26.07.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.9)

41.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām Priekules pilsētā, Priekules novadā (A[:]A[:], A[:]Z[:], A[:]P[:]).

Priekules novada domē saņemta Valsts zemes dienesta 27.06.2012.vēstule Nr. 2-04/2798, reģ.nr. Nr.3-13/257, par īpašumā par samaksu nodotajām zemes vienībām Priekules pagastā Priekules novadā.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26. panta pirmajā daļā noteiktajam, personai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”. Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otro daļu zemes vienības piekrīt pašvaldībai.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Izbeigt zemes lietošanas tiesības Priekulē, Priekules nov.

 

Vārds uzvārds                         Adrese                         Platība              Apz.kadastrā

 

A[:]A[:]                              [adrese]                           1144 m²                   [:]

A[;] Z[:]                       [adrese]                                2401 m²                          [:]

A[:] P[:]                       [adrese]                                 1257 m²                      [:]

 

2. Zemes vienībām [adrese], [adrese] un[adrese] noteikt statusu – pašvaldībai piekrītoša zeme.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā        no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

42.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu J[:]A[:]V[:] uz zemes vienību [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov.

09.07.2012.saņemts nekustamo īpašumu speciālistes G[:]B[:] iesniegums (Nr.3-24/172) par nomas līguma izbeigšanu uz zemes vienību[adrese], Gramzdas pagastā, Priekules novadā. 2,2 ha platībā, kadastra Nr[:].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

  J[:] A[:] V[:] miris 25.12.2011. Uz zemes vienības atrodas nenoskaidrotas piederības ēkas. Ar Priekules novada domes lēmumu Nr. 4 23.03.2009. J[:] A[:] V[:] izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov. 2,2 ha platībā un noslēgts Lauku zemes tipveida nomas līgums. Ar Priekules novada domes lēmumu Nr. 14 26.11.2009.noteikts, ka minētā zemes vienība piekrīt pašvaldībai. Uz minēto zemes vienību [adrese] mantinieki nav pieteikušies.

  Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr 735, 30.10.2007. „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta piektās  daļas 2. punktam, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt 2009. gada 20. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu J[:] A[:] V[:] uz zemes vienību[adrese], Gramzdas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā[:]2,2 ha platībā.

 

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

43.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu ‘’Gūžas’’ Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada domē saņemts mērniecības firmas SIA METRUM  27.06.2012. Nr.1005/a/34-2012 iesniegums  par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [adrese] Priekules pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašums[adrese] Priekules pagastā Priekules novadā 57,7 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, lēmuma pieņemšanas datums 25.04.2006., nodalījuma Nr.1000 0018 9466. Īpašnieks ir J[:] P[:].

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības, platība 57,7 ha, uz zemes vienības  atrodas ēkas un būves. No īpašuma  [adrese] Priekules pag., Priekules nov.atdalīta viena zemes vienība Nr.2 30,0 ha platībā. Zemes vienības[adrese] kadastra apzīmējums[:] platība, pēc projektētās zemes vienības Nr. 2 atdalīšanas, ir 27,7 ha.

Ar Priekules novada domes 2011. gada 22.jūnija lēmumu Nr.10. 21 § ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma [adrese] Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts[adrese], Priekules pag., Priekules nov. atbilst Priekules pagasta,  spēkā esošiem teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Zemes ierīcības projektu izstrādājis SIA „Metrum” 11.06.2012. atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa 2012. gada 19. jūnijā sniedza atzinumu un pārbaudē konstatēja, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un uz  grafiskās daļas  ir uzspiests atzinuma spiedogs.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19. panta otro daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu un

Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punkts, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi, Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam[adrese] Priekules pag., Priekules nov.

2.       Zemes vienībai [adrese] Nr.1. 27,7 ha platībā mainīt nosaukumu un adresi   uz [adrese], Knīveri, Priekules pag., Priekules nov.

 

3.       Atdalīt no nekustamā īpašuma[adrese], Priekules  pag., Priekules nov.,   zemes vienību Nr 2. 30,0 ha platībā. Zemes vienībai atstājot nosaukumu [adrese], jauna īpašuma veidošanai.

 

4.      Zemes vienībām [adrese]un [adrese] Priekules pag., Priekules nov. noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība –kods 0101.

 

5.        Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400) 

44.§ Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai [adrese] Priekules pag., Priekules nov.

Saņemts A[:] M[:] 06.07.2012. iesniegums par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra Nr.[:] un[:] Priekules pagastā Priekules novadā un lietošanas mērķa noteikšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

pamatojoties uz Latvijas republikas centrālās zemes komisijas 2012. gada 16. janvāra lēmumu, protokola Nr. 8485. „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi”, A[:] M[:]  atzītas īpašuma tiesības uz  zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi par bijušo Aizputes apriņķa Sakas pagasta ”Zondi nr. 2F”zemi 16,36 ha platībā. Priekules pagastā Priekules novadā A[:] M[:] ir atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes vienībām ar kadastra Nr[:], platība 8,9 ha un[:], platība 2,0 ha.

 Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. punkta pirmo daļu, 17. panta pirmās daļas 3. punktu un likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009. ,Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt nosaukumuzemes vienībām ar kadastra apzīmējumu[:] 8,9 ha platībā un[:] 2,0 ha platībā[adrese] „Priekules pag. Priekules nov.

 

2.      Zemes vienībai[adrese], Priekules pag., Priekules nov. noteikt zemes lietošanas mērķi  - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.

 

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

45.§ Par pilnvaras izsniegšanu G[:]O[:} zemes [adrese] Priekules pag., Priekules nov. uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada domes pašvaldības vārda.

Saņemts G[:]O[:], dzīvojoša[deklarētā dzīvesvieta], Vaiņodes  pag., Vaiņodes novads 09.07.2012.reģ.nr.3-13/617 iesniegums, kurā viņš lūdz izsniegt pilnvaru zemes [adrese] Priekules pag., Priekules nov.  ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada domes pašvaldības vārda .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 ar Priekules pagasta padomes 2007. gada 26. aprīļa lēmumu Nr.6A[:] P[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienībām[adrese], Priekules pag., Priekules nov. 10,0  ha kopplatībā un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības.

            Ar A[:] P[:] 2007. gada 31. augustā noslēgts zemes nomas līgums par zemes [adrese] Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr[:], 10,0 ha platībā  iznomāšanu.

            A[:] P[:] miris 17.08.2010. Pamatojoties uz mantojuma apliecību Nr.578 17.05.2011., atstāto mantojumu manto pirmās šķiras mantiniece I[:] D[:].

