26.07.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.9)

61.§ Par izsoles uz Priekules novada domes pašvaldībai piekrītoša daļas no zemes gabala ‘’Gramzdas karjers’’, Gramzdas pag.,zemes nomas tiesību un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršanu grants – smilts ieguvei procesa pārtraukšanu.

2012.gada 18.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts Nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājas V[:] R[:] iesniegums, kurā lūgts pārtraukt nomas tiesību izsoli uz Priekules novada  pašvaldībai piekrītoša daļas no zemesgabala „Gramzdas karjers”, Gramzdas pag., kadastra apzīmējums 6458 001 0354 0,4 ha platībā., sakarā ar to, ka izsoles noteikumos tika konstatētas nepilnības.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,  Nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājas V[:]R[:] iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURAS1 Arta Brauna (pamatojoties uz likuma ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā’’ 12.p.2.punktu) Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Pārtraukt nomas tiesību izsoli uz Priekules novada domes pašvaldībai piekrītoša daļas no zemesgabala „Gramzdas karjers”, Gramzdas pag., kadastra apzīmējums 6458 001 0354 0,4 ha platībā.

 

2. Atzīt par spēkā neesošiem Priekules novada domes 28.06.2012. sēdes protokola nr. 8, 15§” Priekules novada domes pašvaldībai piekrītoša daļu no zemesgabala „Gramzdas karjers”, Gramzdas pag., kadastra apzīmējums 6458 001 0354 0,4 ha platībā, zemes nomas tiesību un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršanu grants-smilts ieguvei Izsoles noteikumus un to pielikumus.

 

3. Uzdot Priekules novada domes nomas tiesību izsoles komisijai un pašvaldības juristei I[:] A[:] un, piedaloties Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam A[:]E[:], līdz 2012.gada 10.oktobrim sagatavot izsoles noteikumus par Priekules novada domes pašvaldībai piekrītoša daļas no zemesgabala „Gramzdas karjers”, Gramzdas pag., kadastra apzīmējums 6458 001 0354 0,4 ha platībā nodošanu izsolei.

 

4. Atbildīgā par šī lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste (V[:] R[:]).

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā  rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401

62.§ Par pašvaldībai piekritīgās zemes ‘’Jaunkalni’’ , Bunkas pagastā, Priekules novadā, kad.nr.6446 007 0054 3,9 ha platībā izsoles procesa pārtraukšanu.

2012.gada 18.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts Nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājas V[:] R[:] iesniegums, kurā lūgts pārtraukt nomas tiesību izsoli uz pašvaldībai piekritīgās zemes ‘’Jaunkalni’’3,9 ha platībā, sakarā ar to, ka izsoles noteikumos tika konstatētas nepilnības.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,  Nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājas V[:]R[:] iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Pārtraukt nomas tiesību izsoli uz Priekules novada domes pašvaldībai piekrītoša zemesgabala „Jaunkalni”, Bunkas pag., kadastra apzīmējums   6446 007 00543,9 ha platībā.

 

2. Atzīt par spēkā neesošiem Priekules novada domes 28.06.2012. sēdes protokola nr. 8, 18§” Priekules novada domes pašvaldības rīcībā esošā zemesgabala „Jaunkalni”,  Bunkas  pagastā, Priekules novadā nomas tiesību iegūšanai” Izsoles noteikumus un to pielikumus.

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā  rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

63.§ Par Virgas pamatskolas direktores atbrīvošanu no darba.

2012.gada 31.maijā Priekules novada domē saņemts A[:]V[:] iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Virgas pamatskolas direktores pienākumiem, saglabājot iespēju turpināt strādāt skolā par pedagogu .

Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 3 daļas 2.punktam novada pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Atbilstoši „Vispārējās izglītības likuma” 11. pantam, Vispārējās izglītības iestādes vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba attiecīgās izglītības iestādes dibinātājs.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Atbrīvot no darba Virgas pamatskolas direktori A[:]V[:] ar 2012.gada 28.augustu.

2.      Izglītības metodiķei A[:] P[:] sagatavot dokumentus šī lēmuma saskaņošanai ar Izglītības un zinātnes ministriju.

64.§ Par Virgas pamatskolas direktora pieņemšanu darbā.

