26.10.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.7)

496. Par nekustamā īpašuma “Laptēni”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr. 496                 

          (protokols Nr.7,19.punkts)

Par nekustamā īpašuma “Laptēni”, Virgas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Laptēni”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 29.jūnija sēdes lēmumu Nr.250, protokols Nr.2, nekustamais īpašums “Laptēni”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6498 003 0191, 0,1080 ha platībā (turpmāk-nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai uz pirmpirkuma tiesīgās personas – dzīvojamās ēkas īrnieka atsavināšanas ierosinājuma pamata.

Nekustamais īpašums reģistrēts uz Priekules novada pašvaldības vārda Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000102178.

2002.gada 01.septembrī noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju […].

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Latio”, reģ.Nr.41703000843, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 8-10, Rīga, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 4400 EUR ( četri tūkstoši četri simti eiro).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Laptēni”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6498 003 0191, nosacīto cenu 4400 EUR (četri tūkstoši četri simti eiro).

2. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

5. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju.

6. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- Virgas pagasta pārvaldei;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMA (PROJEKTS)

497. Par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Mazkuplēni, Kalētu pag., Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr. 497                  

          (protokols Nr.7, 20.punkts)

Par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Mazkuplēni, Kalētu pag., Priekules novads

 Ar 2017.gada 29.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (Nr.249) nekustamais īpašums – zemes starpgabals Mazkuplēni, Kalētu pag., Priekules novads (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2017.gada 31.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (Nr.407.) apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena 883 EUR.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas pirmo punktu pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu piekrīt SIA “Ruģi”, reģ.Nr.42102012757. Paziņojums ar uzaicinājumu izmantot pirmpirkuma tiesības pirmpirkuma tiesīgajai personai nosūtīts Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

2017.gada 18.septembrī saņemts pirmpirkuma tiesīgās personas paziņojums par to, ka persona izmantos pirmpirkuma tiesības un 2017.gada 04.oktobrī veikta pilna samaksa par nekustamo īpašumu.

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu par pirkuma līguma cenu 883 EUR (astoņi simti astoņdesmit trīs euro un 00 euro centi).

 

Par pirkuma līguma noslēgšanu atbildīga īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

SIA “RUĢI” vienkāršā pasta sūtījumā uz juridisko adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai.

 

PIELIKUMS: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS 

498. Par pirkuma maksas termiņa pagarinājumu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.498                  

          (protokols Nr.7,  21.punkts)

Par pirkuma maksas termiņa pagarinājumu

 Priekules novada pašvaldībā 06.10.2017. saņemts XX, dzīvojoša XX, (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegums, kurā lūgts pagarināt samaksas termiņu par nekustamo īpašumu līdz 2018.gada 3.septembrim.

Saskaņā ar 2016.gada 3.marta līgumu Nr.2.3.9/3 samaksas termiņš par nekustamo īpašumu noteikts līdz 2017.gada 3.martam.

Pirkuma līguma kopējā summa 2634 EUR. Atlikusī pirkuma maksas pamatsumma uz 19.10.2017. ir 1347 EUR.

Iesniedzējs ir veicis nekustamā īpašuma sakārtošanu un piegulošās teritorijas sakopšanas darbus. Iesniedzējam nav nenomaksātu no pirkuma līguma izrietošu nokavējuma procentu maksājumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu,  atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Pagarināt samaksas termiņu par nekustamo īpašumu Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads līdz 2018.gada 3.septembrim, nosakot, ka par atlikto maksājumi piemērojami pirkuma līgumā pielīgtie likumiskie procenti un nokavējuma procenti.

2.      Izdarīt grozījumus 2016.gada 3.marta pirkuma līgumā par pirkuma samaksas termiņa pagarinājumu.

 

Par lēmuma izpildi atbildīga īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

Iesniedzējam vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei I.Sokolovskai.

499. Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 10, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                                

Nr. 499                 

          (protokols Nr.7,  22.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 10, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.marta lēmumu Nr.99 nekustamais īpašums Celtnieku iela 10, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 31.augusta lēmumu Nr.422 apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena t.i. 3434 EUR. Ar lēmumu noteikts, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā par nekustamo īpašumu jānorēķinās viena mēneša laikā no dienas, kad pašvaldībā saņemts paziņojums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

2017.gada 03.oktobrī saņemts pirmpirkuma tiesīgās personas paziņojums, kurā apliecināts, ka persona vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu. Vienlaicīgi paziņojumā izteikt lūgums noslēgt nomaksas pirkuma līgumu uz 5 gadiem. Paziņojumā norādīts, ka objektīvu iemeslu dēļ pirmpirkuma tiesīgai personai nav iespējas par nekustamo īpašumu norēķināties citā veidā.

Pirmpirkuma tiesības iesniedzējai piekrīt saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu.

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta panta trešajai daļai publiskai personai piederošu nekustamo īpašumu pieļaujams atsavināt uz nomaksu, ievērojot, ka nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmajai daļai un 3.pantam, nomaksas pirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu nav uzskatāma par pretēju šā likuma mērķim un nosacījumiem.

Pārbaudot pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai ir nenokārtotas parādsaistības pret pašvaldību 117,46 EUR, ko veido aprēķins par nekustamā īpašuma nodokli par 2017.gadu un zemes nomas maksa par 2017.gadu. Parādsaistības ir tieši saistītas ar atsavināmo īpašumu.

Priekules novada pašvaldības domes finanšu komiteja sniegusi pozitīvu atzinumu.

            Ņemot vērā, ka iesniegumā lūgtais nomaksas termiņš nepārsniedz likumā noteikto maksājuma maksimālo termiņu, iesniegumā minētais lūgums apmierināms pilnībā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36. panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Noslēgt nomaksas pirkuma līgumu arpirmpirkuma tiesīgo personu XX, dzīvojošs XX, par nekustamo īpašumu Celtnieku iela 10, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., nosakot, ka norēķini par nekustamo īpašumu veicami 5 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas saskaņā ar nomaksas grafiku.

2. Noteikt, ka par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

 

 

Atbildīgā par lēmuma izpildi atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas vadītāja.

Par lēmuma kontroli atbildīga pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi;

Grāmatvedēm I.Sokolovskai, G.Vaičekauskai.

 

PIELIKUMS: Pirkuma līguma nomaksas grafiks.

500. Par nekustamā īpašuma “Atvari” – 1, Virgas pag., Priekules novads, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.500                  

          (protokols Nr.7,  23.punkts)

 

 Par nekustamā īpašuma “Atvari” – 1, Virgas pag., Priekules novads, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 25.maija lēmumu Nr.214 nekustamais īpašums “Atvari” – 1, Virgas pag., Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 31.augusta lēmumu Nr.410 apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena t.i. 1239 EUR.

2017.gada 04.oktobrī saņemts pirmpirkuma tiesīgās personas paziņojums, kurā apliecināts, ka persona vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu. Vienlaicīgi paziņojumā izteikts lūgums noslēgt nomaksas pirkuma līgumu uz 2 gadiem.

Pirmpirkuma tiesības iesniedzējam piekrīt saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu.

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta panta trešajai daļai publiskai personai piederošu nekustamo īpašumu pieļaujams atsavināt uz nomaksu, ievērojot, ka nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmajai daļai, nomaksas pirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu nav uzskatāma par pretēju šā likuma mērķim un nosacījumiem.

Pārbaudot pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai ir nenokārtotas parādsaistības pret pašvaldību 296,20 EUR, ko veido aprēķins par nekustamā īpašuma nodokli par 2017.gadu un aprēķini par īres maksājumiem par 2017.gadu. Parādsaistības ir tieši saistītas ar atsavināmo īpašumu.

Priekules novada pašvaldības domes finanšu komitejas sniegusi pozitīvu atzinumu.

            Ņemot vērā, ka iesniegumā lūgtais nomaksas termiņš nepārsniedz likumā noteikto maksājuma maksimālo termiņu, iesniegumā minētais lūgums apmierināms pilnībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noslēgt nomaksas pirkuma līgumu arpirmpirkuma tiesīgo personu XX, dzīvojošs XX, par nekustamo īpašumu “Atvari” – 1, Virgas pag., Priekules nov., nosakot, ka norēķini par nekustamo īpašumu veicami 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas saskaņā ar nomaksas grafiku, pēc nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksas.

