR.

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu izsolē nosolītā augstākā cena ir jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 31.08.2017. lēmumu Nr.414 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma nosolītājs uz lēmuma pieņemšanas brīdi veicis pilnu samaksu par nekustamo īpašumu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu [..].

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2017.gada 20.oktobra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Josti, Kalētu pag., Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 8470 EUR (astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit euro un 00 euro centi)

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarētās dzīvesvietas adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai.

523. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Pazarīši, Kalētu pag., Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                                

Nr.523                  

          (protokols Nr.7,  46.punkts)

 Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Pazarīši, Kalētu pag., Priekules novads

 Ar 2017.gada 29.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.251 nekustamais īpašums Pazarīši, Kalētu pag., Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2017.gada 31.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.414 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 14 870 EUR.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks XX, dzīvojoša XX, kura saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 14 870 EUR.

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu izsolē nosolītā augstākā cena ir jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 31.08.2017. lēmumu Nr.414 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma nosolītājs uz lēmuma pieņemšanas brīdi veicis pilnu samaksu par nekustamo īpašumu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu [..].

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2017.gada 20.oktobra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pazarīši, Kalētu pag., Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 14 870 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro un 00 euro centi)

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarētās dzīvesvietas adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai.

524. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Mazniedras, Kalētu pag., Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                                

Nr. 524                  

          (protokols Nr.7, 47 .punkts)

 Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Mazniedras, Kalētu pag., Priekules novads

Ar 2017.gada 25.maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.217 nekustamais īpašums Mazniedras, Kalētu pag., Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2017.gada 31.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.408 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 7026 EUR.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks XX, dzīvojoša XX, kura saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 7026 EUR.

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu izsolē nosolītā augstākā cena ir jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 31.08.2017. lēmumu Nr.408 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma nosolītājs uz lēmuma pieņemšanas brīdi veicis pilnu samaksu par nekustamo īpašumu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu [..].

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt 2017.gada 20.oktobra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mazniedras, Kalētu pag., Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 7026 EUR (septiņi tūkstoši divdesmit seši euro un 00 euro centi)

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarētās dzīvesvietas adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai.

525. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dzeguzītes, Kalētu pag., Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                                

Nr.525                  

          (protokols Nr.7, 48 .punkts)

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  Dzeguzītes, Kalētu pag., Priekules novads

Ar 2017.gada 25.maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.217 nekustamais īpašums Dzeguzītes, Kalētu pag., Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2017.gada 31.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.411 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 10 450 EUR.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks XX, dzīvojoša XX, kura saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 10 450 EUR.

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu izsolē nosolītā augstākā cena ir jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 31.08.2017. lēmumu Nr.411 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma nosolītājs uz lēmuma pieņemšanas brīdi veicis pilnu samaksu par nekustamo īpašumu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu [..].

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2017.gada 20.oktobra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dzeguzītes, Kalētu pag., Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 10 450 EUR (desmit tūkstoši četri simti piecdesmit euro un 00 euro centi)

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarētās dzīvesvietas adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai.

526. Par Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                                

Nr. 526                 

          (protokols Nr.7, 49.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka apstiprināšanu

 

            Atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumam Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas ir dzimtsarakstu nodaļas vadītājs un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieks.

Kopš 2017.gada 16.jūnija Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa pilda savas funkcijas bez nodaļas vadītāja vietnieka, sakarā ar to, ka darba tiesiskās attiecības ar pašvaldību izbeigusi iepriekšējā Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece.

            Lai Dzimtsarakstu nodaļa varētu pilnvērtīgi pildīt Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā noteiktās funkcijas un uzdevumus, nepieciešams iecelt amata Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieku.

            Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieka pienākumus Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas prombūtnē, papildus pamata darba pienākumiem, piekritusi pildīt Priekules novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Olga Niedola.

            Atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta pirmajai daļai Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu un darbinieku pieņem darbā attiecīgā pašvaldība. Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju.

            2017.gada 23.oktobrī saņemts saskaņojums no Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta, ar kuru Tieslietu ministrija atbalsta, ka Olga Niedola tiek iecelta par Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieci.