            Uz zemes vienības [adrese] atrodas I[:] D[:] piederošas ēkas. Pamatojoties uz Priekules novada domes 22.06.2011.lēmumu Nr.10. 37.§ ar I[:] D[:] noslēgts 15.03.2012. Lauku apvidus zemes nomas līgums.

I[:] D[:]  pilnvarojusi G[:] O[:] kārtot visas lietas valsts, pašvaldību, tiesu un citās iestādēs, sakarā ar viņas valdījumā esošo īpašumu [adrese] Priekules pag., Priekules nov.  ( Pilnvara Nr.105, izdota Priekules novada bāriņtiesā, Saules  ielā 1, Priekulē, Priekules pag., pie bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumu izpildītājas I[:] K[:] 26.06.2012.)

            Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daļu, zemesgabals[adrese], kadastra Nr.[:] piekrīt pašvaldībai.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Pilnvarot G[:] O[:] veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienību [adrese] Priekules pag., Priekules nov., kadastra [:]  1,1 ha platībā un kadastra Nr. [:] 8,9 ha platībā uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada domes pašvaldības vārda.

 

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) 

46.§ Par zemes gabala [adrese], Priekule, Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi ([adrese] Priekule).

Saņemts A[:] A[:] A[:] (A[:]), dzim. 1938.gada 9.februārī, Rīgā, dzīvo [adrese], ASV un I[:] M[:] P[:] (P[:]), dzim. 1936.gada 31.augustā, Rīgā, dzīvojošas[adrese] ASV, pilnvarotās personas Dz[:] K[:], dzīvojošas [deklarētā dzīvesvieta], Saulaine, Priekules pag., 2012.gada 5.jūlijā  iesniegums (reģistrācijas Nr. 3-13/611) ar lūgumu atdalīt no īpašuma [adrese], Priekule, kadastra numurs [;] zemesgabalu 1200 m² (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā). Dz[;] K[;] lūdz piešķirt atdalītajam zemesgabalam adresi [adrese].

1.      Saskaņā ar Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafisko pielikumu Priekules pilsētas teritorijas plānojums plānotā un atļautā teritorijas izmantošana (Apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr. 1, 45§). (turpmāk tekstā Noteikumi) plānotā atdalāmā zemes vienības daļa no zemesgabala [adrese], Priekule atrodas jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves teritorijā.

2.      Saskaņā ar Noteikumiem jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir 600 m²

3.      Jaunveidojamā zemesgabala platība atbilst Noteikumiem un tā ir 1200 m² (pirms uzmērīšanas).

4.      Piekļuve jaunveidojamai zemes vienībai ir no[adrese].

5.      Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemesgabalu robežu pārkārtošanai; 2) zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 4) zemes konsolidācijai; 5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemesgabalam; 6) pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām); 7) uz zemesgabalu attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem zemesgabalu sadalīšanai (arī kopīpašumā esošo), Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 

1.            Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrādi zemes gabalam, kas atrodas [adrese], Priekule, Priekules , kadastra numurs [:], atdalot vienu zemes vienību 1200 m² platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā), saskaņā ar pievienoto vietas situācijas plānu pielikumu Nr. 1. 

2.            Projektētajai zemes vienībai 1200 m² platībai (pirms uzmērīšanas) (lēmuma 1.punkts) ierīcības projektu izstrādāt uz saskaņota topogrāfiskā plāna ne vecāka par vienu gadu.

3.            Paliekošajam zemesgabalam topogrāfisko plānu neizstrādāt .

4.            Zemes ierīcības projektā norādīt zemesgabala platību m², adresi, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, iespējamos nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, servitūtus un aizsargjoslas atbilstoši Priekules pilsētas apbūves noteikumiem un 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.

5.            Zemesgabala ierīcības projektu uzdot izstrādāt licencētai firmai (licence pievienojama zemes ierīcības projektam”.

6.            Zemes ierīcības projektu saskaņo ar 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktā minētajām institūcijām.

7.            Pēc zemes ierīcības projekta akceptēšanas, nekustamo īpašumu speciālistēm sagatavot lēmumprojektu par adreses piešķiršanu atdalītajam zemesgabalam, lietošanas mērķa noteikšanu, apgrūtinājumu uzlikšanu, kas tiek apstiprināts domes sēdē.

8.            Apstiprināt nekustama īpašuma – [adrese], Priekule, Priekules nov.,- darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikums Nr. 2).

9.            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

47.§ Par zemes gabala [adrese], Priekule, Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi ([adrese],Priekule).

Saņemts A[;] A[:] A[:] (A[:]), dzim. [:].gada [:].februārī, Rīgā, dzīvo[dzīvesvieta], ASV un I[:] M[:] P[:] (P[:]), dzim.[:].gada [:]augustā, Rīgā, dzīvojošas [dzīvesvieta], ASV, pilnvarotās personas Dz[:] K[:], dzīvojošas [deklarētā dzīvesvieta], Saulaine, Priekules pag., 2012.gada 25.jūnijā  iesniegums (reģistrācijas Nr. 3-13/594) ar lūgumu atdalīt no īpašuma[adrese], Priekule, kadastra numurs[:] zemesgabalu 20600 m² (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā). Dz[:] K[:] lūdz piešķirt atdalītajam zemesgabalam adresi [adrese].

1.      Saskaņā ar Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafisko pielikumu Priekules pilsētas teritorijas plānojums plānotā un atļautā teritorijas izmantošana  (Apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr. 1, 45§). (turpmāk tekstā Noteikumi) daļa zemesgabala [adrese], Priekule atrodas Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijā.  

2.      Saskaņā ar Noteikumiem jaunizveidojamā zemesgabala minimālā platība ir noteikta ne mazāka par 800 m².

3.      Jaunizveidojamā zemesgabala platība atbilst Noteikumiem un tā ir 20600 m² (pirms uzmērīšanas).

4.      Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemesgabalu robežu pārkārtošanai; 2) zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 4) zemes konsolidācijai; 5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemesgabalam; 6) pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām); 7) uz zemesgabalu attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem zemesgabalu sadalīšanai (arī kopīpašumā esošo), Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrādi zemes gabalam, kas atrodas [adrese], Priekule, Priekules , kadastra numurs[:], atdalot vienu zemes vienību 20600 m² platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā), saskaņā ar pievienoto vietas situācijas plānu pielikumu Nr. 1. 

2.      Projektētajai zemes vienībai 20600 m² platībai (pirms uzmērīšanas) (lēmuma 1.punkts) ierīcības projektu izstrādāt uz saskaņota topogrāfiskā plāna ne vecāka par vienu gadu.

3.      Saglabāt adresi [adrese], Priekule, Priekules novads, ēkai/būvei apzīmējums kadastrā[:](nosaukums Administratīvā ēka), kas atrodas uz projektējamās zemes vienības, kods valsts adrešu reģistrā – 106267344.