2.      Noteikt, ka par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

 

Atbildīgā par lēmuma izpildi atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas vadītāja.

Par lēmuma kontroli atbildīga pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi;

Grāmatvedēm I.Sokolovskai, G.Vaičekauskai.

 

PIELIKUMS: Pirkuma līguma nomaksas grafiks.

501. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr. 501                 

          (protokols Nr.7, 24 .punkts)

 Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu

 Ar 2017.gada 30.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.104 nekustamais īpašums Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināti izsoles noteikumi.

Ar 2017.gada 29.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.264 nekustamā īpašuma pirmā mutiskā izsoles ar augšupejošu soli atzīta par nenotikušu un izsoles objekts nodots atsavināšanai, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli, ar izsoles sākumcenu 6320 EUR.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem (apstiprināti ar 29.06.2017. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.264) 1.12. punktu, dalību izsolei pretendentiem varēja pieteikt līdz 2017.gada 18.septembrim plkst.17:00.

Nekustamā īpašuma izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā un informācija par izsoli ievietota Priekules novada mājas lapā, kā arī pieejama Priekules novada pašvaldībā.

Pretendentu pieteikumi dalībai izsolē netika saņemti. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 8.1.2. punktu atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens dalībnieks.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu, pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var:

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas;

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli;

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Atsaucoties uz atsavināšanas nepieciešamības apsvērumiem, kas minēti 2016.gada 29.decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.20, 29.) un ņemot vērā, ka nekustamais īpašums ticis nodots atsavināšanai vairakkārt, nesaņemot neviena ieinteresētā pretendenta pieteikumu izsolei, Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka būtu lietderīgi rīkot rakstisku izsoli ar lejupejošu soli, izsoles nosacīto cenu, kas ir arī atkārtotas izsoles sākumcena,  sākumcenu, atstājot nemainīgu t.i. 6320 EUR, kas apstiprināta ar Priekules novada pašvaldības domes 29.06.2017. lēmumu Nr.264. Atsavināšanas mērķis un izsoles solis atstājams nemainīgs.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 3.punktu, 34.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.    Atzīt nekustamā īpašuma  Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.

2.    Rīkot nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., rakstisku izsoli ar lejupejošu soli.

3.    Apstiprināt rakstiskās izsoles ar lejupejošu soli sākumcenu 6320 EUR, ar izsoles soli 100 EUR.

4.    Noteikt izsoles objekta slepeno cenu X EUR.

5.    Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Lēmuma lemjošās daļas 4.punkts satur ierobežotas pieejamības informāciju. 

 

PIELIKUMS: Izsoles noteikumi.

502. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 31.augusta lēmumā Nr.429 “Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2017./2018. mācību gadam”

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.502                  

          (protokols Nr.7,  25.punkts)

 Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 31.augusta lēmumā Nr.429 “Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2017./2018. mācību gadam”

Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 14.punktu novada pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 31.augusta lēmumu Nr.429 “Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2017./2018.mācību gadam” apstiprināti skolēnu pārvadājumu maršruti.

Sakarā ar to, ka saņemti iesniegumi par to, ka Virgas pagastā dzīvojošajiem bērniem nav iespējas nokļūt uz Gramzdas pamatskolu, apstiprinātajos maršrutos nepieciešams izdarīt grozījumus.

Grozījumi pēc būtības negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu nerada, kā arī neietekmē pakalpojuma sniegšana kvalitāti.

Priekules novada pašvaldības dome, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 14.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 31.augusta lēmumā Nr.429 “Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2017./2018. mācību gadam”, izsakot lēmuma 11. un 15.pielikumu jaunā redakcijā.

Lēmums stājas spēkā ar 01.11.2017.

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 31.augusta lēmumā Nr.429 “Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2017./2018. mācību gadam” 11.un 15.pielikums jaunā redakcijā.