2012.gada 12.jūlijā  Priekules novada domē saņemts  Virgas pamatskolas direktora amata kandidātu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājas A[:] P[:] iesniegums ar lūgumu apstiprināt komisijas ieteikumu pieņemt darbā par Virgas pamatskolas direktori K[:] C[:] ar 2012.gada 28.augustu.

Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 3 daļas 2.punktam novada pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Atbilstoši „Vispārējās izglītības likuma” 11. pantam, Vispārējās izglītības iestādes vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba attiecīgās izglītības iestādes dibinātājs.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      1. Pieņemt darbā par Virgas pamatskolas direktori K[:] C[:] ar 2012.gada 28.augustu  .

2.      2. Izglītības metodiķei A[:] P[:] sagatavot dokumentus šī lēmuma saskaņošanai ar Izglītības un zinātnes ministriju.

65.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā (protokols Nr.22,1. §) ‘’Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai’’.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

Izdarīt Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.22, 1.§) šādus grozījumus:

Papildināt ar 2012.gada 1.augustu saraksta Priekules novada domes sadaļu ar jaunu ierakstu:

Lauku attīstības konsultants         Aleksejs  Kačanovs     Ls 10,-.

66.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā (protokols Nr.22,2. §) ‘’Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai’’.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.22, 2.§) grozījumus, nosakot degvielas limitu no 2012.gada 1.augusta līdz 2012.gada 31.decembrim darba pienākumu pildīšanai

novada lauku attīstības konsultantam       Aleksejam Kačanovam           Ls 50 mēnesī.

                                                                                                                  

2. Grozījumus finansēt Ls 250 apmērā no Priekules pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas struktūrvienības (06.000) koda 2322.

67.§ Par pašvaldībai piekritīgās zemes ‘’Jaunkalni’’, Bukas pag., Priekules novads, nomas izsoles procesa uzsākšanu.

Priekules novada domē 18.07.2012.saņemts nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājas V[:] R[:] iesniegums (reģ.Nr.3-24/186) ar lūgumu pieņemt lēmumu par nomas tiesību iegūšanas procesa uz zemes gabalu ‘’Jaunkalni’’3,9 ha platībā, Bunkas pag., Priekules novadā, pārtraukšanu, jo izsludinātajos nomas tiesību Izsoles noteikumos tika konstatētas nepilnības.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 7.,10.,12.,14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 1.2.,17.,19.punktu, Priekules novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.            Uzsākt pašvaldībai piekritīgās zemesgabala „ Jaunkalni ”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 007 0054, 3.90  ha platībā, nomas izsoles procesu.

2.            Apstiprināt iznomājamā objekta Publicējamās informācijas tekstu (1.pielikums).

 

3.            Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus (2.pielikums).

 

4.            Apstiprināt iznomājamā objekta nomas līguma projektu (3.pielikums).

 

5.            Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6.            Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

68.§ Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībām [adrese], Priekules pag., Priekules novads.

Priekules novada domē saņemts M[:] M[:], personas kods [:], 26.07.2012. iesniegums (reģ.Nr.3-13/656) par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra Nr.[:],[:],[:],[:] un[:] Priekules pagastā Priekules novadā un lietošanas mērķa noteikšanu. Izskatot ar lietu saistītos apstākļus, Priekules novada dome konstatēja :

pamatojoties uz Latvijas republikas Centrālās zemes komisijas 2011. gada 14. novembra lēmumu, protokola Nr. 8296. „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi”, M[:] M[:]  atzītas īpašuma tiesības uz  zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi par bijušo Liepājas apriņķa Gramzdas pagasta[adrese]zemi 20,3 ha platībā. Priekules pagastā Priekules novadā M[:] M[:] ir atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu [:], platība 6,9 ha, [:] platība 3,4 ha, [:] platība 1,3 ha,[:], platība 4,2 ha un[:], platība 4,5 ha.

            Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. panta pirmo daļu, 17. panta pirmās daļas 3. punktu un likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009. , pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  atklāti balsojot PAR - 10 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt nosaukumuzemes vienībām ar kadastra apzīmējumu [:], platība 6,9 ha, [:] platība 3,4 ha,[:] platība 1,3 ha, [:], platība 4,2 ha un [:], platība 4,5 ha [adrese] Priekules pag., Priekules nov.

 

2. Zemes vienībām[adrese], Priekules pag., Priekules nov. noteikt zemes lietošanas mērķi  - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  iela 4, Liepāja, LV- 3400).