4.      Paliekošajam zemesgabalam topogrāfisko plānu neizstrādāt .

5.      Zemes ierīcības projektā norādīt zemesgabala platību m², adresi, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, iespējamos nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, servitūtus un aizsargjoslas atbilstoši Priekules pilsētas apbūves noteikumiem un 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.

6.      Zemesgabala ierīcības projektu uzdot izstrādāt licencētai firmai (licence pievienojama zemes ierīcības projektam”.

7.      Zemes ierīcības projektu saskaņo ar 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktā minētajām institūcijām.

8.      Pēc zemes ierīcības projekta akceptēšanas, nekustamo īpašumu speciālistēm sagatavot lēmumprojektu par adreses piešķiršanu atdalītajam zemesgabalam, lietošanas mērķa noteikšanu, apgrūtinājumu uzlikšanu, kas tiek apstiprināts domes sēdē.

9.      Apstiprināt nekustama īpašuma –[adrese], Priekule, Priekules nov.,- darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikums Nr. 3).

10.  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

48.§ Par zemes robežu plāna, situācijas plāna un apgrūtinājuma plāna apstiprināšanu zemes vienībai Parka iela 32 Priekule, Priekules nov.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, SIA „METRUM” Liepājas biroja reģistrācijas Nr.40003388748 , 2012.gada 14.maijā  veikto robežu uzmērīšanu, situācijas elementu uzmērīšanu un 2012.gada 29.maijā apgrūtinājuma plāna sastādīšanu,  nekustamo īpašumu speciālistes V[:]R[:] iesniegumu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu ,atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt zemes robežu plānu, situācijas plānu un apgrūtinājuma plānu zemes vienībai kadastra apzīmējums 6415 004 0117 mērogā 1:500, adrese Parka iela 32, Priekule, Priekules nov. un platību 2023 m², saskaņā ar pielikumiem, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2. Zemes vienībai kadastra apzīmējums 6415 004 0117 saskaņā ar apgrūtinājuma plānu noteikti šādi apgrūtinājumi :

2.1.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīkla gaisvadu līniju -0,0006 ha

3. Apgrūtinājumi noteikti pamatojoties uz Priekules novada teritorijas plānojumu (Apstiprināts ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu (prot. Nr. 1,45§).

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79. panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas Tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401)viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

49.§ Par nekustama īpašuma- apbūvēta zemes gabala ‘’Zeidaku māja’’ Priekules pag., Priekules nov. atkārtotas izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Ar2012. gada 26. aprīļa Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 5 39§ ) tika nodots atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošs nekustams īpašums „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 001 0046, izsoles sākumcena 6350,00 LVL. Uz 2012.gada 20.jūnija rīkoto izsoli  nepieteicās neviens dalībnieks.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, kas nosaka, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens pretendents nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 %.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, 8.panta otro daļu, 32.panta pirmo daļu,  Nekustama īpašuma –apbūvēta zemesgabala „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., Izsoles noteikumu 8.punkta 8.1.apakšpunktu, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 12.07.2012.atzinumu ,atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Atzīt 20.06.2012. nekustamā īpašuma „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov. , kadastra numurs 6482 001 0046  izsoli par nenotikušu.

 

2.Rīkot atkārtotunekustamā īpašuma –apbūvēta zemesgabala „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 001 0046 ,  kas sastāv no viena zemes gabala , kadastra apzīmējums 6482 001 0043 2,5 ha platībā un  dzīvojamās  ēkas kadastra apzīmējums 6482 001 0043 001, palīgēkām apzīmējums kadastrā 6482 001 0043 002 un 6482 001 0043 003 izsoli .

 

3. Noteikt nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 001 0046, nosacīto cenu 5080,- Ls ( pieci tūkstoši astoņdesmit lati un 00 santīmi).

 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma apbūvēta zemesgabala „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr. 1 .

 

5. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai rīkot atkārotu izsoli, Priekules novada domei iesniegt lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

 

6. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā iela 4, Liepājā, LV- 3401.

50.§ Par nekustama īpašuma- neapbūvēta zemes gabala ‘’Dinas’’, Bunkas pag., Priekules nov., kad.nr.6446 001 0038,izsoles atzīšanu par nenotikušu un privatizācijas pārtraukšanu.

1. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objekta privatizāciju”, 2010.gada 23.decembra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 21) 19.§ ”Par zemesgabala, apzīmējums kadastrā 6446 001 0291, Bunkas pag., Priekules nov., nodošanu privatizācijai” nodots privatizācijai pašvaldībai piekrītošs, neapbūvēts zemesgabals  apzīmējums kadastrā 6446 001 0291,  ar platību  33,4 ha.

 

2. 2011.gada 31.augustā Liepājas zemesgrāmatu nodaļā Priekules novada pašvaldībai reģistrētas īpašuma tiesības uz zemes gabalu „DINAS”, Bunkas pagastā, Priekules novadā 34,75 ha platībā ar kadastra numuru 6446 001 0038.

 

3. Ar 2012.gada 26.aprīļa Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 5) 40§ ”Par neapbūvēta zemes gabala „Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov., nosacītās cenas, izsoles noteikumu un privatizācijas noteikumu apstiprināšanu” apstiprināti izsoles un privatizācijas noteikumi.

 

4. Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma objekta –neapbūvēta zemesgabala „Dinas”, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra numurs 6446 001 0038 Privatizācijas noteikumu 14.punkta 14.1.apakšpunktu noteikts, ja uz zemesgabalu noteiktā termiņā (pieteikuma iesniegšanas termiņš 2012.gada 12.jūnijs plkst. 17.00 , 2012.gada 18.jūnijs plkst. 14.00 izsoles diena ) nav pieteicies neviens privatizācijas subjekts vai neviens privatizācijas subjekts nav atzīts par pretendentu, pašvaldība atjauno pieteikšanās termiņu un neapbūvēta zemesgabala pircēja noteikšanai organizē atkārtotu izsoli.

„Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 14.panta otrā daļa nosaka, ka ” Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala privatizācijas izbeigšanu, ja pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projekts ir apstiprināts divas reizes un neviens pretendents nav pieteicies privatizēt šo objektu, vai nav apstiprināts par pircēju.

 

5. 2012.gada 13.jūlijā Priekules novada domē ar reģ. Nr. 3 – 06/621 tika saņemta LR Ekonomikas ministrijas 11.07.2012.vēstule Nr.231.2-3-7021 „Par neapbūvēto zemesgabalu „Dinas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā”.