 

PIELIKUMI

503. Par adreses “Mežmaļi” un “Oliņas”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā likvidēšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.503                 

          (protokols Nr.7, 26 .punkts)

 Par adreses “Mežmaļi” un “Oliņas”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā likvidēšanu

 Izskatot jautājumu par adreses “Mežmaļi”, Gramzdas pag., Priekules nov. un “Oliņas”, Gramzdas pag., Priekules nov. likvidēšanu tika konstatēts, ka:

Zemes vienības:

-          ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0236 un adresi “Mežmaļi”, Gramzdas pag., Priekules nov. nav apbūvēta (būve kadastra reģistrā nav reģistrēta un dabā nav);

-          ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0033 un adresi “Oliņas”, Gramzdas pag., Priekules nov. nav apbūvēta (ēkas/būves kadastra reģistrā nav reģistrētas un dabā nav).

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- noteikumi) 9.punktam, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Noteikumu 30.punkts nosaka, ka beidzot pastāvēt adresācijas objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9. un 30.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Likvidēt sekojošas adreses:

1.1. “Mežmaļi”,Gramzdas pag., Priekules nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 001 0236, kods adrešu reģistrā- 103792297;

1.2.“Oliņas”, Gramzdas pag., Priekules nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 001 0033, kods adrešu reģistrā- 103792393;

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, kurzeme@vzd.gov.lv ;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

504. Par nedzīvojamo telpu Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.504                  

          (protokols Nr.7, 27 .punkts)

Par nedzīvojamo telpu Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 25.09.2017. iesniegums, kurš iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/2649-S,  ar lūgumu iznomāt telpas Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Miera iela 3”, Gramzdas pagastā  ir pašvaldībai piederošs. Īpašuma sastāvā ietilpst bērnu dārza ēka un zeme.

Informācija par brīvām iznomājamām nedzīvojamām telpām tika ievietota pašvaldības mājas lapā. Telpas ir brīvas kopš 2017.gada 11.septembra.

Iesniedzējs vēlas nomāt nedzīvojamās telpas Nr.30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39  173,2 m² platībā (pēc inventarizācijas plāna) bijušajā bērnu dārza ēkā Miera ielā 3, Gramzdā, lauksaimniecības produktu ražotnei un uzglabāšanai (saistībā ar biškopību). 

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8,12.§):

·         5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiskā fakta iestāšanos vai uz laiku , kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

·         12.punktu – par pakalpojumiem- auksto ūdeni, siltumenerģiju, kanalizāciju, atkritumu izvešanu, elektroenerģiju nomnieks norēķinās patstāvīgi;

·         16.punktu – ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tad tiek piemēroti 1.pielikumā minētie Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi (noliktavas) – 0. 14 EUR/m². Papildus nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un likumos noteiktie nodokļi.

Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

Iesniegumā nav norādīts nomas termiņš. Sazinoties telefoniski, iesniedzējs vēlas nomāt telpas uz pieciem gadiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt XX nedzīvojamās telpas Nr.30;31;32;33;34;35;36;37;38;39 -  173,2 m² platībā bērnu dārza ēkā ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0209 001 nekustamajā īpašumā Miera ielā 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., lauksaimniecības produktu ražotnei un uzglabāšanai, saskaņā ar pielikumā pievienoto būves plānu (pielikums).

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.10.2022.;

2.2. nomas maksu mēnesī- 0,14 EUR/m². Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

2.3. nomnieks patstāvīgi norēķinās par atkritumu izvešanu, elektroenerģiju, ūdeni.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekiem divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par nedzīvojamo telpu iznomāšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks.: izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai; XX, grāmatvedei Ilzei Sokolovskai.

PIELIKUMS.

505. Par nedzīvojamo telpu Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.505                  

          (protokols Nr.7,  28.punkts)

Par nedzīvojamo telpu Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 25.09.2017. iesniegums, kurš iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/2633-S,  ar lūgumu iznomāt telpas Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Miera iela 3”, Gramzdas pagastā  ir pašvaldībai piederošs. Īpašuma sastāvā ietilpst bērnu dārza ēka un zeme.

Informācija par brīvām iznomājamām nedzīvojamām telpām tika ievietota pašvaldības mājas lapā. Telpas ir brīvas kopš 2017.gada 11.septembra.

