26.09.2019. domes sēde (protokols Nr.13)

514. Par nekustamā īpašuma “Pīpenes”, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.514           

          (protokols Nr.13,  29.punkts)

 

 

Par  nekustamā īpašuma “Pīpenes”, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda       

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Pīpenes”, Virgas pagastā, Priekules novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tika konstatēts, ka:

            Ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.10, 1.24.§ „Par pašvaldībai piekrītošām zemēm” (pielikums Nr.22) zemes vienība „Pie Brūveru pļavas” 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0375, piekrīt pašvaldībai.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.10, 34.§ “Par statusa noteikšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm, Virgas pag., Priekules nov.” zemes vienībai precizēta platība no 0,4 ha uz 0,3144 ha.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 27.jūnija sēdes lēmumu Nr.312 “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0375 atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Pie Brūveru pļavas”, Virgas pag., Priekules nov. un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0375 atdalīta no nekustamā īpašuma “Pie Brūveru pļavas”, kadastra Nr.6498 002 0180 un izveidots jauns nekustamais īpašums ar nosaukumu “Pīpenes”, kadastra Nr.6498 004 0289.

Zemes vienība ir instrumentāli uzmērīta.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Reģistrēt nekustamo īpašumu “Pīpenes”, kadastra Nr.6498 004 0289, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 004 0375 – 0,31 ha platībā, zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes nekustamo īpašumu (lēmuma 1.punkts) reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, grāmatvedei G.Vaičekauskai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

515. Par nedzīvojamas telpas nomas līguma slēgšanu ar biedrību “Zilais lakatiņš”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.515           

          (protokols Nr.13,  30.punkts)

 

 

Par nedzīvojamas telpas nomas līguma slēgšanu ar biedrību “Zilais lakatiņš”

 

11.09.2019. Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “Zilais lakatiņš”, reģ.nr. 40008141690, priekšsēdētājas XX iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/19/1643-S), kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomu Priekules kultūras namā, Priekulē, Priekules novadā 14,28 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

01.08.2009. ar biedrību “Zilais lakatiņš” noslēgts telpu nomas līgums Nr.10/2009, iznomātas telpas Priekules kultūras namā , telpas Nr.26, Nr.27 un Nr. 28 ar kopējo platību 58,9 m2 un nomas maksu 0,18 Ls/m2. Telpas iznomātas biedrības darbībai un attīstībai.

01.03.2011.starp Priekules novada domi un biedrību noslēgta vienošanās Nr. 13/2011, kurā izdarīti grozījumi 01.08.2009.telpu nomas līgumā Nr.10/2009, kurā nomas maksa noteikta 0,03 Ls/m2 apmērā. Pārējie līguma punkti nav mainīti.

Iesniegumā minētā telpa Nr. 23, kuru lūdz biedrība, ir 23,0 m2 liela. Sazinoties ar biedrības vadītāju tika konstatēts, ka nepieciešamā platība biedrībai ir 23 m2.

Iesniegumā nav norādīts termiņš, līdz kuram biedrība vēlas nomāt telpas.

Atbilstoši 31.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) , 5.punktam - pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiska fakta iestāšanos vai uz laiku, kas nav ilgāks par 12.gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš. 

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§), 9.punktu – „telpu nomas maksa viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar Pielikumu. Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Izbeigt 01.08.2009. nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 10/2009 ar 30.09.2019.
  2. Noslēgt ar biedrību “Zilais lakatiņš”, reģ.nr. 40008141690 nedzīvojamo telpu nomas līgumu uz telpu Nr.23 ēkā ar adresi Peldu iela 1, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 006 0054 001, 23,0 m2 platībā biedrības vajadzībām (skat. pielikumā, telpa iezīmēta ar oranžu līniju), nosakot:

-          nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” , nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas pilsētas teritorijā, tiek piemēroti Priekules pilsētas 1.zonai atbilstošie izcenojumi 0.14 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

-          nomas termiņu no 2019.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.janvārim. 

-          nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

  1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu zemes nomas un nedzīvojamo telpu nomas līgumus.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                          

-          Biedrībai “Zilais lakatiņš” : Peldu iela 1, Priekule , Priekules novads,  LV-3434.