 

Vēstulē norādīts, ka atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 16.panta pirmajai daļai 

(16.pants. (1) Zemi, kura zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda ierakstīta saskaņā ar šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punktu, 3.panta otrās daļas 2.punktu, 4.1 panta pirmās daļas 5.punktu un otrās daļas 5.punktu, piecus gadus nedrīkst atsavināt, ieķīlāt vai nodibināt uz to personālservitūtu, ja citos likumos nav noteikts citādi. Zemi, kura zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda ierakstīta saskaņā ar šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punktu un 3.panta otrās daļas 2.punktu un par kuru šā likuma 2.panta otrās daļas un 3.panta otrās daļas ievaddaļā minētās fiziskās un juridiskās personas saņēmušas kompensāciju, piecus gadus drīkst iznomāt ar tiesībām būvēt kā patstāvīgu īpašuma objektu tikai tādu ēku (būvi), kas nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai. Zemi, kura zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda ierakstīta saskaņā ar šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punktu, 3.panta otrās daļas 2.punktu, 4.1 panta pirmās daļas 5.punktu un otrās daļas 5.punktu, var izmantot kā publiskā partnera resursus saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu vai iznomāt bez tiesībām būvēt ēku (būvi) kā patstāvīgu īpašuma objektu, ja citos likumos nav noteikts citādi)

 

zemi, kura zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda ierakstīta saskaņā ar minētā likuma 3.panta otrās daļas 2.punktu

 

(3.pants. (2) Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja:
2) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai;)

 

piecus gadus nedrīkst atsavināt, ieķīlāt vai nodibināt uz to personālservitūtu, ja likumos nav noteikts citādi.

 

            6. 2008.gada 17.septembrī Bunkas pagasta padome pieņēma lēmumu (prot.Nr. 11, 5.8.§) „Par Bunkas pagasta padomei piederošo neapbūvēto zemju izvērtēšanu”, kur I punkta 3.apakšpunktā atzina, ka neapbūvētais zemesgabals nepieciešams Bunkas pagasta Krotes ciema 4 daudzdzīvokļu māju 46 ģimeņu vajadzību nodrošināšanai ar mazdārziņiem un palīgsaimniecībām.

 

7. Tā kā tikai 2011.gada 31.augustā Liepājas zemesgrāmatu nodaļā Priekules novada pašvaldībai reģistrētas īpašuma tiesības uz zemes gabalu „DINAS”, Bunkas pagastā, Priekules novadā 34,75 ha platībā ar kadastra numuru 6446 001 0038, tad neapbūvētais zemesgabals nav nododams atsavināšanai piecus gadus  - līdz 2016.gada 31.augustam.

 

8.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Atzīt nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 001 0038 ar platību  34,75 ha  2012.gada 18.jūnija rīkoto izsoli par nenotikušu.

 

2. Pārtraukt nekustamā īpašuma privatizāciju un noteikt, ka neapbūvētais zemes gabals „DINAS”, Bunkas pagastā, Priekules novadā nav nododams atsavināšanai, ieķīlāšanai un uz to nevar nodibināt personālservitūtu līdz 2016.gada 31.augustam.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

4. Atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste V[:] R[:].

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

51.§ Par SIA „GS Termo” iesniegumu par nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov. atsavināšanu .

Nekustamo īpašumu speciāliste V[:]R[:] informē - 2012.gada 3.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „GS Termo” iesniegums , kurā lūgts atsavināt nekustamo īpašumu, kadastra numurs 6415 007 0011 007, Vaiņodes ielā 4A, Priekulē par labu SIA „GS Termo”.

2012.gada 3.jūlijā Priekules novada pašvaldība sagatavoja un 04.07.2012. nodeva personīgi uzaicinājumu SIA „GS Termo” valdes loceklim Ģ[:] Š[:] , lai uzklausītu Ģ[:] Š[:] viedokli un argumentus sakarā ar atsavināšanas ierosinājumu.

2012.gada 3.jūlijā Priekules novada pašvaldība sagatavoja un 04.07.2012. nodeva SIA „Priekules pakalpojumi” valdes loceklim I[:] O[:] uzaicinājumu lai uzklausītu, izteiktu viedokli un argumentus par nekustama īpašuma Vaiņodes iela 4A, Priekulē atsavināšanu.

Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustams īpašums, kadastra numurs 6415 507 0013, kas sastāv no ēkas (būves) – katlu mājas ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 007. Priekules pilsētas nodalījuma numurs 10000 0006 1768.

Ēka (būve) - katlu māja (apzīmējums kadastrā 6415 007 0011 007) saistīta ar zemesgabalu Vaiņodes iela 4A, Priekule, Priekules nov. kadastra apzīmējums 6415 007 0032 (atdalīts no nekustama īpašuma Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules pilsētas nodalījuma Nr. 1000 0000  5667).

Saskaņā ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0049 7738, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu[:] (atdalīts no nekustama īpašuma Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules pilsētas nodalījuma Nr. 1000 0000 5667) īpašnieks ir Ģ[:] Š[:], personas kods[:].

2011.gada 2.maijā starp Priekules novada pašvaldību kā IZNOMĀTĀJU un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GS Termo”, vienotais reģistrācijas nr. 42103054739 kā NOMNIEKU noslēgts Nomas līgums Nr. 3-39/11-2011 par nekustama īpašuma – katlu mājas (apzīmējums kadastrā 6415 007 0011 007) ar kopējo platību 346,1 m², kuras adrese ir Vaiņodes iela 4A, Priekule, nomu Nomnieka saimnieciskās darbības nodrošināšanai un siltuma ražošanai un piegādei.

Likuma „Par pašvaldībām” 77.panta otrā daļā teikts, ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā, gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus, savukārt šī panta ceturtā daļā noteikts, ka to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī, lai likumā noteiktajā kārtībā privatizētu vai atsavinātu.

 

V[:]J[:]- jautājums par atsavināšanu jāvirza uz domes sēdi, jāizveido darba grupa izsoles noteikumu izstrādei. Tie jāizstrādā saprātīgi, jo nedrīkst tikt apdraudēta iedzīvotāju apgāde ar siltumu .

I[:]A[:] – izstrādājot atsavināšanas nosacījumus, iesaku iekļaut dokumentos nosacījumus par atpakaļpirkumu. Gadījumā, ja atsavinātājs maina savas saimnieciskās darbības jomu, nepilda atsavināšanas noteikumus vai bankrotē, pašvaldībai būtu iespēja atgūt īpašumu.

A[:]B[:] – domāju, ka nekustamais īpašums nav tik vērtīgs, ka jāparedz atpakaļpirkums.

 

Ņemot vērā tautsaimniecības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - ēku ar kadastra Nr. 6415 507 0013 Vaiņodes ielā 4A, Priekule, Priekules nov.