Iesniedzējs ir noslēdzis dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa īri Gramzdā Miera ielā 4 un vēlas nomāt nedzīvojamās telpas Nr.7- 2,0 m²; 8- 3,7 m²; 9- 24,3 m² (pēc inventarizācijas plāna) bijušajā bērnu dārza ēkā Miera ielā 3, Gramzdā, noliktavas vajadzībām. Kopējā platība 30 m² .

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8,12.§):

·         5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiskā fakta iestāšanos vai uz laiku , kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

·         12.punktu – par pakalpojumiem- auksto ūdeni, siltumenerģiju, kanalizāciju, atkritumu izvešanu, elektroenerģiju nomnieks norēķinās patstāvīgi;

·         16.punktu – ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tad tiek piemēroti 1.pielikumā minētie Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi (noliktavas) – 0. 14 EUR/m². Papildus nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un likumos noteiktie nodokļi.

Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

Iesniedzējs iesniegumā nav norādījis uz cik ilgu laiku vēlas nomāt telpas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt XX nedzīvojamās telpas Nr.7;8;9  30 m² platībā bērnu dārza ēkā ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0209 001 nekustamajā īpašumā Miera ielā 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., saskaņā ar pielikumā pievienoto būves plānu (pielikums).

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.10.2022.;

2.2. nomas maksu mēnesī- 0,14 EUR/m². Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

2.3. nomnieks patstāvīgi norēķinās par atkritumu izvešanu, elektroenerģiju, ūdeni.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekiem divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par nedzīvojamo telpu iznomāšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks.:izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai; XX, grāmatvedei Ilzei Sokolovskai.

 

PIELIKUMS

 

506. Par adreses “Trekņi”, Gramzdas pagasts, Priekules novads piešķiršanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.506                  

          (protokols Nr.7, 29.punkts)

Par adreses “Trekņi”, Gramzdas pagasts, Priekules novads piešķiršanu

 Izskatot jautājumu par adreses “Trekņi”, Gramzdas pag., Priekules nov. piešķiršanu, tika konstatēts, ka:

Nekustamā īpašuma “Trekņi”, Gramzdas pagastā, kadastra Nr.6458 001 0110, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0110 ir apbūvēta. Uz tās atrodas lauksaimnieciska rakstura ēka. Ēkai adrese nav piešķirta.

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- noteikumi) 2.8. apakšpunktam- adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka un 9.punktam, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8.apakšpunktu un 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0110 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0110 001 adresi- “Trekņi”, Gramzdas pagasts, Priekules novads.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, kurzeme@vzd.gov.lv ;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

507. Par ēku/būvju Dārza iela 1 un Dārza iela 10, Virgas pagastā, Priekules novadā uzņemšanu bilancē

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.507                  

          (protokols Nr.7, 30.punkts)

 

 Par ēku/būvju Dārza iela 1 un Dārza iela 10,  Virgas pagastā, Priekules novadā uzņemšanu bilancē

            Izskatot jautājumu par ēku/būvju Dārza iela 1 un Dārza iela 10, Virgas pagastā, Priekules novadā uzņemšanu bilancē, tika konstatēts, ka:

[1.] Uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Dārza iela 1, Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6498 004 0095, atrodas dzīvojamā ēka-  78,6 m², kadastra apzīmējums 6498 004 0095 001, kūts- 21,8 m², kadastra apzīmējums 6498 004 0095 002, šķūnis- 18,50 m², kadastra apzīmējums 6498 004 0095 003.

Dzīvojamā ēka ilgstoši ir neapdzīvota, degradē apkārtējo vidi. Ēku lietotāji ir miruši. Pārbaudot mantojuma reģistru, mantojuma lieta nav uzsākta.

[2.] Uz pašvaldībai piekrītošās zemes Dārza iela 10, Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6498 004 0200, atrodas dzīvojamā ēka – 57,60 m², kadastra apzīmējums 6498 004 0200 001, kūts-33,60 m², kadastra apzīmējums 6498 004 0200 002, šķūnis- 21,2 m², kadastra apzīmējums 6498 004 0200 003.