-          Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei

-          Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

PIELIKUMS

 

 

 

 

 

 

516. Par ziedojuma pieņemšanu Priekules kultūras namam

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.516           

          (protokols Nr.13,  31.punkts)

 

Par ziedojuma pieņemšanu Priekules kultūras namam

 

            2019. gada 20. septembrī pašvaldībā saņemts Priekules kultūras nama direktores Rigondas Džeriņas iesniegums, kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu 200 EUR apmērā no ZS “Nodegi”.

Iesniegumā norādīts, ka ziedojums tiks ieskaitīts pašvaldības ziedojumu kontā un to izmantos Priekules novada skolotāju dienas svinīgā sarīkojuma organizēšanai 2019. gada 04. oktobrī.  

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt saņemto ziedojumu 200 EUR apmērā no ZS “Nodegi”.

2.      Minēto ziedojumu izlietot Priekules novada skolotāju dienas svinīgā sarīkojuma organizēšanai 2019. gada 4. oktobrī.

3.      Par lēmuma izpildi atbild Priekules kultūras nama direktore Rigonda Džeriņa.

 

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļa, Priekules kultūras nama direktorei

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

517. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Jaunpauzeri”, Kalētu pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.517          

          (protokols Nr.13,  32.punkts)

 

 

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Jaunpauzeri”, Kalētu pagastā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti divu personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Jaunpauzeri” 2,4 ha platībā, Kalētu pagastā:

1.      2019.gada 11.septembrī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1635-S;

2.      2019.gada 17.septembrī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1673-S.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Jaunpauzeri” 3,8022 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0152,  Kalētu pagastā ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

Sludinājums par iznomājamo zemes vienības daļu tika ievietots pašvaldības mājas lapā un izlikts Kalētu pagasta pārvaldes ēkā. Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2019.gada 20.septembrim.

Iesniegtie iesniegumi tiek izvērtēti saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” (apstiprināti ar pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.102, protokols Nr.2) (turpmāk-noteikumi) 13.punktu, kas nosaka, ka iznomājot zemesgabalu, ja pretendentam nav jebkādu parādsaistību pret pašvaldību, tiek ņemti vērā šādi nosacījumi prioritārā secībā:

13.1. persona, kurām Priekules novadā nav un nav bijusi zemes īpašumā, lietojumā vai nomā un kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.2. persona, kura iepriekš nomājusi zemesgabalu;

13.3. persona, kura ir zemesgabala pierobežnieks;

13.4. persona, kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.5. pretendents, kurš nav pārdevis lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

13.6. ja persona izmanto 13.1.punktā minētās priekšrocības, tad tās var izmantot, pretendējot uz vienu zemesgabalu.

Izvērtējot personu atbilstību noteikumu 13.punkta prasībām, dome konstatē, ka:

·         personām nav parādsaistību pret pašvaldību (13.p.);

·         XX ir īpašumā lauksaimniecības zemes, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks, ir deklarējis dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.);

·         XX nav īpašumā, bet nomā lauksaimniecības zemi no pašvaldības, ir deklarējis dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.).

 

Iesniegumu iesniedzēji ir vienādas prioritātes pretendenti- atbilst augstāk minētā noteikuma 13.4 apakšpunkta prasībām.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Kalētu pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 69,00 EUR.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noteikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Jaunpauzeri” 2,4 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0152, Kalētu pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp pretendentiem.

2. Noteikt izsoles dienu starp pretendentiem 2019.gada 16.oktobrī plkst.11.30.

3. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 69,00 EUR bez PVN (sešdesmit deviņi euro un 00 centi).

4. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

5. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu.

6. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

7.  Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai;

- XX, Priekules nov.,

- XX, Priekules nov.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

IZSOLES NOTEIKUMI

1. Pielikums - Iznomājamā zemes vienība

2. Pielikums - Izsoles dalībnieka apliecība

3. Pielikums - ZEMES NOMAS LĪGUMS

1. Grafiskais pielikums

 

 

 

 

518. Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu “Ābolīši”, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.518           

          (protokols Nr.13,  33.punkts)

 

Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu “Ābolīši”, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pagastā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti septiņu personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Ābolīši” 12,6 ha platībā, Kalētu pagastā:

1.      2019.gada 10.septembrī XX, personas kods XX, dzīvojošas XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1628-S. Iesniegumam pievienots starp privātpersonām 22.02.2019. noslēgtais Zemes nomas līgums par zemes “Āboli” nomu, kur zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0068 robežojas ar iznomājamo zemes vienības daļu.