 

2.Izveidot darba grupu atsavināšanas dokumentu izstrādei, iekļaujot tajā domes priekšsēdētāju V[:]J[:], nekustamo īpašumu speciālisti V[:]R[:], domes juristi I[:]A[:], SIA ‘’Priekules pakalpojumi’’ valdes loc. I[:]O[:], SIA ‘’Priekules nami’’ valdes loc. J[:]K[:], domes būvinženieri M[:]M[:], domes izpilddirektoru A[:].R[:], attīstības nodaļas vadītāju M[:]B[:].

 

3. Izstrādājot atsavināšanas dokumentus, iekļaut tajos nosacījumus, kā iedzīvotāji tiks nodrošināti ar siltumapgādi .

 

4. Izstrādājot atsavināšanas dokumentus, paredzēt ēkas atpakaļpirkuma iespējas.

 

Ņemot vērā deputātu atšķirīgos viedokļus, par atpakaļpirkumu, par 4.punktu notiek atsevišķs balsojums.

Atklāti balsojot PAR -  8 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURAS – 3 deputāti Arta Brauna, Daiga Egle, VaclovsKadeģis.

 

5.Darba grupai sagatavotos dokumentus iesniegt izskatīšanai oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.

52.§ Par ralliju ‘’Kurzeme 2012.’’

Saņemts  biedrības „Liepājas Rallija Komanda” un rallija ”Kurzeme 2012” direktora U[:] H[:] iesniegums (reģ.Nr. 3 – 06/614 no 09.07.2012.), kurā norādīts, ka šī gada 23.-25.augustā Liepājā un bijušajā Liepājas rajona pašvaldību teritorijā  notiks rallijs ”Kurzeme 2012”, kas būs Latvijas čempionāta rallijā, Latvijas čempionāta rallijsprintā posms un lūgts atļaut rīkot vienu no sacensību ātrumposmiem  Virgas pagasta teritorijā, izmantojot ceļu maršrutā Purmsāti - Paplaka (Krogzemju ātrumposms). Sacensības ātrumposmā notiks 23.augustā laika posmā no plkst. 15:30- 19:30. Sacensību laikā ceļš tiks slēgts satiksmei orientējoši no plkst. 14:00- 20:00. Savukārt Virgas pagasta centrā pie pagasta pārvaldes šā gada 23.augustā no plkst.13.00 lūdz atļaut veikt dalībnieku sporta automašīnu un ekipējuma pārbaudi pirms testa ātrumposma sacensībām. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut biedrībai „Liepājas Rallija Komanda” 2012.gada 23.augustā rīkot testa  ātrumposmu  Virgas pagasta teritorijā, izmantojot ceļu maršrutā Purmsāti - Paplaka (Krogzemju ātrumposms). izpildot šādus nosacījumus:

 

1) garantēt ceļa sakārtošanu divu darbu dienu laikā pēc autorallija sacensībām, pirms tam uzrādot noslēgto līgumu līdz 31.jūlijam ar darbuzņēmēju par ceļu sakārtošanu;

 

2) rakstiski saskaņot rallija norisi ar zemju īpašniekiem, kuru zemes robežojas ar rallijā izmantojamiem ceļiem.

 

2.Atļaut izmantot  teritoriju 2012.gada 23.augustā Virgas pagasta centrā pie pagasta pārvaldes, lai sacensību dalībnieki veiktu  sporta automašīnu un ekipējuma pārbaudi pirms testa ātrumposma sacensībām. Vienas darba dienas laikā sakārtot Virgas pagasta centrā pie pagasta pārvaldes pieguļošo teritoriju.

53.§ Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam [adrese], Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada domē saņemts kopīpašnieku M[:] S[:], dzīvojoša Grobiņas nov., Bārtas pag., [deklarētā dzīvesvieta] un I[:] T[:], dzīvojošas[deklarētā dzīvesvieta], Ikšķilē, Ikšķiles nov., pilnvarotās personas M[:] S[:] (01.11.2010. pilnvaru izsniedzis un apliecinājis Ikšķiles novada bāriņtiesas priekšsēdētājs V[:]B[:], iereģistrēts ar Nr.404), katram ½ domājamās daļas, 11.07.2012. iesniegums, ar lūgumu mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam[adrese], kadastra Nr.[:], Kalētu pag., Priekules nov., kas sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [:]  1,0 ha platībā, uz [adrese].

Iesniegumam ir pievienota zemesgrāmatu apliecības kopija. Nekustamais īpašums [adrese] ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bārtas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar nr.43. Īpašums Bārtas pagastā sastāv no diviem zemes gabaliem un Kalētu pagastā no viena zemes gabala. Kopīpašnieki vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divās daļās.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,  Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

1.        Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam[adrese], kadastra Nr.[:], Kalētu pag., Priekules nov., kas sastāv no viena  zemes gabala ar kadastra apzīmējumu[:] ar kopējo platību 1,0 ha, uz[:], Kalētu pag., Priekules nov.

 

2.         Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

 

3.        Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un M[:] S[:],[deklarētā dzīvesvieta], Bārtas pag., Grobiņas nov., LV- 3482.

 

4 . Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

54.§ Par pašvaldībai piekritīgās zemes ‘’Jaunās attīrīšanas’’ atsavināšanas uzsākšanu.

Saņemts V[:] N[:] , dzīvojoša [deklarētā dzīvesvieta], Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, iesniegums (08.06.2012.,Nr.3-13/561) ar lūgumu uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekritīgo zemi „Jaunās attīrīšanas” 2.00 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0154.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 27.10.2011. lēmumu , protokols Nr.19, 68.§  daļa no zemes ar nosaukumu „Jaunās attīrīšanas”, kad. apz. 6446 003 0154  2.00 ha platībā iznomāta V[:] N[:].