Kā ēku lietotāja pievadīta Indra Cēbere (persona), kura šajā mājā nedzīvo. Virgas pagasta pārvaldē 2016.gada 10.martā tika saņemta no personas vēstule par atteikšanos no īpašuma Dārza iela 10, Purmsātos, Virgas pagastā, Priekules novadā (iereģistrēta ar Nr.2.1.16/33).

Lai pasargātu dzīvojamo māju no izdemolēšanas, tika ielaista dzīvot ģimene.

[3.] Pašvaldība nosūtīja Valsts zemes dienesta (VZD) Kurzemes reģionālai nodaļai vēstuli ar lūgumu izsniegt ēku piederību apliecinošus dokumentu kopijas. No VZD saņemta atbildes vēstule, kurā norādīts, ka VZD rīcībā nav šādu dokumentu ( VZD 2017.gada 22.augusta vēstule Nr.2-04-K/288).

[4.] Likuma “par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta ceturtā daļa nosaka, ka ēkas (būves), kuras Zemesgrāmatu nodaļā, Valsts zemes dienestā vai pašvaldībā nav reģistrētas kā patstāvīgi īpašuma objekti, uzskatāmas par zemes īpašnieka īpašumu atbilstoši Civillikuma 968.pantam. Citas personas īpašuma tiesības uz šādām ēkām (būvēm) var iegūt, ja tiesa apmierinājusi šo personu prasību atzīt īpašuma tiesības uz attiecīgajiem objektiem.

[5.] Civillikuma 968.pants noteic, ka uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu.

[6.] Likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta pirmās daļas sestais punkts nosaka, ka ēkas (būves) zemesgrāmatās ierakstāmas uz pašvaldības vārda, pamatojoties uz pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ēka (būve) ir pašvaldības bilancē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Civillikuma 968.pantu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Uzņemt pašvaldības bilancē sekojošas ēkas (būves) pēc adreses:

1.1.  Dārza iela 1, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov.:

1.1.1. dzīvojamā māja-  78,6 m², kadastra apzīmējums 6498 004 0095 001, kadastrālā vērtība 3355,00 EUR;

1.1.2. kūts- 21,8 m², kadastra apzīmējums 6498 004 0095 002, kadastrālā vērtība – 140,00 EUR;

1.1.3. šķūnis- 18,50 m², kadastra apzīmējums 6498 004 0095 003, kadastrālā vērtība – 49,00 EUR.

1.2. Dārza iela 10, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov.:

1.2.1. dzīvojamā māja- 57,60 m², kadastra apzīmējums 6498 004 0200 001, kadastrālā vērtība 1705,00 EUR;

1.2.2. kūts-33,60 m², kadastra apzīmējums 6498 004 0200 002, kadastrālā vērtība 187,00 EUR;

 1.2.3. šķūnis- 21,2 m², kadastra apzīmējums 6498 004 0200 003, kadastrālā vērtība 49,00 EUR.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi grāmatvede G.Vaičekauska.

 

Lēmums 1 eks. nododams: grāmatvedei G.Vaičekauskai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

508. Par 12.07.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/28-2010 pirmstermiņa izbeigšanu XX un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par zemes “Ķirpji”, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu ēku uzturēšanai

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.508                  

          (protokols Nr.7,  31.punkts)

Par 12.07.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/28-2010 pirmstermiņa izbeigšanu XX un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par zemes “Ķirpji”, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu ēku uzturēšanai

 Izskatot jautājumu par 12.07.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/28-2010 pirmstermiņa izbeigšanu XX un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par zemes “Ķirpji”, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu ēku uzturēšanai tika konstatēts, ka:

Zemes vienība “Ķirpji” 0,94 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0092, Virgas pagastā, Priekules novadā, pieder pašvaldībai.

2010.gada 12.jūlijā starp Priekules novada pašvaldību un XX tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/28-2010 (turpmāk-Līgums) par zemes „Ķirpji” 0,94 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0092, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu ēku uzturēšanai. Uz zemes vienības atradās nomniekam piederošs ēku/būvju īpašums ar kadastra Nr.6498 501 0001.

Saskaņā ar 21.09.2017. ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000558189, īpašuma tiesības uz ēku/būvju īpašumu reģistrētas uz XX vārda.