2.      2019.gada 10.septembrī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1629-S;

3.      2019.gada 11.septembrī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1646-S;

4.      2019.gada 17.septembrī XX, reģ.Nr.42102012757, jur.adrese XX, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1668-S;

5.      2019.gada 18.septembrī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1674-S;

6.      2019.gada 20.septembrī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1689-S;

7.      2019.gada 20.septembrī XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1691-S.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Sludinājums par iznomājamo zemes vienības daļu “Ābolīši” 12,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pagastā, tika ievietots pašvaldības mājaslapā un izlikts Kalētu pagasta pārvaldes ēkā. Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2019.gada 20.septembrim.

Iesniegtie iesniegumi tiek izvērtēti saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” (apstiprināti ar pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.102, protokols Nr.2) (turpmāk-noteikumi) 13.punktu, kas nosaka, ka iznomājot zemesgabalu, ja pretendentam nav jebkādu parādsaistību pret pašvaldību, tiek ņemti vērā šādi nosacījumi prioritārā secībā:

13.1. persona, kurām Priekules novadā nav un nav bijusi zemes īpašumā, lietojumā vai nomā un kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.2. persona, kura iepriekš nomājusi zemesgabalu;

13.3. persona, kura ir zemesgabala pierobežnieks;

13.4. persona, kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.5. pretendents, kurš nav pārdevis lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

13.6. ja persona izmanto 13.1.punktā minētās priekšrocības, tad tās var izmantot, pretendējot uz vienu zemesgabalu.

Izvērtējot personu atbilstību noteikumu 13.punkta prasībām, dome konstatē, ka:

·         personām nav parādsaistību pret pašvaldību (13.p.);

·         XX ir īpašumā un nomā lauksaimniecības zemes, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks un ir deklarējusi dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.);

·         XX ir īpašumā lauksaimniecības zemes, ir deklarējis dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.); nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks;

·         XX ir īpašumā lauksaimniecības zemes, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks, ir deklarējis dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.);

·         XX ir īpašumā un nomā lauksaimniecības zemes, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks, juridiskā adrese reģistrēta Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.);

·         XX nav īpašumā lauksaimniecības zemes (13.1.p.), nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks un ir deklarējis dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.);

·         XX ir īpašumā un nomā lauksaimniecības zemes, nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks un ir deklarējis dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.);

·         XX nav īpašumā lauksaimniecības zemes (13.1.p.), nav iznomājamā zemesgabala pierobežnieks un ir deklarējis dzīvesvietu Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (13.4.p.);

XX, XX, XX, XX un XX - atbilst augstāk minētā noteikuma 13.4 apakšpunkta prasībām.

XX un XX ir vienādas prioritātes pretendenti atbilst noteikumu 13.1. apakšpunkta prasībām. Līdz ar to rīkojama nomas tiesību izsole starp šiem diviem pretendentiem.

Atbilstoši 27.12.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 2.16.apakšpunktam pierobežnieks ir kadastra subjekts, kuram piederošās zemes vienības robežposms vai robežpunkts ir kopīgs (robežojas) ar kadastrāli uzmērāmo zemes vienību. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma izpratnē kadastra subjekts ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs, kā arī apbūves tiesīgais.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Kalētu pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 69,00 EUR.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noteikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Ābolīši” 12,6 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp pretendentiem XX un XX.

2. Noteikt izsoles dienu starp pretendentiem 2019.gada 16.oktobrī plkst.11.00.

3. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 69,00 EUR bez PVN (sešdesmit deviņi euro un 00 centi).

4. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

5. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu.

6. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

7. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

8. Neiznomāt XX, personas kods XX, zemes vienības daļu “Ābolīši”, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pag.

9. Neiznomāt XX, personas kods XX, zemes vienības daļu “Ābolīši”, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pag.

10. Neiznomāt XX, personas kods XX, zemes vienības daļu “Ābolīši”, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pag.

11. Neiznomāt XX, reģ.Nr.42102012757, zemes vienības daļu “Ābolīši”, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pag.

12. Neiznomāt XX, personas kods XX, zemes vienības daļu “Ābolīši”, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pag.

13. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

-Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai;

- XX, Priekules nov;

- XX, Priekules nov.;

- XX, Priekules nov.;

- XX, Priekule;

- XX, lēmums ar pielikumu;

- XX, Priekules nov.