Nekustamais īpašums „Jaunās attīrīšanas” ierakstīts Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000483676 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
16.panta pirmā daļa nosaka, ka  Zemi, kura zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda ierakstīta saskaņā ar šā likuma
2.panta otrās daļas 3.punktu, 3.panta otrās daļas 2.punktu, 4.1 panta pirmās daļas 5.punktu un otrās daļas 5.punktu, piecus gadus nedrīkst atsavināt, ieķīlāt vai nodibināt uz to personālservitūtu, ja citos likumos nav noteikts citādi. Zemi, kura zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda ierakstīta saskaņā ar šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punktu un 3.panta otrās daļas 2.punktu un par kuru šā likuma 2.panta otrās daļas un 3.panta otrās daļas ievaddaļā minētās fiziskās un juridiskās personas saņēmušas kompensāciju, piecus gadus drīkst iznomāt ar tiesībām būvēt kā patstāvīgu īpašuma objektu tikai tādu ēku (būvi), kas nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai. Zemi, kura zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda ierakstīta saskaņā ar šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punktu, 3.panta otrās daļas 2.punktu, 4.1 panta pirmās daļas 5.punktu un otrās daļas 5.punktu, var izmantot kā publiskā partnera resursus saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu vai iznomāt bez tiesībām būvēt ēku (būvi) kā patstāvīgu īpašuma objektu, ja citos likumos nav noteikts citādi.
    Likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
16.pantaotrā daļa nosaka, ka šā panta pirmajā daļā un 1.1 daļā noteiktos īpašuma tiesību aprobežojumus ieraksta zemesgrāmatā vienlaicīgi ar īpašuma tiesību nostiprināšanu uz valsts vai pašvaldības vārda.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz   likuma „Par pašvaldībām”   21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.07.2012.Tautsaimniecības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Sakarā ar Zemesgrāmatu nodaļas ,Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0043 3676, reģistrēto apgrūtinājumu (II daļas 2.iedaļas ieraksta nr. 1.1.) , kas aizliedz piecus gadus nekustamu īpašumu atsavināt, ieķīlāt vai nodibināt uz tā personālservitūtu , atteikt atsavināšanas procesa uzsākšanu uz nekustamo īpašumu „Jaunās attīrīšanas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 003 0025.

 

2.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

3.      Lēmuma izraksts nosūtāms V[:] N[:]:[deklarētā dzīvesvieta], Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

4.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājas tiesu namā , Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

55.§ Dzīvokļu jautājumi.

55.1

V[:] S[:] iesnieguma izskatīšana par dzīvojamās platības piešķiršanu

 

1. 2012.gada 4.jūnijā (reģ.Nr. 14-1/549) Priekules novada domē saņemts V[:] S[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli [adrese], Priekules pagasts, Priekules novads.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

V[:]S[:], personas kods:[:], [deklarētā dzīvesvieta], Liepājā, bet patreiz dzīvo pie meitas[adrese], Priekulē, Priekules novads un strādā [darbavieta].

 

V[:] S[:] neatbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantu un saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošiem noteikumiem Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.punktu  varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Noraidīt V[:] S[:] 2012.gada 4.jūnija (reģ.Nr. 14-1/549) iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli[adrese], Priekules pagasts, Priekules novads.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

55.2

I[:] C[:] iesnieguma izskatīšana par uzņemšanu Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā

 

1. 2012.gada 6.jūnijā Priekules novada domē saņemts I[:] C[:]iesniegums ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā. Kā nepieciešamība uzņemt dzīvokļu uzskaites rindā norādīts iemesls, ka ir „nestabila situācija ar patreizējās dzīves vietas īres līguma laiku (termiņu)” [adrese], Priekulē, Priekules novadā .

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Apakšīres līgums [adrese] noslēgts [:].gada [:] līdz [:].gada [:]. Apakšīres līgums un tā termiņi nevar būt par iemeslu uzņemšanai Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

2.2. I[:].C[:] neatbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantu un saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošiem noteikumiem Nr. 16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.punktu  varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

 

3.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Noraidīt I[:] C[:] 2012.gada 6.jūnija iesniegumu ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

      2.Balstoties uz Priekules pilsētas domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Priekulē Dārza ielā [:] un Dārza ielā [:] piedāvāt I[:]C[:] iespējas iegūt īres tiesības uz kādu no minētajās adresēs esošajiem brīvajiem dzīvokļiem, ar nosacījumu, ka dzīvokļa remontdarbi tiek veikti par īrnieka līdzekļiem un I[:]C[:] var uzrādīt pietiekošus ienākumus, lai segtu īres un komunālos maksājumus.

 

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

55.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

V[:] K[:] iesnieguma izskatīšana par uzņemšanu Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā

 

1. 2012.gada 20.jūnijā Priekules novada domē saņemts V[:] K[:]iesniegums ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā. Kā nepieciešamība uzņemt dzīvokļu uzskaites rindā norādīts iemesls, ka no patreizējās dzīvesvietas[adrese], Priekulē, Priekules novadā līdz bērnu dārzam ir 4km.un ziemā ceļi ir neizstaigājami .

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. V[:]K[:] ar ģimeni dzīvo[adrese]. Attālums līdz bērnu dārzam nevar būt par iemeslu uzņemšanai Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

2.2. V[:]K[:] neatbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantu un saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošiem noteikumiem Nr. 16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.punktu  varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

 

3.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Noraidīt V[:] K[:] 2012.gada 20.jūnija iesniegumu ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

 

      2.Balstoties uz Priekules pilsētas domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Priekulē, Dārza ielā [:] un Dārza ielā [:] piedāvāt V[:]K[:] iespējas iegūt īres tiesības uz kādu no minētajās adresēs esošajiem brīvajiem dzīvokļiem, ar nosacījumu, ka dzīvokļa remontdarbi tiek veikti par īrnieka līdzekļiem un V[:]K[:] var uzrādīt pietiekošus ienākumus, lai segtu īres un komunālos maksājumus.

 

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

55.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L[:] J[:] iesnieguma izskatīšana par dzīvokļa piešķiršanu

 

 Priekules novada domē 26.06.2012. (reģ. Nr.14-1/593) saņemts L[:] J[:] iesniegums, kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli [adrese], Bunkas pagastā, jo savādāk viņai nav kur palikt ar savu mazo dēlu.

            Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:

 

1. 26.06.2012. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/226 par  L[:] J[:] deklarēto dzīvesvietu [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., un viņas ģimenes locekli dēlu M[:], dzimušu 2010.gada 1.februārī.

2. .Bunkas pagasta pārvaldes lēmuma projekts ar ieteikumu atlikt iesnieguma izskatīšanu, jo dzīvoklis [adrese], Bunkas pagastā, šobrīd nav dzīvošanai piemērots, jo tur jāsakārto elektrības pieslēgums, jānodrošina ūdens un kanalizācijas pieslēgums.

 

 

3. Veselības un sociālo jautājumu komiteja  secinājusi, ka dzīvoklis[adrese], Bunkas pagastā nav piemērots izīrēšanai dzīvošanai, kamēr Bunkas pagasta pārvalde to nav attiecīgi sakārtojusi.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Atteikt L[:] J[:] dzīvokļa[adrese], Bunkas pag., Priekules nov. izīrēšanu.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. panta un 79.panta pirmajai daļai, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

 

55.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

J[:] O[:]- U[:], E[:] O[:]- U[:]  iesnieguma izskatīšana par dzīvokļa īres tiesību pārņemšanu.