            Saskaņā ar līguma 7.1.2. punktu līgums izbeidzas, ja nomnieks ir zaudējis īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemesgabala un 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 4. pantu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.pantu- apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izbeigt ar 2017.gada 30.septembri 12.07.2010. zemes nomas līgumu Nr.3-36/28-2010 par zemes „Ķirpji” 0,94 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu XX.

2. Slēgt zemes nomas līgumu ar XX, personas kods XX,  par pašvaldībai piederošās zemes vienības “Ķirpji” 0,94 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0092, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

3. Noteikt:

3.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 30.11.2027.

3.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”  11. pantu- ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX ,  nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS.

509. Par daļu no zemes ”Baltskudriņi”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.509                  

          (protokols Nr.7, 32.punkts)

 

 Par daļu no zemes ”Baltskudriņi”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 2017.gada 13.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/2517-S, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Baltskudriņi”, kadastra apzīmējums 6464 004 0022, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Baltskudriņi” 4,9 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0022, Kalētu pagastā piekrīt pašvaldībai. Uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām ar nenoskaidrotu piederību. Ēku lietotāja un zemes nomniece mira 2017.gada 04.augustā.

Nomā tiek piedāvāta daļa no zemes vienības (lauksaimniecībā izmantojamā zeme). Informācija par iznomājamo zemes vienības daļu tika ievietota pašvaldības mājaslapā ar pieteikšanās termiņu līdz 2017.gada 30.septembrim.

Līdz 30.septembrim saņemts viens iesniegums par zemes iznomāšanu- no iesniedzējas.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt XX daļu no zemes vienības „Baltskudriņi” 2,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0022, Kalētu pagastā, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.


PIELIKUMS. 

510. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Penči”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr. 510                  

          (protokols Nr.7,  33.punkts)

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Penči”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 26.09.2017. iesniegums, ar lūgumu atļaut atdalīt vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0258 no nekustamā īpašuma “Penči”, kadastra Nr. 6458 001 0256, Gramzdas pagastā un piešķirt jaunu nosaukumu “Jaunie Klaiši”. Zemes vienība tiks pievienota nekustamajam īpašumam “Jaunie Klaiši”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Penči” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6458 001 0256, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.146 uz iesniedzējas vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no trijām atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzēja vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0258- 5,7 ha platībā un piešķirt jaunu nosaukumu “Jaunie Klaiši”. Zemes vienība, pēc atdalīšanas un darījuma, tiks pievienota nekustamajam īpašumam “Jaunie Klaiši”, kadastra Nr.6458 001 0463.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus vai tam pievienojot nekustamā īpašuma objektu.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Penči”, kadastra Nr.6458 001 0256, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0258, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0258 piešķirt jaunu nosaukumu “Jaunie Klaiši”, jo pēc darījuma tiks pievienota nekustamajam īpašumam “Jaunie Klaiši”, kadastra Nr.6458 001 0463, Gramzdas pagastā.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX;

 nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

Pielikums.

511. Par 01.11.2007. zemes nomas līguma Nr.17 termiņa pagarināšanu XX, Priekules pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.511                  

          (protokols Nr.7, 34.punkts)

Par 01.11.2007. zemes nomas līguma Nr.17 termiņa pagarināšanu XX, Priekules pag., Priekules nov. 

2017.gada 06.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/2783-S, ar lūgumu pagarināt 2007.gada zemes nomas līguma Nr.17 termiņu par zemes vienības “Jeksti” nomu Priekules pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 01.novembrī starp Priekules pagasta pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums ar reģistrācijas Nr.17 par zemes “Jeksti” 6,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 008 0013, Priekules pagastā, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš noteikts līdz 2017.gada 01.novembrim.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” (turpmāk- Noteikumi) 2. punktu lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un 7. punktu nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Iesniedzējai nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parāda nav.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 01.11.2007. zemes nomas līguma Nr.17 noteikto termiņu par 10 gadiem, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.10.2027.;

2.2. nomas maksu gadā- 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms1 eks.: XX,  nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

512. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0127 nomu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.512                  

          (protokols Nr.7, 35.punkts)

 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0127 nomu XX

 

 2017.gada 5.oktobrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/2771-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemes vienību Priekules pagasta palīgsaimniecības, Priekules pag., Priekules novads, 0,78 ha platībā, kadastra apzīmējums  6482 009 0127.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr. 14, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0127, Priekules pagastā, Priekules novadā ieskaitīta  rezerves zemes fonda zemēs.