-XX, lēmums ar pielikumu.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

1. Pielikums - Iznomājamā zemes vienības daļa

2. Pielikums - Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība

3. Pielikums - ZEMES NOMAS LĪGUMS

1. Grafiskais pielikums

 

 

 

 

 

 

519. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmumā Nr. 69

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.519           

          (protokols Nr.13,  34.punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmumā Nr. 69 “Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu”

02.09.2019. ir saņemta Grobiņas novada domes vēstule Nr.2.1.14/933 ar lūgumu veikt izmaiņas Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā, iekļaujot komisijā Valsts robežsardzes pārstāvjus.

Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde dalībai civilās aizsardzības komisijā deleģējusi Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas dienesta priekšnieku pulkvežleitnantu Mairi Plūksnu.

Kā aizvietotāju Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde dalībai civilās aizsardzības komisijā deleģējusi Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas dienesta priekšnieka vietnieci majori Janu Kavansku.

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 7.punktu,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmumā Nr. 69 “Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu” un papildināt lēmuma 1.punktu ar 1.18. un 1.19. apakšpunktiem šādā redakcijā:

 

“1.18. Mairis Plūksna - Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas dienesta priekšnieks pulkvežleitnants (pastāvīgais pārstāvis);

 1.19. Jana Kavanska - Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas dienesta priekšnieka vietniece majore (aizvietotāja).”

 

 

 

Izsūtāms: 1 eks. Grobiņas novada domes pašvaldības administrācijai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

523. Par grozījumu apstiprināšanu “Grobiņas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.523           

          (protokols Nr.13,  38.punkts)

 

Par grozījumu apstiprināšanu “Grobiņas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā”

02.09.2019. ir saņemta Grobiņas novada domes vēstule Nr.2.1.14/933 ar lūgumu apstiprināt izmaiņas Grobiņas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā, izsakot nolikuma 2.punktu jaunā redakcijā un papildinot 4.punktu ar 4.18. un 4.19. apakšpunktiem un iekļaujot komisijā Valsts robežsardzes pārstāvjus.

Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde dalībai civilās aizsardzības komisijā deleģējusi Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas dienesta priekšnieku pulkvežleitnantu Mairi Plūksnu.

Kā aizvietotāju Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde dalībai civilās aizsardzības komisijā deleģējusi Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas dienesta priekšnieka vietnieci majori Janu Kavansku.

Grobiņas novada dome 2018.gada 31.maijā (protokols Nr.5, 55.§) apstiprinājusi Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu.

Priekules novada pašvaldības dome minēto nolikumu apstiprinājusi 2018.gada 28.jūnijā, lēmums Nr.323 (protokols Nr.9, 38.punkts).

Grozījumus nolikumā Grobiņas novada dome apstiprinājusi 2019.gada 30.maijā (protokols Nr.8, 48.§).

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Apstiprināt  grozījumus Grobiņas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā, kas veikti ar Grobiņas novada domes 2019.gada 30.maija lēmumu (protokols Nr.8, 48.§):

 

1.1.izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Komisijas sastāvā ietilpst: Rucavas novada pašvaldība, Grobiņas novada pašvaldība, Nīcas novada pašvaldība, Priekules novada pašvaldība, Vaiņodes novada pašvaldība, Durbes novada pašvaldība, Aizputes novada pašvaldība un Pāvilostas novada pašvaldība, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts policija, Nacionālie bruņotie spēki, Valsts meža dienests, Valsts vides dienests, akciju sabiedrības “Sadales tīkli, Valsts robežsardze.”

    `1.2. papildināt 4.punktu ar 4.18. un 4.19. apakšpunktiem šādā redakcijā:

“4.18. Mairis Plūksna - Valsts robežsardzes Kurzemes I kategorijas dienesta priekšnieks pulkvežleitnants (pastāvīgais pārstāvis);

 4.19. Jana Kavanska - Valsts robežsardzes Kurzemes I kategorijas dienesta priekšnieka vietniece majore (aizvietotāja).”

 

 

 

Izsūtāms: 1 eks. Grobiņas novada domes pašvaldības administrācijai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

524. Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2019./2020.mācību gadam

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                                            

Nr.524                  

          (protokolsNr.13, 39 .punkts)

 

Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2019./2020.mācību gadam

 

2019.gada 24.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts domes priekšsēdētājas vietnieka A.Cīruļa iesniegums par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2019./2020. mācību gadam.

Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt Priekules novada domes skolēnu pārvadājumu maršrutus 2019./2020. mācību gadam.
  2. Maršruti stājas spēkā ar 2019.gada 1.oktobri.