Priekules novada domē 2012.gada 27.jūnijā (reģ. Nr.14-1/600) saņemts E[:] O[:] – U[:]  21.06.2012. iesniegums  ar lūgumu pārslēgt dzīvokļa īres līgumu par dzīvokli[adrese] uz  vīra J[:] O[:]-U[:] vārda un J[:] O[:]-U[:] 21.06.2012. iesniegums (reģ. Nr.14-1/601) ar lūgumu pārslēgt minētā dzīvokļa īres līgumu uz viņa vārda

Bunkas pagasta padome 2002.gada 7.februārī noslēdza dzīvojamās telpas īres līgumu ar E[:] O[:] – U[:]  par dzīvokli[adrese] Bunkas pagastā. Dzīvoklis ir labiekārtots sastāv no[:] istabām, ar kopējo platību [:] m 2  un dzīvojamo platību [:] m 2. Par dzīvokli regulāri veikti visi maksājumi, parādu nav.

            Iesniegumiem pievienoti šādi dokumenti:

1. 27.06.2012. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/231 par E[:] O[:]-U[:] [deklarēto dzīvesvietu], Bunkas pag., Priekules nov.

 

2. 27.06.2012. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/230 par J[:] O[:]- U[:] [deklarēto dzīvesvietu], Tadaiķu pag., Durbes nov..

 

3.  Bunkas pagasta pārvaldes lēmuma projekts - ņemot vērā E[:] O[:]- U[:] iesniegumu iesaka pārslēgt dzīvokļa īres līgumu uz vīru J[:] O[:]- U[:],  personas kods [:].

 

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1 .Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J[:] O[:] – U[:], personas  kods [:], par  dzīvokļa[adrese],  Bunkas c., Bunkas pagasts, Priekules novadā,  īri, kur dzīvojamā platība ir [:]m2  nosakot īres līguma  termiņu uz laiku līdz 6 mēnešiem.

 

2. Uzdot viena mēneša laikā Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam E[:] D[:] noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar J[:] O[:] –U[:] par dzīvokļa[adrese], Bunkas pagastā, izīrēšanu.

 

3. Ja īres līgums mēneša laikā netiek noslēgts J[:] O[:]-U[:]  vainas dēļ, lēmums par dzīvokļa īres līguma slēgšanu ar viņu zaudē spēku.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401).

 

 

 

 

 

            55.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu A[:] R[:] un A[:] R[:]m sakarā ar dzīvojamās mājas Priekulē, Zāļu ielā 32 atsavināšanu.

1. Priekules novada dome ir konstatējusi, ka dzīvojamā māja Priekulē, Zāļu ielā 32, vispārējās nolietošanās rezultātā ir kļuvusi dzīvošanai nederīga un acīmredzami neatbilst valstī noteiktajām būvniecības un higiēnas prasībām, kādas ir noteiktas izīrējamām dzīvojamām telpām. Dome ir izteikusi vēlmi minētās dzīvojamās mājas sakārtošanas nolūkā to atsavināt publiskā izsolē.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Zāļu ielā 32 dzīvoklī Nr.[:] dzīvo un ir deklarēts A[:] R[:], dzīvoklī Nr.[:] dzīvo un ir deklarēts A[:] R[:].

2.2.Dzīvokļi Nr.[:]; [:]; [:];[:] ilglaicīgi netiek apdzīvoti, jo nav dzīvošanai derīgi.

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 40.panta 4.daļu:

40. pants. Izīrētāja pienākums dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā :

(4) Ja izīrējamai dzīvojamai mājai (dzīvojamai telpai) nepieciešams kapitālais remonts vai arī remonts sakarā ar to, ka dzīvojamā māja (dzīvojamā telpa) neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības un higiēnas prasībām, izīrētājs un īrnieks var vienoties, ka nepieciešamo remontu veic vai tā izmaksas pilnībā vai daļēji sedz īrnieks. Šādā gadījumā īrniekam ir tiesības uz attiecīgu īres maksas samazinājumu.

 

Abu īrnieku ienākumi patreiz nav tādi, lai viņi varētu piedalīties dzīvojamās mājas vai dzīvokļu remontos ar savu ieguldījumu un īrnieki nevēlas nepieciešamos remontus veikt.

            Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 42.panta 1.daļu:

42. pants. Īrnieka pienākumi dzīvojamās telpas un ēkas elementu uzturēšanā un remontēšanā:
(1) Īrnieka pienākums ir uzturēt viņa aizņemto dzīvojamo telpu pienācīgā kārtībā un veikt šīs telpas kārtējo remontu. Ja vienu dzīvokli īrē vairāki īrnieki, par šā dzīvokļa uzturēšanu pienācīgā kārtībā un kārtējo remontu ir solidāri atbildīgi visi īrnieki.

Lai gan īrnieku pienākums bija uzturēt dzīvojamās telpas pienācīgā kārtībā un veikt tajās kārtējo remontu, īrnieki remontus nav dzīvokļos veikuši līdzekļu trūkuma dēļ, līdz ar to ēka kopumā ir nolietojusies un nav derīga dzīvošanai.

Īrnieki ir piekrituši atbrīvot dzīvojamās telpas un pārvietoties uz citām dzīvojamām telpām, noslēdzot attiecīgus īres līgumus.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt A[:] R[:], personas kods[:], īres tiesības uz vienistabas dzīvokli[adrese] ar kopējo platību [:] m², tai skaitā apdzīvojamā platība [:] m².

 

2. Piešķirt A[:] R[:], personas kods [:], īres tiesības uz vienistabas dzīvokli[adrese] ar kopējo platību [:] m², tai skaitā apdzīvojamā platība [:] m².

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. A[:]R[:] un A[:]R[:] līgums par dzīvojamo telpu īri ar SIA „Priekules nami” un līgums par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu ar SIA ”Priekules pakalpojumi” noslēdzams mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža.

 

4. Ja īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā A[:][:] un A.[:]R[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu izīrēšanu zaudē spēku.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.  79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401).

56.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu J[:] K[:].

1. Priekules novada dome izskatīja N[:] [:], personas kods [:],[deklarētā dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., iesniegto iesniegumu (reģ.Nr.3-13/455) par pieraksta anulēšanu viņam piederošās mājas[adrese], Priekulē, Priekules novadā nedzīvojošo J[:] K[:], kurš nedzīvo minētajā adresē jau divus gadus.

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. N[:] K[:], īpašuma tiesības nostiprinātas Žurnālā Nr. 300002884820 (27.07.2010.), lēmuma datums 29.07.2010. pie zemesgrāmatu nodaļas tiesneses S[:] R[:].