            Priekules novada pašvaldība un Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departaments ir izvērtējis Olgas Niedolas atbilstību Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta trešajai daļai.

Pamatojoties uz Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu un Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma 9., 10., 11., 13.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Iecelt Priekules novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāju Olgu Niedolu, personas kods 070365 – 11905, par Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieci ar 2017.gada 1.novembri.

2.      Atļaut Olgai Niedolai savienot Priekules novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amatu.

3.      Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu vadītājas vietniece samaksu par šo amata pienākumu pildīšanu saņem Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja prombūtnes laikā kā piemaksu par papildus darbu, proporcionāli nostrādātājām darba dienām, Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums paziņojams:

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam; Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai, Bāriņtiesas priekšsēdētājai.

527. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                                

Nr.527                  

          (protokols Nr.7, 50.punkts)

 Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam

             Priekules novada pašvaldībā saņemts pašvaldības domes priekšsēdētāja Ainara Cīruļa iesniegums, kurā lūgts piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu no 30.10.2017. – 05.11.2017.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu, 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 66.1.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Piešķirt pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Ainaram Cīrulim ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma otro daļu no 30.10.2017. – 05.11.2017. par darba periodu no 06.03.2016. – 05.03.2017.

2.      Izmaksāt A.Cīrulim Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 67.1.punktā noteikto atvaļinājuma pabalstu.

3.      Noteikt par darbu koordinētāju aktīvā nodarbinātības pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriski darbi”, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka atvaļinājuma laikā dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāju.

 

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

528. Par atbalstu projektu konkursa “Radām Novadam” Priekules novada komandai “Amber Coast”

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.528                  

          (protokols Nr.7,  51.punkts)

 Par atbalstu projektu konkursa “Radām Novadam” Priekules novada komandai  “Amber Coast”

Priekules novada pašvaldība 2017.gada 14.septembrī saņēma vēstuli no biedrības „Radām Novadam” (reģistrēta ar Nr.2.1.8/17/2548-S) ar aicinājumu sniegt atbalstu vienai no 63 projekta konkursa “Radām novadam” jauniešu komandām, kas vēlas radīt sociālekonomisko labumu tieši Priekules novadam, īstenojot savu biznesa ideju novadā līdz 2018.gada novembrim. Biedrība aicināja mūs uzklausīt komandas “Amber Coast” rīcības plānu un lemt vai vēlamies arī kā novads iesaistīties šajā projektā.

Projektu konkursa komandu “Amber Coast” uzklausīja Finanšu komitejas sēdē 2017.gada 19.oktobrī. Pēc iesniegtā komandas “Amber Coast” rīcības plāna un tā prezentācijas tika secināts, ka:

1.      Projektu konkursa komanda “Amber Coast” sastāv no trīs personām: Uldis Strēlis, Elza Strēle, Guntars Jankus.

2.      Biznesa ideju attīstīs uzņēmums SIA “SISE Design”, kurš šobrīd vēl nav reģistrēts un nav uzsācis savu saimniecisko darbību.

3.      Plānotā uzņēmuma atrašanās vieta: Priekules novads.

4.      Produkts: dažādas betona un šķiedru betona trīsdimensionālās (taktīlās) flīzes, gan iekštelpām, gan āra apstākļiem.

5.      Komanda ir atradusi telpas ražotnes iekārtošanai Priekules novadā.

6.      Produkta unikalitāte:

a.       īpašs trīsdimensionāls (taktīls) flīzes dizains;

b.      salīdzinoši mazs flīzes izmērs, kas dod iespēju veidot sarežģītu rakstu radot telpisku ilūziju;

c.       konkurētspējīga cena Latvijas tirgū, zemāka par šobrīd tirgū pieejamā līdzīgā produkta cenu 50,00 EUR/1m2, šīs flīzes izmērs esot 1x1m, tās tiek importētas.