 

Pielikumā: Priekules novada domes skolēnu pārvadājumu maršruti 2019./2020. mācību gadam un 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,9.,10.,11.,12.,13.,13.pielikumi.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

1. Pielikums - 1. maršruts: Tadaiķi–Krote–Bunka, Bunka-Krote–Tadaiķi

2. Pielikums - 2. maršruts: Bunka – VECPILS – KROTE – VECPILS – Bunka

3. Pielikums - 3. maršruts: Bunka – Priekule - Priekule-Bunka

4. Pielikums - 4. maršruts: Kalēti – Bārta – Kalēti

5. Pielikums - 5. maršruts: Kalēti-Ozoli-Gramzda-Brūveri-Kalēti-Gravnieki- Strautiņi-Kalēti

6. Pielikums - 6. maršruts:  Kalēti- Bārta- Kalēti (MMS – P.O.T.)

7. Pielikums - 7. maršruts: Aizvīķi – Gramzda – Purmsāti-Kalēti

8. Pielikums - 8. maršruts: ASĪTE- KNĪVERI -PRIEKULE

9. Pielikums - 9. maršruts: PRIEKULE- PAPLAKA-KAŅEPJI-PRIEKULE

10. Pielikums - 10. maršruts: PRIEKULE  –KALNENIEKI – GRAMZDA– PRIEKULE

11. Pielikums - 11. maršruts: Paplaka–Purmsāti-Priekule-Paplaka-Virgas skola-Paplaka

12. Pielikums - 12. maršruts: Virga – Māķi - Virga

13. Pielikums - 13.maršruts: Purmsāti-Priekule-Liepāja-Durbe-Bunka-Priekule-Purmsāti

 

 

 

 

 

525. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA „Priekules nami”

 

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                                            

Nr.525                  

          (protokolsNr.13, 40 .punkts)

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA „Priekules nami”

2019.gada 25.septembrī Priekules novada pašvaldība saņēma  SIA “Priekules nami” valdes locekles iesniegumu par īres maksas (peļņas) izlietojuma izmantošanu dzīvokļa īpašumaNr.36, Liepājas iela 5b, Priekule, Priekules novads 6 (sešu) logu nomaiņai.

Nekustamais īpašums Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0068, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 108 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

29.08.2019. Priekules novada pašvaldība pieņēma lēmumu Nr. 423 (protokols Nr.12, 17.punkts) par dzīvokļa īpašuma izveidošanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā dzīvoklim Nr. 36 dzīvojamā mājā Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads.

Likums «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» nosaka, ka dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums ir piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus.

Pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikto: Citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai”.

SIA “Priekules nami” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 100% pamatkapitāls pieder Priekules novada pašvaldībai un, kura apsaimnieko pašvaldības īpašumus Priekules pilsētā un Priekules pagastā, un attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Noslēgt deleģēšanas līgumu par dzīvokļa īpašuma Nr.36, Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads, 6 (sešu) logu nomaiņu, EUR 1238,94 apmērā (saskaņā ar kalkulāciju Nr.216/02.08.2019.) par pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu  veikšanu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, ar izpildes termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim.

2.      Deleģēšanas līgumu noslēgt piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3.      Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma.

4.      Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 Lēmums paziņojams:

1) SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads;

2) finanšu nodaļai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

526. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 19/20.macību gadam projekta “Celies, velies, ripo droši!” ietvaros

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                                            

Nr.526                  

          (protokolsNr.13, 41 .punkts)

 

Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 19/20.macību gadam projekta “Celies, velies, ripo droši!” ietvaros

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.jūlija lēmumu (prot.Nr.14, 26) nolemts piedalīties Eiropas sociālā fonda projekta konkursā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsts mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākumā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” (turpmāk – projekts),

            Projekta mērķis ir nodrošināt Priekules novada 2.klases izglītojamiem iespēju apmeklēt baseinu, tādējādi, veicinot likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto funkciju – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

            Izdevumi, kas saistīti ar projekta īstenošanu, tiek segti no Eiropas Savienības fonda piešķirtajiem līdzekļiem.