2.2. Mājas īpašnieks N[:] K[:] dzīvojamās telpas īres līgumu ar J[:] K[:] nav slēdzis.

2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, kas nosaka „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, kas nosaka „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas J[:] K[:] minētajā mājā nedzīvo jau no 2010. gada, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.6. J[:] K[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2012. gada 2. maijam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

2.7. J[:] K[:] 2012. gada 2. maijā reģ. Nr. 3-11/634, Priekules novada dome nosūtīja, ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 03.05.2012. kvīts Nr. RR 332995267LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka J[:] K[:] būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, kas nosaka” Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu[adrese], Priekulē, Priekules novadā J[:] K[:], personas kods[:],jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo 2 gadus, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

 1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

 1. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt J[:] K[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

 1. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
57.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A[:] K[:].

1. Priekules novada dome izskatīja N[:] K[:], personas kods[:],[deklarētā dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., iesniegto iesniegumu (reģ.Nr.3-13/455) par pieraksta anulēšanu viņam piederošā dzīvokļa īpašuma[adrese], Priekulē, Priekules novadā nedzīvojošo A[:] K[:], kurš nedzīvo minētajā adresē jau divus gadus.

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. N[:] K[:], īpašuma tiesības nostiprinātas Žurnālā Nr. 300002884820 (27.07.2010.), lēmuma datums 29.07.2010. pie zemesgrāmatu nodaļas tiesneses S[:] R[:].

2.2. Mājas īpašnieks N[:] K[:] dzīvojamās telpas īres līgumu ar A[:] K[:] nav slēdzis.

2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, kas nosaka „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, kas nosaka „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas A[:] K[:] minētajā mājā nedzīvo jau no 2010. gada, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.6. A[:] K[:], pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2012. gada 2. maijam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

2.7. A[:] K[:] 2012. gada 2. maijā reģ. Nr. 3-11/635, Priekules novada dome nosūtīja, ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 03.05.2012. kvīts Nr. RR 332995275LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgrieza  atpakaļ nosūtītājam 14.06.2012.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka A[:] K[:] būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, kas nosaka” Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese], Priekulē, Priekules novadā A[:] K[:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo 2 gadus, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

 1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

 1. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt A[:] K[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

 1. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
58.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu L[:] K[:].

1. Priekules novada dome izskatīja N[:] K[:], personas kods[:],[ deklarētā dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., iesniegto iesniegumu (reģ.Nr.3-13/455) par pieraksta anulēšanu viņam piederošā dzīvokļa īpašuma [adrese], Priekulē, Priekules novadā nedzīvojošo L[:] K[:], kura nedzīvo minētajā adresē jau divus gadus.

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. N[:] K[:], īpašuma tiesības nostiprinātas Žurnālā Nr. 300002884820 (27.07.2010.), lēmuma datums 29.07.2010. pie zemesgrāmatu nodaļas tiesneses S[:] R[:].

2.2. Mājas īpašnieks N[:] K[:] dzīvojamās telpas īres līgumu ar L[:] K[:] nav slēdzis.

2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, kas nosaka „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, kas nosaka „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas L[:] K[:] minētajā mājā nedzīvo jau no 2010. gada, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.6. L[:] K[:], pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2012. gada 2. maijam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veikusi.

2.7. L[:] K[:], 2012. gada 2. maijā reģ. Nr. 3-11/638 Priekules novada dome nosūtīja, ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 03.05.2012. kvīts Nr. RR 332995253LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgrieza  atpakaļ nosūtītājam 14.06.2012.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka L[:] K[:] būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, kas nosaka” Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu[adrese], Priekulē, Priekules novadā L[:] K[:],personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo 2 gadus, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

 1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

 1. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt L[:] K[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

 1. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
59.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V[:] K[:].

1. Priekules novada dome izskatīja N[:] K[:], personas kods [:],[ deklarētā dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., iesniegto iesniegumu par pieraksta anulēšanu viņam piederošā dzīvokļa īpašuma[adrese], Priekulē, Priekules novadā nedzīvojošo V[:] K[:], kura nedzīvo minētajā adresē jau divus gadus.

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. N[:] K[:], īpašuma tiesības nostiprinātas Žurnālā Nr. 300002884820 (27.07.2010.) lēmuma datums 29.07.2010. pie zemesgrāmatu nodaļas tiesneses S[:] R[:].

2.2. Mājas īpašnieks N[:] K[:] dzīvojamās telpas īres līgumu ar V[:] K[:] nav slēdzis.

2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, kas nosaka „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, kas nosaka „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas V[:] K[:] minētajā mājā nedzīvo jau no 2010. gada, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.6. V[:] K[:], pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2012. gada 2. maijam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veikusi.

2.7. V[:] K[:] 2012. gada 2. maijā reģ. Nr. 3-11/637, Priekules novada dome nosūtīja, ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 03.05.2012. kvīts Nr. RR 332990565LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgrieza  atpakaļ nosūtītājam 14.06.2012.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka V[:] K[:] būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, kas nosaka” Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese], Priekulē, Priekules novadā V[:] K[:], personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo 2 gadus, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

 1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

 1. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt V[:] K[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

 1. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
60.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Ž[:] K[:].

1. Priekules novada dome izskatīja N[:] K[:], personas kods[:],[deklarētā dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., iesniegto iesniegumu(reģ.Nr.3-13/455) par pieraksta anulēšanu viņam piederošā dzīvokļa īpašuma [adrese], Priekulē, Priekules novadā nedzīvojošo Ž[:]K[:], kura reāli vairs nedzīvo no 2010. gada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. N[:] K[:], īpašuma tiesības nostiprinātas Žurnālā Nr. 300002884820 (27.07.2010.), lēmuma datums 29.07.2010. pie zemesgrāmatu nodaļas tiesneses S[:] R[:].

2.2. Mājas īpašnieks N[:] K[:] sniedz informāciju, ka dzīvojamās telpas īres līgumu ar Ž[:]K[:] nav slēdzis.

2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, kas nosaka „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, kas nosaka „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas Ž[:] K[:] minētajā mājā nedzīvo jau no 2010. gada, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.6. Ž[:] K[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2012. gada 2. maijam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veikusi.

2.7. Ž[:] K[:] 2012. gada 2. maijā reģ. Nr. 3-11/636, Priekules novada dome nosūtīja, ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 03.05.2012. kvīts Nr. RR 332990551LV), par jautājuma noskaidrošanu sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgrieza  atpakaļ nosūtītājam 14.06.2012.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka Ž[:] K[:], būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, kas nosaka” Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; PRET – nav; ATTURASnav, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese], Priekulē, Priekules novadā Ž[:] K[:], personas kods[:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo 2 gadus, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

 1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

 1. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt Ž[:] K[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

 1. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.