Ar Sandru Baranovsku zemes nomas līgums nav slēgts.

            Atbilstoši likuma „Par atjaunotās Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12. pantu, kas nosaka, ka līdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

           Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un ministru kabineta 31.05.2010. gada noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu , kas nosaka nomas maksu pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                                Iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0127, Priekules pagasts, Priekule novads, “Priekules pagasta palīgsaimniecības”, 0,78 ha platībā, slēdzot līgumu ar Sandru Baranovskudzīvojošu Liepu iela 6, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.oktobrim.

                  papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos             nodokļus. 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX

1 eks. nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei.

 

Pielikums.

 

513. Par 22.11.2007. zemes nomas līguma Nr.31 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.513                  

          (protokols Nr.7, 36.punkts)

Par 22.11.2007. zemes nomas līguma Nr.31 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pag., Priekules nov.

 2017.gada 10.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/2814-S, ar lūgumu pagarināt 2007.gada 22.novembra zemes nomas līguma Nr.31 termiņu par zemes vienības “Upes Lūķi”, Gramzdas pagastā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 22.novembrī starp Gramzdas pagasta pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.31 par zemes vienības “Upes Lūķi” 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0275, Gramzdas pagastā, iznomāšanu ēku uzturēšanai. Līguma termiņš noteikts līdz 22.11.2017.

Iznomātā zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas iesniedzējam piederošas ēkas.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” (turpmāk- Noteikumi) 2. punktu lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un 7. punktu nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 22.11.2007. zemes nomas līguma Nr.31 noteikto termiņu par 10 gadiem, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 30.11.2027.;

2.2. nomas maksu gadā- 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

514. Par 22.11.2007. zemes nomas līguma Nr.33 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.514                  

          (protokols Nr.7,  37.punkts)

Par 22.11.2007. zemes nomas līguma Nr.33 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pag., Priekules nov.

               2017.gada 10.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/2829-S, ar lūgumu pagarināt 2007.gada 22.novembra zemes nomas līguma Nr.33 termiņu par zemes vienības “Ābelītes” 1,5 ha, Gramzdas pagastā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 22.novembrī starp Gramzdas pagasta pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.33 par zemes vienības “Ābelītes” 13,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0289, Gramzdas pagastā, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš noteikts līdz 22.11.2017.

Iznomātā zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas iesniedzējam piederošas ēkas.

Iesniedzējas vēlas turpināt nomāt 1,5 ha zemes. No pārējās 12,3 ha zemes  nomas atsakās.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” (turpmāk- Noteikumi) 2. punktu lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un 7. punktu nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 22.11.2007. zemes nomas līguma Nr.33 noteikto termiņu par 10 gadiem, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 30.11.2027.;

2.2. nomas maksu gadā- 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

2.3. iznomājamo platību 1,5 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

Pielikums.

515. Par grozījumiem interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāvā

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.515                  

          (protokols Nr.7,  38.punkts)

 Par grozījumiem interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāvā

2017.gada 8.septembrī ir saņemts Aijas Birzes iesniegums (reģ.nr.2.1.4./17/2485-S) ar lūgumu atbrīvot viņu no interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekles pienākumiem.

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikuma 9.punkts paredz, ka komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu nosaka dome, sekojot, lai komisijā darbotos pa vienam loceklim no Virgas pagasta, Kalētu pagasta, Bunkas pagasta, Gramzdas pagasta un Priekules pilsētas administratīvās teritorijas. Līdz ar to Agrita Purviņa ierosina komisijas sastāvā iekļaut Daci Razmu.

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izslēgt Aiju Birzi no Priekules novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāva ar 2017.gada 31.oktobri.

2.      Ar 2017.gada 1.novembri iekļaut Priekules novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāvā Daci Razmu.

 

Lēmums izsūtāms:  1 eks. I.Juškevičai, 1.eks. Kalētu pamatskolai.