7.      Nepieciešamais pašvaldības atbalsts:

a.       Dalības maksa 500 EUR apmērā. Par šo naudu novads un komanda iegūst publicitāti, komandai tiek nodrošinātas papildus apmācības, kā arī komandai ir iespēja tikt pie daļas no 10 000 EUR balvu fonda, ko komanda pēc tam var izmantot attīstībā.

b.      Grants komandai vismaz 2 000 EUR apmērā (granta apmērs pēc organizatoru- biedrības “Radam novadam” rekomendācijas). Komanda “Amber Coast”, prezentējot savu rīcības plānu, aicināja lemt par lielāku granta summu un tā būtu 3 000,00 EUR.

c.       Ja novads lemj iesaistīties, tiek slēgts trīspusējs līgums, kurā novads nosaka sociālos (novada tēla veidošana, popularizēšana u.c.) un ekonomiskos rezultātus (darba vietas novada iedzīvotājiem, nodokļu apjoms, piesaistītās investīcijas, izveidoti/atjaunoti infrastruktūras objekti u.c.), kas komandai jāsasniedz, lai saņemtu noteiktu granta summu no novada.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts Mārtiņš Mikāls; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iesaistīties biedrības “Radam novadam” organizētajā projektu konkursā un sniegt atbalstu projekta konkursa komandai “Amber Coast”, par ko tiek slēgts trīspusējs līgums.

2.      Segt projektu konkursa dalības maksu 500 EUR apmērā pēc trīspusējā līguma parakstīšanas. Dalības maksu segt no Attīstības plānošanas nodaļas budžeta.

3.      Piešķirt grantu 3 000 EUR apmērā projektu konkursa komandai “Amber Coast” sasniedzot līdz 2018.gada novembrim sekojošus ekonomiskos rezultātus:

3.1.                  reģistrēts uzņēmums;

3.2.                  izveidota ražot spējīga ražotne;

3.3.                  radīta vismaz viena ar uzņēmuma valdi nesaistīta darba vieta.

4.      Grantu 3 000 EUR apmērā paredzēt Attīstības plānošanas nodaļas 2018.gada budžetā.

5.      Noteikt par lēmuma izpildi atbildīgo attīstības plānošanas nodaļas vadītāju.

Lēmums nosūtams: Biedrībai “Radam novadam”, projektu konkursa komandai “Amber Coast”, Finanšu nodaļas vadītājai Silvijai Skadiņai un Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

529. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.529                 

          (protokols Nr.7,  52.punkts)

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  “Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules nov.

 Ar 2017.gada 25.maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.216 nekustamais īpašums “Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2017.gada 31.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.409 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 1703 EUR.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks XX, dzīvojošs XX, kura saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 1703 EUR.

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu izsolē nosolītā augstākā cena ir jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 31.08.2017. lēmumu Nr.411 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma nosolītājs uz lēmuma pieņemšanas brīdi veicis pilnu samaksu par nekustamo īpašumu 25.10.2017.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu [..].

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2017.gada 20.oktobra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 1703 EUR (viens tūkstotis septiņi simti trīs euro un 00 euro centi)

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarētās dzīvesvietas adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai.

530. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2017.macību gadam projekta “Celies, velies, ripo droši!” ietvaros

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.530                  

          (protokols Nr.7,  53.punkts)

 Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2017.macību gadam projekta “Celies, velies, ripo droši!” ietvaros

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.jūlija lēmumu (prot.Nr.14, 26) nolemts piedalīties Eiropas sociālā fonda projekta konkursā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsts mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākumā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” (turpmāk – projekts), piešķirot pašvaldības priekšfinansējumu EUR 10 501,20 apmērā.

            Projekta mērķis ir nodrošināt Priekules novada 2.klases izglītojamiem iespēju apmeklēt baseinu, tādējādi, veicinot likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto funkciju – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

            Izdevumi, kas saistīti ar projekta īstenošanu, tiek segti no Eiropas Savienības fonda piešķirtajiem līdzekļiem.

            Saskaņā ar projekta īstenošanas mērķi, projekta realizācijas saistīta ar skolēnu pārvadājumiem, tāpēc nepieciešams apstiprināt skolēnu pārvadājumu maršrutu (pielikums).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.aprīļa “Priekules novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas kārtība” 2.2.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt skolēnu pārvadājumu maršrutu 2017.macību gadam projekta “Celies, velies, ripo droši!” īstenošanai (pielikumā.)