            Saskaņā ar projekta īstenošanas mērķi, projekta realizācijas saistīta ar skolēnu pārvadājumiem, tāpēc nepieciešams apstiprināt skolēnu pārvadājumu maršrutu (1.pielikums).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.aprīļa “Priekules novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas kārtība” 2.2.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 19/20..macību gadam projekta “Celies, velies, ripo droši!” īstenošanai (pielikums).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

1. Pielikums - 1. maršruts: Gramzda- Priekule- Purmsāti- Kalēti- Bārta- Liepāja

2. Pielikums - 2. maršruts: Priekule - Paplaka - Bunka- Krote -  Tadaiķi- Liepāja

 

 

527. Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta apstiprināšanu no 2019.gada 1.septembra

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                           

Nr.527           

          (protokols Nr.13,  42.punkts)

  

 

Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta apstiprināšanu no 2019.gada 1.septembra

           

            Atbilstoši izstrādātājai ‘’Kārtībai, kādā finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada izglītības iestādēs’’, nepieciešams apstiprināt pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 2019.gada 1.septembra. Štatu saraksts izveidots pamatojoties uz izglītojamo skaitu, kas ir ievadīti Valsts izglītības informatizācijas sistēmā 2019.gada 1.septembrī un uz izglītības iestāžu iesniegtajiem pagarinātās dienas grupas un  pirmsskolas izglītības grupu darba grafikiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 2019.gada 1. septembra Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto 1. pielikumu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts no 2019.gada septembra uz 2 lp.

 

Lēmumu izsniegt:

1-      A.Purviņai

2-      Grāmatvedībai

3-      Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas"

4-      Krotes Kronvalda Ata pamatskolai

5-      Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai

6-      Virgas pamatskolai

7-      Priekules Mūzikas un mākslas skolai

8-      Mežupes pamatskolai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

 

528. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2019.gada septembra līdz 2020.gada augustam

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 26.septembrī                                                                                                                            

Nr.528           

          (protokols Nr.13,  43.punkts)

 

 

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2019.gada septembra līdz 2020.gada augustam

 

2019. gada 24.septembrī Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu Nr.­­­460 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadam”.

MK noteikumi par mērķdotāciju sadali izglītības iestādēm paredz, ka mērķdotācija tiek aprēķināta vienu reizi gadā par bērnu skaitu, kāds ir izglītības iestādē 1.septembrī. Tāpēc lēmuma projekts ir sagatavots par periodu līdz 2020.gada augustam.

 

Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2019.gada septembra līdz 2020.gada augustam sadalīt sekojoši:

 

Algas fonds darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI EUR

Pedago-giem

Atbalsta personālam

Adminis-trācijai

par kvalitātes pakāpi, kas iegūta līdz 2017.gada 9.augustam

Kopā

Priekules vidusskola

25408

1183

3269

 

29860

7193

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

8354

389

1075

23

9841

2371

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

6483

302

834

 

7619

1835

Virgas pamatskola

3279

153

422

 

3854

928

KOPĀ algām un VSAOI

63501

Valsts budžetā plānots

64797

Rezerves fondā mēnesī  2%

1296

 

2.      Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada septembra līdz 2020.gada augustam sadalīt sekojoši:

 

Algas fonds darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI EUR

Kopā EUR

Pedagogiem

Atbalsta personālam

par kvalitātes pakāpi, kas iegūta līdz 2017.gada 9.augustam

Kopā

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

28 89

136

0

30 25

729

3754

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

17 08

96

3

18 07

435

2242

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

8 54

48

0

9 02

217

1119

Virgas pamatskola

5 26

29

0

5 55

134

689

KOPĀ

7804

Valsts budžetā plānots

7961

Rezerves fondā mēnesī  2%

157

 

 

3.      Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2019.gada septembra līdz 2020.gada augustam sadalīt sekojoši:

 

Stundu skaits

Algas fonds darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI  EUR

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Priekules vidusskola

53

1337

322

1659

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

23

581

140

721

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

16

402

97

499

Virgas pamatskola

10

250

60

310

Mežupes pamatskola

12

345

83

428

Priekules Mūzikas un mākslas skola

6

150

36

186

KOPĀ

120

 

 

3803

Valsts budžetā plānots

 

 

 

3735

Pārtērēts

 

 

68

 

4.      Izglītības vadītājai A.Purviņai veikt darba samaksas un piemaksu aprēķina atbilstības kontroli, apstiprinot tarifikāciju.

1-       A.Purviņai

2-       Grāmatvedībai

3-       Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas"

4-       Krotes Kronvalda Ata pamatskolai

5-       Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai

6-       Virgas pamatskolai

7-       Priekules Mūzikas un mākslas skolai

8-       Mežupes pamatskolai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska